رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 18

سبک رهبری:مربی،تسهیلکننده ،پدرانه
قید:وفاداری، سنت
تأکیداستراتژیک:تعهد،اخلاق ،توسعه منابع انسانی فرهنگ بازار
رویکردنظارتی:تحلیلی
استراتژی عمومی:تحلیلگر
ویژگیهای غالب:رقابتی،هدفگرایی
سبک رهبری:قاطع،نتیجهگرا
قید:هدفگرایی،تولیدگرایی،رقابتگرایی
تأکیداستراتژیک:نوآوری، رشد،منابع جدید

فرهنگ سلسله مراتبی
رویکردنظارتی:نظمیافته،دارای ساختار
استراتژی عمومی:تدافعی
ویژگیهای غالب:دستوری ،مقررات، یکسانسازی
سبک رهبری:هماهنگی، اجرایی
قید:قواعد،سیاستهاوروشها
تأکیداستراتژیک:ثبات وعملیات یکنواخت

جدول2-6:مدل ساکسبی ،2002،فرهنگ سازمانی دنیسون(ترجمه،منوریان،1387)
2-1-2-2-8- مدل کتزدووریس و میلر
«کتزدووریس»و«میلر[100]» (1984) درکتاب«سازمان رواننژند» فرهنگ سازمان را در قالب شخصیت الگویی نشان دادهاند. شخصیت الگویی ازگروه مسلط برسازمان که معمولا مدیران رده بالا هستندکه گرفتار مشکلاتی هستند ولی هنوزبه فعالیت میپردازندو مدیرانی آنهارااداره میکنندکه گرایشات رواننژندی دارند. آنها پنج نوع ازشخصیتهای رواننژندرابه فرهنگهای سازمان ربط دادهاند و فرهنگ سالم مربوط به هرکدام را نیزعنوان کردهاند (ایرانزاده،1377). انواع شخصیت سازمانها از دیدکتزدووریس ومیلردرجدول2-7آمده است.

فرهنگ سازمانی رواننژند نوع شخصیت نامعمول فرهنگ سازمانی سالم
فرهمندی پرهیجان خودکفا
وسواسی