روزنامه‌نگاری علم در ایران- قسمت 22

بدون برخورد

برخوردها:
شناختی (درک ناکامل یا نادرست)

برخوردها:
شناختی + ارزش‌گذارانه/ فکری

برخوردها:
شناختی ارزش‌گذارانه/ فکری + هنجاری (ارزش ها و هنجارهای مختلف) ساده

پیچیده

قطعیت نایافته

مبهم

نمودار(3-2) پلکان ارتباطات علم (Auweraert, 2005:5)
همچنان که در مدل اوریرت مشاهده می‌شود همچنان که علم از یافته‌های پایه دور می‌شود، بر زمینه‌ای قرار می‌گیرد که نمی‌تواند پیوستگی و تعامل خود را با آن نادیده بگیرد. بدین ترتیب حتی با فرض کنار گذاشتن دیدگاه‌های فلسفی که ارزش عینی یافته‌های علمی را به چالش می‌کشند، علم – در معنای همه سطح‌هایی که اوریرت از آنها یاد می‌کند – فرآیندی اجتماعی است که نمی توان نقش جامعه را در پیشبرد آن نادیده گرفت، یا آن را از مشارکت آگاهانه در هدایت سطح‌های مختلف علمی باز داشت.
6-3-2 نظریه کنشگر- شبکه (ANT)
نظریه کنشگر – شبکه[110] که برخی آن را نظریه پذیرش یا عضوگیری[111] و جامعه شناسی ترجمه و تحویل[112] نیز نامیده‌اند (قاضی طباطبایی و ودادهیر، 129:1386)، نظریه‌ای اجتماعی با محوریت علم فناوری[113] است که در آن فرض بر مشارکت افراد (عوامل انسانی)، اشیا و فضاها (عوامل غیر انسانی) در متن تکثرزا یا چندگونگی تعاملی و تاثیر متقابل این تکثر بر بازتولید عوامل انسانی و غیر انسانی است. این نظریه ضمن اجتناب از رویکردهای یک جانبه گرایانه رئالیستی (تاکید صرف بر امور طبیعی و واقعی) و برساخت‌گرایی اجتماعی (روایت فرهنگی از امور و تعریف طبیعت در چارچوب زمینه‌های فرهنگی) در تبیین علم و تولید علم، رویکردی ترکیبی ارائه کرده است مرکب از رئالیسم علمی، برساخت‌گرایی اجتماعی و تحلیل گفتمان؛ و بر این نکته اصرار می‌ورزد که علم فرایند مهندسی نا متناجسی است که در آن کلیه مولفه‌های اجتماعی، تکنیکی، مفهومی و متنی در هم‌آمیخته و ترجمه و تفهیم می‌شوند (قاضی طباطبایی و ودادهیر، 130:1386).
تأكيد و توجه عمده در نظريه كنشگر – شبكه به شبكه‌سازي، كنشگران، ائتلاف‌ها و شبكه‌هايي كه ساخته مي‌شود و گفتگوها و چانه‌زني ميان كنشگران (انسان- انسان، انسان – غير انسان و …) است. در اين رهيافت، ستيز براي ايجاد يك شبكه و نظام، بسيار اساسي است و هدف اين نظريه، كشف و توصيف فرايندهاي داخلي الگويابي، نظم‌گيري اجتماعي،نظم‌بخشی و مقاومت و به عبارت دیگر کشف فرآیندهایی است که اغلب ترجمه نامیده می‌شوند (مهدی زاده و توکل، 115:1386).
مفهوم کلیدی کنشگر – شبکه واژه ترجمه یا تحویل است که لاتور (1987)، آن را برای توصیف فرآیندی که از طریق آن کنشگران با یکدیگر مرتبط می‌شوند اطلاق کرده است. طبق این دیدگاه کنشگران از موقعیتی به موقعیت دیگر، کنشگران یکسانی نیستند بلکه در جابجایی بین فعالیت‌ها متحول می‌شوند (فرهمند، 63:1392)
در اين نظريه، كنشگران فقط انسان‌ها نيستند بلكه همان طور كه كرافورد[114] معتقد است: «كنشگر يا عامليت هر چيزي هست: ماشين، حيوان، متن، همه اينها با هم و هر چيز ديگر. در اين نظريه، شبكه در تركيب ناهمگني از كنشگران بافتي، مفهومي، اجتماعي و فني تحقق مييابد. كنشگران، تركيب چيزها[115]، هويت‌ها، روابط و نوشته‌هاي نمادين هستند كه قابليت وارد شدن [116]در شبكه‌هاي مختلف را دارند (كرافورد، 1:2004 به نقل از اجاق، 31:1391).
از اين جهت، رسانه‌ها به‌مثابه كنشگران شبكه قلمداد ميشوند و نقش آنها وساطت يا ميانجي‌گري[117] بین حوزه علم و حوزه عمومی است. رسانهها بين کنشگران این دو حوزه قرار مي‌گيرند و كمك مي‌كنند كه “تعامل آنها بتواند به‌طور موثري كنترل يا منسجم (داراي روابط تركيبي) شود” (كاقان و بوكر، 2001 : 258 به نقل از اجاق، 31:1391).
این نظریه بر آن است که علم و جامعه، هر دو به مثابه سوژه‌ای برای تکامل مشترک هستند. علم و جامعه هستارهايی هستند ملازم يکديگر که در فعاليت‌های علمی با يکديگر تعامل دارند و در تکوين همديگر نقش پويايی ايفاء می‌کنند. علم در حالي که جامعه را مخاطب قرار می‌دهد به گفتارهای جامعه نيز گوش فرا می‌دهد. علم فناوری مدرن بخش تفکيک ناپذيری از جامعه و در کنش متقابل با آن است و نمی‌تواند بدون توجه به افکار و نگرانی‌های عمومی و آنچه که جامعه طلب می‌کند و يا نسبت به آن احساس خطر می‌کند مسیر موفقیت‌آمیزی طی کند (قاضی طباطبایی و ودادهیر، 139:1386).
برای اینکه رسانهها بتوانند تعامل سازنده‌ای بین حوزه علم و حوزه عمومی ایجاد کنند باید نقش واسطه دو طرفه را در ساخت متون ارتباطي ايفا کنند. برای این منظور باید از يك طرف، رسانه‌ها با توجه به ويژگي‌ها، منافع و علايق كنشگران در شبكه، محتواي اين متون را بر‌ سازند و از طرف ديگر، محتواي متون ارتباطي نیز بر روش و كيفيت تعاملات بين كنشگران تاثير بگذارد. توضيح آنکه در يك حالت ايده‌آل، رسانه‌ها (نهاد رسانه‌اي/كنشگران رسانه) از راه كسب شناخت از ويژگ
ي‌هاي مخاطبان، پيام رسانه‌اي را متناسب با ويژگي‌هاي مخاطبانشان مي‌سازند و آن را براي مخاطبانشان قابل فهم مي‌سازند(اجاق، 31:1391).
به همين دليل بسياری از دانشگاه‌ها و دانشمندان برجسته در دنيا به دنبال درک واقعی جامعه و شرايط اجتماعی توليد علم در رشته‌های تخصصی خود هستند. علم فناوری‌های مدرن محصول مشترک جامعه و طبيعت، مردم و دانشمندان / متخصصان، نهادهای مدنی و دانشگاه‌ها و عوامل انسانی و غيرانسانی است. علم فناوري ديگر از جامعه جدا نيست، اين دو در حال برساختن يکديگرند. در يک چنين شرايطی، هرگونه بی‌توجهی يا کم‌توجهی به طرفين و استحاله يکی به نفع ديگری، و سوء‌استفاده از عوامل دخيل در توسعه علم فنآوری (برای مثال؛ استفاده ابزاری از مردم برای مشروعيت بخشيدن به برنامه های علم فنآوری) و مرزبندی‌ها و قطب‌بندي‌های کاذب رشته‌ای، حرفه‌ای(انسانی غيرانسانی؛ پزشکی غير پزشکی)، اجتماعی (غربي شرقي، بومي غيربومي) و ايدئولوژيک (خودی غيرخودی) می‌تواند سياست‌های علم‌فناوری کشور را در عصری که توسعه علم‌فناوری مستلزم فرايندی پويا، شبکه‌ای پيچيده، عواملی تفکيک‌ناپذير، توسعه‌ای غيرخطی، و ماهيتی اجتماعی در کليه مراحل يکپارچه توليد، توزيع و مصرف دانش است، با مخاطرات و ناهمواري‌های جدی مواجه کند(قاضی طباطبایی و ودادهیر، 139:1386).

    1. بخش چهارم: مرور تجربی

در این بخش به مرور کارهای پژوهشی که در این حوزه انجام شده است می پردازیم.
1-4-2 پژوهش‌های خارجی
محمد جواد ترابی در پایان نامه‌اش با موضوع «تحلیل محتوای سرویس دانش و فناوری سه خبرگزاری پرمخاطب ایرانی (مهر، ایسنا و جام‌جم‌آنلاین) »، پژوهش‌های انجام شده درباره روزنامه‌نگاری علم را به تفکیک منطقه‌ای در جهان مرور کرده است(ترابی، 1392: 24-13)، این پژوهش‌ها را می‌توان در جداول زیر مرتب کرد:
جدول شماره (1-2) : پژوهش های انجام گرفته در حوزه روزنامه‌نگاری علم در آمریکای شمالی