رابطه رهبری تحول آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز- قسمت 17

سبک رهبری:قاطع ،نتیجهگرا
پیوند(قید):هدفگرایی،تولیدرقابت
تأکیداستراتژیک:مزیت رقابتی،برتری دربازار

فرهنگ سلسله مراتبی
صفات غالب:دستوری، قوانین ومقررات، یکسانی
سبک رهبری:هماهنگی، اجرایی
پیوند(قید):مقررات،سیاستهاوروشها
تأکیداستراتژیک:ثبات ،عملیات

جدول2-5:مدل دشپند،1993
2-1-2-2-6-مدل شاین
برای درک مفهوم واقعی فرهنگ سازمانی مدل مفهومی شاین کمک بسیارخوبی کرده است.مدل سه لایه شاین ابزارمناسبی برای طبقهبندی عناصرفرهنگ سازمانی ایجادکرده است.علیرغم این واقعیت که بسیاری ازنویسندگان وصاحبنظران ازاین مدل درکارهایشان استفاده کردهاندامابه صورت کلی بحث فرهنگ سازمانی درمطالعات وتئوریهابه خوبی ساخته وپرداخته شده است.به هرحال از آنجا که مدل مفهومی شاین درطول زمان تغییرات وسازگاریهای بسیاری یافته است نیازبه حرکت به سمت ایجادیک اجماع همگانی برسراین مدل کاملا احساس میشود(اوت[98]،1989). به طورکلی در مدل شاین فرهنگ به سه سطح تقسیم میشود:1)مفروضات اساسی فرهنگ که متکی برریشه فرهنگ بوده وبه صورت ناخودآگاه است که شامل باورها،ادراکات،افکارواحساسات میشود. 2)ارزشهای قراردادی که ازمفروضات اساسی لایه زیرزمین نشأت میگیرندوشامل استراتژی اهداف و… ساخته دست بشربوده وشامل ساختارهای سازمانی وفرآیندهای قابل قبولی میباشند.3)بالاترین سطح مدل شاین علایم،سمبلهاونمادهای فیزیکی دردسترس است.این سطح مشاهده هاست (دنیسون،2000).
2-1-2-2-7- مدل ساکسبی[99]
ساکسبی به همراه همکاران خود(2002)دریک مطالعه مدل دشپندراتوسعه دادهاندبراساس ساکسبی فرهنگ قبیلهای چهارویژگی دارد؛محیط غیرقابل تحلیل است،سازمان ازفرآیندمدیریت ارگانیک بهرهمنداست،کارکنان سازمان ازروشهای نظارتی غیرفعال ومنفعل استفاده میکنندوسازمان توجه به داخل دارد.درواقع فرهنگ قبیلهای ازرویکردنظارتی غیرفعال ومنفعل استفاده میکندوسازمان توجه به داخل دارد.درواقع فرهنگ قبیلهای ازرویکردنظارت غیررسمی به محیط استفاده میکند. مشخصه واقع مربع بازارکه درنقطه مقابل مربع قبیلهای قرارداردمحیط قابل تحلیل است.ازاین گذشته سازمان فرآیندمدیریت مکانیکی روشهای فعال نظارت محیطی ازروش تحلیلی استفاده میکند. در سومین مربع که متخصص سالاری نامگذاری شده است محیط غیرقابل پیش بینی است. ازاین گذشته سازمانها دراین فرهنگ مدیریت ارگانیک روشهای فعال نظارتی وتوجه به بیرون را به کار میگیرند وازاین رومیتوان گفت فرهنگ متخصصسالاری روش اکتشافی رادرنظارت محیطی به کارمیگیرد. در نقطه مقابل فرهنگ سلسله مراتبی قراردارد.دراین فرهنگ محیط قابل تحلیل است.ازاین گذشته سازمان فرآیندمدیریت مکانیکی رابه کارمیگیردوازروشهای منفعل نظارتی وتوجه به داخل سازمان استفاده میکند. ازاین رومیتوان گفت فرهنگ سلسله مراتبی شیوههای ساختیافته ومنضبط را در نظارت محیط به کارمیگیرد.یکی ازنکات قابل توجه دراین مدل نوع استراتژی عمومی سازگارباویژگیهای فرهنگی چهارگانه ارایه شده درمدل است که به نظرمیرسدازاستراتژیهای عام چهارگانه ومباحث نظری ارایه شده توسط مایلزواسنواستفاده کرده است.

نگهداری داخلی روش فعال موقعیتیابی خارجی روش منفعل فرآیندارگانیک
محیط غیرقابل تحلیل
فرآیندمکانیکی
محیط قابل تحلیل
فرهنگ متخصص سالاری
رویکردنظارتی:اکتشافی
استراتژی عمومی:آیندهنگر
ویژگیهای غالب:کارآفرینی، خلاقیت،
سازگاری
سبکرهبری:کارآفرین ،نوآور،ریسکپذیر
قید:کارآفرینی،انعطافپذیری، ریسک
تأکیداستراتژیک:نوآوری ،رشد،منابع جدید
فرهنگ قبیلهای
رویکردنظارتی:غیررسمی
استراتژی عمومی:واکنشی
ویژگیهای غالب:پیوستگی نزدیک، مشارکت،کارتیمی،احساس خانوادگی