روزنامه‌نگاری علم در ایران- قسمت 67

100.0%

= 164.546 df= 18 sig < .000
بر اساس جدول شماره (4-25) میزان آماره خی‌دو برابر 164.54 و درجه آزادی برابر 18 است. بر اساس مقدار significant می‌توان با 99 درصد اطمینان، اظهار کرد که در روزنامه‌های مورد بررسی از نظر ارزش خبری رابطه معناداری وجود دارد. بر اساس این جدول بیشترین ارزش خبری غالب در این صفحه در روزنامه‌های مورد بررسی ، دربرگیری است و در روزنامه آفرینش بیشتر از همه و در روزنامه جام‌جم کمتر از همه به آن پرداخته شده است. به گونه‌ای که 70 درصد ارزش خبری مطالب روزنامه آفرینش، دارای ارزش خبری “دربرگیری” هستند. همچنین کمترین ارزش خبری غالب، متعلق به ارزش “فراوانی تعداد و مقدار” است که در روزنامه خراسان بیشتر از سایر روزنامه‌ها به آن پرداخته شده است. ارزش خبری شهرت، با تفاوت قابل توجهی در روزنامه خراسان پرداخته شده است؛ روزنامه کیهان، فقط یک بار، و روزنامه‌های جام‌جم و آفرینش فقط 2 بار از این ارزش خبری استفاده کرده‌اند، درحالیکه در روزنامه آفرینش، در 44 مطلب، از این ارزش خبری استفاده شده است.
جدول شماره (4-26) : توزیع فروانی و درصد نوع تیتر مطلب به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی

نوع تیتر نام روزنامه های مورد مورد بررسی جمع
کیهان جام جم آفرینش خراسان
هشدار دهنده تعداد 38 3 34 41 116
درصد 32.8% 2.6% 29.3% 35.3% 100.0%
27.3%