روزنامه‌نگاری علم در ایران- قسمت 4

جدول شماره (2-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم در آمریکای جنوبی ……………………………………………………………………………………….81
جدول شماره (3-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم در اروپا …………………………………………………………………………………………………………82
جدول شماره (4-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم درآفریقا ………………………………………………………………………………………………………84
جدول شماره (5-2) : پژوهش‌های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم دراسترالیا و اقیانوسیه ………………………………………………………………………………….84
جدول شماره (4-1): توزیع فراوانی و درصد مطالب علم و فناوری در روزنامه های مورد بررسی …………………………………………………………………………………….115
جدول شماره(4-2) : توزیع فراوانی و درصد سبک مطالب علم وفناوری در روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………116
جدول شماره (4-3): توزیع فراوانی و درصد ارزش خبری غالب، در روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………………………………117
جدول شماره (4-4): نوع تیتر در مطالب صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………118
جدول شماره(4-5) : وجود تیتر در صفحه اول روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………………………………..119.
جدول شماره(4-6) : توزیع فراوانی و درصد نوع مطلب از نظر بنیادی و کاربردی بودن، در صفحه علم و فناوری روزنامه های مورد بررسی …………………119
جدول شماره (4-7) توزیع فراوانی و درصد نوع خبر در صفحات دانش و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………………………………………..120
جدول شماره (4-8) : توزیع فراوانی و درصد منبع مطلب، در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………….121
جدول شماره (4-9) : توزیع فراوانی و درصد مطالب صفحه علم و فناوری از نظر دارا بودن عکس در روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………..122
جدول شماره .(4-10) : توزیع فراوانی و درصد نوع عکس در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………….123
جدول شماره (4-11) : توزیع فراوانی و درصد منبع عکس در صفحه علم و فناوری در روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………..124
جدول شماره (4-12) توزیع فراوانی و درصد حوزه تاثیر مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………………………………125
جدول شماره (4-13): توزیع فراوانی و درصد ” مربوط بودن به ایران” مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………………………126
جدول شماره(4-14) : توزیع فراوانی و درصد انواع مصاحبه در صفحه علم و فناوری روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………………………………127
جدول شماره(4-15): توزیع فراوانی و درصد مطالب بر حسب دارا بودن نات گراف” …………………………………………………………………………………………………….128
جدول شماره(4-16): توزیع فراوانی و درصد مطالب مورد بررسی بر حسب ” دارا بودن بدنه” ………………………………………………………………………………………..129
جدول شماره(4-17): توزیع فراوانی و درصد مطالب بر حسب ” دارا بودن پایان بندی” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………….130
جدول شماره(4-18) توزیع فراوانی و درصد ” استفاده از آمار” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………………………………………………….131
جدول شماره(4-19): توزیع فراوانی و درصد ” استفاده از واژه‌های تخصصی” در مطالب مورد بررسی ……………………………………………………………………………..132
جدول شماره(4-20): توزیع فراوانی و درصد ” پرداختن به سیاست علمی” در مطالب مورد بررسی ………………………………………………………………………………..133
جدول شماره(4-21): توزیع فراوانی و درصد ” پرداختن به مناقشات علمی” در مطالب مورد بررسی ………………………………………………………………………………134
جدول شماره(4-22): توزیع فراوانی و درصد ” نوع مناقشات علمی” در مطالب مورد بررسی …………………………………………………………………………………………..135
جدول شماره (4-23) : توزیع فروانی و درصد مطالب مورد بررسی بر اساس “موضوع” ……………………………………………………………………………………………………136
جدول شماره (4-24) : بررسی معنی‌داری تفاوت میان روزنامه‌های مورد بررسی از نظر سبک مطلب …………………………………………………………………………………138
جدول شماره (4-25): بررسی معنی‌داری تفاوت میان روزنامه‌های مورد بررسی از نظر ارزش‌های خبری …………………………………………………………………………..139
جدول شماره (4-26) : توزیع فروانی و درصد نوع تیتر مطلب به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………………………………………………………………140
جدول شماره (4-27) : توزیع فروانی و درصد نوع خبر به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………………141
جدول شماره (4-28) : توزیع فروانی و درصد نوع مصاحبه به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ………………………………………………………………………………………142
جدول شماره (4-29) : بررسی معنی‌داری تفاوت بین روزنامه‌های مورد بررسی
از نظر دارا بودن تصویر …………………………………………………………………………….143
جدول شماره (4-30) : توزیع فروانی و درصد نوع عکس مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………..144
جدول شماره (4-31) : توزیع فروانی و درصد منبع عکس در مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی …………………………………145
جدول شماره (4-32) : توزیع فروانی و درصد منبع مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی …………………………………………………146
جدول شماره (4-33) : توزیع فروانی و درصد نوع مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه های مورد بررسی ……………………………………………………..147
جدول شماره (4-34) : توزیع فروانی و درصد حوزه تاثیر مطلب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی …………………………………………..148
جدول شماره (4-35) : توزیع فروانی و درصد استفاده از آمار در مطالب در صفحه علم و فناوری به تفکیک روزنامه‌های مورد بررسی ……………………………..149