محافظه کاری حسابداری، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه

برای کسب مزیت نسبت به دیگر سرمایه گذاری‌ها نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال مؤثر نیستند.
۳- کارایی ضعیف: در این گونه تمام حقیقت‌های پیشین سهام در قیمت کنونی آن مؤثر هستند. بنابراین برای پیش بینی قیمت آتی سهام از تحلیل تکنیکال نمی‌توان استفاده کرد (نوروزبیگی ،۱۳۸۶، ۷۷).

۵-۲بخش پنجم: پیشینه تحقیق
مقدمه
محافظه کاری به عنوان یکی از عوامل موثر بر رویه‌های حسابداری در طول تاریخ همواره مورد توجه صاحب نظران بوده است . شواهد مختلفی دال بر وجود محافظه کاری از زمان‌های بسیار قدیمی در دست می‌باشد، از جمله این شواهد می‌توان به تعبیر پندورف۷۵ ” قراین تاریخی به جامانده از شرکت‌های تجاری در قرن پانزدهم میلادی حکایت از آن دارد که حسابداری در اروپای قرون وسطی محافظه کارانه بوده است (باسو، ۱۹۷۷، ۳۷-۳)۷۶
چات فیلد۷۷ نیز معتقد است که محافظه کاری ریشه در قرون وسطی دارد. در آن زمان‌ها ارباب‌ها اداره املاک خود را به مباشر میسپردند ، به زودی مباشر دریافت که داشتن موقعیتی محافظه کارانه تمهیدی برای حفاظت از خود است. محتاطانه‌تر این بود که افزایش ارزش داراییها را پیش بینی نکنند ، زیرا، اگر افزایشها به عینیت در نمیآمد ، مالک ممکن بود مباشر را مسئول بداند. چت فیلد خاطر نشان میسازد که در اواخر قرن نوزدهم در انگلستان در دعاوی که پس از ورشکستگی شرکت‌ها از سوی سرمایه گذاران مطرح میشد.در این زمینه تحقیقات دیگری انجام شده است که به برخی از آنها در ادامه اشاره می‌شود .

۱-۵-۲ تحقیقات خارجی:
طی سال‌های اخیر تحقیقات جامعی در خصوص بررسی معیار های مختلف محافظه کاری و ارتباط آن با موضوعات مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است، عموماً محور این تحقیقات بر این فرضیه استوار است که اجزایی از معیار محافظه کاری وجود دارد که مورد توجه بازار است و این اقلام نماینده‌ای برای عدم تقارن ریسک اطلاعاتی است ،طی سال‌های اخیر تحقیقات جامعی به وسیله برخی محققان از جمله، فرانسیس،لافوند و السون۷۸(۲۰۰۴)، ابودی و همکاران ،۲۰۰۵،شولین ،کاروت و اسکیپر۷۹(۲۰۰۵) انجام گردیده است.
۱- تحقیق لافوند و واتس، (۲۰۰۸) : نقش اطلاعاتی محافظه کاری
در این تحقیق رابطه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت مورد بررسی قرار گرفته و در پایان به این نتیجه منتج گردید که عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه در شرکت باعث به وجود آمدن محافظه کاری در صورت‌های مالی می‌گردد . محافظه کاری باعث کاهش انگیزه و توانایی مدیران برای دستکاری در اعداد حسابداری می‌گردد و بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی و زیان‌های سنگین ناشی از این امر در شرکت کاهش پیدا می‌کند. این مطلب باعث افزایش در ارزش شرکت می‌گردد .
آزمون‌های تجربی انجام شده این تحقیق به دنبال این عقیده انجام گردیده که عدم تقارن اطلاعاتی به صورت بسیار با اهمیتی با محافظه کاری بعد از کنترل سایر عوامل متقاضی محافظه کاری، ارتباط دارد . آزمون‌های این تحقیق این پیش بینی را که تغییر در عدم تقارن اطلاعاتی باعث تغییر در محافظه کاری می‌گردد را مورد تایید قرار داد. این مطلب بر خلاف نظر FASB است که می‌گوید محافظه کاری باعث به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران می‌گردد. یک نتیجه مهمی که از این تحقیق حاصل گردید این بود که با حذف محافظه کاری توسط FASB عملاً عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران افزایش یافته است .
۲.ارزش وجه نقد نگهداری شده و محافظه کاری حسابداری( لوئیس۸۰، ۲۰۰۹ )
در این تحقیق رابطه محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد نگهداری شده با بازده غیر عادی شرکت مورد بررسی قرار گرفت و در پایان به این نتیجه رسید که محافظه کاری حسابداری بر رابطه میان وجه نقد نگهداری شده و عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر مثبت دارد. همچنین شواهد به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با استفاده بهینه از وجه نقد در دسترس شرکت در ارتباط است و از این تصور که محافظه کاری حسابداری می‌توانند به عنوان یک جایگزین برای نظارت خارجی و کاهش هزینه‌های نمایندگی باشد حمایت می‌کند.
۳- محافظه کاری مشروط در حسابداری و هزینه سرمایه (لارا، اساما، پنالو۸۱ ۲۰۰۷)
در این تحقیق ارتباط بین محافظه کاری حسابداری مشروط و هزینه سرمایه مورد آزمون قرار می‌گیرد، یافته‌های این تحقیق نشان از یک رابطه منفی قوی بین محافظه کاری مشروط و هزینه سرمایه دارد . در این تحقیق از متغیرهای هزینه سرمایه مختلفی استفاده شده است و این یافته‌ها پس از کنترل عوامل ریسک ، عوامل تعیین کننده ذاتی سود و عوامل اقتصادی محافظه کاری شرطی بدست آمده است . در نهایت یافته‌های این تحقیق تایید کننده این مطلب است که محافظه کاری باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و لذا کاهش هزینه سرمایه شرکت است . در این تحقیق نشان داده می‌شود که هرچه محافظه کاری پایین‌تر باشد سرمایه گذاران انتظار کسب بازده بالاتری دارند. این تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه گذاران برای محافظه کاری ارزش قائل هستند چرا که اولاً به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا بین پروژه‌های سرمایه گذاری خوب و بد تمایز قائل شوند ثانیاً باعث کاهش مشکلات آتی می‌شود ثالثاً به مدیران این اجازه را نمی‌دهد تا در گزارش‌هایشان از عملکرد واقعی شرکت منحرف شوند یا هزینه‌های سنگینی را به خاطر این دستکاری به شرکت تحمیل کنند. همچنین محافظه کاری
محدوده‌ی کمتری برای برآورد جریان‌های نقدی آتی شرکت فراهم می‌نماید که باعث می‌گردد ریسک اطلاعاتی کمتر گردد و روشن می‌کند که جدا شدن از قابلیت اتکا برای رسیدن به مربوط بودن باعث افزایش ریسک سرمایه گذاران و هزینه سرمایه شرکت می‌شود .
۴- بررسی رابطه بین محافظه کاری و راهبری شرکتی با توجه به ترکیب اعضای هیأت مدیره(احمد و دوئلمن ۸۲،۲۰۰۵)
احمد و دوئلمن نشان دادند که از یک سو میزان درصد مدیران خارجی در ترکیب اعضای هیأت مدیره رابطه مثبتی با محافظه کاری دارد و از سویی دیگر نیز میزان درصد مدیران داخلی با محافظه کاری رابطه‌ای منفی دارند . احمد و دوئلمن در تحقیق خود از نمونه‌های امریکایی و بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری امریکا استفاده کردند. از سویی دیگر احمد و دوئلمن در تحقیق خود از سه نوع معیار برای سنجش محافظه کاری استفاده کردند که شامل: الف) معیار اقلام تعهدی انباشته شده گیولی و هاین۸۳ (۲۰۰۰)، ب) معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بیور و ریان (۲۰۰۰ ( و ج) معیار عدم تقارن زمانی سود باسو۸۴ (۱۹۹۷)می‌باشد . البته معیار عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده آن‌ها بر خلاف مدل باسو بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده‌های سهام یک دوره نبود بلکه آنها معیار تعدیل شده‌ای را از مدل باسو در تحقیق خود استفاده کردند که توسط رویچود اری و واتز۸۵ (۲۰۰۵)معرفی شده بود و بر اساس آن ، معیار عدم تقارن زمانی سود بر اساس پاسخ سود نسبت به بازده‌های سهام ، طی چندین دوره و به صورت انباشته شده برآورد می‌شدند.
۵- بررسی رابطه محافظه کاری با انگیزه‌های منفعت جویانه مدیران که باعث زیان شرکت می‌گردد۸۶(بال ۲۰۰۱)
در این تحقیق مسائل نمایندگی را اساساً ناشی از زمانی می‌دانند که منافع مدیران و سهامداران همسو نباشد . بال در تحقیق خود اشاره داشت که مدیران اغلب با توجه به دوره تصدی و بینش محدودشان، در جهت کسب پاداش بیشتر از طریق نمایش سود بیشتر ، به دنبال انتخاب پروژه‌هایی هستند که دارای خالص ارزش فعلی منفی هستند و در دراز مدت باعث زیان شرکت می‌شوند. این نوع پروژه‌ها عموماً در سال‌های اولیه ، آورده‌های نقدی مثبتی را برای شرکت فراهم می‌کنند و باعث افزایش سود می‌شوند. در مقابل، پروژه‌هایی که دارای ارزش فعلی مثبت باشند، به دلیل نیاز به انجام هزینه‌هایی همچون تحقیق و توسعه، تبلیغات و هزینه‌های سرمایه‌ای، در سال‌های اولیه، جریان نقدی مثبت چندان مناسبی را به همراه ندارند. بدین ترتیب بال۸۷ (۲۰۰۱( طی تحقیق خود نشان داد که شناسایی زودتر زیان‌ها بر اساس محافظه کاری، مدیران را وادار می‌کند تا اینکه در تصمیم گیری‌هایشان به هنگام باشند . از این رو شناسایی به هنگام زیان‌های آتی ، هیچ انگیزه‌ای را برای مدیران جهت انتخاب پروژه‌های دارای خالص ارزش فعلی منفی و صرفاً برای کسب منافع شخصی به وجود نمی‌آورد .
۶- بررسی محافظه کاری در میان شرکت‌های انگلیسی و امریکایی(پوپ و والکر۸۸،۱۹۹۹)
در این تحقیق سود گزارش شده بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری در امریکا و انگلستان را از لحاظ به هنگام بودن و محافظه کار بودن، مورد مقایسه قرار دادند . تجزیه و تحلیل آن‌ها بیانگر این بود که تفاوت بین تأخیر در شناسایی اخبار خوب و تسریع در شناسایی اخبار بد در هنگامی که محافظه کاری بر طبق اصول عمومی پذیرفته شده کشورهای مختلف مقایسه می‌شود، بسیار اهمیت دارد. نتایج تجربی نشان می‌دهد که رفتار اقلام غیرعادی در ارزیابی محافظه کاری نسبی مهم است . از این رو آن‌ها عنوان کردند ، هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود عادی برآورد شود ، میزان محافظه کاری بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا به طور معنی داری بیشتر از انگلستان است . اما هنگامی که محافظه کاری با استفاده از سود پس از اقلام غیرعادی برآورد شود ، شکاف بین میزان محافظه کاری بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا و انگلستان کمتر شده و یا حتی ممکن است هیچ شکافی مشاهده نشود . آن‌ها همچنین نتیجه گرفتند که تفاوت عدم تقارن زمانی سود بین امریکا و انگلستان به تسریع در شناسایی اخبار بد بستگی ندارد بلکه بیشتر در نتیجه شناسایی کندتر اخبار خوب بر اساس اصول عمومی پذیرفته شده امریکا است.
۷. بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ریسک ورشکستگی (گری، ماری و فرانک ۸۹۲۰۱۰)
در این مطالعه رابطه بین محافظه کاری در حسابداری و ریسک ورشکستگی پرداخته شده است. محافظه کاری در این پژوهش به محافظه کاری مشروط و محافظه کاری نامشروط تقسیم شده است. نتایج و مدل‌های تحلیلی نشان می‌دهد که نقش اطلاعاتی و افزایش وجوه نقد در دسترس محافظه کاری به مقابله با ریسک ورشکستگی کمک می‌کند. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل سازی رگرسیونی آزمون شده است.
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یک رابطه معکوسی بین محافظه کاری نامشروط و ریسک ورشکستگی وجود دارد همچنین رابطه بین محافظه کاری مشروط و ریسک ورشکستگی نیز معکوس است این یافته‌ها منجر به مهیا شدن یک نقش رفتاری برای محافظه کاری جهت کمک به شرکت برای مقابله با تعهدات خود میشود.
۸. بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری، کیفیت سود و بازده سهام (پنمان و زانگ۹۰، ۲۰۰۲).
در این مطالعه رابطه بین محافظه کاری حسابداری، کیفیت سود و بازده سهام پرداخته شده است. نتایج و مدل‌های تحلیلی نشان می‌دهد که هنگامی که یک شرکت، شیوه های حسابداری محافظه کارا
نه در پیش می گیرد، تغییر در میزان سرمایه گذاری آن می تواند کیفیت سود شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. رشد در سرمایه گذاری، سود گزارش شده را کاهش می دهد و موجب ایجاد ذخایر می گردد. کاهش سرمایه گذاری موجب آزاد شدن آن ذخایر و افزایش درآمد می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که یک رابطه معکوسی بین محافظه کاری حسابداری و بازده سهام وجود دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار

۲-۵-۲ تحقیقات داخلی
پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران
۱-اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها (بنی مهد و باغبانی، ۱۳۸۸)
این پژوهش اثر محافظه کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرمی بر زیان دهی شرکت‌ها در ۴۸ شرکت زیان ده از تابلو بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی ۷ ساله ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار می‌دهد شاخص محافظه کاری در این پژوهش بر حسب اقلام تعهدی سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که محافظه کاری حسابداری با زیان دهی شرکت رابطه مستقیم دارد. این موضوع از دیدگاه نظری پذیرفته شده است. هم چنین نتایج پژوهش بر وجود رابطه مستقیم میان اندازه شرکت و زیان دهی و رابطه معکوس میان نسبت اهرمی و زیان دهی تاکید دارد. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت دولتی اثری بر زیان دهی شرکت ندارد.

۲- بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران
در این تحقیق رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود دارد.
فرضیه نظارت فعال، بیان می‌کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می‌نمایند. در مقابل، بیان می‌کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می‌نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. ما بر اساس اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی ۸۵-۱۳۸۱ (۲۸۵ سال- شرکت) به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن متغیر های کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد و … رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و نا هماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.
۳-تأثیر محافظه کاری بر پایداری و توزیع سود (مشایخی، محمودآبادی، حصار زاده ۱۳۸۸)
این تحقیق به بررسی رابطه محافظه کاری با میزان توزیع سود و پایداری آن می‌پردازد. در این پژوهش داده‌های مالی ۹۸ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۵ جمع آوری و فرضیات تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون آزمون شده و برای سنجش محافظه

دیدگاهتان را بنویسید