مقاله رایگان با موضوع کارت امتیازی متوازن

دارند که گمرکات استان آذربایجان شرقی توانسته در این منظر نیز موفق عمل کند.
5- نتایج بهدست آمده از تحلیل منظر رشد و یادگیری در سوال دوم تحقیق نشان میدهد که گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهایی از منظر رشد و یادگیری که مقدار عددی آنها معلوم است با میانگین 94 درصد توانسته است که اهداف پیشبینی شده را محقق سازد، اما در سایر شاخصها هرچند میانگین درصد تحقق شاخصها 60 درصد میباشد ولی چون سطح معنی داری حاصل از آزمون T بیشتر از 05/0 است؛ پس نتیجه میگیریم که شاخصهای رشد و یادگیری در سطح اطمینان 95درصد در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق نیافته و در این دیدگاه نتوانسته به اهداف خود دست پیدا کند.
6- نتایج حاصل از مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان در شاخصهای مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری با بهره گرفتن از آزمون ANOVA نشان داد که تنها در شاخص مشتریان بین گمرکات جلفا و تبریز اختلاف معنیدار وجود دارد و در سایر شاخصها هرچند عملکرد گمرکات متفاوت است اما تفاوت آنها معنیدار نیست.
7- در پایان رتبهبندی گمرکات بر اساس میانگین فراوانی هر یک از شاخصهای مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن در هر یک از گمرکات استان آذربایجان شرقی نشان داد که در شاخص مشتریان به ترتیب گمرکات تبریز، سهلان، نوردوز و جلفا با میانگین 84/3 و 46/3 و 43/3و 06/3 رتبه های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادهاند. در شاخص فرآیندهای داخلی نیز گمرکات نوردوز، سهلان، تبریز و جلفا به ترتیب با میانگین 77/3 و 72/3و 66/3 و 65/3در رتبه های اول تا چهارم قرار دارند. و در شاخص رشد و یادگیری گمرک جلفا با میانگین 35/3، گمرک نوردوز با میانگین 18/3، گمرک تبریز با میانگین 83/2 و گمرک سهلان با میانگین 72/2 در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفتند.
5-3 پیشنهادات کاربردی تحقیق
با توجه به یافتههای حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل از تحلیلهای آماری، در تحقیق حاضر موارد زیر جهت بهبود عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی پیشنهاد میشود.
ارتقا عملکرد مالی با ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر و تسریع و تسهیل در روند انجام تشریفات گمرکی
اجرای برنامهها و طرحهای توسعه محور جهت ایجاد تحرک و تحول در ارائه خدمات مطلوبتر برای ارتقا رضایت خدمتگیرندگان
حداکثر بهرهگیری از نوآوریها و ابتکارات فردی و سازمانی و افزایش ظرفیت و پتانسیل موجود جهت دستیابی به اهداف عالی سازمان
تلاش برای بهسازی،آموزش و توانمندیهای منابع انسانی

1- با توجه به اینکه درآمدهای گمرکی یکی از منابع اصلی درآمد دولت بوده و در پیش بینی بودجه سالانه لحاظ میگردد، تحقق درآمدهای پیشبینی شده در این سازمان اهمیت بسزایی دارد. بر اساس نتایج تحقیق گمرکات استان آذربایجان شرقی به این مهم دست یافته و اهداف پیشبینی شده شاخصهای مالی تحقق یافته است. بنابراین تلاش عمده مدیران این سازمان باید در راستای حفظ وضعیت فعلی و ارتقا و بهبود مستمر آن باشد. در این راستا می توانند با بهره گرفتن از مدرنیزه و سادهسازی رویه های گمرکی و استفاده از تجهیزات مدرن الکترونیکی و اجرای شیوه های نوین مدیریتی در جهت کاهش زمان و هزینه های انجام عملیات گمرکی و ارائه خدمات بهتر و مطلوبتر و تسریع و تسهیل در روند انجام تشریفات گمرکی در نیل به پیشرفت و سرآمدی سازمان در عرصه اقتصادی گامی مهم بردارند.
2- با توجه نتایج حاصل از تحقیق که مبین تایید عملکرد مطلوب در زمینه منظر مشتریان و تحقق شاخصهای پیشبینی شده مشتریان میباشد؛ مدیران و کارکنان گمرکات استان آذربایجان شرقی برای اینکه بتوانند همچنان در وضعیت مطلوب بمانند، باید در راستای اجرای برنامهها و طرحهای توسعه محور جهت ایجاد تحرک و تحول در ارائه خدمات مطلوبتر، ضمن برخودار نمودن سازمان از تجهیزات مدرن روز دنیا برای تسریع و تسهیل در روند کار و ارائه خدمات شایسته به خدمتگیرندگان، به اصول و ارزشهای حاکم بر سازمان طبق سند راهبردی گمرک از جمله رعایت کرامت انسانی، اخلاق حرفهای و ارزشهای اسلامی، احترام و اعتماد متقابل، سرعت، دقت و صحت در عمل، تعهد به تعالی و ارائه خدمات با کیفیت، اطلاعرسانی، شفافسازی و پاسخگویی و در نهایت مشتریمداری و جلب رضایت خدمتگیرندگان بیش از پیش پایبند بوده و برای افزایش هرچه بیشتر رضایت خدمتگیرندگان سازمان اهتمام بیشتری ورزند.
3- طبق یافتههای تحقیق شاخصهای پیشبینی شده در منظر فرآیندهای داخلی نیز در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است. بنابراین وظیفه مدیران سازمان در این مورد نیز حفظ وضعیت مطلوب فعلی و تلاش برای بهبود مستمر و ارتقا آن میباشد. در این راستا و با توجه به اهداف عملیاتی سازمان طبق کارت امتیازی متوازن تشکیل شده برای آن، توجه به موارد ذیل در جهت ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده حائز اهمیت است.
3-1در راستای هدف اصلاح و بهبود فرآیندها باید با ایجاد سازوکارهای مناسب و استقرار نظامهای نوین مدیریتی برای کاهش هرچه بیشتر زمان و هزینه های انجام تشریفات گمرکی تلاش نمایند.
3-2 در جهت مدیریت محیط تعاملی و تسهیل ارتباط بین گمرکات و سایر سازمانها، مدیران باید برای برقراری تعامل سازنده با سایر گمرکات و سازمانهای همجوار و تبادل مهارتها و نقطهنظرات با یکدیگر و نیز توسعه همکاریهای منطقهای و بینالمللی توجه بیشتری نمایند.
3-3 در راستای تلاش برای دستیابی به هدف ارتقا و ترویج فرهنگ درستکاری و پیشگیری و مقابله با تخلف و فساد اداری ضمن اصلاح قوانین و مقررات و شفافیت آییننامهها و رویه ها و ضابطهمند نمودن امور اجرایی باید برای رشد فضایل اخلاقی، معنوی و فرهنگپذیری بیش از پیش سازمانی و بهینهسازی روابط کارکنان و ارتقا کیفی نگرش عمومی مرتبط با ماموریت و وظایف عمومی سازمان جدیت بیشتری به خرج دهند.
3-4 مدیران و کارکنان سازمان باید با نظارت و کنترل دقیق بر ورود و خروج کالا و اعمال روش های نوین و بهرهگیری از تجهیزات کنترلی پیشرفته و بهروز و استفاده از ظرفیتهای دیپلماسی عمومی برای جلوگیری از ورود و خروج غیر قانونی کالا در جهت تحقق هرچه بیشتر و بهتر هدف پیشگیری و مقابله با ورود و خروج کالای ممنوعه، قاچاق کالا یا مواد مخدر، تخلفات گمرکی و تقلبات تجاری در مبادی گمرکی گامهای موثری بردارند.
4- با توجه به اینکه یافتههای تحقیق بیانگر عدم تحقق اهداف پیشبینی شده در منظر رشد و یادگیری سازمان میباشد، بنابراین مدیران سازمان به ویژه معاونت طرح و برنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران باید برای رفع نقاط ضعف و دستیابی به وضعیت مطلوب در زمینه آموزش و رشد و یادگیری سازمانی به موارد ذیل بیشتر توجه نمایند.
4-1 با ارتقا روحیه و تامین رفاه و سطح معیشت کارکنان و ایجاد فرصتهای منصفانه و برابر برای ارتقا و پیشرفت همه کارکنان و نیز استقرار نظامهای پرداخت عادلانه برای رسیدن به هدف افزایش رضایت کارکنان تلاش نمایند.
4-2 با برگزاری کارگاههای آموزشی مناسب و مورد نیاز و تلاش برای ارتقا سطح دانش، بینش و مهارت کارکنان از طریق نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و نظارت دقیق آموزشی برای بهسازی، آموزش و توانمندیهای منابع انسانی اقدام نمایند.

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-3 در نهایت برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان باید با ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و ارتباطی و بهرهگیری از فناوریهای روزآمد و سیستمهای مکانیزه و برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات با جدیت بیشتری تلاش نمایند تا به اهداف از پیش تعیین شده سازمان برسند.
5-4 محدودیتهای تحقیق
از جمله مهمترین محدودیتهای تحقیق حاضر میتوان به این نکته اشاره کرد که چون موضوع عملکرد از موضوعات پیچیده مدیریتی بوده و معیارها و شاخصهای بسیاری را شامل میشود که نمیتوان همه آنها را در مناظر مدل کارت امتیازی متوازن دستهبندی کرد لذا امکان سنجش آنها نیز در قالب تحقیق حاضر مقدور نمیباشد؛ در حالیکه ممکن است نقش مهمی در ارزیابی عملکرد سازمان داشته باشند. از دیگر محدودیتهای این تحقیق نحوه پاسخ دادن افراد حاضر در نمونه آماری به سوالات پرسشنامه میباشد؛ به این دلیل که در نمونه آماری کارمندان، ممکن است اشخاص به دلیل ملاحظهکاری و ترس از موقعیت شغلی در پاسخ دادن به سوالات با احتیاط عمل کنند و حد وسط را رعایت کنند. همچنین چون خدمتگیرندگان گمرکات مشتریان دائمی این سازمان هستند و به طور مستمر از خدمات آن استفاده میکنند؛ ممکن است در پاسخ به سوالات اغراق نمایند.
5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
با توجه به اینکه این تحقیق در سطح گمرکات استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است، اگر در سطح گمرکات کل کشور به صورت یکپارچه انجام گیرد میتواند نتیجه عملکرد سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران را به نحو موثری ارزیابی کند.
به لحاظ اینکه کشور ایران در سازمان جهانی گمرک و اکثر کنوانسیونهای بینالمللی عضو میباشد، به کارگیری مدلهای ارزیابی استفاده شده در سایر گمرکات دنیا میتواند معیار خوبی برای سنجش عملکرد سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران باشد.
همچنین بررسی عملکرد سایر سازمانهای دولتی و خدماتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن نیز میتواند مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد.
چون ممکن است بعضی از جنبههای عملکرد سازمان براساس مدل کارت امتیازی متوازن مورد آزمون قرار نگیرند استفاده از سایر مدلهای ارزیابی عملکرد مانند EFQM، منشور عملکرد و … میتواند مبنایی برای تحقیقات آتی باشد.

منابع و ماخذ
الف) منابع فارسی
آذر، عادل، پوردرویشی، علی،(1386)، بهبود سیستم کارت امتیازی متوازن بر اساس منطق فازی، تهران، مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد
آذر، عادل، زارعی محمدآبادی، محمد، انواری رستمی، علی اصغر، (1390)، ارزیابی عملکرد متوازن با تاکید بر شاخصهای BSC مورد: شرکتهای کاشی و سرامیک استان یزد، مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، سال نهم، شماره اول، پیاپی 32، صص63تا79
ابن الرسول، سید اصغر، غضنفری، مهدی، شعبانی سیچانی، مهدی، (1389)، طراحی چارچوب اندازهگیری عملکرد کارت امتیازی متوازن؛ مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی، مجله بهبود مدیریت، سال پنجم، شماره1،صص101تا119
الوندی، محسن، منصوری، سعیده، (1386)، موردکاوی چگونگی تاثیر کارت امتیازی متوازن بر مدیریت فرآیندهای کسب وکار در دو سازمان ایرانی، مجله پیام مدیریت، شماره 25، صص 113تا149
امیری، مقصود، مظلومی، نادر، حجازی، محسن، (1390)، کاربرد کارت امتیازی متوازن و ویکور در رتبه بندی شرکتهای بیمه، پژوهشنامه بیمه، سال بیست وششم،شماره2، پیاپی 102، صص115تا144
ایران زاده، سلیمان، برقی، امیر، (1388)، الگوهای ارزیابی عملکرد سازمان، تبریز، انتشارات فروزش، چاپ اول.
پیروز، الهام، رضوی، سیدحسین، هاشمی، شیده سادات، (1389)، طراحی و استقرار نظام ارزیابی عملکرد:مطالعه موردی ستاد تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان، دو فصلنامه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دوره 2، شماره 5،صص1تا16
تولایی، روحالله، (1386)، رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمانها، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال چهارم، شماره 12،صص9تا30
جعفری اسکندری، میثم،علیاحمدی، علیرضا، خالقی، غلامحسین، حیدری، مهدی، (1389)، ارزیابی فضای کسب و کار صنعتی ایران در حمایت از بخش خصوصی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، نشریه بینالمللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، شماره2، جلد21، صص37تا52
حقیقت منفرد، جلال، سرایینیا، الهام، (1390)، تدوین استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت ساپکو، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 10،صص119تا144

 
 
صلواتی، عادل، ویسی، حاجی، خزدوزی، بیژن، حسنی، کاوه، (1390)، ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، فرآیند مدیریت و توسعه، دوره25، شماره 3، پیاپی81،صص25تا47
طبری، مجتبی، آراسته، فرزاد، (1387)، ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن، فصلنامه مدیریت، سال پنجم، شماره 12،صص12تا20
عرب مازار، علیاکبر، حسینی، میرزا حسن، شفیعی، زینب، (1388)، ارزیابی عملکرد امور مالیاتی شهر تهران، بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، فصلنامه تخصصی مالیات، شماره چهارم، پیاپی52،صص11تا30
علی بابایی، احمد، (1383)، طراحی و پیاده سازی یک سیستم اندازهگیری عملکرد با بهره گرفتن از روش های کارت امتیازی متوازن و سنجه هدفگرا، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه صنایع اصفهان.
فقهی فرهمند، ناصر، (1388)، بررسی وضعیت عوامل کلیدی عملکرد سازمانهای خدماتی با روش BSC، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، شماره 10،صص 58تا67
قاسمی، احمدرضا، احمدی، سیدحسین، (1392)، ارزیابی موسسات آموزش عالی باکمک کارت امتیازی متوازن وروشهای تصمیمگیری چند معیاره گروهی، مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره6، شماره 10، صص38تا49
قاضی نوری، سید سپهر، توسلیزاده، صادق، (1387)، ارزیابی برنامه ملی فناوری نانو ایران با کارت امتیازی متوازن و تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی به عنوان حلقه مفقوده نظام ملی نوآوری، فصلنامه علمی-پژوهشی سیاست علم وفناوری، سال اول، شماره 4، صص 49تا58
قانع، سعید، شکوه فر، محسن، (1387)، سنجش عملکرد سازمانهای تولیدی با رویکرد کارت امتیازی متوازن، انتشارات ماندگار، چاپ دوم.
کاپلان، رابرت، نورتون، دیوید، (1386)، سازمانهای استراتژی محور، ترجمه پرویز بختیاری، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، صص12تا31
کریمی، داوود، کریمی تورج، (1387)، ارزیابی عملکرد مناطق عملیات انتقال گاز بر اساس چارچوب منشور عملکرد، تهران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
کریمی، داوود، کریمی تورج، (1385)، منشور عملکرد چارچوبی فراتر از روش امتیازی متوازن جهت ارزیابی عملکرد سازمانها، تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت.
گریفین، مورهد،(1374)، مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه الوانی، مهدی، معمارزاده، غلامرضا، انتشارات مروارید، صص 35تا78
مظلومی، نادر، کشوری فینی، مرضیه، (1390)، بهینهسازی ارزیابی عملکرد صنعت بیمه با بهره گرفتن از روش تلفیقی مدل تعالی سازمانی و کارت امتیازی متوازن، پژوهشنامه بیمه، سال 20، شماره 4،صص27 تا55
مومنی، منصور، خدایی، سمیه، بشیری، مجتبی، (1388)، ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی با بهره گرفتن از مدل ترکیبی BSC و FDEA، مجله مدیریت صنعتی، دوره 1، شماره3، صص137تا152
ب) منابع انگلیسی
Ahn, H, (2001), “Applying the Balanced Scorecard Concept: An Experience Report”, Journal of Long Range Planning.
Conti, T, (1997), “Organizational Self-Assessment”, UK Chapman & Hall
Creelman, J, Makhijani, N, (2005), “Mastering Business in Asia: Succession with Balanced Scorecard”, John Wiley & Sons

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*