منابع و ماخذ مقاله تحلیل اطلاعات

Creative and analytical thinking concept. Confused girl with colorful sketch on concrete background

مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
*آزمون فریدمن
جهت اولویتبندی و رتبهبندی متغیرها بر اساس بیشترین تاثیر بر متغیر وابسته(کیفیت تدریس) از آزمون فریدمن استفاده می‏گردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به منظور بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر مطالعاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد؛ تجزیه وتحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب می‌شود. داده‌های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می‌گیرند.
به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه کار ارائه می شود، سپس آمار تحلیلی مطرح می‌گردد.
در این فصل به منظور پاسخگویی به فرضیات تحقیق ابتدا همبستگی میان متغیرهای تحقیق بررسی گردید و سپس به وسیله آزمون رگرسیون خطی همزمان به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد و در نهایت به منظور بررسی بیشتر بر روی داده های تحقیق از آزمون‌هایt یک نمونه‌ای استفاده شد.
4-2- آمار توصیفی
در این بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی جامعه آماری تشریح می‌شود. ویژگی‌هایی که در این بخش مورد تحلیل قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر جنسیت، سطح تحصیلات و سابقه کار.
4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت
چگونگی تقسیم‌بندی افراد پاسخ‏دهنده یا جامعه آماری تحقیق حاضر از نظر جنسیت در جدول و نمودار (4-1) نشان داده می‌‌شود. از تعداد 200 نفر جامعه آماری 110 نفر زن (55%) و 76 نفر مرد (38%) می‌باشند.
جدول (4-1): توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب جنسیت
جنسیت
تعداد
درصد
درصد تجمعی
زن
110
55.000
55.000
مرد
76
38.000
93.000
خطا
14
7.000
100.000
کل
200
100.000
نمودار (4-1): نمودار فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب جنسیت
4-2-2- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر میزان تحصیلات
نتایج تحلیل آمار توصیفی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان تحصیلات در جدول و نمودار (4-2) نشان داده شده است.
جدول (4-2): توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب تحصیلات
تحصیلات
تعداد
درصد
درصد تجمعی
دیپلم و پایینتر
4
2.000
2.000
فوق‌دیپلم
55
27.500
29.500
لیسانس
120
60.000
89.500
فوق‌لیسانس و بالاتر
12
6.000
95.500
خطا
9
4.500
100.000
کل
200
100.000
نمودار (4-2): نمودار فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب تحصیلات
بررسی و تحلیل داده‌های گردآوری شده نشان می‌دهد که از مجموع جامعه آماری، بیشترین فراوانی مربوط به تحصیلات لیسانس، بوده که 120 نفر و 60 درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین کمترین تعداد مربوط به تحصیلات دیپلم و پایینتر می‌باشد که 4 نفر را شامل می‌‏گردد.
4-2-3- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر سابقه کار
نتایج تحلیل آمار توصیفی افراد پاسخ دهنده از نظر میزان سابقه کار در جدول و نمودار (4-3) نشان داده شده است.
جدول (4-3): توزیع فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب سابقه کار
سابقه کار
تعداد
درصد
درصد تجمعی
کمتر از 5 سال
10
5.000
5.000
5 تا 10 سال
28
14.000
19.000
10 تا 15 سال
26
13.000
32.000
بیشتر از 15 سال
125
62.500
94.500
کل
200
100.000
 
نمودار (4-3): نمودار فراوانی اعضای جامعه آماری برحسب سابقه کار
بررسی و تحلیل داده‌های گردآوری شده نشان می‌دهد که از مجموع جامعه آماری، بیشترین فراوانی سابقه کارمربوط به گروه بیشتر از 15 سال بوده است.
4-2-4- متغیرهای تحقیق
نتایج توصیفی متغیرهای تحقیق در جدول (4-4) ارائه شده است:
جدول (4-4): توزیع توصیفی متغیرهای تحقیق
متغیرها
تعداد
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری
200
1.000
4.400
2.181
0.740
فقدان ارتباط وهمکاری صمیمانه بین مدیر ومعلمان
200
1.000
4.600
2.190
0.840

 
 
احساس عدم امنیت شغلی معلمان
200
1.000
4.167
1.918

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0.729
حقوق و مزایا
200
1.000
4.667
2.243
1.000
ارزشیابی نامناسب عملکرد معلمان
200
1.000
4.857
2.342
0.925
کیفیت تدریس
200
2.962
5.000
4.038
0.416
همچنین در نمودار (4-4) وضعیت کمینه، بیشینه و میانگین هر یک از متغیرها به منظور استنباط بهتر ترسیم شده است.
نمودار (4-4): کمینه، بیشینه و میانگین متغیرهای تحقیق
4-3- آمار استنباطی
4-3-1- آزمون پیرسون
قبل از بررسی فرضیات تحقیق و مشخص کردن وجود یا فقدان تأثیر متغیرها بر یکدیگر باید ابتدا مشخص شود که آیا میان متغیرهای تحقیق ارتباط وجود دارد. برای بررسی وجود همبستگی میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل از آزمون پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون پیرسون در جدول (4-5) ارائه شده است. لازم به ذکر است که در صورت فقدان رابطه متغیر وابسته و هر یک از متغیرهای مستقل از ادامه بررسی فرضیه مورد نظر صرف‌نظر خواهد شد.
جدول (4-5): نتایج آزمون پیرسون
متغیر
1
2
3
4
5
6
عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری
1

فقدان ارتباط وهمکاری صمیمانه بین مدیر ومعلمان
**0.593
1
احساس عدم امنیت شغلی معلمان
**0.485
**0.588
1حقوق و مزایا
**0.428
**0.452
**0.583
1


ارزشیابی نامناسب عملکرد
**0.525
**0.467
**0.550
**0.674
1

کیفیت تدریس
**0.368-
**0.395-
**0.346-
**0.296-
**0.471-
1
P<.01**
200n=
همان طور که از جدول (4-5) مشخص است میان تمامی متغیرهای مستقل با متغیر وابسته همبستگی وجود دارد، بنابراین می‌توان فرضیات تحقیق را مورد سنجش قرار داد.
4-3-2- آزمون ANOVA

به منظور مشخص شدن نوع رگرسیون (خطی یا غیرخطی) از آزمون ANOVA استفاده شده است برای بررسی این آزمون رابطه همزمان متغیرهای مستقل با متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج آزمون ANOVA در جدول(4-6) ارائه شده است.
جدول(4-6): نتایج آزمون ANOVA
مدل
مجموع مربعات
درجه آزادی
F
Sig
متغیرهای مستقلa
رگرسیون
9.351
5.000
14.429
0.000
باقیمانده
25.145
194.000
کل
34.496
199.000
a . عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری، فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر ومعلمان،ارزشیابی نامناسب عملکرد، حقوق و مزایا و عدم امنیت شغلی معلمان.
همان طور که از جدول(4-6) ملاحظه میشود برای مدل فوق مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار 05/0 کمتر بوده و لذا شواهد کافی برای تأیید فرض صفر وجود ندارد، بنابراین در سطح اطمینان 95%، فرض صفر رد میشود و فرض مقابل تأیید میگردد. بنابراین رابطه خطی میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد لذا برای بررسی فرضیات تحقیق میتوان از رگرسیون چندگانه خطی استفاده کرد.
4-3-3- آزمون دوربین – واتسون
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مدنظر گرفته میشود بررسی استقلال باقیماندهها از یکدیگر است. برای بررسی استقلال باقیماندهها از یکدیگر آزمون دوربین – واتسون مورد استفاده قرار می‌گیرد. نتایج آزمون دوربین – واتسون در جدول (4-7) ارائه شده است.
جدول(4-7): نتایج آزمون دوربین – واتسون
مدل
تعداد
min
max
میانگین
انحراف استاندارد
دوربین – واتسون
متغیرهای مستقل
مقادیر برآوردی
200
3.394
4.428
4.038
0.217
1.723
باقیمانده
200
0.896-
0.744
0.000
0.355
مقادیر برآوردی استاندارد شده
200
2.973-
1.798
0.000
1.000
باقیمانده استاندارد شده
200
2.488-
2.067
0.000
0.987
همان طور که جدول (4-7) نشان میدهد مقدار آماره d دوربین – واتسون برای مدل برابر با 1.723 است. چانچه این آماره در بازه 1.5 تا 2.5 قرار گیرد H0 آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته میشود و در غیر اینصورت H0 رد میشود (همبستگی بین خطاها وجود دارد). لذا فرض عدم همبستگی بین خطاها رد نمی‎شود و میتوان از رگرسیون استفاده کرد.
4-3-4- آزمون همخطی
یکی از مفروضات مهم اکثر آزمون‌ها به خصوص در آزمون‌های مربوط به فرضیات علی این است که نباید بین متغیرها رابطه همخطی وجود داشته باشد. بدین معنی که هیچیک از متغیرهای مستقل نباید رابطه خطی با همدیگر داشته باشند.
نتایج مربوط به بررسی آزمون همخطی در جدول (4-8) ارائه شده است.
جدول(4-8): نتایج آزمون همخطی
متغیرها
تولرانس
عامل تورم واریانس
مقادیر ویژه
شاخص وضعیت
عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری
0.565
1.769
0.106
7.321
فقدان ارتباط وهمکاری صمیمانه بین مدیر ومعلمان
0.526
1.903
0.070
9.016
احساس عدم امنیت شغلی معلمان
0.508
1.970
0.057
9.954
حقوق و مزایا
0.479
2.087
0.046
11.171
ارزشیابی نامناسب عملکرد
0.464
2.155
0.039
12.038
در جدول فوق ضریب تولرانس که بین (0) تا (1) نوسان دارد، نشان میدهد که متغیرهای مستقل تا چه اندازه رابطه خطی با همدیگر دارند. هرچه مقدار تولرانس نزدیکتر به عدد 1 باشد میزان همخطی کمتر است و برعکس، هرچه مقدار تولرانس به عدد صفر نزدیکتر باشد، نشان میدهد که میزان همخطی بالاست. بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده میتوان گفت که میان متغیرهای مستقل همخطی اندکی وجود دارد.
شاخص دیگر، عامل تورم واریانس است که از تقسیم عدد (1) بر مقدار تولرانس حاصل میشود. هرچه مقدار عامل تورم واریانس از عدد (2) بزرگتر باشد، میزان هم خطی بیشتر است. نتایج شاخص عامل تورم واریانس نیز موید این نکته است که بین متغیرهای مستقل همخطی کمی وجود دارد.
شاخص مقادیر ویژه، نشان میدهد که میان متغیرهای مستقل چه مقدار همبستگی وجود دارد هر چه این مقادیر به صفر نزدیک باشند، همبستگی زیادی بین متغیرهای مستقل وجود دارد. نتایج جدول (4-8) نشان میدهد که همبستگی پایینی میان متغیرهای مستقل وجود دارد.
و در نهایت شاخص وضعیت است که اگر مقدار آن بزرگتر از 15 باشد، نشان دهنده احتمال همخطی بین متغیرهای مستقل است. همچنین، زمانی که مقدار این شاخص بزرگ‎تر از 30 باشد، نشان میدهد که مشکل جدی در وضعیت همخطی وجود دارد و نمیتوان از رگرسیون استفاده کرد.
بنابراین بر اساس نتایج جدول (4-8) میتوان گفت همخطی پایینی میان متغیرهای تحقیق وجود دارد.
4-3-5- آزمون فرضیه های تحقیق
با بهره گرفتن از رگرسیون خطی چندگانه به بررسی فرضیات تحقیق پرداخته شد بدین صورت که تأثیر همزمان متغیرهای « عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری»، «فقدان ارتباط و همکاری صمیمانه بین مدیر ومعلمان»، «عدم امنیت شغلی معلمان»، «حقوق و مزایا» و « ارزیابی نامناسب عملکرد معلمان» بر متغیر وابسته (کیفیت تدریس) سنجیده شد. که نتایج آن به شرح ذیل است.
4-3-5-1- فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول به صورت زیر بیان شده است:
عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.
H0: β1= 0
0 H1 : β1≠
شکل ریاضی این فرضیه به صورت زیر است:
آزمون فرضیه
در جدول (4-9) نتایج محاسبه آزمون رگرسیون خطی ارائه گردیده است:
جدول(4-9): نتایج آزمون رگرسیون
فرضیه
Std.Error
β
آماره T
Sig
نتیجه
عدم علاقه دانش آموزان به یادگیری ← کیفیت تدریس
0.046
0.074-
0.909-
0.364
تأث
یر ندارد
همان طور که از جدول(4-9) ملاحظه میشود مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار 0.05 بیشتر بوده و لذا شواهد کافی برای رد فرض صفر وجود ندارد، بنابراین در سطح اطمینان 95%، فرض صفر تأیید میشود و فرض مقابل رد میگردد یعنی «علاقه دانش آموزان به یادگیری» بر «کیفیت تدریس» تأثیر ندارد.
4-3-5-2- فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم به صورت زیر بیان شده است:
حقوق و مزایای دریافتی معلمان بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.
H0: β1= 0
0 H1 : β1≠
شکل ریاضی این فرضیه به صورت زیر است:
آزمون فرضیه
در جدول (4-10) نتایج محاسبه آزمون رگرسیون خطی ارائه گردیده است:
جدول(4-10): نتایج آزمون رگرسیون
فرضیه
Std.Error
β
آماره T
Sig
نتیجه
حقوق و مزایای دریافتی معلمان ← کیفیت تدریس
0.037
0.117
1.318
0.189
تأثیر ندارد
همان طور که از جدول(4-10) ملاحظه میشود مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار 0.05 بیشتر بوده و لذا شواهد کافی برای رد فرض صفر وجود ندارد، بنابراین در سطح اطمینان 95%، فرض صفر تأیید میشود و فرض مقابل رد میگردد یعنی «حقوق و مزایای دریافتی معلمان» بر «کیفیت تدریس» تأثیر ندارد.
4-3-5-3- فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم به صورت زیر بیان شده است:
احساس عدم امنیت شغلی بر کیفیت تدریس معلمان ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان اندیمشک موثر است.
H0: β1= 0
0 H1 : β1≠
شکل ریاضی این فرضیه به صورت زیر است:
آزمون فرضیه
در جدول (4-11) نتایج محاسبه آزمون رگرسیون خطی ارائه گردیده است:
جدول(4-11): نتایج آزمون رگرسیون
فرضیه
Std.Error
β
آماره T
Sig
نتیجه
احساس عدم امنیت شغلی معلمان ← کیفیت تدریس
0.049
0.048-
0.559-
0.577
تأثیر ندارد
همان طور که از جدول(4-11) ملاحظه میشود مقدار سطح معنی‌داری بدست آمده از مقدار 0.05 بی