رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 7

2-استراتژی درسازمانها:ایجادیک مزیت منحصربه فردبرای تمایزسازمان ازرقبا اساس کارمدیریت این تمایز میباشد(صفرزاده،احمدیشریف وذاکری،1392).
3-فرهنگ سازمانی:پدیدهای در سازمان است وهمه اعضااتفاق نظردارندکه یک دست ناپیدا افراد را درجهت نوعی رفتارنامرئی هدایت میکند.شناخت ودرک چیزی که فرهنگ سازمان رامیسازدبه شیوه ایجاد و دوام آن کمک میکندتابهتربتوانیم رفتارافراددر سازمان راتوجیه کنیم (شاهقلیان، 1386).
4-سرمایه عقلانی:پرکاربردترین معنی این واژه دانش مفیدبستهبندی شده است.فرآیندها، سیستمهای اطلاعاتی،محصولات جدیدارائه نشده،مهارتهای کارکنان و فهرست مشتریان همگی میتوانندبخشی ازسرمایه عقلانی باشند(سلیمانی،1389).
5-سازمان یادگیرنده:سازمان یادگیرنده سازمانی است که درآن مشارکت تمامی کارکنان درفرآیند تغییردائمی به سوی ارزشها و اصول مشترک وجوددارد.اینگونه سازمانها فرصتهای یادگیری دائمی رافراهم میآورند(فقیهی ورجببیگی،1384).
6-رهبری و مدیریت: بعضی مدیریت راعلم وهنرمتشکل وهماهنگ کردن رهبری وکنترل فعالیت های دستهجمعی برای نیل به اهداف مطلوب باحداکثرکارآیی دانستهاند.لذارهبری فعالیتهای زیردستان ازجمله هنرهای لازم برای مدیریت است(حقیقی،‌1387).
7-کارتیمی وجوامع یادگیرنده:تیم گروهی هست بادانش،مهارت وقابلیت ویژه که بااتکا به یکدیگروتعامل متقابل درجهت رسیدن به یک هدف مشخص تحت مدیریت واحد فعالیت وهمفکری میکنند.دریک تیم کاری همافزایی ایجادمیشودیعنی برآیند عملکرد جمعی افراد از مجموع عملکرد تکتک اعضابیشتراست(رابینز[13]‌،2006).
8- تقسیم دانش:انتقال وردو بدل شدن دانش اعضاسازمان بین یکدیگر تافرهنگ “تسهیم دانش قدرت است”جایگزین”دانش قدرت است”شود(سرمد،1390).
9-خلق دانش: زمانی که افرادبه روشهای جدیدانجام کارهادست مییابند،دانش خلق میشود. مقدمه مدیریت دانش،خلق دانش وبه تبع آن یادگیری سازمانی است زیراباایجاددانش است که میتوان برآن مدیریت کرد(مک دانلد[14]،1386).
10- سفسطه دیجیتالی(آموزش الکترونیکی ):دانش و آموزش دیجیتالی فرآیندپیچیدهای است متشکل ازمؤسسات وآموزشگاههای تخصصی– فنی وهمینطورمؤسسات عمومی که درآنهاعملیات و راهبردهای مربوط به آموزش به صورت مستمروهدفمندانجام میگیرد(داونپورت[15]،‌2009).
فرهنگ سازمانی
عبارت است از الگوی مفروضات اساسی دربین اعضای یک سازمان که ازطریق آموزش و یادگیری به منظور مقابله با مسائل و مشکلات سازگاری خارجی و انسجام داخلی کشف شده، تعامل مییابد و به عنوان دانش صحیح و معتبر شناخته میشود،به اعضا جدید به عنوان راه صحیح ادراک و احساس در ارتباط با مشکلات یادشده آموخته میشود(دنیسون[16]، 2006).
رهبری تحولآفرین
رهبری تحولآفرین الگویی است ازایجادبصیرت وچشمانداز،اجماع درمورداهداف گروه، الگوسازی، فراهم ساختن حمایت فردی، فراهم کردن انگیزش هوشمندانه، انتظارعملکرد بالاو پاداش اقتضایی که رهبران تحولآفرین ازخودنشان میدهندکه به واسطه آن نقش الگورا برای پیروان ایفامیکنند(باس و ریگیو[17]،2006).
1-7- تعاریف عملیاتی
1-مدیریت دانش: نمرهای است که آزمودنیها ازپرسشنامه سالیاس(2001)کسب میکنند.
ابعادآن شامل:

 • ایده هاومأموریت:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره 3-2-1کسب میکنند.
 • استراتژی درسازمانها:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره7-6-5-4کسب میکنند.
 • فرهنگ سازمانی: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره12-11-10-9-8 کسب میکنند.
 • سرمایه عقلانی:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههایشماره16-15-14-13 کسب میکنند.
 • سازمان یادگیرنده:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره22-21-20-19-18-17کسب میکنند.
 • رهبری ومدیریت:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههایشماره28-27-26-25-24-23کسب میکنند.
 • کارتیمی وجوامع یادگیرنده:نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره32-31-30-29 کسب میکنند.
 • تقسیم دانش: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره 35-34-33کسب میکنند.
 • خلق دانش: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره 38-37-36کسب میکند.
 • سفسطه دیجیتالی: نمرهای است که آزمودنیها ازگویههای شماره42-41-40-39 کسب میکنند.

2-فرهنگ سازمانی: نمرهای است که آزمودنیها ازپرسشنامه دنیسون(2006)کسب میکنند.
ابعادآن شامل:

 • مشارکت: نمرهای است که آزمودنیها ازگویههای شماره 1تا9کسب میکنند.
 • انسجام: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره10تا18کسب میکنند.
 • قابلیت انطباق: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره19تا27کسب میکنند.
 • مأموریت: نمرهای است که آزمودنیهاازگویههای شماره28تا36 کسب میکنند.

3-رهبری تحولآفرین: نمرهای است که آزمودنیهاازپرسشنامه باس وآوولیو(2000)کسب میکنند.
ابعادآ
ن شامل
: