مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران- قسمت ۷

۲-دارای گواهی غسل تعمید از کلیسا باشند.
۳-پنج تا هفت نسل دور باشند(قرابت خونی نداشته باشند).
۴-به سن قانونی ازدواج رسیده باشند.
۵-به لحاظ فکری بالغ باشند.
۶-اعتماد متقابل به یکدیگر داشته باشند.
۷-به هم علاقمند باشند.
۸- ازدواج بایستی از طریق عقد مذهبی در کلیسا انجام گیرد. [۶۶]
الف:سن بلوغ و رشد در مسیحیت
ازدواج فقط برای کسانی جایز است که به سن ازدواج برسند.وسن بلوغ وازدواج در دختران وقتی است که به سن ۱۵ و در پسران به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشند.
ب: ولایت پدر در امر نکاح
ازدواج باید بدون تقلب ، تهدید، با ابزار و اراده ی مستقل، آزاد، علم و اطلاع و مشاعر سالم به عمل آید.
ازدواج باید با وجود پدر عرس و چهار شاهد باشد، اجازه ی پدر عروس لازم و واجب است.
ازدواج اشخاص صغیر یا اشخاص کبیر که تحت قیمومت می‌باشند مستلزم موافقت پدر یا هیات قیمومت خواهد بود.
ج: موانع ازدواج در مسیحیت[۶۷]
۱-ازدواج با زن شوهردار
زن شوهردار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند تعدد شوهر بر خلاف قانون و کلیساست و هیچ کشور متمدنی آن را نمی پذیرد.
۲- ازدواج با خویشاوندان و محارم
۳-ازدواج با غیر همکیش
۴-ازدواج با کافر
د: مهریه در مسیحیت
در مسیحیت مهریه وجود ندارد و اگر طلاق به عنوان یک ضرورت مطرح باشد که بنا به عللی مانند خیانت و بیماری روانی شدید و یا مفقودالاثر شدن مردکه باعث شود که مسئله طلاق پیش بیاید شوهر باید علاوه بر پرداخت هزینه زندگی ، بهای جهیزیه را به صورت نقد پرداخت نماید. [۶۸]
بند دوم: ازدواج در دین یهود
در دین یهود ازدواج به معنای کامل شدن واوج رشد انسانی است. برپایه تعالیم یهود یک زن بدون همسر و یک مرد بدون زن، انسانهای کاملی نیستند و با ازدواج و پیوند زناشویی از شکل ناقص به وجودی کامل تبدیل می‌شوند.ازدواج در میان کلیمیان دارای مراسمی مخصوص با آدابی مربوط به آن است که از آن جمله می‌توان به مهریه زن که کتوباه گفته می‌شود تا چاپاه، پارچه ای سفید و نماد روشنایی که بر روی چهار چوب از هر طرف بر روی سر عروس و داماد قرار می‌گیرد و نماد خانه و زندگی جدید زوج جوان است یاد کرد.
الف: شرایط ازدواج در دین یهود
بلوغ و رشد عقلانی
نظر به این که ازدواج یک اقدام قانونی است، لذا تنها توسط کسانی می‌تواند انجام شود که دارای شرایط قانونی باشند، بنبراین اکر یکی از طرفین ازدواج صغیر باشد و بخواهد به صورت مستقل عمل کند، اعتبار ندارد. در قانون یهود، یک فرد مذکر تا سیزده سالگی، صغیر است و از سن سیزده سالگی و یک روز او کبیر خواهد شد، و فقط در آن زمان می‌تواند وارد قرارداد یک ازدواج معتبر قرار گیرد. یک فرد منث تا سن دوازده سالگی صغیر است، و از دوازده سال و یک روز تا دوازده و نیم سالگی او را نئاراnaara)) [۶۹]می خوانند.
اگر چه به عنوان یک نئارا او کبیر تلقی خواهد شد، اما ازدواج وی زمانی که بخواهد به طور مستقل عمل کند، زمانی ممعتبر است که گدر وی مرده باشد.اما اگر زنده باشد یک نئارا تحت قیمومت پدر باقی خواهد ماند و ازدواج آن به طور مستقل زمانی معتبر خواهد بود که قیمومت پدر قطع گردد مثلاً اگر زمانی که ویbugeret))شود.[۷۰]یعنی دوازده و نیم سال و یک روز برسد. [۷۱]
ب: ولایت پدر در ازدواج
یک، صغیر با حضور والدینش جنبه ی اعتبار می‌یابد. به همین دلیل، یعنی عدم داشتن سن قانونی و یا ازدواجی که یک طرف آن دیوانه شخص دیوانه باشد، فاقد اعتبار است، یعنی زمانی که روشن شود شخص مذکور کاملاً دیوانه است.اما اگر چنین فردی عاقل باشد، اگر چه خردش کم باشد، ازدواج معتبر است.
در موارد تردید نسبت به عقل یک فرد ، مثل مواردی که او در فواصلی سالم به نظر می‌رسد«کیدوشن» آنها غیر قابل درک و به عنوان یک کیدوشن مظنون تلقی می‌شوند.و طرفین اجازه نخواهند داشت با کس دیگر ازدواج کنند به جز زمانی که حکم طلاق صادر شود.
توان قانونی یک فرد کر و لال مانند صغیر یا دیوانه است اما علماء یهود گفته‌اند وارد شدن یک فرد کر ولال به کیدوشن باید معتبر شمرده شود.اگر یکی از طرفین ازدواج کر ولال باشد هیچ یک از تعهدات قانونی ناشی از ازدواج به آنها محول نمی شود.نه شرایط کتوبا و نه نفقه، مگر مواردی که یک شخص کر و لال این وظایف خاص در قباله کتوبا را عهده گیرد.
ج: سن ازدواج در یهودیت
طبق قانون سن ازدواج«۱۹۵۰»که در«۱۹۶۰»اصلاح گردید یک زن نمی تواند قبل از سن هفده سالگی ازدواج نماید.
این قانون برای کسانی که با زن کمتر از هفده سال ازدواج کنند مجازات قائل شده است (مجازات برای عروس در نظر گرفته نشده است)همچنین برای کسی که به هر اندازه در این امر کمک کرده باشد یا برای پدر یا قیمی که دختر را شوهر داده باشد، مگر این که اجازه ی رسمی از دادگاه محلی کسب کرده باشد.این امر طبق قوانین پیش بینی شده .هیچ حداقل سنی برای داماد پیش بینی نشده است.این جرایم حتی تنبیهات، هیچ تأثیری روی وضعیت شخصی طرفین نخواهد داشت، یعنی اگر ازدواج طبق قانون یهودمعتبر است، این واقعیت که محکومیتی صورت گرفته است، هیچ تأثیری روی اعتبار ازدواج نخواهد داشت. [۷۲]

در آیین یهود به انسان سفارش شده که زود ازدواج کند، برای مردان هجده سالگی را مناسب زناشویی دانسته‌اند هنگامی که دستت برگردن پسرت است برای او زن بگیریعنی از سن شانزده سالگی تا بیست و دو سالگی و بنا به عقیده ای دیگر از هجده سالگی تا بیست و چهار سالگی.
گفته شده در سن بیست سالگی ذات قدوس مبارک انتظار می‌کشد که او ازدواج کند وقتی او از سن بیست سالگی گذشت و ازدواج نکرد خداوند او را نفرین می‌کند می- گوید استخوانهایش باد کند.تأکید شده است که پدر موظف است دختر خود را هر چه زودتر شوهر دهد.این آیه«دختر خود را بی‌عصمت مساز و او را به فاحشگی وا مدار»(سفر لاویان: ۶۱۹)
این آیه در مورد کسانی گفته شده که در شوهر دادن دختران خود اهمال می‌ورزند و می‌گذارند آنها بزرگ شوند و در حال تجرد بمانند(سهندرین: ۷۶)
طبق قانون تلمود ممنوع است که انسان دختر خود را در حالی که صغیر است شوهر دهد بلکه باید صبر کند تا بزرگ شود و بگوید من حاضرم با فلان کس ازدواج کنم (قیدوشن: ۴).
اگر شخصی دختر خود را که هنوز خردسال است شوهر دهد هنگام رسیدن به سن دوازده سالگی، دختر می‌تواند آن ازدواج را فسخ کند بدون آن که نیازی به طلاق گرفتن باشد. [۷۳]
د: موانع ازدواج در یهودیت
۱-ازدواج با زن شوهردار
در دین یهود زنی هم که شوهرش ناپدید گشته و یا بدون طلاق او را ترک کرده است بدون این که معلوم باشد زنده است یا مرده، چنین زنی در عبری (عگونا)و در فارسی به نام (زن بیوه) است و از نظر شرع شوهردار محسوب می‌شود و تا زمانی که ثابت نشده است که شوهرش مرده است حق ندارد شوهر دیگری انتخاب کند. [۷۴]
ازدواج بین یک مرد و زن شوهردار مجازات مرگ دارد.
۲-ازدواج با محارم
این دسته شامل ازدواج‌هایی است که طبق قانون خمسه ی موسی می‌باشد که مستوجب مرگ یا مجازات می‌باشد.مثلاً:
-زن برادر در صورتی که مطلقه هم شده باشد(به جز در مواردی که بیوه تحت سرپرستی پذیرفته شده)یعنی اگر برادرش فوت کند و برادر دارای فرزند هم باشد ممنوع می‌باشد. و اگر برادر دارای فرزند نباشد طبق قانون توارث برادر شوهر، وظیفه دارد که بازن برادرش ازدواج کند.
-ازدواج با خواهر مادر، پدر، برادر مادر په فوت کنند و چه طلاق دهند ممنوع است.
-ازدواج بیت طرفین مربوط به یکدیگر در حد خویشاوندی ممنوعه(محارم)یعنی ازدواج یک مرد با مادرش، دخترش، خواهرش و برخی خویشاوندان نزدیک. [۷۵]
-ازدواج پدر بزرگ، با کسی که زن نوه اش(چه نوه دختری و چه نوه پسری باشد)فرقی نمی کند ممنوع است.
ازدواج با محرم منع شده(در تورات)اما نه به طور کامل و محارم معرفی شده عبارتند از دختر، مادر، زن پدر، خواهر، نوه، خواهر ناتنی، عمه، برادرزاده، عمو نسبت به برادر زاده، عروس نسبت به برادر شوهر چنانچه ملاحضه می‌فرمایید موضوع حرمت با مادر و خواهر رضاعی و نیز حرمت دائی با خواهرزاده ی خود و یا عمو با برادرزاده ی خود در متن صریح تورات وجود ندارد و یهودیان به همین مناسبت به خود اجازه می‌دهند ازدواج با محارم خود را (شاید به همین دلیل است که بیماریهای ارثی در میان یهودیان شایع تر است). [۷۶]
بند سوم: ازدواج در دین زرتشت:
هر فرد زرتشتی موظف است چون به سن بلوغ برسد برای خود همسری برگزیند و زندگی خوش خانوادگی را تحت لوای مهرو محبت و یگانگی و یکرنگی با او آغاز نماید و در طول زندگانی خود بکوشدکه با تولید و پرورش فرزندانی نامور و لایق موجبات خوشبختی ومردم کشور خویش را فراهم و در عین حال افرادی به طرفداران دین راستی و قوای سپنتامید بیفزاید تا به وسیله گسترش فروزه‌های اشوئی و پاکی و راستی و درستی لشکریان انگره مینو را منکوب و هدف آخرین مزدیسنا را که ریشه کن کردن و از بین بردن ناپاکی و پلیدی و بدی از دنیاست را عملی سازد.
-در ایران باستان مرد زن دار بر مرد بی‌زن و آن که دارای اولاد بود بر مرد بدون فرزند برتری داشت. [۷۷]
-یک دختر جوان اگر پس از رسیدن به سن بلوغ بدون شوهر و فرزند می‌ماند روحاً پژمرده و ناشاد بود. [۷۸]
و از در گاه اهورا در خواست داشت که شوهری جوان و زیبا، تندرست خوش اخلاق و سخن دان نصیب او گرداند. [۷۹]
واین خوشبختی زمانی کامل بود که او قادر بود فرزندانی سالم از ان شوهر به دنیاآورد. [۸۰]
الف: تعدد زوجات در دین زرتشت
تعدد زوجات در دین زرتشت جایز نیست و به گرفتن یک زن فرمان داده شده است همان گونه که یک زن نمی تواند در ان واحد چند شوهر داشته باشد، برای مرد هم گرفتن چند زن روا نیست مگر این که مرگ یا علتی دیگر از علل بیان شده در آیین زرتشتیان زن اول را از او جدا کرده و عملاً و شرعاً بدون زن باشد.
ب: سن بلوغ و رشد عقلی در دین زرتشت
سن عادی بلوغ در هر دو جنس زن و مرد پانزده سالگی است. [۸۱]
در این سن است که سدره کمرین مقدس ارزانی داشته می‌شود و پسر و دختر پای در اجتماع می‌گذارند و بالغ و رشید می‌شوند و به موجب اوستا ازدواج تا پایان پانزده سالگی ممنوع است.
اما حدود قانونی ازدواج در آیین زرتشت برای دختر و پسر ۲۱ سالگی است.برابر یک روش کهن وپذیرفته شده ی باستانی، همه جوانان دختر و پسر باید آیین سدره پوشی را انجام دهند تا زرتشتی شناخته شوند.در باره سنی که آیین باید انجام شود، دیدگاه‌های چندی وجود دارد برخی انجام ان را هنگامی که جوان به سن بلوغ رسیده و توانایی شناخت خوب از بد را دارد، سفارش می‌کنند.و برخی دیگر انجام آن را پیش از رسیدن به سن بلوغ لازم می‌دانند.امروز در ایران کودکان را بین سنین هفت و یازده سدره پوشی می‌کنند. [۸۲]
سدره پیراهنی است گشاد، با آستین کوتاه و بدون یقه که از پارچه سفید درست شده و زرتشتیان آن را در زیر لباس دیگر می‌پوشند. [۸۳]
سدره پوشی به منزله ی زایش نوین است در دین.این آیین را«نوزاد»و یا«نوزات» می‌خوانند. نوزاد یعنی دوباره متولد شدن و نوزات یعنی افزوده شدن یک پرستنده دین.
آیین سدره پوشی تجسمی از بنیادهای اندیشه ای دین و پیمانی است که جوانان می‌بندند که نسبت به بنیادها و ارزش‌های اخلاقی دین پابرجا و وفادار بمانند.
ج: اجازه ی پدر یا ولی برای ازدواج
برای این که ازدواج کاملاً قانونی باشد، لازم است که پدر، برادر، عمو یا قیم دختر قباله ی عقد را امضاء کند.اما آنچه دختر از ایشان خواستار است، بیشتر از آن که میل و اراده ی ایشان باشد، رضای ایشان است.
بر طبق آداب و رسوم دیده می‌شود که وظیفه ی خواستگاری به عهده ی پدر یا سرپرست می‌باشد.
اجرای مراسم نامزدی یا زناشویی مادامی که پسر و دختر به بیست ویک سالگی نرسیده باشد باید علاوه بر رضایت طرفین، رضایت والدین پسر و دختر نیز باشد و در صورتی که یکی از والدین در حیات نباشد رضایت پدر یا مادر شرط خواهد بود. چنان چه از والدین هیچ یک زنده نباشند و اجازه جد با نبودن جد اجازه ی جده تا بیست یک سالگی لازم است. [۸۴]
در دین زرتشت نیز مراسم خواستگاری و نامزدی وجود دارد.و طبق آیین خاصی برگزار می‌شود.
د: مراسم خطبهعقد (آیین گواه گیران)
دراین مجلس بزرگان و موبدان حاضر می‌شوند، مبد پس از شنیدن اقرار رضایت از عروس و داماد اندرزهای سودمنداخلاقی و دینی داده برایشان دعا می‌کند.[۸۵]
ح: مهریه و نفقه در دین زرتشت
مهریه و نفقه در دین زرتشت وجود دارد .
در واقع اقتضای رسم ایرانی این است که در در هر گونه معامله ای همیشه به واسطه هدیه (پیشکش) بتوان از لطف و مرحمت یکی برخوردار شد.پس موضوع در اینجا موضوع هدیه ایست که به پدر زن داده می‌شود. [۸۶]

 

دانلود

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*