روزنامه‌نگاری علم در ایران- قسمت 3

5-2بخش پنجم: چارچوب نظری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………91
6-2 بخش ششم: سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
فصل سوم: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
روش شناسی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..94
1-3 روش شناسی بخش اول تحقیق (تحلیل محتوای کمی) ………………………………………………………………………………………….95
1-1-3 واحد تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
2-1-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………98
3-1-3 روش نمونه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98
4-1-3 نحوه جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….99
5-1-3 فنون مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………………….99
6-1-3 پایایی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
7-1-3 اعتبار (روایی ) تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
8-1-3 تعریف عملیاتی متغیرهای بخش اول …………………………………………………………………………………………………………………………….101
2-3 روش شناسی بخش دوم تحقیق (مصاحبه عمیق) ………………………………………………………………………………………………….. 110
1-2-3 روش نمونه گیری و حجم نمونه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
3-2-3 نحوه تجزیه و تحلیل داده ها و واحد تحلیل …………………………………………………………………………………………………………………..112
4-2-3 لیست افراد مصاحبه شونده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 112
فصل چهارم: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
تحلیل یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
1-4 بخش اول: یافته های تحلیل محتوای کمی ………………………………………………………………………………………………………………… 114
1-1-4 یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
2-1-4 یافته های استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………137
2-4 بخش دوم: یافته های مصاحبه عمقی…………………………………………………………………………………………………………………………… 154
1-2-4 تعریف روزنامه نگار علم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………155
2-2-4 مهارت های روزنامه نگار علم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………156
3-2-4 چالش ها و موانع توسعه روزنامه نگاری علم ………………………………………………………………………………………………………………….. 159
1-3-2-4 مشکلات مشترک با نهاد علم ………………………………………………………………………………………………………………………………………159
2-3-2-4مشکلات مشترک در ساحت روزنامه نگاری………………………………………………………………………………………………………………… 164
3-3-2-4مشکلات خاص روزنامه نگاری علم ……………………………………………………………………………………………………………………………..169
4-2-4 چشم انداز پیش روی روزنامه نگاری علم ……………………………………………………………………………………………………………………. 172
فصل پنجم: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..174
جمع بندی و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………174
1-5 جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….176
2-5 تنگناهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….185
3-5 پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 185
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..187
پیوست: جدول کدگذاری تحلیل محتوا …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………..195
فهرست جداول
جدول شماره (1-2) : پژوهش های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم در آمریکای شمالی …………………………………………………………………………………….80