رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 27

سازمان یادگیرنده

22-21-20-19-18-17

6 رهبری و مدیریت

28-27-26-25-24-23

6 کارتیمیوجوامع یادگیرنده

32-31-30-29

4 تقسیم دانش

35-34-33

3 خلق دانش

38-37-36

3 سفسطه دیجتالی

42-41-40-39

4

روایی وپایایی
برای سنجش اعتبارمحتوای پرسشنامه از دیدگاه تعدادی از متخصصان، استادان دانشگاه و کارشناسان خبره استفاده شد. دراین مرحله با انجام مصاحبههای مختلف و کسب دیدگاه افراد یاد شده، اصلاحات لازم بعمل آمده و به این ترتیب اطمینان حاصل گردید که پرسشنامه همان خصیصههای موردنظر پژوهشگررا خواهدسنجید. برای بررسی پایایی این پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج حاصل از این آزمون در جدول(3-4) آمده است که نشان میدهد که ضریب آلفای کرونباخ برای مدیریت دانش برابر با 962/0است که درحدقابل قبولی است و پرسشنامه از پایایی لازم برخورداراست.
جدول 3-4: بررسی پایایی پرسشنامه مدیریت دانش وابعادآن

متغیروابعادآن ضریب آلفای کرونباخ