روزنامه‌نگاری علم در ایران- قسمت 72

18.6%

55.6%

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

=267.362 df= 6 sig < .000
همانطور که از داده‌های جدول شماره (4-27) بر می‌آید میزان آماره خی‌دو برابر 267.362 و درجه آزادی برابر 6 است. بر اساس مقدار significant می‌توان با 99 درصد اطمینان، اظهار کرد که بین نوع خبر و روزنامه‌های مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس این جدول بیشترین نوع خبر در این صفحه در روزنامه‌های مورد بررسی، خبرکوتاه است که در روزنامه خراسان بیشتر از همه کار شده است به گونه‌ای که 69 درصد مطالب روزنامه خراسان، در صفحه علم و فناوری، خبرکوتاه است. این در حالی است که در روزنامه کیهان و جام‌جم، خبر کوتاه کار نشده است. همچنین کمترین نوع خبر، متعلق به نرم خبر است. روزنامه‌ای که بیشتر از همه به نرم‌خبر پرداخته است، روزنامه جام‌جم است. 77 درصد مطالب روزنامه جام‌جم، نرم‌خبر هستند. در روزنامه خراسان، 8 درصد مطالب نرم‌خبر هستند. به سخت‌خبر، در روزنامه کیهان بیشتر از همه روزنامه‌ها توجه شده است. 85 درصد مطالب در این روزنامه، سخت‌خبر هستند.
جدول شماره (4-28) : توزیع فروانی و درصد نوع مصاحبه به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

نوع مصاحبه نام روزنامه های مورد مورد بررسی جمع
کیهان جام جم آفرینش خراسان
تحقیقاتی تعداد 13 10 13 5 41