مقاله رایگان درباره اولیه، اصلی، محتوایی، یادگیرنده

Colors catalogue

حوزه و استاد مربوطه دارای ارزش پایینی بر حضور در منبع ذخیره محتوا دارد.
3-9- معماری پیشنهادی
همانطور که می دانیم در مرحله تولید محتوای اولیه از برچسب زدن محتوای منبع اصلی که توسط کارشناس حوزه و استاد مربوطه استخراج می شود استفاده شده است. در نتیجه یک پردازش مبتنی بر برچسب برای پیداکردن محتوایی که اولویت بیشتری با سرفصل مورد بحث انتخاب شده توسط یادگیرنده دارند انجام شده و به عنوان محتوای اولیه قابل استفاده برای یادگیرنده به مخزن اصلی منتقل می شود. برای پیادهسازی این مرحله، محتوای اولیه که به هر نحوی توسط کارشناس حوزه تهیه شده و استاد آن را تایید کرده است به صورت پیش فرض به سیستم وارد می شود و پس از تایید آن توسط استاد که با یک پرسوجو در نظر گرفته شده است، از بین تمامی محتواهای بارگذاری شده در سیستم ابتدا توسط کارشناس و سپس توسط استاد اندیسگذاری می شود، A محتوایی که بیشترین امتیاز را توسط استاد برای یک موضوع دریافت کرده به عنوان ورودی ابتدایی، تبدیل به سه تایی RDF شده و در مجموعه کاندید اولیه در منبع اصلی ذخیره و آماده بازیابی توسط یادگیرنده میشود. مجموعه محتوایی که بعنوان ورودی اولیه برای مخزن اصلی در نظر گرفته می شود با توسعه مجموعه، به کمک استفاده از الگوریتم مرتب سازی محتوایی که بالاترین اندیس را به خود اختصاص داده باشد به عنوان اولویت محتوا برای کاندید شدن به یادگیرنده ارائه می شود. در الگوریتم مرتب سازی امتیازی که به هر محتوا داده می شود از 1 تا 5 می باشد و در اندیس ورودی که سیستم به آن می دهد نیز در همین بازه[1,5] نگهداری می شود.