مقاله درمورد تغییرات جمعیت، چهارمحال و بختیاری، خراسان شمالی، استان فارس

1900-2000 روزـدرجه‌ی سلسیوس برآورد شد (جدول 4-1).

جدول 4- 1- محاسبه‌ی نیاز گرمایی به طور پیوسته برای تمام نسل

زمان رویداد
نیاز گرمایی (روز-درجه)

نسل اول
نخستین شکار
اواخر فروردین
230

دامنه‌ی ظهور
اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت
525– 230

اوج پرواز
اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت
230

نسل دوم
دامنه‌ی ظهور
20خرداد تا 20 تیر
1260– 780

اوج پرواز
هفته اول تیر
1050– 960

نسل سوم
دامنه‌ی ظهور
20 مرداد تا 20 شهریور
2235- 1775

اوج پرواز
هفته اول شهریور
2000- 1900

4- 6- پیش بینی زمان سمپاشی بر اساس نتایج
مبارزه‌ی شیمیایی برای کنترل کرم خوشه‌خوار علیه لاروها صورت می‌گیرد و باید زمانی اقدام به سمپاشی نمود که تخم‌ها تفریخ و لاروها از تخم بیرون آمده اما به درون میوه نفوذ نکرده باشند. در صورت نفوذ لاروها به میوه، سم‌پاشی مؤثر نبوده و این عمل نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت. بنابراین پیش‌بینی دقیق زمان سم‌پاشی می‌تواند برپایه‌ی پایش تخم‌ها صورت گیرد. باید هنگامی که 7 تا 10 درصد از تخم‌ها تفریخ شدند، اقدام به سمپاشی نمود تا لاروهای بیرون آمده قبل از نفوذ به میوه از بین بروند و لاروهایی که بعد بیرون می‌آیند در اثر تماس با بقایای سم از بین بروند. اما پایش تفریخ تخم‌ها مشکل است و بهتر آن است که پیش بینی زمان سمپاشی بر پایه‌ی شاخصی انجام گیرد که عملی‌ و ملموس‌تر باشد. از همین رو، بیشتر تلاش می‌شود تا پیش‌بینی زمان سمپاشی براساس زمان اوج پرواز انجام شود. برای چنین منظوری با کمک تله‌های فرمونی، ظهور و نوسانات جمعیت حشرات کامل را پایش، و اوج پرواز یا هنگام حداکثر شکار ردیابی می‌شود. سپس حداکثر 7-10 روز پس از اوج پرواز زمان مناسبی برای سمپاشی می‌باشد. در این منطقه با توجه به این که اوج پرواز دوم اواخر خرداد و اوایل تیر و اوج پرواز سوم در اواخر مرداد تا اوایل شهریور رخ ‌داد، بنابراین زمان مبارزه‌‌ی شیمیایی علیه نسل دوم هفته اول تیر و علیه نسل سوم در اوایل شهریور برآورد می‌شود. چنانچه روز- درجه‌ی لازم برای اوج‌های پرواز در منطقه محاسبه شود می‌توان براساس این شاخص نیز اقدام به سمپاشی کرد. در تحقیق حاضر روز- درجه‌های لازم برای دو اوج پرواز دوم و سوم در بند 4- 4 و جدول 4- 1 آورده شده است. بنابراین، چنان‌چه دما در منطقه پایش شود می‌توان براساس این شاخص و در روز-درجه‌های محاسبه شده در صورت وجود آفت اقدام به سمپاشی کرد. البته بهتر آن است که سمپاشی براساس ترکیبی از پایش ظهور و نوسانات جمعیت حشرات کامل و محاسبه‌ی روز-درجه‌ انجام شود. به طوری که چنانچه در روز-درجه‌ی تعیین شده، حشرات به دام افتاده در تله‌ها به حد نصاب لازم رسیدند در آن هنگام اقدام به سم‌اشی گردد.

4-7- بحث
همان طور که در بخش بررسی نوشته‌ها آورده شد، تعداد نسل کرم خوشه‌خوار انگور را از یک نسل در رومانی (فیلیپ، 1986)، تا 5 نسل در ترکمنستان گزارش کرده‌اند. بسیاری از منابع عوامل گوناگونی مانند دما، رطوبت، طول روز، کیفیت غذا در را در تعداد نسل آفت موثر دانسته‌اند، به طور کلی عنوان گردیده است که این آفت در اروپا در عرض‌های جغرافیایی شمالی و مناطق سرد 2 نسل و در عرض‌های جغرافیایی جنوبی‌تر و مناطق معتدل 3 نسل در سال دارد (گابل و موکو، 1984). در این تحقیق نیز تعداد نسل آفت مزبور سه نسل در سال بود که با پژوهش‌های قبلی همخوانی دارد زیرا بیشتر گزارش‌ها تعداد نسل این آفت را برای کشورهای جنوب اروپا سه نسل در سال گزارش کرده‌اند و با توجه به یکسانی عرض جغرافیایی کشور ایران با این کشورها، داشتن سه نسل برای این آفت در استان فارس منطقی به نظر می‌رسد
امیری و همکاران روز- درجه‌ی لازم برای خوشه‌خوار انگور در نسل اول 225 روز-درجه و برای نسل دوم 725 و برای نسل سوم 1425 روز-درجه به‌دست آورده‌اند. در تحقیق حاضر روز-درجه حرارت برای نسل اول این آفت در منطقه‌ی بیضا 230 روز-درجه، نسل دوم 780 روز-درجه و نسل سوم 1775 روز-درجه می‌باشد که تقریباً با یافته‌های فوق الذکر مطابقت دارد. ضمناً روز- درجه موردنیاز برای هرسه نسل در تحقیق امیری و همکاران، 2375 روز-درجه و در تحقیق حاضر 2785 بود. کافرلی و ویتا (1988) طی تحقیقاتی که در ایتالیا انجام دادند، مجموع دمای مؤثر برای نخستین شکار 150 روز-درجه و برای نسل دوم و سوم به‌ترتیب 699 و 1309 روز-درجه به‌دست آوردند. دلیل این اختلافات زیاد را می‌توان تفاوت در عرض جغرافیایی در دو منطقه بیان نمود.
مقایسه آخرین شکار در تله‌ها در سال‌های 91 و 92 نشان داد که تداوم شکار در سال 91 اواخر شهریور و درسال 92 دهه‌ی اول مهر بود که با مقایسه وضعیت شکار تله‌ها با میانگین درجه حرارت مشخص گردید در سال اول (91)، هنگامی‌که میانگین درجه حرارت به 20 درجه‌ی سلسیوس رسید شب‌پره‌ای شکار نگردید (شکل 4- 13). در سال دوم (92) زمانی‌که میانگین درجه حرارت 21 درجه‌ی سلسیوس رسید شب‌پره‌ای شکار نگردید (شکل 4- 14).
نخستین شکار در هر دو سال اواخر دهه‌ی سوم فروردین بود و این پژوهش با یافته‌های صابر و همکاران (1377) در آذرشهر همخوانی دارد. همچنین نخستین شکار با یافته‌های پوپا (2012) در رومانی و نصیرزاده و بصیری (1374) در آباده تا حدودی مطابقت دارد.
مجموع دمای موثر در این تحقیق برای نخستین شکار 230 روز-درجه برآورد شد. این میزان نیاز گرمایی برای نخستین شکار با یافته‌های می
ل
وناس و همکاران (2001) در یونان، تا حدودی مطابقت دارد. اما پژوهش‌های نصیرزاده و بصیری (1374) در آباده و علوی(1390) در خراسان شمالی اختلاف بسیار زیادی با پژوهش حاضر دارد. دلیل آن را می‌توان اختلافات دمایی در منطقه مورد پژوهش و مناطق ذکر شده بیان نمود.
طول دوره‌ی پرواز در هر سه نسل به ترتیب، نسل اول از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت (30 روز)، نسل دوم از 20خرداد تا 20 تیر (30 روز) و نسل سوم از 20 مرداد تا 20 شهریور (30 روز) می‌باشد.
اوج پرواز در نسل‌های اول تا سوم در بازه‌ی زمانی اواخر فروردین تا اوایل اردیبهشت، هفته اول تیر و هفته‌ی اول شهریور رخ داد که با نتایج اسحاقی و همکاران (1382) در چهارمحال و بختیاری تا حدودی مطابقت دارد. اما اوج پرواز نسل سوم با یافته‌های نصیرزاده و بصیری (1374) در آباده و صابر در آذر شهر تا حدودی مطابقت دارد.
مجموع دمای موثر در اوج پرواز‌های هر سه نسل به‌ترتیب 230، 1050-960 و 2000-1900 برآورد شد که با تحقیقات نصیرزاذه و بصیری در شیراز تا حدودی مطابقت دارد. اما طبق تحقیقات کافرلی و ویتا (1988) در ایتالیا اوج پرواز نسل اول را 230 روز-درجه و نسل دوم و سوم را 782 و 1462 روز-درجه بود که اوج پرواز نسل اول با میزان نیاز گرمایی اوج پرواز این پژوهش کاملا همخوانی دارد.
مبارزه شیمیایی علیه این آفت زمانی صورت می‌گیرد که تله‌ها حداکثر شکار را داشته و یا به عبارتی اوج پرواز صورت گیرد و لاروهای آفت از تخم خارج شده باشند. با توجه به داده‌های حاصل از شکار تله‌های فرمونی تعیین زمان سمپاشی علیه نسل دوم و سوم هفته‌ی اول تیر و هفته‌ی اول شهریور برآورد می‌شود که زمان مبارزه شیمیایی علیه نسل دوم با تحقیقات خادمی و همکاران (1390) در ملایر و زمان مبارزه علیه نسل سوم با نتایج جلیل نواز (1377) در تاکستان مطابقت دارد.
با مشخص شدن تاریخ اوج پرواز و بالطبع تاریخ مناسب سمپاشی در نسل‌های مختلف با هماهنگی تعدادی از باغداران، باغات منطقه‌ی مورد مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید باغاتی که در زمان توصیه شده (بر اساس داده‌های تحقیق) نسبت به سمپاشی باغات خود اقدام نموده‌اند خسارت این آفت ناچیز می‌باشد که مشخص کننده‌ی صحت تحقیق می‌باشد.
میانگین جمعیت در اوج پرواز نسل‌های اول تا سوم در سال دوم 6، 45و 30 شب‌پره بود در حالی‌که در سال اول این میزان بیشتر بوده و در نسل دوم و سوم 88 و 16 شب‌پره بود. باتوجه به نتایج به‌دست آمده می‌توان دریافت که در سال اول میانگین جمعیت نسبت به سال دوم بیشتر بود. همچنین میانگین جمعیت در سال اول و دوم در نسل دوم نسبت به دو نسل دیگر بیشتر بود چون شب‌پره‌های نسل دوم و سوم از شفیره‌هایی به‌وجود می‌آیند که فاقد دیاپوز بوده در نتیجه سریع‌تر از پیله‌ شفیرگی خارج می‌شوند و فرصت بیشتری دارند تا اینکه جمعیت خود را به اوج پرواز برسانند.

این نوشته را هم بخوانید :
منبع پایان نامه ارشد با موضوعp.، 1997,، (Leppihalme,، allusion

فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- نتایج کلی
1- آفت در بیضا سه نسل دارد.
2- حشرات کامل حاصل از شفیره‌های زمستان‌گذران از اواخر فروردین تا پایان اردیبهشت پدیدار شده و اوج پرواز چشمگیری نداشتند.
3- حشرات کامل نسل دوم از اواسط خرداد تا اوایل مرداد پدیدار گردیده و اوج پرواز آن دهه‌ی سوم خرداد تا دهه‌ی اول تیر بود.
4- حشرات کامل نسل سوم از دهه‌ی اول مرداد تا اواسط دهه‌ی اول شهریور پدیدار گردیده و اوج پرواز آن هفته‌ی آخر مرداد بود.
5- با استفاده از نتایج حاصل از تغییرات جمعیت بهترین زمان مبارزه‌ی شیمیایی علیه لاروهای آفت در نسل دوم و سوم هفته‌ی اول تیر و هفته‌ی اول شهریور برآورد شد.

5-2- پیشنهادها
1- برای به‌دست آوردن نتایج مطمئن‌تر، بهتر است روند بررسی تغییرات جمعیت در باغ سمپاشی نشده بررسی گردیده و مقایسه‌ای بین نتایج حاصل از تغییرات جمعیت در باغ سمپاشی نشده و سمپاشی شده انجام گیرد.
2- چون در بیضا ایستگاه هواشناسی وجود نداشت ناچار شدیم از دماهای نزدیک‌ترین ایستگاه هواشناسی (ایستگاه هواشناسی زرقان) استفاده و نیاز گرمایی را محاسبه کنیم. واضح است که نیاز گرمایی محاسبه شده خیلی دقیق نخواهد بود و بهتر است برای ثبت دمای روزانه در بیضا ایستگاه هواشناسی احداث گردد و این کار بر اساس دمای ثبت شده در منطقه انجام گیرد.

3- تحقیق در بازه‌ی زمانی طولانی‌تر 4- 5 ساله انجام گردد و با استفاده از نتایج، زمان مبارزه‌ی شیمیایی تعیین گردد.

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*