رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 26

با توجه به جدول شماره(3-2)میتوان متوجه شد از 123 نفر افراد نمونه، 3 نفر (4/2 درصد) سابقه کار تا 5 سال، 15 نفر (2/12 درصد) 5 تا 10 سال، 39 نفر (7/31 درصد) 10 تا 15 سال، 22 نفر (9/17 درصد) 15 تا 20 سال و 38 نفر (9/30 درصد) سابقه کار بیشتر از 20 سال داشته اند.و 6 نفر نیز وضعیت سابقه خود را مشخص نکرده اند.
نمودار 3-2: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سابقه کار
3-4- روشهای گردآوری اطلاعات
مهمترین روشهای گردآوری اطلاعات دراین پژوهش به شرح زیراست:
الف)مطالعات کتابخانهای:دراین بخش به منظورگردآوری اطلاعات درزمینه مبانی نظری وادبیات پژوهشی موضوع ازمنابع کتابخانهای،مقالات فارسی وخارجی،کتابهای موردنیازوسایتهای معتبراستفاده شده است.
ب)تحقیقات میدانی: در این مرحله به منظور جمعآوری دادهها و اطلاعات برای تجزیه وتحلیل سه پرسشنامهرهبریتحولآفرین(باس،2000)وفرهنگسازمانی(دنیسون،2006)ومدیریتدانش (سالیاس،2001) مورد استفاده قرارگرفت.
3-5- ابزارپژوهش
ابزار سنجش دراین پژوهش پرسشنامه است به منظور جمعآوری اطلاعات از جامعه مورد نظر از سه پرسشنامه مدیریت دانش،فرهنگ سازمانی ورهبری تحولآفرین استفاده شده است.
3-5-1- پرسشنامه مدیریت دانش
این پرسشنامه بااستفاده ازپرسشنامه مدیریت دانش سالیاس(2001)طراحی شده است.این پرسشنامه دارای10بعدو42گویه میباشدکه درجدول(3-3)مشخص شدهاند.سؤالات به صورت کاملامخالفم(1)، مخالفم(2)،نظری ندارم(3)،موافقم(4)،کاملاموافقم(5)نمرهگذاری شدهاند.
جدول3-3:ابعادوشماره گویههادرپرسشنامه مدیریت دانش

متغیروابعادآن شماره گویهها تعدادگویهها
ایدههاومأموریت 3-2-1 3
استراتژی 7-6-5-4 4
فرهنگ سازمانی 12-11-10-9-8 5
سرمایه عقلانی 16-15-14-13 4