دانلود پایان نامه مدیریت با موضوع متغیرهای جمعیت شناختی

Arrow signs on the road with a motion blur car.

برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها یا پاسخ به سوالات تحقیق صورت گیرد. پژوهشگر برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ای که صورتبندی کرده است ازروش های مختلف تجزیه و تحلیل میتواند استفاده کند، روشهای مختلف تجزیه و تحلیل را میتوان به سه نوع کلی تقس یمبندی کرد : تجزیه و تحلیل توصیفی، تجزیه و تحلیل علّی و تجزیه و تحلیل مقایسه ای (خاکی، 1379: 326). در این تحقیق تجزیه و تحلیل توصیفی مورد استفاده قرار گرفته است. در این نوع تجزیه و تحلیل پژوهشگر داده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می کند و به عبارت دیگر در تجزیه و تحلیل توصیفی، محقق ابتدا داده ها را جمع آوری می کند و آنها را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند و سپس به کمک نمودار نمایش می دهد و سرانجام با استفاده از سایر شاخصهای آمار توصیفی آنها را تحلیل می کند. علاوه بر این جهت آزمون فرضیات تحقیق از روش تحلیل مسیر به واسطه وجود متغیرهای واسطه ای استفاده شده است؛ تحلیل مسیر کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتیاط با تدوین بارز مدل های علّی است. هدف آن به دست آوردن برآوردهای کمی روابط علّی بین مجموعه ای از متغیرهاست. روابط بین متغیرها در یک جهت جریان می یابد و به عنوان مسیرهای متمایزی در نظر گرفته میشود. مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق نمودار مسیر که پیوندهای علّی احتمالی بین متغیرها را آشکار میسازد تبیین میشود. برای تهیه نمودار مسیر اسامی متغیرها را نوشته و از هر متغیر پیکانی را به سوی متغیر دیگر که محقق معتقد است در آن تاثیر دارد رسم میشود. نخستین گام در تحلیل مسیر تعیین یک مدل ساختاری پیش تجربی است که همه متغیرهای مورد علاقه پژوهشگر را در بر گیرد. در این فرآیند ابتدا یک سلسله مراتب علّی مطرح میشود که در آن برخی از متغیرها ممکن است علت احتمالی متغیرهای دیگر باشند اما نمیتواند معلول آن باشد. به بیان دیگر ترتیب متغیرها به گونه ای است که متغیری که در مرتبه بالای این سلسله مراتب قرار دارد ممکن است علت متغیر مرتبه پایین تر از آن باشد اما بعید است متغیر پایینتر علت متغیر بالاتر از آن باشد(پاکدل و دهنوی، 1390). در این پژوهش جهت ارائه آار توصیفی از نرم فزار SPSS19 و جهت تحلیل مسیر از نرم افزار Lisrel 8.0 استفاده شده است.

4-1) مقدمه

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می باشند ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، در فرایند تجزیه و تحلیل داده ها نخست پرسشنامه های تکمیل شده، جمع آوری و داده های خام مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار ثبت گردیدند. سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss19 و Lisrel 8 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد به کمک نرم افزار Lisrel 8 مدل مفهومی پژوهش به جهت آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل مسیرهای موجود، مورد آزمون قرار گرفته و شاخصهای برازش آن مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

آمار توصیفی:

4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی
4-2-1) جنسیت پاسخگویان: با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از 118 نمونه انتخاب شده 53 نفر (9/44 درصد) زن و 65 نفر (1/55 درصد) مرد بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (4-1) و نمودار (4-1) ارائه شده است.

جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان

درصد تجمعی درصد مقادیر معتبر درصد فراوانی
44.9 44.9 44.9 53 زن داده های معتبر
0/100 55.1 55.1 65 مرد

0/100 100 118 جمع

00/0 0 سیستم داده های نامعتبر

0/100 118 جمع کل

نمودار 4-1) هیستوگرام جنسیت پاسخگویان

4-2-2) سن پاسخگویان: با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از 118 نمونه انتخاب شده 26 نفر (22 درصد) بین 20 تا 30 سال؛ 41 نفر(7/34 درصد) بین 31 تا40 سال ؛ 45 نفر(1/ 38 درصد) بین 41 تا 50 سال و 6 نفر (1/5 درصد) بیش از 50 سال بوده اند. نتایج مربوطه در جدول (4-2) و نمودار (4-2) ارائه شده است
جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان

درصد تجمعی درصد مقادیر معتبر درصد فراوانی
22 22 22 26 20 تا 30 سال داده های معتبر
56.8 34.7 34.7 41 31 تا 40 سال
94.9 38.1 38.1 45 41 تا 50 سال
0/100 5.1 5.1 6 بیشتر از 50 سال

0/100 0/100 118 جمع

0 0 سیستم داده های نامعتبر

0/100 118 جمع کل

نمودار 4-2) هیستوگرام سن پاسخگویان

4-2-3) میزان تحصیلات پاسخگویان: با توجه به شکل و نمودار ارائه شده مشاهده می شود که از 118 نمونه انتخ