مقاله با موضوع کارت امتیازی متوازن

Touch Screen

4
فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته میشود. در ابتدا آمار توصیفی تک تک متغیرها ارائه شدهاست که شامل متغیرهایی همچون جنسیت پاسخدهندگان، سن و میزان تحصیلات، نوع شغل و نوع فعالیت گمرکی به تفکیک مشتریان و کارمندان میباشد. در ادامه با بهره گرفتن از آمار توصیفی به بررسی نوع توزیع داده ها، آزمون فرضیه تحقیق و مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان در هریک از شاخصهای مناظر کارت امتیازی متوازن پرداخته شده است.
4-2 نتایج حاصل از تحلیل توصیفی داده های پژوهش
4-2-1 جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری
بررسی جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان و کارمندان که پرسشنامه را تکمیل کردهاند، چنانچه در جداول 4-1 و4-2 نیز مشخص است، نشان می دهد که 3/13درصد خدمتگیرندگان و 7/31درصد کارمندان زن و 7/86 درصد خدمتگیرندگان و3/68 درصد کارمندان مرد می باشند.
جدول 4-1: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زن
20
3/13
3/13
مرد
130
7/86
0/100
کل
150
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-2: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زن
33
7/31
7/31

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مرد
71
3/68
0/100
کل
104
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار ستونی متغیر جنسیت در نمودارهای 4-1 و 4-2 ارائه شده است.
نمودار 4-1: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-2: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت

منبع: یافتههای تحقیق
4-2-2 سن افراد حاضر در نمونه آماری
داده های مربوط به سن افراد در چهار گروه طبقهبندی شدهاست. همانگونه که در جداول 3-4و4-4 نمایان است، 7/34 درصد از خدمتگیرندگان(52 نفر) و 7/57 درصد از کارمندان(60نفر) بین 31 تا 40 سال دارند. سایر اطلاعات در جداول 4-3 و4-4 ارائه شده است.
جدول 4-3: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سن
درصد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
رده سنی
0/36
0/36
54
30-20
7/70
7/34
52
40-31
3/91
7/20
31
50-41
0/100
7/8
13
51 به بالا
0/100
150
کل
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-4: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارکنان بر مبنای سن
درصد فراوانی تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
رده سنی
2/20
2/20
21
30-20
9/77
7/57
60
40-31
1/98
2/20
21
50-41
0/100
9/1
2
51 به بالا
0/100
104
کل
منبع:یافتههای پژوهش
طبقه بندی سنی از 20 سال شروع شده و به 60 سال ختم میشود. نمودارهای ستونی 4-3 و 4-4 نیز نشان دهنده این مطالب میباشد.
نمودار 4-3: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سن
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-4: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سن
منبع: یافتههای پژوهش
4-2-3 سطح تحصیلات افراد حاضر در نمونه آماری
میزان تحصیلات افراد حاضر در نمونه آماری در 5 گروه و در قالب مقیاس ترتیبی طبقهبندی شده است. اطلاعات کامل در جدول4-5 و4-6 ارائه شده است.
جدول 4-5: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زیردیپلم ودیپلم
71
3/47
3/47
فوق دیپلم
32
3/21
7/68
لیسانس
44
3/29
0/98
فوق لیسانس و بالاتر
3
0/2
0/100
کل
150
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-6: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سطح تحصیلات
سطح تحصیلات
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
زیردیپلم ودیپلم
7
7/6
7/6
فوق دیپلم
18
3/17
0/24
لیسانس
69
3/66
4/90
فوق لیسانس و بالاتر
10
6/9
0/100
کل
104
0/100
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار ستونی متغیر سطح تحصیلات در نمودارهای 4-5 و 4-6 ارائه شده است.
نمودار 4-5: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سطح تحصیلات
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-6: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سطح تحصیلات
منبع: یافتههای تحقیق
4-2-4 نوع فعالیت گمرکی و نوع شغل افراد حاضر در نمونه آماری
اطلاعات مربوط به نوع فعالیت گمرکی خدمتگیرندگان و نوع شغل کارمندان به شرح جداول و نمودارهای 4-7و 4-8 میباشد.
جدول 4-7: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمت گیرندگان بر مبنای نوع فعالیت گمرکی
درصد تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
نوع فعالیت
3/29
3/29
44
حق العمل کار
0/40
7/10
16
صاحب کالا
0/42
0/2
3
مدیر عامل
0/100
0/58
87
نماینده
100
150
کل
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-8: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای نوع شغل
درصد تجمعی
درصد فراوانی
فراوانی
نوع شغل
6/35

 
 
6/35
37
امور فنی وگمرکی
1/47
5/11
12
امور مالی
7/83
5/36
38
امور اداری
0/100
3/16
17
سایر
0/100
104
کل
منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-7: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای نوع فعالیت گمرکی

منبع: یافتههای تحقیق
نمودار 4-8: توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای نوع شغل
منبع: یافتههای تحقیق

4-3 نتایج حاصل از تحلیل استنباطی داده های پژوهش
4-3-1 آزمون نرمال بودن داده ها
جهت بررسی نرمال بودن داده های هر دو پرسشنامه خدمتگیرندگان و کارمندان از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف استفاده شدهاست که نتایج حاصل به شرح جدول 4-9 میباشد.
جدول 4-9: نتایج بررسی نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف
پرسشنامهها
تعداد نمونه
مقدار آماره کولموگروف- اسمیرونوف
نتیجه توزیع
پرسشنامه اول (منظر مشتریان)
150
961/0
نرمال
پرسشنامه دوم (منظر فرایندهای داخلی)
104
566/0
نرمال
پرسشنامه دوم (منظر رشد و یادگیری)
104
682/0
نرمال
منبع: یافتههای تحقیق
با توجه به اینکه مقدار آماره کولموگروف- اسمیرونوف در هر دو پرسشنامه خدمتگیرندگان و کارمندان از 5/0 بزرگتر است، میتوان نتیجه گرفت که داده های هردو پرسشنامه دارای توزیع نرمال هست و برای آزمون فرضیه تحقیق می توان از آزمون T استفاده کرد. همچنین داده های منظر مالی از مدارک و مستندات سازمان استخراج شده و به صورت کمی موجود میباشد.
4-3-2 تشکیل کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی
پس از تبیین اهداف عملیاتی و شاخصهای مرتبط با هریک از دیدگاه ها، معین کردن هدفگذاریهای مربوط و مقادیر واقعی آنها در سال 1391، کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی مطابق جدول 4-10تشکیل گردید.
مناظر BSC
اهداف عملیاتی
شاخصهای مرتبط با اهداف
هدف گذاری
سال 1391
مقادیر واقعی
سال 1391
درصد تحقق شاخصها
مالی
صیانت از حقوق دولت و جامعه و وصول درآمدهای قانونی
درآمدهای تحقق یافته از محل حقوق ورودی و عوارضها
2500میلیارد ریال
2561 میلیارد ریال
102٪
درآمدهای تحقق یافته از محل سایر خدمات گمرکی
32 میلیارد
ریال
29 میلیارد
ریال
92٪
کاهش هزینه ها
نسبت هزینه های جاری به درآمدها
032/0
0307/0
96%
نسبت کل هزینه ها به درآمدها
047/0
04/0
85%
مشتریان
افزایش رضایت خدمت گیرندگان
سرعت، دقت و صحت
5
54/3
70٪
پاسخگویی
5
43/3
68٪
ادب و اعتماد
5
40/3
68٪
قابلیت اطمینان
5
43/3
68٪
فرآیندهای داخلی
اصلاح و بهبود فرآیندها
زمان انجام تشریفات واردات
1
42/2
41٪
زمان انجام تشریفات صادرات
1
87/1
53٪
زمان انجام تشریفات ترانزیت خارجی
1
16/2
46٪
زمان انجام تشریفات ترانزیت داخلی
1
18/2
45٪
زمان انجام تشریفات سایر رویه ها
1
31/2
43٪
مدیریت محیط تعاملی و تسهیل ارتباط
میزان اطلاع از عملکرد همدیگر
5
42/3
68٪
میزان تبادل مهارتها و نظرات
5
25/3

65٪
ارتقا و ترویج فرهنگ درستکاری و مقابله با تخلف
میزان تخلفات اداری
1
01/2
49٪
شفافیت قوانین و رویه ها
5
7/3
74٪
میزان ضابطهمند بودن امور
5
6/3
72٪
جدول4-10: کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مقادیر هدف و واقعی سال1391
مناظر BSC
اهداف عملیاتی
شاخصهای مرتبط با اهداف
هدف گذاری
سال 1391
مقادیر واقعی
سال 1391
درصد تحقق شاخصها
فرآیندهای داخلی
تغییر و تحول سازمانی
میزان دوره های آموزشی مرتبط
5
53/3
70٪
میزان گرایش کارکنان به ادامه تحصیل
5
97/3
79٪
پیشگیری و مقابله با قاچاق
تعداد پروندههای قاچاق (فقره)
1000
743
74%
کیفیت رسیدگی به پرونده قاچاق
5
78/3
75٪
رشد و یادگیری
افزایش رضایت کارکنان
حقوق و مزایای شغلی
5
35/2
47٪
ماهیت و شرایط شغل
5
98/2
59٪
فرصت ارتقا و پیشرفت
5
71/2
54٪
سرپرستی و مدیریت
5
59/3
71٪
بهسازی و توسعه منابع انسانی
نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار
50/0
46/0
92%
نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان
90/0
86/0
96%
توسعه فناوری اطلاعات
میزان ایجاد زیرساختهای الکترونیکی و ارتباطی
5
15/3
63٪
میزان بهرهگیری از فناورهای روزآمد و سیستمهای مکانیزه
5
24/3
64٪
میزان دوره های آموزشی مرتبط با فناوری اطلاعات
5
17/3
62٪
جدول4-10: ادامه
منبع: یافتههای پژوهش
4-3-3 تحلیلهای آماری
در این بخش برای یافتن پاسخ سوال دوم تحقیق، با توجه به مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن، تحقق یا عدم تحقق شاخصها برای هریک از مناظر به طور جداگانه آزمون گردیده است.
4-3-3-1 تحلیل آماری منظر مالی
با توجه به اینکه برای شاخصهای مالی مقادیر عددی طبق آمار مشخص بوده لذا برای سنجش آنها از پرسشنامه استفاده نشده و برای تحلیل آماری به بررسی درصد تحقق شاخصها پرداخته شده است. بنابراین ابتدا باید میانگین حداقل و حداکثر امتیاز شاخصها محاسبه شود که با توجه به نتایج حاصل در این منظر، حداقل امتیاز 85، حداکثر امتیاز 102 و میانگین حاصل 5/93میباشد. بر این اساس اماره آزمون به صورت زیر خواهد بود.
آماره آزمون:
به این ترتیب که اگر میانگین درصد تحقق هر چهار شاخص منظر مالی از 5/93 بیشتر باشد میتوان نتیجه گرفت که این شاخصها تحقق یافتهاند. بر اساس نتایج حاصل از جدول 10-4 میانگین درصد تحقق شاخصهای منظر مالی از نتیجه متوسط چهار شاخص که به ترتیب102، 92، 96 و 85 میباشد عدد 75/93 بهدست میآید که از مقدار 5/93 بیشتر است؛ بنابراین میتوان گفت که شاخصهای مالی در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است.
4-3-3-2 تحلیل آماری منظر مشتریان
برای تحلیل آماری شاخصهای این منظر از کارت امتیازی متوازن، میانگین حداقل امتیاز 1 و حداکثر امتیاز 5 که عدد3 میباشد، ازطیف لیکرت در نظر گرفته برای سوالات پرسشنامه مشتریان محاسبه و معیار قرار داده شده است. پس آماره آزمون به شکل زیر خواهد بود.
آماره آزمون:
سپس با بهره گرفتن از آزمون T میانگین همه شاخصهای مشتریان محاسبه و در سطح اطمینان 95 درصد، با بهره گرفتن از آزمون T تک نمونهای تحقق شاخصهای موردنظر بررسی شدهاند که نتایج حاصل به شرح جداول 4-11و 4-12 میباشد.
جدول4-11: نتایج حاصل از آزمونT
خطای معیار میانگین
انحراف معیار
میانگین
تعداد نمونه
مفهوم
07587/0
92925/0
4015/3
150
منظر مشتریان
جدول 4-12: نتایج حاصل از آزمونT تک نمونهای
فاصله اطمینان 95 درصدی اختلاف
اختلاف میانگین
سطح معناداری
درجه آزادی
T
مفهوم
حدبالا
حدپایین
5514/0
2516/0
40148/0
000/0
149
292/5
منظر مشتریان
منبع: یافتههای تحقیق
نتیجه آزمون شامل دو خروجی است. خروجی اول شاخصهای توصیفی متغیر را نشان میدهدکه شامل تعداد پاسخدهندگان، میانگین و انحراف معیار است. خروجی دوم نیز نتایج آزمون میانگین را نشان میدهد. ستون اول از سمت چپ مفهوم، ستون دوم آماره T، ستون سوم درجه آزادی و ستون چهارم نیز معناداری آزمون را نشان میدهد. بر اساس جداول بالا میانگین بدست آمده از آزمون T برابر 40/3 میباشد که از 3 بیشتر است. و نیز سطح معنیداری آزمون میانگین برابر با 000/0 و از 05/0 کمتر است. پس در سطح خطای 5 درصد میتوان گفت که شاخصهای مشتریان گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است.
4-3-3-3 تحلیل آماری منظر فرآیندهای داخلی
در منظر فرآیندهای داخلی نیز میانگین 3 که نتیجه متوسط حداقل امتیاز 1 و حداکثر امتیاز 5 تعیین شده در طیف لیکرت است به عنوان معیار سنجش در نظر گرفته شده که بر طبق آن آماره آزمون به صورت زیر میباشد.
آماره آزمون:
سپس با بهره گرفتن از آزمونT به بررسی تحقق شاخصها پرداخته شده که نتایج حاصل در جداول 4-13و 4-14 نشان داده شده است.
جدول 4-13: نتایج حاصل از آزمونT
خطای معیار میانگین
انحراف معیار
میانگین
تعداد نمونه
مفهوم
06347/0
64726/0
6836/3
104
منظر فرآیندهای داخلی
جدول 4-14: نتایج حاصل از آزمونT تک نمونهای
فاصله اطمینان 95 درصدی اختلاف
اختلاف میانگین
سطح معناداری
درجه آزادی
T
مفهوم
حدبالا
حدپایین
8095/0
5577/0
68359/
0
000/0
103
770/10
منظرفرآیندهای داخلی
منبع: یافتههای تحقیق
جداول بالا نشان میدهد که میانگین به دست آمده از آزمون T برای تحلیل آماری فرآیندهای داخلی در کارت امتیاز متوازن 6836/3 میباشد که از 3 بیشتر است و چون مقدار معنیداری برابر با 000/0و کمتر از 05/0 کمتر است پس میتوان گفت در سطح اطمینان 95 درصد شاخصهای فرآیندهای داخلی