رتبه بندی شرکت های برتر و عوامل موثر بر انتخاب آنها در بورس …

(تصمیم ارزیابی قضاوت تفکر شناخت بازیابی اطلاعات)
دو حادثه در اوایل قرن بیستم منجر به شکل گیری«منطق فازی» یا «منطق مبهم» شد(منطق فازی یعنی توان استدلال با مجموعه های فازی».اولین حادثه پارادکس های مطرح شده توسط برتراند راسل در ارتباط با منطق ارسطویی بود.برتراند راسل بنیادهای منطقی برای منطق بازی (منطق مبهم) را نهاد، اما هرگز موضوع را تعقیب نکرد.برتراند راسل در ارتباط با منطق ارسطویی چنین بییان می دارد:
«تمام منطق سنتی بنا به عادت فرض را بر آن می گذارد که نمادهای دقیقی به کار گرفته شده است.به این دلیل موضوع در مورد این زندگی خاکی قابل بکارگیری نیست، بلکه فقط برای یک زندگی ماوراءالطبیعه معتبر است».
دومین حادثه، کشف«اصل عدم قطعیت»توسط هایزنبرگ در فیزیک کوانتوم بود.اصل عدم قطعیت کوانتومی هایزنبرگ به باور کورکورانه ما به قطعیت در علوم و حقایق علمی خاتمه داد و یا دست کم آن را دچار تزلزل ساخت.هاینبرگ نشان داد که حتی اتم های مغز نیز نا مطمئن هستند.حتی با اطلاعات کامل نمی توانید چیزی بگویید که صد درصد مطمئن باشید.هاینبرگ نشان داد که حتی در فیزیک، حقیقت گزاره ها تابع درجات است.
شکل۲- ۵- الگوریتم فرایند تحلیل شبکه ای فازی
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳- ۱- روش تحقیق بر حسب هدف و نوع داده ها
این تحقیق از حیث هدف کاربردی و بر حسب روش پیمایشی می باشد.به این ترتیب که با مطالعه منابع کتابخانه ای و سایر مقالات و پایان نامه ها در این رابطه و مصاحبه با اساتبد امر،یکسری معیارها مورد شناسایی قرار گرفت،سپس این معیارها در قالب پرسشنامه ای در اختیار جامعه آماری تحقیق که از کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری تشکیل یافته است قرار گرفت .
طیف پاسخگویی به سوالات به این صورت بود که با مراجعه به حدود۲۰ شرکت از شرکت های سرمایه گذاری مستقر در تهران ،از تقریبا ۵۰ کارشناس سرمایه گذاری آنها پرسش تحقیق برای مشخص کردن ۹ معیار برتر برای خرید و فروش سهام بود از بین ۳۵ معیار مشخص شده بود مطرح گردید.
تحصیلات این کارشناسان سرمایه گذاری که جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند به شرح زیر می باشد:
۵%—— دیپلم
۱۰%—— فوق دیپلم
۲۵%—— لیسانس
۴۵%—— فوق لیسانس
۱۵%——دکتری
در مرحله بعد این معیارها بر اساس روش نظر خبرگان در اختیار مدیران سرمایه گذاری ۲۰ صندوق سرمایه گذاری برتر قرار گرفت و آنها بر اساس روش فازی مثلثی اقدام به امتیاز دهی کیفی به معیارهای مشخص شده نمودند.
و به این لحاظ می توان این ادعا را نمود که این پژوهش از بالاترین درجه علمی از نظر دانش و تجربه پاسخ دهندگان برخوردار می باشد.
در این راستا پس از مشخص شدن وزن معیارها ما از رویکرد ترکیب فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) با نظرات کارشناسان بازار سرمایه استفاده نمودیم.روش ANP به ما اجازه می دهد که نظرات کارشناسان را در مورد هر شاخص نسبت به گزینه ها وبالعکس(بصورت دو طرفه) ترکیب نماییم که حسن آن نسبت به روشAHP می باشد.بعلاوه روش ANP بر مبنای تابع نسبت مطلوبیت است که بیشتر برای تجزیه وتحلیل داده های نا معین(مثل نظرات کارشناسان)مناسب است وامکان در نظر گرفتن اطلاعات کمی وکیفی را بطور همزمان دارا می باشد به خصوص هنگامی که داده ها بطور نسبی در دسترس هستند .
نرم افزار تحقیق SUPER DECISION می باشد که داده های جمع آوری شده را به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری و رتبه بندی معیارها تبدیل می نماید.
شکل۳- ۱- پیاز فرآیند پژوهش

  1. مبانی فلسفی پژوهش ۲٫جهت گیری های پژوهش ۳٫رویکردهای پژوهش ۴٫ صبغه پژوهش

۵٫نوع پژوهش ۶٫استراتژی های پژوهش ۷٫اهداف اصلی پژوهش ۸٫شیوه های گردآوری داده ها
بر این اساس مبانی فلسفی پژوهش زیر از نوع پارادایم تئوری انتقادی دسته بندی می گردد.
از نظر جهت گیری نیز دارای جنبه کاربردی می باشد.
از نظر رویکردی نیز در طبقه قیاسی(کل به جز) قرار می گیرد.
صبغه پژوهش نیز به طبع رویکرد قیاسی کمی می باشد.
نوع تحقیق میدانی می باشد اما در این بین از منابع کتابخانه ای نیز استفاده گردید.
در بخش استراتژی نیز استراتژی پیمایشی مورد انتخاب قرار گرفت.
اهداف اصلی پژوهش نیز شامل اکتشاف و فهم می باشد.
ابزار گردآوری داده ها نیز مصاحبه و پرسش نامه بوده است.
۳- ۲- جامعه آماری
جامعه مورد مطالعه شامل ۱۰۰ شرکت برتر بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بر اساس ارزش معامله در پایان سال ۹۰ رتبه بندی شده اند.
۳- ۳- نمونه آماری و شیوه نمونه گیری
از آنجا که پژوهش حاضر پیرامون تمامی اعضای جامعه آماری صورت می گیرد، پس از مشخص کردن ۵۰ شرکت برتر با توجه به معیارهای کشف شده، این معیارها با ۵۰ شرکت منتخب بورس مورد مقایسه قرار می گیرد.
۳- ۴- روش جمع آوری داده ها
برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز از اطلاعات ارائه شده در سایت بورس توسط نیروی انسانی و صورتهای مالی و سایر بانک‌های اطلاعاتی مانند نرم افزارهای رهاورد نوین و تدبیرپرداز استفاده شده است. علیرغم این که در استخراج داده‌ها دقت بالایی به کار گرفته شده و اعتبار آن به اثبات رسیده است ولی برای اطمینان، آزمون اعتبار بر روی آن اجرا شده است و پایایی و روایی آن پس از محاسبه به اثبات رسیده است که در ادامه به آن اشاره گردیده است.
برای جمع آوری معیارها پس از مراجعه به کارشناسان شرکت های سرمایه گذاری اقدام به نظرسنج

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

ی از آنها در رابطه با معیارهای برتر برای رتبه بندی شرکت های برتر بورس اوراق بهادار گردید که ۹معیار P/E ، بدهی جاری به مجموع بدهی و حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود عملیاتی، DPS ، EPS ، عملکرد گذشته، قدرت درآمدی موسسه در آینده، عرضه و تقاضا، و عامل ریسک انتخاب گردیدند.
پس از جمع آوری معیارها برای وزن دهی به آنها در سه افق سرمایه گذاری (کوتاه مدت/میان مدت/بلند مدت) از خبرگان صندوق های سرمایه گذاری استفاده گردید و آنها اقدام به امتیاز دهی به معیارهای کشف شده به روش فازی مثلثی نمودند بدین ترتیب که در قالب طیف (بی اهمیت، خیلی کم اهمیت، کم اهمیت، اهمیت متوسط، مهم، خیلی مهم، و فوق العاده مهم) اقدام به امتیاز دهی نمودند.
۳- ۵- روش تحلیل داده ها