منابع تحقیق درمورد شهر اصفهان

Businessman showing business growth on a chart, hands touch the graph that represents profit rises on a lot more.

درصد سطوح ساخته شده در شهر اهواز در شرایطی که خاک پوشش غالب پیکسل‌های مخلوط نباشد و پیکسل‌های مخلوط سطوح ساخته شده و پوشش گیاهی وآب بیشتر در نظر گرفته شده است.

شکل ‏5-40- رابطه بین دمای سطح و درصد سطوح ساخته شده در شهر اهواز در شرایطی که پوشش گیاهی پوشش غالب پیکسل‌های مخلوط نباشد و پیکسل‌های مخلوط سطوح ساخته شده و خاک و آب بیشتر در نظر گرفته شده است.

در سلول‌های مخلوطی که پوشش غالب در درصد‌های پایین سطوح ساخته شده، پوشش گیاهی است، افزایش و جایگزینی سطوح ساخته شده به جای پوشش گیاهی سبب افزایش دما (شکل 5-42) و در سلول‌های مخلوطی که پوشش غالب در درصد‌های پایین سطوح ساخته شده خاک است افزایش و جایگزینی سطوح ساخته شده به جای خاک لخت با کاهش و یا عدم تغییر در دمای سطح همراه است(شکل 5-43) دلیل این امر میانگین پایین‌تر و نزدیک دمای سطوح ساخته شده نسبت به زمین‌های بایر‌ و میانگین بالاتر سطوح ساخته شده نسبت به پوشش گیاهی می‌باشد.(جدول 5-1) همانگونه که در جدول 5-1 مشاهده می‌شود خاک لخت بیشترین دمای سطح را در تمام شهرها و پس از آن سطوح ساخته دارای دمای بیشتر نسبت به پوشش گیاهی و پوشش گیاهی دارای کمترین میانگین دمای سطح بود. تفاوت میانگین سطوح ساخته شده و خاک کمتر از تفاوت این سطوح با پوشش گیاهی است. لذا با جایگزینی سطوح ساخته شده به جای پوشش گیاهی تاثیر بیشتری نسبت به جایگزینی سطوح ساخته شده به جای خاک را نشان می‌دهد. با توجه به شرایط مشابه سلول‌های مختلط در شهرهای دیگر هم این موارد مورد بررسی قرار گرفت.

جدول ‏5-2-میانگین دمای پوشش‌های مختلف در شهرهای مورد مطالعه
نام شهر
میانگین دمای پوشش گیاهی
میانگین‌دمای‌خاک
میانگین‌دمای‌سطوح ساخته شده
اهواز
47.571
52.368
51.2961
تهران
40.601
47.359
45.6571
اصفهان
39.631
48.821
44.167
مشهد
42.456
48.669
46.322
تبریز
41.524
46.554
44.095

شکل ‏5-41- رابطه بین دمای سطح و درصد پوشش گیاهی در شهر اصفهان