روزنامه‌نگاری علم در ایران- قسمت 56

7.6 زمین‌شناسی (ژئو فیزیک)

13

2.0 نانو فناوری

8

1.2 دانشگاه(وزارت علوم، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری)

13

2.0 محیط زیست (آلودگی)

5

.8 سایر

11

1.7 جمع

645

100.0

همانطور که داده‌های جدول شماره (4-23) نشان می‌دهد بیشترین موضوع در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی پزشکی با فراوانی 29.5عدد (29.5درصد) است. بعد از آن موضوعات به ترتیب فروانی عبارتند از: آی تی با فراوانی 162عدد (25.1درصد) ؛ اختراعات ا107 عدد (16.6درصد)؛ تغذیه49 عدد (7.6درصد)؛ نجوم 45عدد (7.0درصد)؛ زیست شناسی 34عدد (5.3درصد)؛ زمین‌شناسی و دانشگاه هر کدام13 عدد (2.0درصد)؛ جشنواره‌ها و نانو فناوری هر کدام 8عدد (1.2درصد)؛ محیط زیست 5 عدد (.8درصد).
لازم به توضیح است که گزینه “سایر” شامل اخباری مانند تاریخ، انرژی، المپیادهای علمی، معماری و باستان‌شناسی می‌باشد که به دلیل کم بودن تعداد مطالب در یک دسته جمع شدند و فراوانی مجموع آنها 11 عدد (1.7 درصد) می‌باشد.
نمودار شماره (4-23): توزیع درصدی مظالب مورد بررسی بر اساس «موضوع »
2-1-4 یافته‌های استنباطی
در این بخش با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر به تجزیه و تحلیل و استنباط معناداری رابطه مقوله‌های بخش اول تحقیق با روزنامه‌های مورد بررسی می‌پردازیم.