مقاله رایگان درباره سلسله مراتب

بررسی استفاده از هستی شناسی های موجود
در این مرحله مطالعه جامعی بر روی هستی شناسی های موجود انجام داده و مشخص می کنیم از کدام هستی شناسی موجود می توان استفاده کرد.
برای پاسخ به این سوال که چرا باید از هستی شناسی های موجود استفاده کرد؟ به دلایل زیر اشاره می شود:
* کاهش زمان و هزینه
* استفاده از ابزارهایی که بر روی هستی شناسی های مذکور ساخته شده
* استفاده از هستی شناسی هایی که قبلا صحت آنها بررسی شده است
2-6-2-3- مشخص کردن واژه های مورد استفاده در دامنه
در این مرحله سوالات زیر مد نظر قرار می گیرد:
* در مورد چه واژه هایی می خواهیم صحبت کنیم
* چه چیزهایی در مورد آن واژه ها مد نظرماست
* واژه های مورد نظر چه مشخصه هایی دارند
از این بخش برای ایجاد ساختار درختی مفاهیم و مشخصات آنها استفاده می شود
2-6-2-4- تشخیص کلاس ها و ساختار آنها
روش های مختلف این کار :
* بالا به پایین: فرآیند توسعه بالا به پایین با تعاریف مفاهیم عام در دامنه آغاز می کند. سپس با ایجاد زیر کلاس های خاص تر از این مفاهیم، فرآیند توسعه را ادامه می دهد.
* پایین به بالا: فرآیند توسعه پایین به بالا با تعریف کلاس های بسیار خاص آغاز می کند. برگ های سلسله مراتب کلاس ها سپس با گروه بندی این کلاس ها در قالب مفاهیم عام تر، فرآیند توسعه را ادامه می دهد.
* ترکیبی از این دو: فرآیند توسعه ترکیبی، ترکیبی از روش های بالا به پایین و پایین به بالا محسوب می گردد. در این روش ابتدا مفاهیم برجسته و حائز اهمیت تعریف می شوند. سپس با عمومی سازی (ترکیب) و یا خصوصی سازی (تجزیه) این مفاهیم، فرآیند توسعه ادامه می یابد.
2-6-2-5- تعریف مشخصه کلاس
در این مرحله ساختار داخلی کلاس ها شرح داده می شود:
* ساختار داخلی مفاهیم را شرح می دهیم
* بیشتر واژه هایی که در مرحله قبل استفاده نشده اند، مشخصه کلاسها هستند
* انواع مشخصه:
* ویژگیهای ذاتی یا درونی45
* ویژگیهای خارجی یا بیرونی46
* روابط با دیگر اشیاء: عبارت است از ارتباط منفرد میان یک عضو کلاس و سایر اشیاء
* اجزاء: اگر شیئی دارای ساختار باشد بخش می تواند فیزیکی یا منطقی باشد.
تمام زیرکلاس های یک کلاس، مشخصه47های کلاس اصلی را به ارث می برند.
2-6-2-6- تعریف محدودیت ها
محدوده ای که مشخصه ها می توانند از آن مقدار بگیرند را مشخص می کنیم.
انواع محدوده :
* :Slot Cardinality تعداد مقادیری که مشخصه می تواند به خود بگیرد.
* نوع مقادیر SLOT: مانند String, Number, Boolean, Instance یا لیستی از مقادیر مشخص(Enumerated) .
* ایجاد اشیاء48: پس از ایجاد هستی شناسی می توان بر اساس آن نمونه های مورد نظر را ایجاد کرد.
تعریف نمونه های منفرد یک کلاس مستلزم:
* انتخاب یک کلاس
* ایجاد یک نمونه منفرد از آن کلاس
* پرکردن slotها با مقادیر تعیین شده و مجاز می باشد.

در زمان ایجاد آنتولوژی باید موارد زیر را مد نظر داشت:
* مدیریت آنتولوژی
* زیرساخت های مقیاس پذیر و کارا
* نحوه تعامل انسان و آنتولوژی با یکدیگر
* مباحث نظری در زمینه توسعه آنتولوژی
* امنیت در آنتولوژی
* تعامل آنتولوژی های مختلف با یکدیگر

2-7- داده های پیوندی
2-7-1- تعریف داده های پیوندی[Ber09]:
همانگونه که می دانیم در سالهای اخیر وب از فضای اطلاعات کلی اسناد به یک فضای داده، کامل گردیده است، این تعامل مجموعه ای از بهترین اقدامات برای انتشار و ارتباط داده های ساختاری وب است که آن را داده های پیوندی می نامند، این داده ها به سادگی به کمک وب انواع پیوندها را بین داده ها از منابع متفاوت ایجاد می کند و قابل خواندن توسط دستگاه است، مفهوم آن به وضوح تعریف شده و با دیگر مجموعه داده های خارجی مرتبط است و مجموعه داده های خارجی را شکل می دهد. تطابق داده های پیوندی و بهترین اقدامات آن که وب به داده های پیوندی از حوزه های متفاوت بدست آورده مثل افراد، شرکتها و کتابها و انتشارات علمی و فیلم و موسیقی و تلویزیون و برنامه های رادیویی و ژن و پروتئین و درد و آزمایشات بالینی و داه های علمی و آماری و بررسی ها، شبکه داده انواع جدید کاربردها را ممکن می کند. به منظور بهره برداری از داده های پیوندی جستجو گرهای این داده ها به کاربران اجازه می دهند جستجو را در یک منبع داه شروع کرده و منابع مرتبط با آن موضوع را جهت یابی کنند.
2-7-2- تکنولوژی در داده های پیوندی :
مجموعه قوانینی که برنرزلی برای انتشار داده ها در شبکه مطرح می کند و به عنوان اصول پایه داده های پیوندی شناخته می شود[Ber06] به شرح زیر است:
1) برای نامگذاری اشیا و موجودیت ها از URI استفاده نمایید.
2) از HTTP URI ها استفاده نمایید تا کاربران بتوانند با ارجاع به آنها، اشیای مختلف را با استفاده از نامشان بازیابی نمایند.
3) وقتی یک نفر یک URI را مورد ارجاع قرار می دهد، اطلاعات مفیدی برای آن فراهم کنید.
4) در دل این اطلاعات، لینکهایی به دیگر URI ها نیز قرار دهید تا کاربر بتواند به سراغ چیزهای جدیدی برود و اطلاعات دیگری نیز کشف کند.
این داده ها با 2 تکنولوژی اساسی URIs , HTTP در شبکه مرتبط است. URIs برای پیوند دادن اسناد و دیگر نهادها که در شبکه قرار دارند ضروری است. URIs از http:// استفاده می کند، و در پروتکل http به کار میرود. این پروتکل مکانیسم ساده ای برای اصلاح و بازیابی منابع ارائه می کند که به صورت جریان بایت ها مطرح است و اصلاح توصیف نهادها در شبکه به این صورت فرستاده می شود.
URIs , HTTP با تکنولوژی RDF در شبکه کامل م
ی
گردد. HTML ابزاری برای اسناد لینک در شبکه ارائه و RDF طرح داده های اصلی و نمودار ارائه می کند. طرح RDF داده ها را به شکل موضوع، پیش بینی، هدف، کد گذاری می کند. موضوع و فاعل و هدف هر دو URIS هستند که منبع و URI و زنجیره تکرار را شناسایی می کنند و پیش بینی مشخص میکند چطور موضوع و هدف به هم مرتبط است و با URI نشان داده میشود.
رابط های RDF [Biz09]گاه به شکل RDF هستند که موضوع آن مرجع URI است در حالیکه هدف آن مرجع URI در مجموعه دیگر است، اولین لینک بیان میکند که منبعی که با URI htt:// تعریف میشود به صورت عضوی از منبع دیگر و وقتی اولین URI در پروتکل http حالت مرجع خود را از دست داد، سرور وب w3c با توصیف RDF پاسخ می دهد. وقتی URI دوم سرور dig.esail.mit.edu را مرجع زدایی می کند نمودار RDF را ارائه کرده که گروه اطلاعات غیر متمرکز را نشان می دهد. دومین لینک RDF توصیف fiction فیلم را در پایگاه داده فیلم پیوندی با توصیف فیلم در DBpedia مرتبط میکند و اظهار می کند که آنها به ماهیت دنیای واقعی مشابهی اشاره دارد(شکل2-11).
Subject: http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i
Predicate: http://xmlns.com/foaf/0.1/member
Object: http://dig.csail.mit.edu/data#DIG
Subject: http://data.linkedmdb.org/resource/film/77
Predicate: http://www.w3.org/2002/07/owl#sameAs
Object: http://dbpedia.org/resource/Pulp_Fiction_%28film%29
شکل2-11- نمونه پیوندهای RDF
ضمناً RDFS [Bri04] وOWL [McG04] اساسی برای ایجاد دامنه لغات است که در توضیح نهادها در دنیا به کار میرود و اینکه چطور به هم مرتبط هستند، همچنین واژگان مجموعه ای از طبقات و شاخصه ها هستند که خود در RDF بیان شده و از RDFS و OWL استفاده می کند که درجات متفاوت قابلیت بیان را در حوزه طراحی مد نظر ارائه می کند[Ber08]. با بکارگیری HTTp و URIS در تعیین منابع، پروتکل HTTP به عنوان مکانیسم بازیابی و طرح داده های RDF به توصیف منبع می پردازد[Jac09].
شبکه داده ها لایه ای اضافی است که شاخصه های زیر را دارد:
– شبکه داده اصلی است و هر گونه داده را شامل می شود.
– هر کسی داده ها را می تواند در شبکه منتشر کند.
– ناشران داده در انتخاب واژگان محدود نیستند.
– نهادها، بوسیله لینک های RDF به هم مرتبط هستند و نمودار داده کلی را ایجاد میکند و کشف منابع داده جدید را ممکن می کند.
از دیدگاه تکامل کاربردی شبکه داده، شاخصه های زیر مطرح است.
– داده ها از جوانب فرمت گذاری و نمایشی جدا هستند.
– داده ها خود توضیح دهنده هستند. اگر کاربرد داده های پیوندی را بکار گیرد با داده هایی مواجه است که با واژگان نا آشنا توضیح داده شده است و کاربرد و تقاضا می تواند URIs را مرجع زدایی کرده تا تعریف خود را پیدا کند.
– کاربرد HTTP به عنوان مکانیسم دسترسی داده استاندارد و RDF به عنوان طرح داده استاندارد که در مقایسه با APLS web دسترسی داده را ساده می کند و به طرح داده های متفاوت و نقاط مشترک دسترسی مرتبط است.
– شبکه داده ها آزاد است و به این معناست که کاربردها در مقابل مجموعه ثابت منابع داده اجرا نمیشوند اما منابع داده جدید را در زمان حقیقی با پیگیری رابط های RDF کشف میکند.
2-7-3- :LOD پروژه داده های باز و پیوندی
مهمترین نمونه تطبیق و کاربرد قواعد داده های پیوندی را میتوان در پروژه LOD49 مشاهده کرد، که در ژانویه 2007 و تحت حمایت کنسرسیوم W3C آغاز شد. هدف اولیه و همچنین هدف جاری این پروژه آن است که با تشخیص منابع داده موجود تحت لیسانس های باز، و با انتشار آنها بر اساس قواعد داده های پیوندی، آنها را بر روی وب منتشر کند و گام های اولیه و اساسی برای تحقق وب داده را آغاز نماید.
برای نمایش حجم و ابعاد موضوعی وب داده حاصل از این پروژه، می توان ابر پروژه LOD را مورد توجه قرار داد. این ابر را می توان به شکل یک گراف جهت دار در نظر گرفت. هر گره که با یک دایره نشان داده می شود نماینده یک مجموعه داده مستقل که بر اساس قواعد داده های پیوندی منتشر شده، می باشد. یال موجود بین دو گره به این معناست که بین داده های موجود در دو مجموعه داده های متناظر با آن گره ها، لینک و ارتباط وجود دارد. ضخامت یالها، تخمینی از میزان این اتصالات ارائه می کند. هر چه میزان اتصالها بیشتر باشد ضخامت یال نیز بیشتر است. یالهای دوسویه نیز به معنای وجود اتصال از هر یک از دو منبع به منبع دیگر می باشد. شکل ، وضعیت ابر LOD را در مارچ 2009 نشان می دهد. بر اساس آمارهایی که توسط انجمن LOD ارائه شده است، وب داده در ماه می 2009 شامل 4.7 میلیارد سه گانه RDF بوده است که از طریق حدود 142 میلیون لینک RDF به یکدیگر متصل شده اند.

این نوشته را هم بخوانید :
پایان نامه با کلید واژه هایهکتو، دریای، سینوپتیک، پاسکال

شکل 2-4- ابر LOD
2-7-4- انتخاب واژگان URIS و RDF:
ارائه کنندگان داده بین الگوهای کاربردی HTTP, URI انتخاب می کند، تا نهادها را معین کنند فرمت معمول سریالی شدن این داده های پیوندی RDF/xml است. داده های پیوندی به صورت RDFA سریالی میشود که سه گانه RDF را در html ارائه میکند. در مورد دوم ناشران داده باید از RDFA در تعیین URIS نهادها استفاده کنند که به دیگر ارائه کنندگان داده اجازه می دهد رابط های RDF را در آنها ارایه کنند.
2-7-5- ایجاد لینک:
لینک های RDF به متقاضی اجازه می دهد بین منابع داده جهت یابی کرده و داده های اضافی را کشف کند منابع داده باید لینک های RDF را با نهادهای مربوطه تنظیم کنند. منابع داده اطلاعاتی در مورد تعداد نهادهای بزرگ ارائه می کنند و از روشهای اتومات و نیمه اتومات در ایجاد لینک های RDF استفاده می کنند. اگر منبع لینک و مجموعه داده های هدف یکی از این فرضیه های شناسایی را حمایت کند رابطه غیر واضح بین نهادها در هر دو مجموعه داده به صورت لینک های RDF واضح می شود. این روش در ایجاد لینک ها بین
منابع داده متفاوت در ابر LOD به کار می رود.
اگر فرضیه نامگذاری مشترک موجود نباشد، لینک های RDF بر اساس تشابه نهادها در هر دو مجموعه داده حاصل میشود. این محاسبات تشابه در چارچوب وسیع آثار مربوط و شناسایی تکثیر در جامعه پایگاه داده و تطابق انتولوژی حاصل می شود.
2-7-6-ابزار انتشار: ابزار به ذخایر محتوای RDF روی شبکه می پردازد و ناشران به جزئیات تکنیکی می پردازند. بعلاوه برخی ابزار استفهامات SPARQL را مطرح میکند که به داده های ارائه شده دسترسی دارند و از انتشار روبرداشت RDF حمایت میکند.
2-7-7- Revyu:
مکان بررسی و رده بندی اصلی بر اساس این اصول داده های پیوندی و انبار تکنولوژی وب معنایی است. علاوه بر انتشار داده های پیوندی، Revyu تجربه مکانی کاربران را ارتقا میدهد. وقتی فیلم ها روی آن بررسی شوند، سایت تلاش می کند با ورودی های DBpedia تطابق یابد بعد اطلاعات اضافی در مورد فیلم اصلاح شده در صفحات HTML سایت نشان داده میشود. لینک ها در سطح RDF حاصل میشود و اطمینان می دهد که کاربران انسانی دیدگاه غنی تری از مقوله ارائه میکند. کاربرهای آگاه از داده های پیوندی به URIS اشاره دارد. اصول مشابه در لینک آیتم ها به کار میرود مثل کتاب و داده های خارجی و پروفایل کاربر با داده های FOAF ارتقا میدهد.
2-7-8- APIS شبکه:
اکثر منابع داده شبکه مثل google, amazon, ebay, yahoo به داده ها از طریق APIS دسترسی دارند. Web.com در حال حاضر APIS 1309 را لیست می کند و 3966 mashup را بر اساس این APIS ارائه میکند. از مکانیسم های متعددی در این روند استفاده میشود: URIS و HTTP به عنوان مکانیسم دسترسی و شناسایی و RDF به عنان فرمت محتوا. به کمک تکنولوژی با روابط متعدد و فرمت های نتیجه، منابع داده با موتور های تحقیقاتی در دسترس قرار می گیرد. علاوه بر این جزئیات تکنیکی، تفاوت مفهومی عمده ای بین APIS شبکه و داده های پیوندی وجود دارد.
2-7-9- بکارگیری تکنیک در داده های پیوندی:
ابتدا باید پایگاه های اطلاعاتی مناسبی که قرار است برای ایجاد لینک ها استفاده شوند مشخص شوند. سپس مساله اصلی این است که برای ایجاد یک لینک بین دو عنصر از دو پایگاه اطلاعاتی، لازم است به نوعی عمل انطباق (Matching) یا تشخیص شباهت، انجام شود. بعنوان مثال لازم است تشخیص داده شود که اگر در یک پایگاه مربوط به بانک اطلاعات، نام یک فایل pdf “Object-Oriented Database” است و در یک پایگاه دیگر، صفحه ای با عنوان “Object-oriented query language” وجود دارد، آیا این دو در واقع یک چیز هستند و می توان آنها را با استفاده از owl:sameAs به یکدیگر متصل کرد یا خیر. بنابراین به زبان ساده می توان گفت مساله اصلی در اینجا انطباق و Link Discovery می باشد. نمونه این مسئله در مقاله[Has09] برای توسعه یک بانک اطلاعاتی از فیلمها با نام LinkedMDB بررسی شده است.
پس از اینکه عناصر مختلف موجود در پایگاه های اطلاعاتی مختلف با هم مرتبط شدند، این ارتباطات در قالب یکسری RDF

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*