ساخت.، ۳.کارگزاران

داشته است. اما چه بسا در ایران حضور این اصل بسیار کمرنگ دیده می شود و با ید زمینه ای را برای گسترش هر بیشتر این اصل در هر سه قوه فراهم آید .
پیشنهاداتی جهت بکارگیری مؤثر اصل تکلیف به بیان دلایل در دادرسی های اداری ایران:
نظر به آنچه بیان شد و با عنایت به قضایای مختلف اداری داخلی که در این پژوهش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت، نقص حقوق اداری ملی در شناسایی و کاربست اصل الزام به ارائه دلایل ، قابل تشخیص و احراز است. در پاسخ به اینکه برای رفع این نقص در حقوق اداری ایران بویژه در حوزه مسئولیت مدنی اداره و کارگزاران عمومی، چه اصلاحاتی باید انجام شود، پیشنهادهای ذیل، قابل تأمل و ارائه به نظر می رسد:

۱. هنوز یک وظیفه کلی در حقوق عمومی برای ارائه دلیل وجود ندارد این جایگاه رضایت بخش نیست و با توجه به عواقب عملی، اعمال وظیفه ارائه دلیل را می توان مطرح کرد که ، درک چنین موضوعاتی با بیان وظیفه بهتر امکان پذیر می شود. به صورتیکه عمق دلایل مورد نیاز بر طبق شرایط تعیین می شوند.در این حالت باید مسیر توجه از دامنه محتوای وظیفه تغییر کند که انعکاس دهنده مراحل در ارتباط با وظیفه فعالیت منصفانه است. در نتیجه می توان اصول قانونی مشخص تری را در این باره مطرح ساخت.
۲. همواره میزانی ابهام با توجه به عواقب قانونی اصلاحی وظیفه ارائه دلیل در حقوق عمومی وجود دارد ، حتی اگر یک مقام یا قدرت مشخص برای بیان عدم موفقیت در ارائه دلیل وجود داشته باشد ممکن است باز هم تصمیم اخذ شده نامعتبر اعلام شود و شواهد قضایی برای بررسی نقض تصمیم در چنین پرونده هایی دیده می شود در حالیکه شرایطی وجود دارد که، در آنها تماییز یا تشخیص اصلاحی باید بر تصمیمات همراه با دلایل کافی اثربگذارد این شرایط محدودتر هستند . به ویژه عبارات عملی و غیر ابزاری مستدلی با توجه به سیاست کلی قضایی وجود دارد که برای آنها دلایل کافی ارائه نشده اند .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع پایان نامه ارشد با موضوعallusion، allusions، p.، KP

۳.کارگزاران عمومی و ادارات باید به نحو قانونی ملزم شوند که در هنگام تصمیم گیری در رابطه با هر موضوعی که در رابطه با شهروندان ،و منافع مادی و م

Related articles

منبع مقاله با موضوع ، معنی‌داری، P?0، P=0

P=0فرض H1 : بین محصول و وفاداری به برند رابطه معنی‌داری وجود دارد. P?0      برای جستجو در بین هزاران پایان نامه در موضوعات مختلف            و دانلود متن کامل آنها با فرمت ورد اینجا کلیک کنید        این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با […]

Learn More

پایان نامه با واژه های کلیدی عملکرد سازمان، تحول گرا، بر عملکرد سازمان، عملکرد نوآورانه

می تواند به عنوان بهترین و یا بدترین مزیت در فرآیند نوآوری تلقی شود. گام نهایی آخرین قدم هایی که در فرآیند نوآوری خدمات وجود دارد، طراحی و ایجاد نمونه خدمت مورد نظر و آزمایش و کاربردی کردن آن است. در این مرحله نیز همکاری مشتری از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. نمونه سازی برای […]

Learn More

مدلسازی ریاضی

فعال و بخش باقیمانده تقسیم نمود.تجزیه حرارتی پلیمرهای تقویت شده با الیاف در شعله یکی از پیچیده‌ترین مفاهیم و عنوان‌هایی است که ترکیبی از اثرات فرایندهای حرارتی، شیمیایی و فیزیکی است. فرایندهای حرارتی شامل هدایت حرارتی۹۹ از سمت آتش به طرف کامپوزیت با گرمای تولید شده یا جذب شده از طرف واکنش تجزیه ماتریس پلیمری، […]

Learn More

دیدگاهتان را بنویسید