پایان نامه مدیریت

منابع و ماخذ مقاله پرسشنامه استرس

کسب شده در زمینه کیفیت آموزشی و روش های اداره و کنترل کلاس در مرتبه بعدی ارزشیابی قرار داشت.
*لطیفیان و خوشبخت(1391) مطالعه ای با عنوان بررسی قدرت پیش بینی کیفیت تدریس معلم و جو کلاس برای یادگیری ریاضی با واسطه گری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خود نظم‌دهی در دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی انجام دادند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیری، نقش میانجی گری باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهی را نشان داد؛ به طوری که رفتار معلم از کیفیت تدریس معلم، رفتار کمککننده/ دوستانه، سرزنش کنندگی و سختگیرانه معلم و انتظارات معلم به واسطه گری باورهای انگیزشی اضطراب و ارزش گذاری درونی و نیز راهبردهای خودنظم داده شده دانش آموزان به پیش بینی معنیدار یادگیری ریاضی پرداختند. به طور کلی نتایج این پژوهش بر تأثیر بیشتر رفتار معلم نسبت به شیوه ی تدریس، بر عملکرد ریاضی دانش آموزان تأکید دارد.
2-4-2- تحقیقات خارجی
*آل-فودیال و میلار(2008)تحقیقی با عنوان«بررسی استرس معلمان در حین استفاده از تکنولوژی» انجام دادند. در این تحقیق برای بررسی موضوع استرس معلمان در حین استفاده از تکنولوژی در کلاس، از مدل تعاملی با محیط و تکنولوژی استفاده شده است. در این تحقیق که بر روی 9 نفر از معلمین (6 نفر زن و 3 نفر مرد) انجام شده است و روش جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه، مشاهده مستقیم و فیلم برداری از کلاس در حین تدریس انجام شده بود، تقریباً 32 ساعت از فعالیت‌های کلاس مشاهده شد. نتایج این تحقیق به این صورت است : معلمان در ارتباط با بهره گرفتن از تکنولوژی در کلاس دچار استرس میشوند. همچنین عوامل، نشانه ها و استراتژی های مقابله با استرسهای تکنولوژیکی در کلاس معرفی شدند( آل-فودیال و میلار، 2008)
*گیوینگ (2007) تحقیقی با عنوان «شناسایی انواع دانش آموزان و رفتارهای مرتبط با استرس معلمان» انجام داده است. در این تحقیق که هدف آن شناسایی رفتارهای دانش آموزان است که با استرس معلمان ارتبط دارد. در این تحقیق از تعداد 263 نفر از از معلمان راهنمایی کلیفورنیا استفاده شده است که پرسشنامه در مورد رفتارهای استرسزا دانش آموزان بوده است. نتایج نشان داده است که جدیت کم دانش آموزان نسبت به درس با استرس معمان ارتباط دارد. (گیوینگ،2007)
*جین (2008)تحقیقی را با عنوان« شناسایی معلمان در معرض خطر در هنگ کنگ: نشانه‌های روانشناختی و عوامل استرس» به انجام رساند. هدف آن آزمون رابطه بین نشانه های روانشناختی ویژه و عوامل استریزا در میان معلمان هنگ کنگی بود جامعه آماری شامل 261 نفر 134 نفر مرد و 127 نفر زن بودند. آزمون در 13 مدرسه راهنمایی انجام شده است که با تحلیل عامل تاییدی شش عامل استرسزا شناسای شدند که عبارتنداز: دانش آموزان، دوره تحصیلات وظایف غیر از تدریس، بار اضافی تدریس، شناختگی و دیگر عوامل دیگر. که هر یک از این عوامل با نشانه های روانشناختی معلمان ارتباط داشتند. از بین این عوامل بار کار اضافی بیشترین تاثیر را داشت. در ادامه آورده شده است که بار کار اضافی در بین معلمان هنگ کنگی بطور مستقیم به تدریس روزانه مربوط میشود. در این تحقیق راهکارهایی مانند کاهش تعداد دانش آموزان، افزایش معلمان ارائه شده است (جیین، 2008، 362- 357) .
فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه
در این فصل درباره روش تحقیق، منابع جمع آوری داده ها و اینکه داده های پژوهش از چه منابعی و به چه طریق به دست آمده است و همچنین در مورد جامعه آماری، نمونه آماری، روش نمونه گیری و تعیین اندازه آن، مطالبی ارائه خواهد شد.
پایه هر علم روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم بکار می رود ؛ پس : روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان ) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی، 1386، 201).
پژوهش حاضر در حوزه علوم انسانی و مدیریت منابع انسانی با عنوان تاثیر استرس شغلی بر کیفیت تدریس خواهد شد. در این پژوهش ابتدا روشی که برای انجام پژوهش مدنظر است بررسی می شود. در ادامه متغیرهای پژوهش بیان می گردد. محقق در ادامه به بررسی جامعه و نمونه آماری خواهد پرداخت . در انتهای این فصل ابزارگردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آورده خواهد شد.
3-2- روش تحقیق
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای پیرامون، روش های علمل، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کر ده اند. این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسی روش های مختلف بشری، از روش های علمی استفاده شود(ایران نژاد پاریزی، 1382، 9).
از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و اتنتخاب روش تحقیق مناسب، به اهداف تحقیق، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی تحقیق بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است(خاکی، 1386،142).
انواع روش تحقیق عمدتا به دو دسته کلی شامل روش تحقیق بر حسب نوع استفاده (تحقیقات بنیادی، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه ای) و روش تحقیق بر حسب نحوه گردآوری داده ها (تحقیق تاریخی، تحقیق توصیفی، تحقیق پیمایشی، تحقیق میدانی، تحقیق کاربردی – نظری و مانند آن) تقسیم می‌شود. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، از دسته تحقیقات توصیفی است که هدف آنها، توصیف شرا
یط یا پدیده های تحت بررسی است( سرمد و همکاران، 1382، 83).
تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها ، روشها ، اشیاء و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میگیرند (حافظ نیا،1382، 52). این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی است. همچنین با توجه به این که این تحقیق ابتدا به چگونگی وضع موجود و جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها خواهد پرداخت و سپس با تعریف متغیرها، ویژگی های مدل را گردآوری و مورد سنجش قرار می دهد از لحاظ روش، از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. ازآنجایی که فرضیات این تحقیق بر اساس سنجش تاثیر بنا نهاده شده است، این تحقیق بر مبنای روش از نوع همبستگی است.
3-3- متغیرهای تحقیق
این تحقیق از دو منغیر مستقل تشکیل شده است. متغیر مستقل تحقیق حاضر ، استرس شغلی و عوامل آن می باشد و متغیر وابسته آن، کیفیت تدریس می باشد. عوامل متغیر مستقل (استرس شغلی) عبارتند از:
1)عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری
2)فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر و معلمان
3)ارزشیابی نامناسب عملکرد معلمان
4)حقوق و مزایای دریافتی معلمان
5)عدم امنیت شغلی معلمان
3-4- جامعه آماری
هر تحقیقی علمی شامل مجموعه ای از عملیاتی است که بر روی موضوع یا موضوعهای آن که آزمودنیهای تحقیق نام دارد به انجام می رسد. جامعه آماری عبارت است از همه اعضای واقعی یا فرضی که علاقه مندیم یافته های پژوهش را به آنها تعمیم دهیم به طوری که حداقل در یک صفت مورد نظر مشترک باشند(دلاور، 1384،120).
جامعه آماری این پژوهش، معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک است که شامل 517 نفر می باشند. از این تعداد367 نفر از معلمین مرد و 150 نفر دیگر را معلمین زن تشکیل میدهد.
جدول( 3-1): پراکندگی معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک
معلمین پایه اول
91 نفر
معلمین پایه دوم
90 نفر
معلمین پایه سوم
85 نفر
معلمین پایه چهارم
85 نفر
معلمین پایه پنجم
86 نفر
معلمین پایه ششم
80 نفر
3- 5 – نمونه آماری و روش نمونه گیری
نمونه گیری فرایندی است که طی آن تعدادی از واحدها به گونه ای برگزیده می شوند که معرف جامعه بزرگتری که نمونه از آن انتخاب شده است، باشد(خاکی، 1386، ص 272).
برای نمونه گیری روش های گوناگونی از جمله روش نمونه گیری بی قاعده، روش نمونه گیری تصادفی ساده، روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده نظام دار، روش نمونه گیری خوشه ای، روش نمونه گیری سهمیه ای و روش نمونه گیری ترکیبی وجود دارد ( سکاران، 1386، 294).
نمونه آماری این تحقیق برای جامعه مورد بررسی براساس جامعه آماری محدود (کوکران) انتخاب شده است.

 
 
روش نمونه گیری روش تصادفی ساده است که ازمیان معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک انتخاب شده است. از بین جامعه آماری فوق ، تعداد220 نفرانتخاب گردید که در نهایت 200 پرسشنامه جمع آوری شد.
3-6 – ابزارهای گرداوری داده ها
الف)اطلاعات کتابخانه ای: از جمله مطالعه و بررسی کتب و نشریات داخلی و خارجی و جستجو در پایگاه های اطلاع رسانی (اینترنت) و نیز استفاده از تجارب محققین دیگر(مطالعه مقاله ها و پایان نامه ها) به منظور دستیابی به مبانی نظری تحقیق.
ب)اطلاعات میدانی: استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی گرداوری داده ها، جهت دستیابی به داده های مورد نظر.
ساختار پرسشنامه در تحقیق حاضر شامل سه قسمت است:
قسمت اول، مربوط به سؤالات جمعیت شناختی می باشد.
قسمت دوم، پرسشنامه استرس شغلی است.
قسمت سوم، پرسشنامه کیفیت تدریس است.
3-6-1- پرسشنامه استرس شغلی
پرسشنامه اول، پرسشنامه استرس شغلی است که 27 سئوال را تشکیل می دهد که در پژوهش باغبانی(1387) استفاده شده است. ازسئوال 1 تا 6 مربوط به عامل اول یعنی عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری، از سئوال 7 تا 11 مربوط به فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر ومعلمان ، از سئوال12تا 16 مربوط به ارزیابی نامناسب عملکرد و از سئوال 17تا 20مربوط به حقوق و مزایا، از سوال 21 تا 27 مربوط به عدم امنیت شغلی معلمان می باشد.
3-6-2- پرسشنامه کیفیت تدریس
برای گردآوری داده ها از پرسشنامه کیفیت تدریس سراج (2003) استفاده شد. این پرسشنامه حاوی 20 سوال است که چهار ویژگی کلی مربوط به کیفیت تدریس(طرح درس، اجرای تدریس، ارزشیابی تدریس و روابط بین فردی) را می سنجد.
از سوال 1 تا 27 مربوط به استرس شغلی و از سوال 28 تا 47 مربوط به کیفیت تدریس است.
3-7- نحوه امتیاز بندی پرسشنامه

در این تحقیق به منظور اندازهگیری و سنجش پاسخهای ارائه شده از طرف پاسخ دهندگان(معلمان) از طیف لیکرت استفاده شده است. این طیف در جدول 3-3 نشان داده شده است.
جدول(3-2): طیف لیکرت
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
5
4
3
2
1
3-8- روایی و پایایی پرسشنامه
الف: روایی پژوهش
روایی پژوهش به طور کلی عبارت است از توانایی آن برای تعیین یا تشخیص دقیق و صحیح ارتباط بین عوامل یا متغیرهای پژوهش در جامعه آماری مربوط،از طریق اطلاعات جمع آوری شده برای پاسخگویی به فرضیه های پژوهش می باشد(عبادی زاده،1380، 326).
در رابطه با روایی آزمون در این پژوهش با بهره گیری از نظرات و راهنمایی های اساتید راهنما و ، سوالات آزمون مورد بررسی قرار گرفت.
ب: پایایی پژوهش
منظور از پایایی ، ثبات ، هماهنگی ، قابلیت اعتماد ، اعتبار ، پیش بینی دقت و صحت است . ابزارهای تحقیق نیز به عنوان وسیله ای برای جمع آوری اطلاعات باید معتبر باشند تا پژوهشگر بتواند به داده های بدست آمده اعتماد کند . یکی از روش های محاسبه ضریب پایایی ، استفاده از آلفای کرونباخ 1 است که بسیار مورد استفاده قرار می گیرد و با بهره گرفتن از نرم افزار spss نیز قابل محاسبه است .
جدول)3-3): آلفای کرونباخ متغیر های تحقیق
متغیر
الفای کرونباخ
تعداد سوال
استرس شغلی
932/.
27
کیفیت تدریس
879/.
20
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیکهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده میشود.
3-9-1- آمار توصیفی
آمار توصیفی، به یک مجموعه از مفاهیم و روش‌های بکارگرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه‌کردن، تهیه‌ی جدول، رسم نمودار، و توصیف داده‌های جمع‌آوری شده گفته می‌شود. بطورکلی، آمار توصیفی چکیده و تصویری از داده‌های مورد مشاهده را با کمک ارقام استاندارد و نمودار‌ها ارائه می‌دهد(خاکی، 1379: 285). دراین تحقیق برای نشان دادن وضعیت متغیرهای جمعیت شناختی و تبیین وضعیت مؤلفه ها براساس متغیرهای جمعیت شناختی از میانگین، انحراف معیار، فراوانی، بیشینه و کمینه داده ها استفاده شده است.
3-9-2- آمار استنباطی
در آمار استنباطی همواره محقق با جریان نمونه‌گیری و انتخاب یک گروه کوچک موسوم به نمونه از یک گروه بزرگتر موسوم به جامعه‌ی آماری یا جمعیت اصلی سروکار دارد، و پژوهشگر بوسیله‌ی داده‌ها و اطلاعات حاصله از نمونه به برآورد و پیش بینی ویژگی‌های جمعیت مورد مطالعه می‌پردازد(خاکی،1379: 299).
*آزمون کولموگوروف -اسمیرنوف
در این تحقیق از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تعیین اینکه داده ها نرمال هستند یا نه استفاده خواهیم کرد.
*آزمون همبستگی
از این آزمون برای بررسی روابط اولیه میان متغیر های تحقیق استفاده شده است.که در صورتی که داده ها نرمال بوده از همبستگی پیرسون و اگر غیر نرمال باشد ازاسپیرمن استفاده می شود.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

*آزمون t با یک نمونه (One Sample T Test):
این آزمون برای تعیین معنی‌داری اختلاف بین میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت که مقدار آزمون ( Test Value) نامیده‌ می‌شود،‌ به کار می‌رود. مهمترین نکته در استفاده از آزمون t یک نمونه‌ای، انتخاب مقدار آزمون است که باید یک نقطه وسط ( نه مثبت و نه منفی)‌ را بیان کند.
در تحقیق حاضر با در نظر گرفتن طیف درنظر گرفته‌ شده در پاسخ‌ها، مقدار آزمون برابر 3 (سطح متوسط) در نظر گرفته شده است. چنانچه میانگین پاسخ‌ها در هر یک از متغیرها از عدد 3 بیشتر باشد آن مؤلفه‌ بر عملکرد سازمانی تأثیر گذار خواهد بود در غیر این صورت از نظر جامعه مورد آزمون، متغیر بررسی شده تأثیری نخواهد بود.
در آزمون مورد نظر فرض‌های H0 و H1 برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با بهره گرفتن از نمونه گرفته شده؛ بصورت زیر بیان می‌شوند. که با توجه به موارد ذکر شده 3 = μ0 می‌باشد.
در نرم افزار spss شاخصی به عنوان p ـ مقدار (P-Value) برای آزمون ارائه می شود که چنانچه مقدار آن کمتر از سطح آزمون(α) باشد فرض H0 رد می شود و اگر از سطح آزمون بیشتر باشد دلیلی بر رد فرض H0 وجود ندارد. سطح آزمون در این بررسی 05/0 در نظر گرفته شده است.
*آزمون رگرسیون
از این آزمون برای بررسی اثرگذاری و معنی داری اثر مولفه های فرسودگی بر عملکرد سازمانی استفاده شده است.
*آزمون ANOVA
به منظور مشخص شدن نوع رگرسیون(خطی یا غیر خطی) از آزمون ANOVA استفاده شده است با بررسی این آزمون رابطه همزمان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته

90

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *