روزنامه‌نگاری علم در ایران- قسمت 80

68.5%

62.0%

85.1%

63.0%

70.4% جمع

تعداد

89

50

67

54

260 درصد

34.2%

19.2%

25.8%

20.8%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

=18.896 df= 9 sig < .026
داده‌های این جدول نشان می‌دهند که بین روزنامه‌های مورد بررسی با 99 درصد اطمینان از نظر “نوع عکس” تفاوت معناداری وجود دارد؛ زیرا این جدول برابر 18.896 و درجه آزادی آن برابر 9 است. لازم به توضیح است که به دلیل خالی بودن خانه‌ها، گزینه‌های عکس آرشیوی و عکس تزیینی ادغام شدند. با توجه به جدول می‌توان گفت که عکس‌های تزیینی و آرشیوی بیش از سایر انواع عکس‌ها به کار رفته است. روزنامه کیهان بیشتر از سایر روزنامه‌ها از این نوع عکس استفاده کرده است. به طوریکه 68.5 درصد عکس‌های آرشیوی و تزیینی در این روزنامه به چاپ رسیده است طرح گرافیکی کمتزین نوع عکس در این صفحات است که در روزنامه کیهان بیش از دیگران و در روزنامه آفرینش کمتر از دیگران از آن استفاده شده است. عکس واقعی پدیده علمی، در روزنامه جام جم بیشتر از همه کار شده است. عکس های ارشیوی و تزیینی بیشترین حجم عکس های روزنامه آفرینش را به خود اختصاص داده اند.
جدول شماره (4-31) : توزیع فروانی و درصد منبع عکس در مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی