دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع مدل اندازه گیری

Leadership concept using blue paper ship among white

) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق ………………………………….. 125
4-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….. 130
4-7-1) مدل ساختاری تحقیق در حالت برآورد …………………………………………………………………………………………………………. 130
4-7-2) مدل ساختاری در حالت استاندارد …………………………………………………………………………………………………………………… 131
4-7-3) مدل ساختاری در حالت معنی داری ……………………………………………………………………………………………………………….. 132
4-7-4) آزمون فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………….. 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 137
5-2) نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
5-2-1) یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 138
5-3) آمار استنباطی … ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 143
بررسی فرضیه اصلی …. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 143
بررسی فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
بررسی فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 144
بررسی فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 145
بررسی فرضیه فرعی چهارم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 145
بررسی فرضیه فرعی پنجم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 146
بررسی فرضیه فرعی ششم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146
بررسی فرضیه فرعی هفتم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 146
بررسی فرضیه فرعی هشتم …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
5-4) پیشنهادات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
الف) پیشنهادات بر اساسیافته های پژوهش (پیشنهادات اجرایی) ……………………………………………………………………………. 148
ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 149
5-5 محدودیتهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 150
منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
ضمائم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 163
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (2-1) خلاصه پژوهشهای انجام گرفته ………………………………………………………………………………………………………………. 91

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 3-1) ضرایب آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………………………………………………… 100
جدول 4-1) جنسیت پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 104
جدول 4-2) سن پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
جدول 4-3) میزان تحصیلات پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………………………. 106
جدول 4-4) توصیف متغیر بازاریابی داخلی ………………………………………………………………………………………………………………… 107
جدول4- 5) توصیف متغیر توسعه کارکنان ………………………………………………………………………………………………………………….. 108
جدول4- 6) توصیف متغیر سیستم پاداش دهی …………………………………………………………………………………………………………… 109
جدول4- 7) توصیف متغیر ارائه چشم انداز …………………………………………………………………………………………………………………… 110
جدول4- 8) توصیف متغیر بازارگرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 111
جدول4- 9) توصیف متغیر مشتری گرایی …………………………………………………………………………………………………………………….. 112

جدول4- 10) توصیف متغیر رقیب گرایی ……………………………………………………………………………………………………………………… 113
جدول4- 11) توصیف متغیر هماهنگی بین وظیفه ای …………………………………………………………………………………………………. 114
جدول4- 12) توصیف متغیر رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………………. 115
جدول4- 13) توصیف متغیر وظیفه شناسی …………………………………………………………………………………………………………………. 116
جدول4- 14) توصیف متغیر نوع دوستی ………………………………………………………………………………………………………………………. 117
جدول4- 15) توصیف متغیر فضیلت مدنی …………………………………………………………………………………………………………………… 118
جدول4- 16) توصیف متغیر جوانمردی ……………………………………………………………………………………………………………………….. 118
جدول4- 17) توصیف متغیر احترام و تکریم ……………………………………………………………………………………………………………….. 119
جدول4- 18) توصیف متغیر تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………………………….. 120
جدول4- 19) توصیف متغیر تعهد عاطفی ……………………………………………………………………………………………………………………. 121
جدول4- 20) توصیف متغیر تعهد مستمر …………………………………………………………………………………………………………………….. 122
جدول4- 21) توصیف متغیر تعهد هنجاری …………………………………………………………………………………………………………………. 123
جدول (4-22) نتایج تحلیل عاملی برای مدل اندازه گیری تحقیق ……………………………………………………………………………… 125
جدول (4-23) شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………….. 128
جدول (4-24) شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیرهای میانجی ……………………………………………………………………….. 128
جدول (4-25) شاخصهای برازش مدل اندازه گیری متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………… 129
جدول (4-26) شاخصهای برازش مدل اصلی پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 133

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1) جنسیت پاسخگویان …………………………………………………………………………………………………………………………………. 104
نمودار 4-2) سن پاسخگویان ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105
نمودار 4-3) میزان تحصیلات پاسخگویان ……………………………………………………………………………………………………………………. 106
نمودار 4-4) هیستوگرام متغیر بازاریابی داخلی …………………………………………………………………………………………………………… 107
نمودار4-5) هیستوگرام متغیر توسعه کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………… 108
نمودار4-6) هیستوگرام متغیر سیستم پاداش دهی ………………………………………………………………………………………………………. 109
نمودار4-7) هیستوگرام متغیر ارائه چشم انداز ……………………………………………………………………………………………………………… 110
نمودار4-8) هیستوگرام متغیر بازارگرایی ………………………………………………………………………………………………………………………. 111
نمودار4-9) هیستوگرام متغیر مشتری گرایی ………………………………………………………………………………………………………………. 112
نمودار4-10) هیستوگرام متغیر رقیب گرایی ……………………………………………………………………………………………………………….. 113
نمودار4-11) هیستوگرام متغیر هماهنگی بین وظیفه ای …………………………………………………………………………………………….. 114
نمودار4-12) هیستوگرام متغیر رفتار شهروندی سازمانی …………………………………………………………………………………………… 115
نمودار4-13) هیستوگرام متغیر وظیفه شناسی ……………………………………………………………………………………………………………. 116
نمودار4-14) هیستوگرام متغیر نوع دوستی …………………………………………………………………………………………………………………. 117
نمودار4-15) هیستوگرام متغیر فضیلت مدنی