روزنامه‌نگاری علم در ایران- قسمت 69

درصد

21.6%

9.1%

20.8%

48.5%

100.0% 100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

= 24.925 df= 3 sig < .000
بر اساس جدول شماره (4-26) میزان آماره خی دو برابر 24.925و درجه آزادی آن برابر 3 است. چون میزان معناداری کمتر از 0.01 است با 99 درصد اطمینان می‌توان گفت که بین نوع تیتر و روزنامه مورد بررسی رابطه معناداری وجود دارد.در میان روزنامه‌های مورد بررسی، بیشترین نوع تیتر، تیتر اطلاع‌رسان است که در روزنامه خراسان بیشترین تعداد و در روزنامه جام‌جم کمترین تعداد را به خود اختصاص داده است. البته نزدیک به 95 درصد تیترهای کار شده در روزنامه جام‌جم، تیترهای اطلاع‌رسان هستند. در واقع، کمتر بودن تیترهای اطلاع‌رسان در روزنامه جام‌جم، به علت کمتر بودن تعداد مطالب کار شده است. در سایر روزنامه‌ها نیز حجم قابل توجهی از تیترها، تیترهای اطلاع‌رسان هستند. تیتر هشدار‌دهنده کمترین نوع تیتر است. بیشتر از یک چهارم تیترهای روزنامه کیهان، تیترهای هشدار‌دهنده هستند. در روزنامه جام‌جم، فقط 5 درصد تیترها هشداردهنده می‌باشند.
جدول شماره (4-27) : توزیع فروانی و درصد نوع خبر به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

نوع خبر نام روزنامه های مورد مورد بررسی جمع
کیهان جام جم آفرینش خراسان
نرم خبر تعداد 12 24 41 21