روزنامه‌نگاری علم در ایران- قسمت 34

علی رنجبران

رزونامه نگار علم علی شمس

رزونامه نگار علم

فصل چهارم:
تحلیل یافته‌های تحقیق
مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده به منزله پل ارتباطی برای رسیدن به نتایج پژوهش است که معمولا در فصل چهارم می‌آید. همچنانکه در فصل سوم به تفصیل ذکر شد، در این تحقیق «عملکرد» و «چالش‌های روزنامه‌نگاری» با دو متدولوژی مجزا مورد بررسی قرار گرفته است.
در این فصل ابتدا به بخش اول تحقیق یعنی «بررسی عملکرد روزنامه‌نگاران علم» در صفحه علم و فناوری مطبوعات، که به روش «تحلیل محتوای کمّی» انجام شده است می‌پردازیم. سپس در بخش دوم، داده‌هایی که با روش «مصاحبه عمیق»، برای یافتن «چالش‌های روزنامه‌نگاری علم» به دست آمده است مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
1-4 بخش اول: یافته‌های تحلیل محتوای کمّی
.در این بخش در دوسطح توصیفی و استنباطی به تجزیه تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. در سطح توصیفی از شاخص‌های فراوانی و همچنین نمودارهای دایره‌ای و ستونی برای توصیف مقوله‌ها استفاده شده است. در سطح استنباطی نیز با استفاده از آزمون آماری کای اسکوئر به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته‌ایم.
1-1-4 یافته‌های توصیفی
در این بخش هر یک از مقوله های مورد بررسی، با استفاده از «جداول توزیع فراوانی و درصدی» و نیز «نمودارهای توزیع درصدی» ، توصیف شده اند.
جدول شماره (4-1): توزیع فراوانی و درصد مطالب علم و فناوری در روزنامه های مورد بررسی

گزینه فراوانی درصد
آفرینش 134 20.8
جام جم 59 9.1