دانلود پایان نامه رشته مدیریت درباره سرمایه اجتماعی

Compliance theme with business woman using a tablet computer

(بطور غیرمستقیم ) بر سرمایه اجتماعی دانشگاه به اثبات رسید. عوامل فناوری اطلاعاتی و ارتباطی نیز از طریق متغیر اعتماد متقابل بر سرمایه اجتماعی تأثیرگذار است (فیضی، 1385).
13- در تحقیقی که فراستخواه تحت عنوان “اخلاق علمی: رمز ارتقای آموزش عالی، جایگاه و سازوکارهای اخلاقیات حرفه ای علمی در تضمین کیفیت آموزشی عالی ایران” که در سال 1385 با روش کیفی و بر مبنای نظریه مبنایی(نظریه برخاسته از داده ها) به این نتیجه رسیده است که اخلاق علمی در ایران مانند انصاف، پرهیز از جانبداری، امانت داری، صداقت، هنجارگرایی علمی، انتقادپذیری و پاسخگویی… وضعیت بحث انگیزی دارد که خود ناشی از مسأله آمیزبودن زمینه های موجود فرهنگی دانشگاهی و فرهنگ اجتماع علمی در کشور است مانند جرگه گرایی، نخبه گرایی و مغایرت با هنجارهای علمی – دانشگاهی هرچند بر مبنای این تحقیق، متغیرهای زمینه ای، محیطی، ساختاری و تاریخی بیرون از دانشگاه و بیرون از اجتماع علمی، عامل این ضعف ها بوده است که از جمله آنها بزرگی دولت و سایه آن بر دانشگاهی قیومت گرایی، مزدبگیری دولتی، و سیطرهی سیاست و ایدئولوژی بر علم است، ولی در نهایت به نارسایی فرهنگ دانشگاهی و زندگی دانشجویی در ایران، و مسأله آمیز شدن اخلاق علمی در این جامعه می انجامد (فراستخواه، 1385).
14- در تحقیقی که دهقان منشادی تحت عنوان ” شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر اخلاق حرفه ای” که در سال 1390 که با روش AHPو توجه به ابعاد سرمایه اجتماعی انجام داد به این نتیجه رسید که یافته های حاصل از بررسی فرضیات تحقیق نشان می دهد که هر چهار دسته از عوامل شناسایی شده که عبارتند از: دلبستگی و علاقه به کار، پشتکار و جدیت در کار، روابط سالم و انسانی در محل کار و روح جمعی و مشارکت در کار بر اخلاق حرفه ای کارکنان در سازمان موثر می باشند (دهقان منشادی، 1390).

2-3-2 ) مطالعات خارجی:

1- در تحقیقی که میگولزو همکاران (2008) با عنوان ” نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد و تقویت دانش آفرینی” در اسپانیا انجام دادند به این نتیجه رسیدن که مقوله هایی چون اعتماد، همکاری بین افراد و با سازمان‌های عمومی، در نوآوری‌های فناورانه تاثیر به سزای دارد در واقع نتایج یافته‌های ایشان نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی همبستگی مثبت با دانش آفرینی و نوآوری دارد و تاثیر سرمایه اجتماعی در تولید دانش دارد (Miguelez et al , 2008).
2- در تحقیقی که میلنه (2000) با عنوان” اخلاق حرفه‌ای در میان کارکنان و مدیران تعداد زیادی از صنایع مختلف توسط سازمان مرکز منابع اخلاقی” انجام داد. در این تحتقیق نگرش پاسخگویان مورد سنجش قرار گرفته به دو دسته که در یک گروه برنامه‌های اخلاقی وجود نداشته و در گروه دیگر برنامه‌های اخلاقی وجود داشته است، بر اساس یافته‌های بدست آمده از این پژوهش، میان دو گروه تفاوت فاحشی وجود داشت Milne, 2000) ).
3- در تحقیقی که مهدوی خو و خوتنلو (2112) تحت عنوان ” رویکرد جدید به آموزش اخلاق حرفه ای در حسابداری، اخلاق اسلامی در آموزش حسابداری” با روش پیمایشی به بررسی نظریه ها و روش های مختلف مورد استفاده برای آموزش اخلاق در حسابداری پرداختند. نتایج نشان می داد استانداردهای حسابداری و قوانین فی نفسه، گزارش مالی مناسب را تضمین نمی کند، و فقدان اخلاق حرفه ای می توانید یک تصویر غیر واقعی از گزارش های مالی را بدهد. با وجود استانداردهای حسابداری و قوانین، بدون ارزش ها و مسئولیت، حسابداران می توانند گزارش های مالی را دستکاری کنند. آنها نتیجه گرفتند که نیاز به یک برنامه ریزی اجتماعی را برای دانشجویان حسابداری در دانشگاه ها و سازمان های دولتی یا خصوصی را لازم دانسته تا از رفتار اخلاقی حسابداری آگاه شوند( Mahdavikhou & Khotanlou, 2012).
4- در تحقیقی که سالمین و همکاران تحت عنوان ” توصیف دانش اصول اخلاقی مربیان پرستار از کدهای اخلاق حرفه ای و ارزیابی مربیان در اجرای اصول عدالت و احترام انسان ” که در سال 2011 از مربیان 342 پرستار در فنلاند انجام صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار16 SPSS تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد که مربیان پرستاری مسن تر و با تجربه تر اصول کدهای اخلاقی حرفه ای حاکم بر کار خود را بهتر از مربیان پرستاری جوان و کم تجربه می دانستند (et al, 2011 Salminen).

5- در تحقیقی که تاترمن و ویدمن ولف (2007) با عنوان ” بررسی تسهیم اطلاعات در یک دانشگاه از طریق دیدگاه سرمایه اجتماعی” انجام داده اند. آنها سرمایه اجتماعی و تسهیم دانش را از طریق سه متغیر (هویت اجتماعی، اعتماد مؤثر، مشارکت و ارتباط شخصی) مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج نشان می‌دهند. که تسهیم اطلاعات در میان بخش ها، شبکه های پیوسته محلی و شبکه های خارجی دانشکده به طور مؤثر صورت می گیرد. در این محیط، پیش نیازهای اصلی برای سرمایه اجتماعی حضور دارند. مصاحبه شوندگان، تأکید اصلی روی بعضی از مشوق برای تسهیم اطلاعات داشته اند و همچنین به وضعیت کنونی یعنی عدم صداقت، رقابت برای کسب مقام، نداشتن حس تعلق به محیط کار و… اعتراض داشتند (2007 Totarman,).
6- در تحقیقی که اندرسن و همکارانش (2000) در مؤسسه پژوهشی آکادیا، دانشگاه مینه سوتا، با الهام از آراء مرتن و یان میتروف، پژوهشی را با عنوان “بررسی ارزش های حرفه ای و مسائل اخلاقی در تحصیلات تکمیلی دانشمندان و مهندسی” با مشارکت 2000 نفر از دانشجویان دوره دکتری چهار رشته شیمی، میکروبیولوژی، عمران و جامعه شناسی دانشگاه های آمریکا انجام دادند. از نظر آنها، جامعه پذیری دانشگاهی در دوره های تحصیلات تکمیلی قبل از هر چیزی با زمینه گروه علمی یعنی با عواملی همچون جو گروه آموزشی، ساختارگروه آموزشی و تجربیات دانشجویی مرتبط است. در چنین شرایطی، هنجارهای حرفه ای در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی، عموماً به شکل غیررسمی و عمدتاً از طریق مشاهده و بحث های گروهی، منتقل می شود. به نظر آنها، در دانشگاه های آمریکا تمایل به هنجارهای علم بیش از ضد هنجارهای علم است (علی زاده اقدام و همکاران، 1390).
7- در تحقیقی اسچلجمیچ و روبرسون (1995) تحت عنوان “بررسی تاثیر فرهنگ ها در پذیرش و رعایت اخلاق حرفه ای” در بین دانشجویان امریکایی و اروپایی پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که فرهنگ فردی تاثیر زیادی برای پذیرفتن مسائل اخلاق کاری دارد ( Schlegemilch & Roberson, 1995 ).
8- در تحقیقی جبلا هان (2009) تحت عنوان ” بررسی اخلاق دانشگاهی” به جمع آوری داده از طریق پرسشنامه در بین 450 دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی دانشگاه هایبوتسوانا و سوازیلند پرداخت. نتایج مطالعه وی نشان می دهد که سه عامل تقلب رفتار، مداخله و ناامیدی در اخلاق حرفه ای و علمی تاثیر زیادی دارند (عباس زاده و مقتدایی، 1388).

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه
تحقیق را می‌توان تجزیه و تحلیل و ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده تلقی نمود. این روش نظام مند در نهایت به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریه‌ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر می‌شود (خاکی، 1384). تحقیق همچنین عبارت است از کشف واقعیات جدیدی که به ما کمک می‌کند تا درصدد حل و ارائه راهکارهای مقابله با مشکل موجود برآییم (سکاران، 1388). دستیابی به هدف تحقیق میسر نخواهد بود، مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش شناسی درست صورت پذیرد. این فصل ناظر بر روش اجرای تحقیق، پیرامون نیل به هدف بررسی و تعیین « سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای » است. در این فصل فرایند و روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه آماری، روش و ابزار جمع آوری داده‌ها و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات تشریح می‌گردد.
3-2) روش تحقیق
روش در پیش گرفتن راه و یا معین کردن گام هایی است که برای رسیدن به یک هدف می‌بایست با نظمی خاص برداشته شود (خاکی، 1384). روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و حل مسئله و دستیابی به راه حل مشکلات است (حافظ نیا، 1384). مطالعه حاضر تحقیقی توصیفی- همبستگی از نوع علی است (پاشا شریفی، 1380). توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر می‌کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیند‌های جاری، آثار مشهود یا روند‌های در حال گسترش توجه دارد (خاکی، 1384). همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته یعنی سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه‌ای را بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌کند چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد (سکاران، 1388). علّی از آن جهت که در آن با استفاده از روش معادلات ساختاری به بررسی جهت‌های علّی در مدل مفهومی پرداخته می‌شود. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی است. این تحقیقات با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فرآهم شده برای رفع نیازمندی‌‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند (سکاران، 1385). مطالعات کاربردی دانش جدیدی را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده یا فرآیندی در واقعیت دارد دنبال می‌کنند (خاکی، 1384). مطالعه حاضر از نظر شیوه گرد آوری داده‌ها نیز بصورت میدانی می‌باشد.
3-3) جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند (خاکی، 1384). جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه اعضای هیأت علمی واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می‌باشد. حجم جامعه آماری این تحقیق بر اساس گزارش دبیرخانه منطقه 17 دانشگاه آزاد اسلامی برابر با 846 نفر می‌باشد.

3-4) نمونه آماری
نمونه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگتر انتخاب می‌شود، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگی های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد (خاکی، 1384). نمونه آماری در این مطالعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، به تعداد 265 نفر در نظر گرفته شد. در مواردی که واریانس جامعه یا درصد مورد نیاز در اختیار نباشد می‌توان از این جدول برای برآورد حجم نمونه استفاده کرد .جدول مورگان در پیوست ترسیم گردیده است. روش نمونه گیری به صورت تصادفی- طبقه ای بوده است. بدین منظور محقق ابتدا دانشگاه های استان گیلان را تعیین نموده سپس هر دانشگاه را از نظر جامعه هیأت علمی مورد بررسی قرار داده و براساس گزارش دبیرخانه منطقه 17 تعداد اعضاء هیأت علمی در هر دانشگاه را تعیین نموده و سپس بر اساس نسبت اعضاء در هر دانشگاه و نحوه پیشنهادی جدول مورگان، نمونه مورد نظر در هر دانشگاه تعیین گردیده و سپس با مراجعه حضوری در مقطع زمانی تابستان به دانشگاه، نمونه گیری با مراحعه به دپارتمان های موجود به تفکیک گروه ها، پرسشنامه در اختیار اعضای هیأت علمی قرار می گرفت. سعی بر آن شد که نمونه گیری تصادفی طبقه ای به تفکیک رشته های موجود و پرجمعیت انجام گیرد.

جدول3-1) تعداد اعضای هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

3-5) ابزار جمع آوری داده ها
ابزار جمع آوری داده ها، مقیاس هایی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گرد آوری، ثبت و کمی نماید (طالعی، 1389). برای اجرای هر نوع مطالعه‌ای داده هایی جمع آوری شده و با استفاده از فرضیه‌ها مورد آزمون قرار می‌گیرند. برای جمع آوری داده ها، ابزارها و روش‌های متعددی وجود دارد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق به شرح زیر می‌باشد:

3-5-1) پرسش نامه
پرسشنامه، مجموعه‌ای از پرسش‌های هدف دار است که با بهره گیری از مقیاس‌های گوناگون، نظر و دیدگاه فرد یا پاسخ گو را مورد سنجش قرار می‌دهد (قره داغی، 1389). در این مطالعه برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه استفاده شده است. برای سنجش مولفه‌های سرمایه اجتماعی از پرسشنامه استاندارد شده انجمن سرمایه اجتماعی آمریکا و برای سنجش اخلاق حرفه‌ای از گویه‌های سه پرسشنامه هیوود و همکاران (2009)، آرمیتو و همکاران (2011) و عباسی (1388) استفاده شده است.
پرسشنامه سرمایه اجتماعی شامل 12 سوال می‌باشد که سوالات 1 تا 7 بعد سرمایه ارتباطی و سوالات 8 تا 9 بعد سرمایه شناختی و سوالات 10 تا 12 بعد سرمایه ساختاری را می‌سنجند.
پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای شامل 19 سوال می‌باشد که سوالات 13 تا 17 بعد مسئولیت اجتماعی، سوالات 18 تا 20 بعد تعلق به اجتماع علمی، 21 تا 25 بعد خود کارایی و سوالات 26 تا 32 بعد مسئولیت علمی را می‌سنجد (جدول3-2).
جدول 3-2) توزیع تعداد و شماره سوالات پرسشنامه برحسب ابعاد سرمایه اجتماعی و اخلاق حرفه ای
متغیرها ابعاد مورد بررسی سوالات پرسشنامه تعداد سؤال
سرمایه اجتماعی سرمایه ارتباطی 7-1 7
سرمایه شناختی 9-8 2
سرمایه ساختاری 12-10 3
اخلاق حرفه ای مسئولیت اجتماعی 17-13 5
تعلق به اجتماع علمی 20-18 3
خود کارایی 25-21 5
مسئولیت علمی 32-26 7
3-6) روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها
در هر تحقیقی، مناسب بودن ابزار اندازه گیری اهمیت فراوانی دارد. هر نوع ابزار باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گرد آوری نموده و از طریق تجزیه و تحلیل این داده ها، فرضیه‌های مورد نظر را بیازماید و به سوال تحقیق پاسخ دهد.
3-6-1) روایی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منظور از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را به درستی اندازه بگیرد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری‌های نامناسب می‌تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و بی اعتبار سازد (خاکی، 1384). در این تحقیق برای سنجش روایی ابزار از دو روش روایی صوری و محتوایی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید.
3-6-1-1) روایی صوری و محتوایی
روایی صوری و محتوایی ابزار مطالعه از طریق کسب نظرات متخصصان و اساتید راهنما و مشاور و نیز نظرات ارائه شده در مطالعه مقدماتی مورد سنجش قرار گرفته و رهنمودهای موثر، اعمال گردید.
3-6-1-2) روایی سازه
الف: سنجش روایی پرسشنامه سرمایه اجتماعی
به منظور تعیین روایی سازه سرمایه اجتماعی، از روش تحلیل عاملی استفاده گردید. در این روش هدف، یافتن متغیرهای مکنون یا سازه‌های یک مجموعه متغیرهای اندازه گیری شده با استفاده از رواسازی تحلیل عاملی است. با استفاده از نرم