رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 29

3-5-2- پرسشنامه فرهنگ سازمانی
این پرسشنامه بااستفاده ازپرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون(2006)طراحی شده است.پرسشنامه دارای 4بعدو36گویه میباشدکه درجدول(3-5)مشخص شدهاندپرسشنامه بااستفاده ازمقیاس لیکرت از 1=کاملامخالفم2=مخالفم 3=نه موافق ونه مخالف(ممتنع) 4=موافقم 5=کاملاموافقم نمرهگذاری شده است.لازم به ذکراست موارد15و24گویههای معکوس محسوب میشوند.
جدول3-5:ابعادوشماره گویههادرپرسشنامه فرهنگ سازمانی

متغیروابعادآن شماره گویهها تعدادگویهها
مشارکت 9-8-7-6-5-4-3-2-1 9
انسجام 18-17-16-15-14-13-12-11-10 9
قابلیت انطباق 27-26-25-24-23-22-21-20-19 9
مأموریت 36-35-34-33-32-31-30-29-28 9

روایی وپایایی
برای سنجش اعتبارمحتوای پرسشنامه ازدیدگاه بعضی ازمتخصصان،استادان دانشگاه وکارشناسان خبره استفاده شد.دراین مرحله باانجام مصاحبههای مختلف وکسب دیدگاه افرادیادشده،اصلاحات لازم بعمل آمده وبه این ترتیب اطمینان حاصل گردیدکه پرسشنامه همان خصیصههای موردنظر پژوهشگررا خواهدسنجید.برای بررسی پایایی این پرسشنامه ازضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل ازاین آزمون درجدول(3-6)آمده است که نشان میدهدکه ضریب آلفای کرونباخ برای فرهنگ سازمانی برابربا 963/0است که درحدقابل قبولی است وپرسشنامه ازپایایی لازم برخورداراست.
جدول 3-6: بررسی پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی وابعادآن

متغیروابعادآن