رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز

معاونت پژوهش و فنآوري
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان واعتقاد به اينكه عالم محضر خداست و همواره ناظر براعمال انسان و به منظور پاسداشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظربه اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهدميگرديم اصول زيررادرانجام فعاليتهاي پژوهشي مدنظر قرار داده وازآن تخطي نكنيم:
1- اصل حقيقتجويي: تلاش درراستاي پيجويي حقيقت ووفاداري به آن ودوري ازهرگونه پنهانسازي حقيقت.
2- اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران وپژوهيدگان (انسان،حيوان ونبات)وسايرصاحبان حق.
3- اصل مالكيت مادي ومعنوي: تعهدبه رعايت كامل حقوق مادي ومعنوي دانشگاه وكليه همكاران پژوهش.
4- اصل منافع ملي: تعهدبه رعايت مصالح ملي ودرنظرداشتن پيشبردوتوسعه كشور دركليه مراحل پژوهش.
5- اصل رعايت انصاف وامانت: تعهدبه اجتناب ازهرگونه جانبداري غيرعلمي وحفاظت ازاموال،تجهيزات ومنابع دراختيار.
6- اصل رازداري: تعهدبه صيانت ازاسرارواطلاعات محرمانه افراد،سازمانهاوكشوروكليه افرادونهادهاي مرتبط به تحقيق.
7- اصل احترام: تعهدبه رعايت حريمهاوحرمتهادرانجام تحقيقات ورعايت جانب نقدوخودداري ازهرگونه حرمتشكني.
8- اصل ترويج: تعهدبه رواج دانش واشاعه نتايج تحقيقات وانتقال آن به همكاران علمي ودانشجويان به غيراز مواردي كه منع قانوني دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائتجويي ازهرگونه رفتارغيرحرفهاي واعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش رابه شائبههاي غيرعلمي ميآلايند.
معاونت پژوهش و فنآوري
به نام خدا
تعهد اصالت رساله یا پایاننامه تحصیلی
اینجانب خدیجه مرادی دانشآموخته مقطع کارشناسی ارشدکه دررشته مدیریت آموزشی درتاریخ 3/9/1394 از پایاننامه خود تحت عنوان
«رابطه رهبری تحولآفرین وفرهنگ سازمانی با مدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه سه شیراز»
با کسب نمره دفاع نمودهام بدینوسیله متعهد می شوم:
1)این پایاننامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم ازپایاننامه، کتاب،مقاله و …)استفاده نموده ام،مطابق ضوابط و رویه موجود،نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا درفهرست مربوطه ذکرو درج کردهام.
2)این پایاننامه قبلاًبرای هیچ مدرک تحصیلی (همسطح،پایینتریابالاتر)درسایردانشگاههاو موسسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعدازفراغت ازتحصیل، قصداستفاده وهرگونه بهرهبرداری اعم ازچاپ کتاب، ثبت اختراع و …از پایاننامه داشته باشم،ازحوزه معاونت پژوهشی واحدمجوزهای مربوطه رااخذ نمایم.
4)چنانچه درهرمقطع زمانی خلاف مواردفوق ثابت شود،عواقب ناشی ازآن رامی پذیرم ودانشگاه آزاداسلامی واحد مرودشت مجازاست بااینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتارنموده ودرصورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام ونام خانوادگی: خدیجه مرادی تاریخ وامضاء:
 دانشگاه آزاداسلامی
واحدمرودشت
دانشکده علوم تربیتی وروانشناسی
پایاننامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)
دررشته علوم تربیتی- گرایش مدیریت آموزشی
عنوان
رابطه رهبری تحولآفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی
زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز
استادراهنما
دکترنادرشهامت
نگارش
خدیجه مرادی
پاییز1394
صورتجلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد (M.A)
نام ونام خانوادگی دانشجو: خدیجه مرادی درتاریخ 3/9/1394 رشته : مدیریت آموزشی