مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل- قسمت ۶

بند سوم: دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور ………….پذیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

۸۵

 

 

 

بند چهارم: دعوای ناشی از قراردادی که توسط یک مأمور کنسولی منعقد گردیده ………….بدون تصریح عنوان نماینده……………………………………………………………………………………………..

 

 

۸۷

 

 

 

بند پنجم: دعوای حقوق شخص ثالث در مورد خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه، ………….کشتی و هواپیما………………………………………………………………………………………………………………

 

 

۸۷

 

 

 

مبحث چهارم: قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها …………………

 

 

۹۰

 

 

 

گفتار اول: قلمرو زمانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ………………………….

 

 

۹۰

 

 

 

بند اول: شروع برخورداری از مصونیت ها ……………………………………………………………………..

 

 

۹۰

 

 

 

بند دوم: پایان برخورداری از مصونیت ها ………………………………………………………………………

 

 

۹۲

 

 

 

گفتار دوم: قلمرو مکانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ……………………….

 

 

۹۴

 

 

 

بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلی ماموریت ها …………………………………..

 

 

۹۴

 

 

 

بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت ها …………………..

 

 

۹۵

 

 

 

بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات …………………………………………………………

 

 

۹۶

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………

 

 

۹۷

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

۱۰۰

 

 

 

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

۱۰۴

 

 

 

ضمیمه ۱ : متن فارسی کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱، تحت عنوان قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ……………………………………………………………….

 

 

۱۰۵

 

 

 

ضمیمه ۲ : متن فارسی کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی ۱۹۶۳ ……………………………..

 

 

۱۱۸

 

 

 

ضمیمه ۳ : متن فارسی کنوانسیون وین درباره مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه ۱۹۶۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

 

 

۱۳۸

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*