مقاله با موضوع استان آذربایجان شرقی

Abstract business concept, businessman touching a button on a virtual interface, technology

گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است. همچنین در این منظر مقدار عددی شاخص تعداد پروندههای قاچاق طبق آمار مشخص است که برای سنجش آن از پرسشنامه استفاده نشده و برای آزمون به بررسی درصد تحقق آن پرداخته شده است. با توجه تعداد پروندههای قاچاق هدف و تعداد پروندههای قاچاق واقعی تحقق یافته و 74%درصد تحقق شاخص که بیشتر از 50% میباشد میتوان نتیجه گرفت که شاخصهای فرآیندهای داخلی گمرکات استان آذربایجان شرقی هم در شاخصهایی که مقدار آنها معلوم است و هم در شاخصهایی که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند تحقق یافته است.

4-3-3-4 تحلیل آماری منظر رشد و یادگیری
در منظر رشد و یادگیری برای تعدادی از شاخصها مقدار عددی طبق آمار مشخص است که برای سنجش آنها از پرسشنامه استفاده نشده است، بنابراین برای این تحلیل دوحالت را در نظر میگیریم.
حالت اول برای شاخصهایی است که مقدار آنها واقعی و معلوم میباشد و عبارتند از: نسبت ساعات آموزش به کل ساعات کار و نسبت کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان.
در این حالت چون کمترین مقدار برای نسبتهای ساعات آموزش به کل ساعات کار و کارکنان دارای تحصیلات دانشگاهی به کل کارکنان صفر و بیشترین مقدار 100 است، لذا مقدار میانگین 50 خواهد شد. پس آماره آزمون برای این حالت به صورت زیر است.
آماره آزمون
مقدار میانگین درصد تحقق دو شاخص فوق 94 میباشدکه از مقدار میانگین هدف بیشتر است. بنابراین شاخص رشد و یادگیری گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهایی که مقدار عددی آنها معلوم است تحقق یافته است.
حالت دوم برای سایر شاخصهاست که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند و آماره آزمون برای این دسته از شاخصها به صورت زیر است:
آماره آزمون
میانگین 3 نتیجه متوسط حداقل امتیاز 1 و حداکثر امتیاز 5 است که بر اساس طیف لیکرت حاصل شده است.
نتایج حاصل از انجام آزمون T بر اساس داده های پرسشنامه کارمندان در جداول 4-15 و 4-16 نشان داده شده است.
جدول 4-15: نتایج حاصل از آزمونT
خطای معیار میانگین
انحراف معیار
میانگین
تعداد نمونه
مفهوم
09004/0
91820/0
0477/3
104
منظر رشدویادگیری
جدول 4-16: نتایج حاصل از آزمونT تک نمونهای
فاصله اطمینان 95 درصدی اختلاف
اختلاف میانگین
سطح معناداری
درجه آزادی
T
مفهوم
حدبالا
حدپایین
2262/0
1309/0-
4768/0
598/0
103
530/0
منظر رشدویادگیری
منبع: یافتههای تحقیق
جدول فوق نشان میدهد که میانگین به دست آمده از آزمون T برای آزمون شاخص رشد و یادگیری در کارت امتیازی متوازن برابر با 04/3میباشد، اما با توجه به مقدار معنیداری برابر با 598/0که بیشتر از 05/0 میباشد نتیجه میگیریم که شاخصهای رشد و یادگیری در سطح اطمینان 95 درصد در گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق نیافته است. به طور کلی میتوان گفت شاخصهای رشد و یادگیری برای شاخصهایی که مقدار عددی آنها معلوم و مشخص است تحقق یافته اما برای شاخصهایی که از طریق پرسشنامه سنجیده شدهاند، تحقق نیافته است.
4-3-4 مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات
در این قسمت با بهره گرفتن از آزمون ANOVA به مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهایی که از طریق پرسشنامه سنجیده شدهاند پرداخته شده که نتایج حاصله به شرح جداول 4-17و 4-18و 4-19 میباشد.
جدول 4-17: آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای مشتریان
سطح اطمینان 95%
سطح معنی داری
انحراف معیار
اختلاف میانگین
حدبالا
حدپایین
2240/0
6340/0
9583/0
0351/1-
6932/0-
2287/0-
341/0
999/0
383/0
24223/0
25533/0
22838/0
40556/0-
02963/0-
36481/0
تبریز نوردوز
سهلان
جلفا
0351/1
9311/0
2396/1
2240/0-
1793/0-
3011/0
341/0
297/0
000/0
24223/0
21363/0
18055/0
40556/0
37593/0
*77037/0
نوردوز تبریز
سهلان
جلفا
6932/0
1793/0
9085/0
6340/0-
9311/0-
1196/0-
999/0
297/0
195/0
25533/0
21363/0
19778/0
2963/0
37593/0-
39444/0
نوردوز سهلان
تبریز
جلفا
2287/0
3011/0-
1196/0
9583/0-
2396/1-
9085/0-
383/0
000/0
195/0
22838/0
18055/0
19778/0
36481/0-
*77037/0-
39444/0-
نوردوز جلفا
تبریز
سهلان
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-18: آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای فرآیندهای داخلی
سطح اطمینان 95%
سطح معنی داری
انحراف معیار
اختلاف میانگین
حدبالا
حدپایین

 
 
6548/0
6479/0
6470/0
4431/0-
5459/0-
4242/0-
958/0
996/0
948/0
21009/0
22847/0
20498/0
1053/0
05100/0
1114/0
تبریز نوردوز
سهلان
جلفا
4431/0
4335/0
4166/0
6548/0-
5431/0-
4054/0-
958/0
991/0
0000/1
21009/0
18686/0
15731/0
10583/0-
05483/0-
00557/0
نوردوز تبریز
سهلان
جلفا
5459/0
5431/0
5336/0
479/0-
435/0-
4128/0-
996/0
991/0
987/0
22847/0
18689/0
18112/0
05100/0
05483/0
06040/0
نوردوز سهلان
تبریز
جلفا
4242/0
4054/0
4128/0
6470/0-
4166/0-
5331/0-
948/0
0000/1
987/0

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

20498/0
15731/0
18112/0
11140/0-
00557/0-
06040/-
نوردوز جلفا
تبریز
سهلان
منبع: یافتههای تحقیق
جدول 4-19: آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای رشد و یادگیری
سطح اطمینان 95%
سطح معنی داری
انحراف معیار
اختلاف میانگین
حدبالا
حدپایین
0944/1
2743/1
5576/0
3980/0-
3487/0-
8985/0-
606/0
447/0
928/0
28559/0
31057/0
27864/0
34821/0
46280/0
17043/0-
تبریز نوردوز
سهلان
جلفا
3980/0
7784/0
0401/0
0944/0-
5492/0-
0774/1-
606/0
969/0
79/0
28559/0
25450/0
21384/0
34821/0-
11458/0
51864/0-
نوردوز تبریز
سهلان
جلفا
3487/0
5492/0
0101/0
2743/1-
7784/0-
2765/0-
447/0
969/0
055/0
31057/0
25405/0
24621/0
46280/0-
11458/0-
63322/0-
نوردوز سهلان
تبریز
جلفا
8985/0
0774/1
2765/1
5576/0-
0401/0-
0101/0-
928/0
79/0
55/0
27864/0
21384/0
24621/0
17043/0
51864/0
63322/0
نوردوز جلفا
تبریز
سهلان
منبع: یافتههای تحقیق
نتایج جداول فوق نشان میدهد که تنها در شاخصهای مشتریان بین گمرکات جلفا و تبریز اختلاف معنیدار وجود دارد و در سایر شاخصها اختلاف معنیدار در بین گمرکات وجود ندارد.
4-4 رتبهبندی گمرکات استان بر حسب میانگین
در بخش پایانی تحقیق با بهره گرفتن از داده های حاصل از پرسشنامههایی که به تفکیک از هر یک از گمرکات استان آذربایجان شرقی جمعآوری شده است، بر حسب میانگین فراوانی هر یک از شاخصهای مناظر مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری به رتبهبندی گمرکات بر اساس این شاخصها پرداخته و نمودار جعبهای هریک را رسم شده است.
1-4-4 رتبه بندی گمرکات استان در شاخص مشتریان
جدول 4-20: رتبه بندی گمرکات استان در شاخص مشتریان
رتبه
گمرک
میانگین
1
تبریز
84/3
2
سهلان
46/3
3

نوردوز
43/3
4
جلفا
06/3
منبع: یافته های تحقیق
نمودار 4-9: نمودار جعبهای رتبه بندی گمرکات استان در شاخص مشتریان
منبع: یافته های تحقیق
2-4-4 رتبه بندی گمرکات استان در شاخص فرآیندهای داخلی
جدول 4-21: رتبه بندی گمرکات استان در شاخص فرآیندهای داخلی
رتبه
گمرک
میانگین
1
نوردوز
77/3
2
سهلان
72/3
3
تبریز
66/3
4
جلفا
65/3
منبع: یافته های تحقیق
نمودار 4-10: نمودار جعبهای رتبه بندی گمرکات استان در شاخص فرآیندهای داخلی
منبع: یافته های تحقیق
3-4-4 رتبه بندی گمرکات استان در شاخص رشد و یادگیری
جدول 4-22: رتبه بندی گمرکات استان در شاخص رشد و یادگیری
رتبه
گمرک
میانگین
1
جلفا
35/3
2
نوردوز
18/3
3
تبریز
83/2
4
سهلان
72/2
منبع: یافته های تحقیق
نمودار 4-11: نمودار جعبهای رتبه بندی گمرکات استان در شاخص رشد و یادگیری
منبع: یافته های تحقیق
4-5 خلاصه فصل
در این فصل به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. در ابتدا آمار توصیفی متغیرها ارائه گردید که شامل جداول و نمودارهای فراوانی متغیرهای جنسیت افراد حاضر در نمونه آماری، سن، میزان تحصیلات و نوع شغل کارمندان و نوع فعالیت گمرکی خدمتگیرندگان میباشد که درباره نتایج آنها به طور خلاصه میتوان گفت از کل افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان 7/86 درصد مرد و 3/13 درصد زن هستند که 36درصد در طبقه سنی 20 تا 30 سال، 7/34 درصد در طبقه سنی 31تا 40 سال، 7/20درصد در طبقه سنی 41تا50 سال و تنها 7/8 درصد در طبقه سنی 51 سال به بالا قرار دارند و میزان تحصیلات اکثر آنها یعنی 3/47درصد دیپلم و زیردیپلم میباشد. همچنین از نظر نوع شغل3/29 درصد حقالعملکار، 7/10 درصد صاحب کالا، 58 درصد نماینده و فقط 2 درصد مدیر عامل میباشند. همچنین ازمیان افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان 3/68 درصد مرد و 7/31 درصد زن هستند که2/20 درصد در طبقه سنی 20-30 سال، 7/57 درصد در طبقه سنی 31 تا 40 سال، 2/20 درصد در طبقه سنی 41 تا50 سال و تنها 9/1 درصد در طبقه سنی 51 سال به بالا قرار دارند و میزان تحصیلات اکثر کارمندان یعنی 3/66 درصد در سطح لیسانس بوده و نوع شغل 5/36 درصد از آنها امور اداری، 6/35 درصد امور فنی و گمرکی، 5/11 درصد امور مالی میباشد.
در قسمت دوم تحقیق با بهره گرفتن از مقدار فراوانی هریک از شاخصهای مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن که از پرسشنامههای خدمتگیرندگان و کارمندان به دست آمده کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی تشکیل شده و با توجه به مقادیر هدف تعریف شده و مقادیر واقعی تحقق یافته، درصد تحقق شاخصها بررسی شده است.
در قسمت سوم با بهره گرفتن از آزمون T تحلیلهای آماری انجام شده و این نتیجه حاصل شده است که شاخصهای مالی، شاخصهای مشتریان و شاخصهای فرآیندهای داخلی به طور کامل تحقق یافته است. همچنین شاخصهای رشد و یادگیری برای مقادیر معلوم تحقق یافته اما برای مقادیری که به وسیله پرسشنامه سنجیده شدهاند تحقق نیافته است.
در قسمت چهارم به مقایسه وضعیت عملکرد گمرکات استان با بهره گرفتن از آزمون ANOVA پرداخته و این نتیجه به دست امده است که تنها در شاخصهای مشتریان بین گمرکات جلفا و تبریز اختلاف معنیدار وجود دارد و در سایر شاخصها اختلاف معنیدار در بین گمرکات وجود ندارد.
در پایان با بهره گرفتن از داده های حاصل از پرسشنامههایی که به تفکیک از هر یک از گمرکات استان آذربایجان شرقی جمعآوری شده است، بر حسب میانگین فراوانی هر یک از شاخصهای مناظر مشتریان، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری به رتبهبندی گمرکات بر اساس این شاخصها پرداخته و نمودار جعبهای هریک رسم شده است.

5
فصل پنجم

نتیجهگیری و پیشنهادات
فصل پنجم
نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
در فصل اول پژوهش حاضر کلیات طرح مطرح شد. فصل دوم به مبانی نظری اختصاص داشت . در فصل سوم متدولوژی پژوهش بیان گردید و در فصل چهارم نتایج حاصل از مطالعه میدانی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و فرضیه های پژوهش آزمون شدند . در این فصل ابتدا خطوط کلی تحقیق مرور میشود و در ادامه بر اساس یافتههای پژوهش به بحث و نتیجهگیری پرداخته و پیشنهاداتی ارائه میگردد.
5-2 یافتههای تحقیق
نتایج و یافتههای مهمی که از طریق این پژوهش حاصل شدهاست طی موارد زیر قابل ذکر میباشد:
1- در پاسخ به سوال اول تحقیق کارت امتیازی متوازن بر اساس مقادیر واقعی بهدست آمده از پرسشنامهها و آمار و ارقام موجود در مدارک و مستندات سازمان تشکیل شد که نتایج حاصل در جدول 4-10 ذکر شد.
2- با توجه به نتایج تحلیل منظر مالی از سوال دوم تحقیق، در این دیدگاه، چون برای شاخصهای مالی مقادیر عددی، طبق آمار و مستندات مشخص بوده لذا برای سنجش آنها از پرسشنامه استفاده نشده است. سنجههای مالی یکی از اجزای مهم روش ارزیابی متوازن به ویژه در عرصه کسب و کار و خدمات هستند. هدف نهایی سازمان، تحقق مأموریت و برآورده ساختن نیازهای مشتریان است. در شاخصهای مالی، گمرکات استان آذربایجان شرقی به ویژه در جذب درآمد عملکرد کاملا موفقی داشته است. میانگین کلی درصد تحقق شاخصها در این دیدگاه 75/93 درصد میباشد و این نشان میدهد سازمان توانسته در بعد مالی به اهداف تعیین شده، دست پیدا کند. گمرکات استان آذربایجان شرقی با توجه به دیدگاه مالی و راهبردها در این دیدگاه که در برگیرنده افزایش درآمدها و کاهش هزینه ها است، توانسته موفق ع
مل کند.
3- نتایج بهدست آمده از تحلیل منظر مشتریان در سوال دوم تحقیق نشان میدهد که از 4 شاخص که با 9 سوال در پرسشنامه مشتریان سنجیده شدهاست در حدود69 درصد پاسخدهندگان امتیاز بالای 3 را دادهاند که با بهره گرفتن از آزمون T امتیاز میانگین در حدود 40/3میباشد و این نشان میدهد که در این دیدگاه گمرکات استان آذربایجان شرقی به نحو خوبی عمل کرده است. میزان درصد تحقق شاخصهای مشتریان برگرفته شده از برنامه راهبردی گمرکات استان آذربایجان شرقی در مورد تمام شاخصها کمتر از 100 درصد است و میانگین کلی درصد تحقق اهداف نیز 69 درصد میباشد که نشان میدهد سازمان توانسته در این دیدگاه به 69 درصد اهداف تعیینشده دست پیدا کند، یعنی در کل میتوان گفت شاخصهای مشتریان در کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی تحقق یافته است.
4- نتایج بهدست آمده از تحلیل منظر فرآیندهای داخلی از سوال دوم تحقیق نشان میدهد که از 13 شاخص فرآیندهای داخلی که از طریق سوالات 1 تا 13 پرسشنامه کارمندان سنجش شدهاست، در مجموع 69/65 درصد اهداف تعیین شده تحقق یافته است که با میانگین بهدست آمده از آزمون T همخوانی دارد. و این نتیجه حاکی از آن است که گمرکات استان آذربایجان شرقی در دیدگاه فرآیندهای داخلی، یعنی فرآیندهایی که برتری یافتن در آنها بتواند به ارزشآفرینی برای مشتریان و در نهایت دستیابی به نتایج مالی بهتر منجر شود عملکرد خوبی داشته و سازوکارهای داخلی سازمان، همگام با راهبردها جهت برتری در اهداف عملیاتی بودهاست. این منظر از کارت امتیازی متوازن بر فرآیندهایی تاکید دارد که تاثیر قابل توجهی بر بهبود روابط با مشتریان و دستیابی به اهداف مالی سازمان

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*