روزنامه‌نگاری علم در ایران- قسمت 74

67.5% جمع

تعداد

47

16

34

29

126 درصد

37.3%

12.7%

27.0%

23.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

=10.647 df= 3 sig < .014
با استفاده از داده‌های جدول شماره (4-28) می‌توان فهمید که میزان آماره خی‌دو برابر 10.647 و درجه آزادی برابر3 است. چون میزان معنی‌داری کمتر از 0.01 است می‌توان با 99 درصد اطمینان، اظهار کرد که بین نوع مصاحبه و روزنامه‌های مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.
البته لازم به توضیح است که برای پر کردن خانه‌های خالی، گزینه‌های مصاحبه شخصیتی، مصاحبه‌انتقادی و مصاحبه انتقادی همراه با نقد دیگران در یک خانه ادغام شدند.
بر اساس این جدول بیشترین نوع مصاحبه در این صفحه در روزنامه‌های مورد بررسی ، مصاحبه خبری است است که در روزنامه خراسان بیشتر از همه کار شده است. 82 درصد مصاحبه‌ها در روزنامه خراسان، مصاحبه خبری است. همچنین کمترین نوع مصاحبه، متعلق به مصاحبه تحقیقاتی است که بیشتر از همه در روزنامه جام‌جم به آن پرداخته شده است. 62 درصد مصاحبه‌های روزنامه جام‌جم، مصاحبه تحقیقاتی است.
جدول شماره (4-29) : بررسی معنی‌داری تفاوت بین روزنامه‌های مورد بررسی از نظر دارا بودن تصویر

عکس نام روزنامه‌های مورد مورد بررسی