مقاله درمورد دانلود روابط اجتماعی

Businessman choosing destination.

و بسیج منابع برای دستیابی به آنها، انجام میدهد. نظام اجتماعی، با تحت نظارت درآوردن اجزای سازندهاش کارکرد یگانگی را انجام میدهد. سرانجام، نظام فرهنگی، کارکرد سکون را با تجهیز کنشگران به هنجارها و ارزشهایی که آنها را به کنش برمیانگیزد، انجام میدهد (ریتزر، 1382: 131).
زیر سیستمهای نظریه نظام کنش پارسونز، بر طبق یک نظام سلسله مراتبی با مبادله انرژی و اطلاعات با یکدیگر ارتباط دارند. پارسونز با الهام گرفتن از نظریه سیبرنتیک میگوید نظام کنش، مثل هر سیستم فعالی، چه جاندار و چه بیجان محل گردش بیوقفه انرژی و اطلاعات است. اینمبادله های انرژی و اطلاعات میان اجزای نظام است که کنش نظام را بر میانگیزد. همه اجزای یک نظام از لحاظ ذخیره اطلاعات و انرژی برابر نیستند؛ بعضیها بیشتر انرژی در اختیار دارند، بعضی دیگر ذخیره اطلاعاتشان بیشتر است (روشه، 1376: 88).

ابعاد کارکردی نظام کنش نظامهای فرعی نظام کنش روابط سیبرنتیکی
حفظ الگوهای فرهنگی

یگانگی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دستیابی به اهداف

سازگاری نظام فرهنگی

نظام اجتماعی

نظام شخصیت

نظام ارگانیسم زیستی

شکل شماره 3-2- سلسله مراتب سیبرنتیکی نظام عمومی کنش(روشه، 1376: 89)

حال اگر چهار نظام فرعی کنش را در نظر بگیریم، میتوان گفت که نظام فرعی ارگانیسم زیستی از لحاظ انرژی غنیترین و از لحاظ اطلاعات فقیرترین است. پس از آن نظام روانی (شخصیت) و در مرتبه بالاتر نظام اجتماعی و در راس سلسله مراتب، نظام فرعی فرهنگی جا دارد که بدون تردید غنیترین آنها از لحاظ اطلاعات و فقیرترین آنها از لحاظ انرژی است. نتیجه اینکه، عناصر فرهنگی نظام کنش بر نظام اجتماعی، بر شخصیت و بر ارگانیسم زیستی نظارت میکنند، در حالی که شخصیت بر ارگانیسم زیستی اعمال نظارت میکند و خودش تحت نظارت نظام اجتماعی و نظام فرهنگی قرار دارد (روشه، 1376: 90). بر این اساس نظام شخصیت بر اساس هنجارها و ارزشهای تعریف شده بهوسیله نظامهای فرهنگی و اجتماعی، کارکرد خود را مبنی بر دستیابی به اهداف با استفاده از امکانات نظام ارگانیکی به انجام میرساند. ارزشها و هنجارهای خانوادگی، شخصیت افراد را تحت تاثیر قرار داده و شیوه مشارکت آنها در امور مربوط به خانواده را تغییر میدهد بنابراین افراد بر حسب میزان استقلال شخصیتی که در خانواده دارند، به کنش میپردازند. با توجه به اینکه رفتار باروری به عنوان یک کنش جمعی در سطح خانواده مطرح میباشد، به نظر میرسد تحت تاثیر میزان استقلال فرد قرار گیرد.
از سوی دیگر، با توجه به گسترش حضور زنان درعرصه های اجتماعی، میزان استقلال زنان بر مشارکت اجتماعی آنها اثرگزار میباشد. نکته قابل توجه این است که حضور اجتماعی مستلزم کسب برخی توانمندیها و مهارتها میباشد و فرد هر اندازه واجد توانمندیهای بیشتری باشد، قدرت رایزنی بیشتری برای حضور اجتماعی خواهد داشت.

3-2-5- نظریه منابع در دسترس

در نظریه منابع در دسترس، تقسیم قدرت در خانواده و پایگاه قدرت هر یک از همسران، متاثر از منابع در دسترس هر یک از آنها بوده و همچنین میزان استقلال و وابستگی زوجین را تحت تاثیر قرار میدهد. در این نظریه، توانایی هر یک از همسران در برآورده کردن نیازهای طرف مقابل، به عنوان منبع قدرت فرد تلقی می شود. از این رو، در جوامعی که وظیفه تامین زن بر عهده مرد است و مرد، تنها منبع برآوردن نیازهای خانواده است، طبعا همسر مرد به لحاظ ایدئولوژیک اجازه اعمال قدرت و تصمیمگیری نهایی یک سویه را به شوهر می‌دهد. با افزایش نسبت زنان شاغل در جامعه و تامین بخشی از هزینه های خانواده به وسیله درآمد زنان شاغل، پایگاه قدرت زنان هم بهبود یافته است. نظریه منابع، بر ارزش نابرابر مبادلات زن و شوهر در خانواده تاکید می‌کند. با این نگاه، قدرت بیشتر در اختیار فردی است که نقش بیشتری در تامین نیازهای خانواده دارد و جنسیت در این میان اهمیتی ندارد. در مقابل، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که بر توانایی ارزشهای پدرسالارانه تاکید می ورزد. این ارزشها میتوانندپایه های قدرت زنان را سست و اقتدار مردان را تقویت کنند ( گروسی، 1387، 12).
بلود و ولف در سال 1960 مطرح کردهاند که منابع شامل توانایی کسب درآمد، تحصیلات، اعتبار شغلی است که همگی وابسته به دنیای اقتصاد بیرون از خانه هستند، جاییکه مردان برتری بیشتری نسبت به زنان دارند. اگرچه منابع غیر اقتصادی مانند مشارکت، حمایت عاطفی و مهارتهای اجتماعی برای زنان مزایایی دارد، اما در جوامع غربی اهمیت بیشتری به پول، پایگاه شغلی می‌دهند و این ویژگیها به طور دقیق چیزهایی هستند که زنان را در ازدواج برتر می سازد (ریتزر ، 1979: 390، به نقل از سفیری وآراسته، 1386: 121).

بررسیهایی که بلود و ولف انجام دادهاند نشان می‌دهد که توزیع قدرت در خانواده بیشتر ناشی از تملک منابع ارزشمند است تا نقشهای جنسی سنتی. البته می‌توان هم چنین عنوان کرد که تفاوتها در منابع به خاطر تجویز نقشهای جنسی سنتی است که به وضوح این اجازه را به مرد می‌دهد تا در زندگی توانایی کسب منابع ارزشمند را داشته باشد. به عبارت دیگر، بین قدرت مشتق از نقشهای جنسی سنتی و قدرت مشتق از تملک منابع، رابطه متقابل وجود دارد (همان: 43). شغل زن در روابط وی با همسر در حوزه قدرت، انجام کارهای منزل، مفهوم نقشهای زن و مرد، تعداد واقعی و تعداد مطلوب بچهها، موفقیت دربرنامه ریزی خانوادگی و در نهایت رضایت زن موثر است. از طرفی شاغل شدن زن، موجب مشارکت بیشتر مرد در کارهای خانه می‌شود. این امر از یک طرف موجب کاهش قدرت شوهر و از طرف دیگر موجب افزایش برابریها در تصمیمگیریها می‌شود و مشارکت مرد در امور منزل را افزایش می‌دهد (میشل ،1354: 194).
بخشی از منابع قدرت زنان در خانواده مربوط به میزان توانمندی آنها در زندگی اجتماعی و دسترسی به منابع اطلاعاتی و کسب آگاهی میباشد. امروزه یکی از منابع اصلی کسب اگاهی و توانمندی در سطح اجتماع، میزان دسترسی و استفاده ازرسانه های جمعی میباشد. از سوی دیگر، مهارتهای فرد شامل مهارتهای ارتباطی و اجتماعی و همچنین توان انجام اموری میباشد که میتواند قدرت اقتصادی زن را بالا برده و از وابستگی وی به همسرش بکاهد.
در عصر حاضررسانه ها، چهرسانه های جمعی و چهرسانه های نوین، نقش عمدهای در زندگی جمعی افراد ایفا میکنند. رسانهها نقش عمدهای در تغییرات فرهنگی، اجتماعی شدن، هویت بخشی، آگاهسازی اعضای جامعه و … ایفا میکنند، به همین دلیل، مصرف و کاربرد انواعرسانه ها از جهات گوناگون و در میانگروه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه مصرفرسانه ها در جامعه ایران از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا به شدت ترجیحات زنان را تحت تاثیر قرار میدهد. یکی از دلایل این موضوع، ناشی از روندهای اخیر اجتماعی در جامعه ایران و برجسته شدن حضور زنان درعرصه های گوناگون اجتماعی است که به تبع آن مطالعه خواستهها، نیازها و مصارف فرهنگی زنان و رفتارهای آنها میباشد (کلانتری و همکاران، 1391: 80). رفتار باروری نیز از جمله رفتارهایی است که با توجه به الگوبخشیرسانه ها و همچنین آگاهی بخشی نسبت به مزایا و معایب فرزندآوری تحت تاثیر میزان و نوع استفاده ازرسانه ها قرار میگیرد.

3- 4- چارچوب نظری تحقیق

چارچوب اصلی این تحقیق بر نظریه کنش اجتماعی پاسونز میباشد. با توجه به اینکه باروری به طور کلی یک امر ارادی بوده و فرد در شکلگیری آن نقشی اساسی دارد، بنابراین میتوان آن را یک کنش محسوب داشت. هر چند در اصطلاح رایج جمعیت شناسی از باروری به عنوان یک رفتار یاد میشود، ولی تالکوت پارسونز به عنوان مشهورترین نظریهپرداز در زمینه کنش اجتماعی، تلاش داشت نظریه کنش را از رفتارگرایی متمایز سازد. در واقع، او برای آن اصطلاح کنش را برگزید که دلالتی متفاوت از اصطلاح رفتار دارد. رفتار دلالت بر واکنش مکانیکی در برابر محرکها دارد، حالآنکه اصطلاح کنش بر یک فراگرد فعالانه، خلاقانه و ذهنی دلالت میکند(ریتزر، 1382: 529).
پدیده بنیادی در نظریه کنش پارسونز همان چیزی است که او واحد کنشی خوانده است که از نظر وی ماهیتی داوطلبانه دارد. کنشگر بر طبق شرایط حاکم و همچنین هنجارها و الزامهای فرهنگی مسلط و با توجه به ابزارهای مختلفی که به آنها دسترسی دارد، اهدافی را برای خود بر میگزیند. از طرف دیگر، بر اساس همین محدودیتها و امکانات، نگرشی مشخص در ذهن وی شکل میگیرد. این نگرش بر روی یک طیف از عدم دستیابی کامل به اهداف مورد نظر تا کامیابی کامل در رسیدن به اهداف قرار میگیرد. کنشگر در رسیدن به هدف با دستهای از محدودیتها مواجه است که در طرح نظری پارسونز به عنوان شرایط حاکم شامل شرایط فیزیکی و همچنین شرایط فرهنگی معرفی میشوند. با توجه به اینکه کنشگر توانایی ایجاد تغییر در این بخش از نظام اجتماعی را ندارد، بنابرین اهداف وی در راستا و تحت این شرایط شکل میگیرد. اما ابزارها و وسایل دستیابی به اهداف، با وجود اینکه تحت تاثیر شرایط حاکم هستند، ولی کنشگر میتواند در مورد این ابزار اقدام به انتخاب آزادانهی مشروط به وضعیت بنماید. از اینرو، میتوان انتظار داشت با توجه به حضور طولانی مدت فرد در خانواده، شرایط خانوادگی در میزان باروری و فاصلهگذاری تاثیر زیادی داشته باشد.
در نظریه منابع در دسترس، تقسیم قدرت در خانواده و پایگاه قدرت هر یک از همسران، متاثر از منابع در دسترس هر یک از آنها بوده و همچنین میزان استقلال و وابستگی زوجین را تحت تاثیر قرار میدهد. بخشی از منابع قدرت زنان در خانواده مربوط به میزان توانمندی آنها در زندگی اجتماعی و دسترسی به منابع اطلاعاتی و کسب آگاهی میباشد. امروزه یکی از منابع اصلی کسب آگاهی و توانمندی در سطح اجتماع، میزان دسترسی و استفاده ازرسانه های جمعی میباشد. از سوی دیگر، مهارتهای فرد شامل مهارتهای ارتباطی و اجتماعی و همچنین توان انجام اموری میباشد که میتواند قدرت اقتصادی زن را بالا برده و از وابستگی وی به همسرش بکاهد.
در عصر حاضررسانه ها، چهرسانه های جمعی و چهرسانه های نوین، نقش عمدهای در زندگی جمعی افراد ایفا میکنند. رسانهها نقش عمدهای در تغییرات فرهنگی، اجتماعی شدن، هویت بخشی، آگاه سازی اعضای جامعه و … ایفا میکنند، به همین دلیل، مصرف و کاربرد انواعرسانه ها از جهات گوناگون و در میانگروه های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است (کلانتری و همکاران، 1391: 80). رفتار باروری نیز از جمله رفتارهایی است که با توجه به الگوبخشیرسانه ها و همچنین آگاهی بخشی نسبت به مزایا و معایب فرزندآوری تحت تاثیر میزان و نوع استفاده ازرسانه ها قرار میگیرد.
بهطور خلاصه به نظر میرسد رفتار باروری زنان تحت تاثیر میزان استقلال آنها در خانواده میباشد. از طرف دیگر، میزان توانمندیهای فردی و اجتماعی زنان که شامل آگاهی و ارتباطات اجتماعی آن ها و همچنین تواناییهای فردیشان میباشد؛ بر رفتار باروری زنان موثر است. استقلال زنان بستری را برای ارتقای توانمندیهای اجتماعی آن ها فراهم میسازد، هر چند توانمندیهای اجتماعی نیز در دراز مدت میتوانند بر استقلال زنان اثرگذار باشند، ولی به طور نظری میتوان گفت هر اندازه میزان استقلال زنان بیشتر باشد، میزان توانمندیهای آنها نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین بر اساس چارچوب نظری پژوهش میتوان مدل نظری زیر راارائه کرد:

3-4-1- مدل نظری تحقیق

شکل شماره 3-4-1- مدل نظری تحقیق

3-4-2- مدل تجربی تحقیق

شکل شماره 3-4-2- مدل تجربی تحقیق

5-3- فرضیات تحقیق:

بین درآمد زن و رفتار باروری رابطه وجود دارد
بین تحصیلات زن و رفتار باروری رابطه وجود دارد.
بین تحصیلات همسر و رفتار باروری رابطه وجود دارد.
بین مهارتهای فردی زن و رفتار باروری رابطه وجود دارد.
بین مهارتهای اجتماعی زن و رفتار باروری رابطه وجود دارد.
بین شبکه روابط اجتماعی زن و رفتار باروری رابطه وجود دارد.
بین سن زن و رفتار باروری رابطه وجود دارد.
بین سن همسر و رفتار باروری رابطه معنی دار وجود دارد.
بین سن ازدواج زن و رفتار باروری رابطه وجود دارد.
بین تفاوت سنی زن با همسر و رفتار باروری رابطه وجود دارد.
بین استفاده از رسانه توسط زن و رفتار باروری رابطه وجود دارد.
بین استقلال جابهجایی زن و رفتار باروری رابطه وجود دارد.
بین استقلال تصمیمگیری زن و رفتار باروری رابطه وجود دارد.
بین استقلال اقتصادی زن و رفتار باروری رابطه وجود دارد.

فصل چهارم

روششناسی تحقیق
4-1- مقدمه

دگرگونیهای سریع اجتماعی و گوناگونی واقعیتهای زندگی، پژوهشگران اجتماعی را به گونه فزایندهای با مناظر و بافتهای جدید اجتماعی روبهرو ساخته است (هومن، 1385: 1). انتخاب یک روش تحقیق بستگی به شرایطی از جمله؛ سوالها و هدف هر تحقیق، تواناییهای شخص محقق و امکانات او، نوعداده های در دسترس، شرایط مورد مطالعه و محدویتهای آن دارد.
با توجه به این که دستیابی به نتایج صحیح و مورد اعتماد، وابسته به استفادهی بجا و صحیح ازروش های تحقیق میباشد، بنابراین باید تشخیص و درکروش های پژوهشی در همان حد که موضوع تحقیقی برای پژوهشگر اهمیت دارد، مورد توجه قرار گیرد.

4-1- روش تحقیق

این تحقیق بر اساس نوعداده های جمعآوری و تحلیلشده، تحقیقی کمی است. از لحاظ نوع برخورد با مساله مورد بررسی و ورود به آن مطالعهای میدانی است.

4-2- تکنیک تحقیق

در این تحقیق از تکنیک پیمایش استفاده شده است.

4-3- ابزار جمعآوری دادهها

جمعآوری اطلاعات در این تحقیق از طریق مراجعه مستقیم پژوهشگر به پاسخگویان وارائه پرسشنامه به آنها، انجام گرفته است.
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق پس از مطالعات اسنادی و بررسی تحقیقات پیشین توسط محقق، با استفاده از سوالات باز و بسته، در چند بخش تهیه شده است که شامل سوالات فردی و جمعیتشناختی؛ سوالات مربوط به استقلال زنان؛ شبکه روابط اجتماعی؛ مهارتهای زندگی و اجتماعی؛ مصرف رسانه و رفتار باروری پاسخگویان بوده است.
روند نهایی شدن پرسشنامه بدین صورت انجام گرفت که ابتدا در یک مطالعه مقدماتی در بین 40 نفر از اعضای جامعه آماری، پیش آزمون شد و مسایل تحقیق به ویژه در ارتباط با محتوای پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت که منجر به برخی بازنگریها در پرسشنامه، نظیر حذف برخیگویه ها و اصلاح نحوه طراحی برخی پرسشها گردید. در نهایت پرسشنامه ساخت یافته در پنج بخش طراحی شد که هر کدام ابعاد خاصی از موضوع مورد مطالعه را بررسی کردند. بخش اول، شامل عوامل جمعیت شناختی با (4سوال)؛ بخش دوم، متغیرهای اجتماعی – فرهنگی (7سوال)؛ بخش سوم، متغیرهای اقتصادی (31 گویه)؛ بخش چهارم، مقیاس استقلال زنان و ابعاد آن (22 گویه)؛ بخش پنجم، رفتار باروری با ( 4 سوال ) بررسی شد.

4-4- جامعهی آماری

جامعه آماری این تحقیق، زنان متاهل واقع در سنین باروری ( 49-15 ) ساله شهر شیراز می‌باشد. با استفاده از اطلاعات مرکز آمار، جمعیت زنان واقع در سن باروری شهر شیراز 430000 هزار نفر می‌باشد.

4-5- واحد تحلیل

در این پژوهش، هریک از زنان متاهل واقع در سنین باروری (49-15) ساله شهر شیراز، واحد تحلیل آماری در جامعه مورد بررسی محسوب میشوند.
4-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

پرسشنامه این تحقیق در سطح شهر شیراز در طی هفته آخر خردادماه تا هفته سوم تیر ماه سال 1392 توزیع وداده های مورد نیاز از این طریق جمعآوری شده است.

4-7- حجم نمونه و شیوه نمونهگیری

تعداد افرادی که در این تحقیق مورد پرسش قرار میگیرند، بر اساس فرمول کوکران (رفیعپور، 1383: 383) برابر با 386 نفر بوده است.

t= 1/96
P= 0/5
q= 0/5
d= 0/05

به دلیل وسعت منطقه مورد بررسی، انتخاب نمونه از جمعیت پراکندهای که درصدد مصاحبه حضوری با آنها هستیم و هم چنین عدم وجود چارچوب نمونهگیری، در این پژوهش از روش نمونهگیری