مقاله درمورد دانلود معادلات ساختاری

Grungy version of Arrow Backgrounds Series. Light burgundy colored arrows crossing the frame diagonally and horizontally on a textured, coarse paper. Arrows are computer generated, paper is a hi-res scan.

خوشهای چند مرحلهای استفاده شده است ( دواس،1386 : 74 ). در این تحقیق، از تقسیمبندی مناطق 9 گانه شهرداری شیراز جهت انتخابنمونه ها استفاده شده است. روش کار به این صورت بود که 9 منطقهی شهرداری شیراز، با راهنمایی استاد راهنما به 57 محدوده جغرافیایی تقسیم شد و از بین اینمحدوده ها به کمک نرم افزار Spss، 12 محدوده جغرافیایی در بین مناطق مختلف شیراز به صورت تصادفی انتخاب گردید. محلهها یا بلوکهای هر محدوده، تصادفی مشخص شد. تعدادنمونه ها نیز در هر محدوده، حدود 30 نفر تعیین گردید و در نهایت اطلاعات پاسخگویان هر محله با روش نمونهگیری تصادفی سیستماتیک به دست آمد.

4-8- اعتبار

بر خلاف پایایی، که عمدتا یک مساله کمی و قابل اندازه گیری است، روایی(اعتبار) مسالهای عمدتا کیفی است. یکی از شیوههایی که به منظور سنجش اعتبار به کار میرود، اعتبار محتوا میباشد. اعتبار محتوا، روشی برای سنجش میزان اعتبار اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازهگیری میباشد که معمولا توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه انجام میگیرد. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (کلانتری، 1385: 77). وفاق داوران در مورد بررسی شاخصها، دلیلی بر اعتبار آنهاست (ساروخانی، 1382: 139). زمانی آزمون دارای روایی محتواست که سوالات آزمون، محتوای کامل صفتی را که آزمون برای اندازهگیری آن ساخته شده است در برگیرد (نگهبان، 1382: 80) یعنی همان مفهومی ‌را که قصد سنجش آنرا داریم، بسنجد. بدین منظور برای سنجش اعتبار سوالات پرسشنامه در تحقیق حاضر، پرسشنامه را به تعدادی از اساتید از جمله اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین دانشجویان جمعیتشناسیارائه نموده و نظرات آنها در مورد پرسشنامه اعمال شد. برخی از سوالات حذف و همچنین تعدادی نیز با توصیه اساتید، به پرسشنامه اضافه شد. در برخی از سوالات نیز تغییراتی صورت گرفت.

4-9- پایایی

منظور از پایایی آزمون، دقت اندازهگیری و ثبات آن میباشد. پایایی مسالهای کمی و تکنیکی است و بیشتر ناظر به این سوال است که ابزار اندازهگیری با چه دقت و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را اندازهگیری میکند (کلانتری، 1385: 74) از اینرو، شاخصی است دال بر اینکه تا چه حد سنجه (وسیله اندازهگیری) دارای خطاهای تغییرپذیری است. منظور از خطاهای اندازهگیری این است که وسیله اندازهگیری نتواند به درستی واقعیتی را در زمانهای مختلف و واقعیات مشابه را در یک زمان به درستی بشناسد و دگرگونیهای آن را اندازهگیری کند (ساروخانی، 1382: 147). زمانی که مقیاسی از نوع لیکرت باشد و هدف پژوهشگر، سنجش یک مفهوم پیچیده از طریقگویه های مختلف و متعدد باشد، به منظور سنجش سازگاری درونیگویه ها، میتوان از آماره آلفای کرونباخ استفاده کرد. هر اندازه مقدار ضریب آلفا به یک نزدیکتر باشد، حاکی از آن است کهگویه ها انسجام درونی بیشتری با هم دارند. پس از سنجش پایایی مفاهیم مورد نظر، ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس های مورد استفاده به دست آمده است:
جدول 1-4- ضریب آلفای کرونباخ مقیاس ها
مقیاس تعداد گویه آلفای کرونباخ
استقلال 22 902/0
شبکه اجتماعی 14 751/0
مهارت های فردی 8 683/0
مهارتهای اجتماعی 17 886/0
رسانه 10 671/0

همچنانکهداده های جدول بالا نشان میدهد برای تمام متغیرهای مورد سنجش، مقدار آلفای کرونباخ بالاتر از 6/ . شده است که گویای این واقعیت میباشد که سوالات پرسشنامه از انسجام درونی مناسبی برخوردار هستند.

4-10- فنون تحلیل دادهها

برای تحلیل دادهها از قابلیتها و آمارههای موجود در نرم افزار SPSS و Amos استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو بخش انجام می‌گیرد :
الف). بخش توصیفی: در این بخش، به تجزیه و تحلیل یک بعدی ( یک متغیره ) یا توصیف متغیرها با استفاده از جداول توزیع فراوانی و آمارههای توصیفی پرداخته شد.
ب) بخش استنباطی: بخش استنباطی خود به دو زیر بخش تقسیم میشود: سنجش فرضیات و سنجش مدل چند متغیره.
برای سنجش فرضیات بر اساس سطح سنجش متغیرها از آزمونهای تحلیل واریانس و همبستگی پیرسون استفاده شده است.
برای سنجش مدل تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است.

4-11- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف مفاهیم کاری بیش از تعریف ساده یا قراردادی واژگان فنی یک علم است که به منظور فهمیدن امر واقعی صورت می‌گیرد. بنابراین در تعریف مفاهیم همه جنبههای واقعیت مورد نظر قرار نمی‌گیرند، بلکه فقط آن جنبههایی برگرفته می شوند که برای تحقیق اصلی و اساسی به حساب می آیند ( کیوی و کامپنهورد، 1377: 114 ). تعریف عملی، یک مفهوم و به بیان دقیقتر، یک متغیر را به صورت اعمال و اموری که در مطالعه به عنوان معرف و معادل آن مشخص می شود، تعریف می‌کند. چنین تعریفی معانی مفاهیم را لمس پذیرتر می‌کند، و روش های اندازهگیری که ملاکهایی را برای کاربرد تجربی مفاهیم به دست می‌دهد، طرح و خلاصه می‌کند ( هومن، 1383: 98 ). متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل سه دسته متغیرهای مستقل، واسطهای و بینابین می‌باشد. در اینجا، به مفهومسازی یعنی مشخصسازی متغیرها، ابعاد و تعیین شاخصهای گوناگون آن می‌پردازیم.

4-11-1- متغیرهای مستقل :
منظور متغیرهایی است که بر دیگر متغیرها تاثیر می‌گذارند. در این بررسی، متغیرهای مستقل به دو دسته متغیرهای جمعیتی و اجتماعی – اقتصادی تقسیم میشوند.
* متغیرهای جمعیتی :
سن : به تعداد سالهایی که از عمر یک فرد (از لحظه تولد تا زمان تحقیق) می‌گذرد، گفته میشود. این متغیر در سطح فاصلهای سنجیده میشود.
تحصیلات : منظور فراگرفتن علوم و فنون که توسط نظام آموزشی جامعهارائه و درجهبندی شده است. در این جا سطح تحصیلات بر اساس تعداد سالهای کاملی که شخص پاسخگو صرف فراگیری آموزش رسمی نموده است و در سطح مقیاس فاصلهای سنجیده شده است.
درآمد زن و مرد: منظور عایداتی است که زن و مرد در نتیجه سهیم شدن در فعالیتهای تولیدی به طی یک ماه بهدست میآورند. که هر دو متغیر در سطح مقیاس فاصلهای اندازهگیری شدند.
مصرف رسانه : شامل ساعات استفاده پاسخگو از انواع وسایل ارتباط جمعی در طی یک هفته مورد نظر است. این متغیر در سطح ترتیبی سنجیده شد.
مهارت فردی : مجموعه تواناییهایی که یک شخص در طی زندگی فردی خود کسب می کند.
مهارت اجتماعی : توانایی فرد در برقراری ارتباط با محیط خود میباشد.
شبکهروابط : مجموعه تعاملات فرد در برقراری ارتباط با خویشاوندان، آشنایان وگروه های مختلف میباشد.

* استقلال
ججیبوی استقلال را به عنوان کنترل زنان بر زندگی خودشان به طوری که آنها نیز مانند شوهرانشان در مورد مسایل خانواده حق مساوی داشته باشند و بر روی منابع مالی و سایر منابع کنترل داشته باشند، دسترسی به دانش و اطلاعات واقتدار برای تصمیمگیریهای مستقل، آزادی از محدودیتهای تحرک فیزیکی و توانایی ساختن روابط قدرت برابر در درون خانواده می‌داند (ججی بوی، 2001: 688). در این پژوهش از سه بعد اقتصادی و تصمیمگیری و جابهجایی استقلال زنان استفاده شده است.
استقلال تصمیم گیری : آموزش، ایده و نظر زنان را در تصمیمات مرتبط با رفاه و زندگیشان تقویت میکند. این به معنی اعتماد بیشتر زنان به خودشان در اخذ تصمیم و بیان ایده و نظرات و مشارکت در بحثهای خانوادگی است.
استقلال فیزیکی: زنان تحصیل کرده ارتباط بیشتری با جهان پیرامون دارند. زنانی که به تحصیل می‌پردازند آزادی تحرک بیشتر و اعتماد به نفس زیادتری در استفاده از خدمات موجود دارند.

استقلال اقتصادی و اجتماعی و اعتماد به نفس : آموزش، اعتماد به نفس زنان را در موضوعات اقتصادی افزایش می‌دهد.
4-11-2- متغیر وابسته:

در این تحقیق رفتار باروری می‌باشد. رفتار باروری شیوه رفتاری یک زن در مورد باروری می‌باشد که به صورت تعداد فرزندان و فاصله گذاری میان موالید اندازهگیری شده است.

فصل پنجم

یافتههای تحقیق
5-1- مقدمه

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پردازش اطلاعات در عین حال که یکی از مراحل اساسیروش های تحقیق به شمار میآید، به عنوان یکی از مهمترین برهههای تخصصی هر پژوهش علمی مطرح میباشد.
جداول از مهمترین ابزارها برای سنجش و اندازهگیریداده های یک تحقیق انسانی- اجتماعی به شمار میآیند. هدف نهایی جداول، کمی و سنجشپذیر ساختن واقعیت مورد مطالعه تا سر حد امکان وارائه تصویری دقیق از آن است.
در این فصل ابتدا وضعیت پاسخگویان بر حسب متغیرهای تحقیق (جداول یک بعدی) ارایه میشوند که در واقع همان بخش توصیفی تحقیق است. در مرحله بعد بخش تبیینی تحقیقارائه میشود که برای این کار، در بخش دو متغیره از آمارههای آزمون رابطه و آزمون تفاوت و همچنین در بخش چند متغیره، از مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شده است.

5-2- توصیف داده ها

در این بخش با استفاده از جداول و نمودارها به توصیف ویژگیهای جمعیتشناختی و همچنین توزیع پاسخها درباره متغیرهای اصلی تحقیق پرداخته شده است.

■ درآمد
جدول 5-1-1- توزیع فراوانی و درصد جمعیت مورد مطالعه را بر حسب سطح درآمد پاسخگویان نشان میدهد. بر اساسداده های جدول فوق، از بین پاسخگویان، حدود 68 درصد بدون هر درآمدی میباشند که بیشترین نسبت پاسخگویان را شامل می شود. 14 درصد از پاسخگویان کمتر از 600 هزار تومان درآمد داشته و نزدیک 18 درصد از آن ها نیز بالاتر از 600 هزار تومان درآمد دارند.

جدول 5-1-1-توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد
درصد تجمعی درصد فراوانی درآمد
1/68 1/68 263 بدون درآمد
1/82 0/14 54 زیر 600 هزار
0/100 9/17 69 بالای 600
0/100 386 کل

■ درآمد همسر
جدول 5-1-2- توزیع فراوانی و درصد جمعیت مورد مطالعه را بر حسب سطح درآمد همسر پاسخگویان نشان میدهد. بر اساسداده های جدول فوق، از بین پاسخگویان، حدود 12 درصد ابراز داشته اند همسر آن ها کمتر از 400 هزار تومان درآمد دارند، حدود 16 درصد بین 400 تا 600 هزار تومان؛ حدود 22 درصد بین 600 تا 800 هزار تومان؛ حدود 24 درصد بین 800 هزار تا یک میلیون تومان؛ نزدیک به 14 درصد بین یک تا یک و نیم میلیون تومان و حدود 13 درصد نیز بالای یک و نیم میلیون تومان درآمد داشته اند.
جدول 5-1-2- توزیع فراوانی زنان مورد مطالعه بر حسب سطح درآمد همسر
درصد تجمعی درصد فراوانی درآمد همسر
1/12 1/12 44 کمتر از 400 هزار
7/27 6/15 57 600 – 400
9/49 2/22 81 800 – 600
7/73 8/23 87 800 هزار تا یک میلیون