مقاله با موضوع استان آذربایجان شرقی

Abstract background of spheres and wire-frame landscape.

Asia.
Creelman, J, Makhijani, N (2008), “How leading organizations successfully implement corporate strategy with the balanced scorecard”, The OTI Thought Leadership Series
Davis, S, Albright, T, (2004), “An Investigation of the Effect of Balanced Scorecard Implementation on Financial Performance”, Management Accounting Research, vol 15
Hoque, Z, James, W, (2000), “Linking balanced scorecard measures to size and market factors: Impact on organizational performance”, Journal of Management Accounting Research.
Huang, H, C, (2009), “A balance scorecard perspective ,Exepert system with application, Desining a knowledge-based system for strategic planning”, vol 36, pp 204-218
Ittner, C, Larcker, D, Randall, T, (2003), “Performance implications of strategic performance measurement in financial services Firms”, Journal of Accounting, Organizations and Society.
Kaplan, R, S, Norton, D, P, (1992), “The Balanced scorecard: Measures that Drive performance”, Harvard Business Review, pp 71-79
Kaplan, R, S, (1994) ”Devising Balanced Scorecard Matched To Business Strege”, Planning Review
Kaplan, R, S, Norton, D, P, (1996), “Using the Balanced Scorecard as a strategic management system”, Journal:Harvard Business Review.
Kaplan, R, S, Norton, D, P, (2004), “The strategy – focused organization: how balanced scorecard companiesk”, Harvard Business Review, vol82, pp121-137
Kersens,V, D, Rongelen, I, C, Nixon, W, A, Pearson, A, w, (2000), “Performance Measurment in Industrial R&D”, in international journal of Management Reviews, vol2, No 2, pp 111-144
Leung, L, C, Lam, K, C, Cao, D, (2006), “Implementing the Balanced Scorecard Using the Analytic Hierarchy Process & the Analytic Network Process”, Journal of the Operational Research Society, vol 57, pp682-691
Malina, M, Selto, F, (2001), “Communicating and controlling strategy: an empirical study of the effectiveness of the Balanced Scorecard”, Journal of Management Accounting Research
Marr, B, Schiuma, G, (2003), “Business performance measurement: past, present and future”, Management Decision,vol 41, pp 680-687
Medori, D, Steeple, D, (2000), “A framework for auditing and enhancing performance measurement systems”, International Journal of Operations & Production management, Vol20, No5, pp 520-533
Mikalsen, K, H, (2003), “Balanced score card as strategic management tool: The case of Seagull as”, Masters Thesis in information and communication technology university college grimstad
Milis, K, Mercken, R (2004), “The use of the balanced scorecard for the evaluation of formation and communication technology projects”, International journal of project management, Vol 22, pp87-97
Nair, M, (2004), “Essentials of Balanced Scorecard”, New York: Wiley & Sons Hill Books

 
 
Niven, P, R,(2003), “Balanced Scorecard Step-by-Step for Government and Nonprofit Agencies” NewYork: John Wile
Olve, N, G, Sjostrand, A, (2002), “The Balanced Scorecard”, Capstone Publishing,
United Kingdom.
Osama, A, (2006), “Multi Attribute Strategy and Performance Architectures in D&D the Case of the Balanced Score Card”, Doctoral Thesis in public policy analysis at the Pardee RAND Graduate school
Poister T, H, (2003), “Measuring Performance in Public and Nonprofit Organizations”, by John Wiley & Sons, Inc
Putu, Ni, Mimba, SH, Helden, G, (2007), “Public sector performance measurement in developing countries: A literature review and research agenda”, Journal of Accounting & Organizational Change, Vol 3, No 3,pp 192-208
Rouse, P, Putteril, M, Ryan, D, (2002), “Integrated Performance Measurement Design: Insights from an Application in Aircraft Maintenance”, Management Accounting Research, Vol 13, pp 229-248
Sharma, K, M, Rajat, B, (2007), “An Integrated BSC-AHP Approach for Supply Cchain Management Evaluation”, Measuring Business Excellence, Vol 11,pp57-68
Simons, R, (2000) , “Performance Measurement and Control Systems for mplementing Strategy”, Prentice Hall Inc, United States of Americ
Soner, S, Semih, Ö, Umut, T, (2004). “Evaluation and Selection of R&D Projects Using an Integrated BSC-DEA Methodology”, 35thInternational Conference on Computers and Industrial Engineering.
Speckpacher, G, Bischof, J, Pfeiffer, T, (2003), “A Descriptive Analysis on the Implementation of Balanced Scorecard in German-Speaking Countries”, Management Accounting Research, Vol 1, pp361-387
Tangen, S, (2004), “Professional practice performance measurement: from philosophy to practice” , International Journal of Productivity and performance Management, Vol53, No8, pp726-737
Wongrassam, Gardiner, P, D, Simmons, J, E, L, (2003), “Performance Measurement Tools: The Balanced Scorecard And The EFQM Excellence Model” , Journal of Measuring Business Excellence, vol 7, pp14-29
Ward, J, A, (1996), “Measurement management, What You Measure Is What You Get”, Information Systems Management,vol 13, pp59-61
Ziegenfuss, D, E, (2000), “Developing an Internal Auditing Department Balanced Scorecard”, Managerial Auditing Journal, Vol 15, No 2, pp12-19

ضمائم

فهرست ضمائم
عنوان صفحه
سند راهبردی گمرک جمهوری اسلامی ایران 79
پرسشنامه کارمندان 82
پرسشنامه خدمتگیرندگان 84
خروجی های SPSS 85
جدول 3-2 محاسبه ضریب آلفای کرونباخ 85
جدول 4-1 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای جنسیت 85
جدول 4-2 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای جنسیت 85
جدول 4-3 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای سن 86
جدول 4-4 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای سن 86
جدول 4-5 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای تحصیلات 86
جدول 4-6 توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای تحصیلات 87
جدول 4-7توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری خدمتگیرندگان بر مبنای نوع فعالیت گمرکی 87
جدول 4-8توزیع فراوانی افراد حاضر در نمونه آماری کارمندان بر مبنای نوع شغل 87
جدول 4-9 جدول نتایج بررسی نرمال بودن داده ها با بهره گرفتن از آزمون کولموگروف- اسمیرونوف 88
جدول 4-10 کارت امتیازی متوازن گمرکات استان آذربایجان شرقی بر اساس مقادیر هدف و واقعی سال1391 89
جدول4-11 نتایج حاصل از آزمون Tمشتریان 89
جدول4-12 نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهای مشتریان 12
جدول4-13 نتایج حاصل از آزمون T فرآیندهای داخلی 90
جدول 4-14 نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهای فرآیندهای داخلی 90
جدول4-15 نتایج حاصل از آزمون T رشد و یادگیری 90

جدول 4-16 نتایج حاصل از آزمون Tتکنمونهایرشد و یادگیری 90
جدول 4-17آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای مشتریان 91
جدول 4-18آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای فرآیندهای داخلی 92
جدول 4-19آزمون مقایسهای بین گمرکات استان آذربایجان شرقی در شاخصهای رشد و یادگیری 93
جدول 4-20 رتبه بندی گمرکات استان در شاخص مشتریان 94
جداول 4-21و 4-22 رتبه بندی گمرکات استان در شاخصهای فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری 95
سند راهبردی گمرک
چشم انداز سازمان : (Vision)
گمرک جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 با اتکال به خداوند متعال ودر پرتو عزم اراده سازمانی و برنامه ریزی مدبرانه و با بهرهمندی از ساختار خلاق و نوآور، سرمایه های انسانی متعهد و کارآمد و فناوریهای نوین، سازمانی است: « چابک ، هوشمند ، قانون مدار ، مقتدر ، پاسخگو (مشتری مدار ) ، روزآمد و دانش محور »
در افق این چشم انداز ، گمرک ایران از ویژگیهای زیر برخودار است:
برخوداری از جایگاه ملی و بین المللی بالا و دارای نقش موثر در تصمیمسازی کلان سیاستهای اقتصادی و بازرگانی کشور
ارائه دهنده خدمات گمرکی بهینه ، منطبق با استانداردهای جهانی با اعمال مدیریت ریسک و بهرهگیری از فناوریهای نوین کارآمد
دارای تعامل سازنده با سازمانهای همجوار و بینالمللی گمرکی
برخورداری از سرمایه های انسانی توانمند و متعهد
بیانیه رسالت سازمان: (Mission )
گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی است حاکمیتی ، به عنوان مرزبان اقتصادی کشور و حافظ حقوق دولت و جامعه که بر اساس قانون امور گمرکی ، کنوانسیونهای بین المللی گمرکی و سایر مقررات مرتبط ، با بهرهمندی از سرمایه انسانی متعهد، کارآمد ، فناوریهای نوین ، مدیریت ریسک و تعامل و همگرایی موثر با سازمانهای همجوار منطقهای و بین المللی گمرکی نسبت به ارائه خدمات گمرکی مطلوب اقدام نموده و نقش موثری در تصمیمسازی کلان اقتصادی و تجاری کشور ایفا مینماید .
اصول و ارزشهای حاکم بر سازمان:
حاکمیت تفکر راهبردی
رعایت کرامت انسانی ، اخلاق حرفهای و ارزشهای اسلامی
احترام و اعتماد متقابل
سرعت ، دقت و صحت عمل
صیانت از حقوق دولت و جامعه
انعطاف پذیری
همسو سازی محیط تعاملی و تعاملپذیری
شایسته سالاری
تعهد به تعالی و ارائه خدمات با کیفیت
10- قانون مداری
ظرفیت سازی
روز آمدی ، نوآوری و شکوفایی
اطلاع رسانی ، شفافسازی و پاسخگویی
روانسازی ، سادهسازی و بهبود مستمر
مشتری مداری
دانایی محوری
خود باوری و اعتماد به نفس
مشارکت پذیری
موضوعات یا اولویت های اساسی راهبردی:
صیانت از حقوق دولت و جامعه
تحقق گمرک الکترونیکی
اصلاح ساختار و ارتقاء بهرهوری
مدیریت محیط تعاملی (داخلی و بین المللی )
نهادینه سازی سلامت اداری

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیشگیری و مقابله با ورود و خروج کالای ممنوعه ، قاچاق کالا ، مواد مخدر ، تخلفات گمرکی و تقلبات تجاری در مبادی گمرکی
بهسازی و توسعه منابع انسانی
اهداف مرتبط با موضوعات راهبردی:
1-صیانت از حقوق دولت و جامعه
هدف اول : اعمال حاکمیت و کنترلهای گمرکی
هدف دوم : تامین حقوق دولت و وصول درآمدهای قانونی
2- تحقق گمرک الکترونیک
هدف اول : ایجاد زیر ساختهای ارتباطی و الکترونیکی
هدف دوم : بهرهگیری از فناوریهای روز آمد و سیستمهای مکانیزه
3-اصلاح ساختار و ارتقاء بهرهوری
هدف اول : ایفای نقش موثر در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات مرتبط
هدف دوم : متناسب سازی ساختار سازمانی
هدف سوم : استقرار نظامهای نوین مدیریتی
4- مدیریت محیط تعاملی (داخلی و بین المللی)
هدف اول : تعامل سازنده با سازمانهای همجوار و خدمتگیرندگان
هدف دوم : توسعه همکاریهای بینالمللی و منطقهای
هدف سوم : اعمال استاندارها و کنوانسیونهای بینالمللی مرتبط
هدف چهارم : پیشگیری و مقابله با تخلف و فساد اداری
6- پیشگیری و مقابله با ورود و خروج کالای ممنوعه ، قاچاق کالا ، مواد مخدر ، تخلفات گمرکی و تقلبات تجاری در مبادی گمرکی
هدف اول : نظارت و کنترل دقیق بر ورود و خروج کالا
هدف دوم : اعمال روش های نوین و بهرهگیری از تجهیزات کنترلی
هدف سوم : استفاده از ظرفیتهای دیپلماتیک و دیپلماسی عمومی به منظور جلوگیری از ورود و خروج غیر قانونی کالا
7-بهسازی و توسعه منابع انسانی
هدف اول : توانمند یابی و توانمند سازی سرمایه های نیروی انسانی
هدف دوم : تامین و ارتقاء روحیه، رفاه و سطح معیشت کارکنان
الف) پرسشنامهها
پرسشنامه کارمندان
باسلام