مقاله با موضوع مماسی، لایه، ماکزیمم، بیشترین

۳d illustration. Clipping path included.

در لایه اول (˚0 ) برای دو حالت 0 و و برای و تفاوتی میان تنش‌های مماسی ماکزیمم وجود ندارد. در این لایه بین بیشترین (0=) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم %3 اختلاف دیده می‌شود. این مقدار برای لایه سوم (˚45 ) در دو وضعیت 0 و و همچنین و تقریبا به %0 می‌رسد. تفاوت بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم در این لایه %4/2 می‌باشد. این مقادیر برای لایه دوم (˚45- ) در دو وضعیت 0 و به %1 و و به %0 می‌رسد. %2 اختلافی است که بین بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم در این لایه دیده می‌شود. در لایه چهارم (˚45- ) در حالت‌های ( 0 و ) و ( و ) اختلاف میان تنش‌های مماسی ماکزیمم دیده نمی‌شود. در این لایه تفاوت بیشترین (0= ) و کمترین ( ) مقدار تنش مماسی ماکزیمم %1 از لایه دوم بیشتر بوده %3 می‌باشد.
چون اثر اصطکاک در راستای بیشتر بوده محل ایجاد تنش مماسی ماکزیمم در حضور و یکسان می‌باشد. در لایه‌های اول و سوم برای 0 و به ترتیب در (˚50 ) و (˚56 ) و برای و در (˚56 ) و (˚61 ) بیشترین تنش مماسی رخ می‌دهد. در لایه‌های دوم و چهارم برای حالت‌های 0 و در(˚50- ) و برای و در (˚56- ) بیشترین تنش مماسی اتفاق می‌افتد. حضور اصطکاک در راستای سبب شده محل ایجاد بیشترین تنش حدود ˚5 نسبت به حالات 0 و چرخش پیدا کرده است.
جدول ‏45- مقادیر و محل تنش شعاعی و مماسی ماکزیمم در لایه‌گذاری زاویه‌ای با وجود اصطکاک در حالت‌های متفاوت