دانلود پایان نامه رایگان مدیریت : معیارهای ریسک

Digital illustration of DNA with scientific background

M2
(۱-3)رابطه   
(۲-3) رابطه   

(۳-3) رابطه   
باید توجه داشت که حاصل ضرب دو عدد فازی مثلثی، یا معکوس یک عدد فازی مثلثی، دیگر یک عدد فازی مثلثی نیست. این روابط، فقط تقریبی از حاصل ضرب واقعی دو عدد فازی مثلثی و معکوس یک عدد فازی مثلثی را بیان می کنند. در روش تحلیل توسعه ای، برای هر یک از سطرهای ماتریس مقایسات زوجی، مقدار ، که خود یک عدد مثلثی است، به صورت رابطه (4-3) محاسبه می شود:

رابطه(4-3)
در روش تحلیل توسعه ای، پس از محاسبه  ها، باید درجه بزرگی آن ها را نسبت به هم به دست آورد. به طور کلی اگر  M¹ و  M² دو عدد فازی مثلثی باشند، درجه بزرگی M¹  بر M²، که با   نشان داده می شود، به صورت رابطه (۵-3) تعریف می شود:

رابطه (5-3)
هم چنین داریم:
میزان بزرگی یک عدد فازی مثلثی از   عدد فازی مثلثی دیگر نیز از رابطه (۶-3) به دست می آید:

رابطه (6-3)
برای محاسبه وزن شاخص ها در ماتریس مقایسه زوجی به صورت رابطه (۷-3) عمل می شود:
رابطه (7-3)

بنابراین، بردار وزن شاخص ها به صورت رابطه (۸-3) خواهد بود:که همان بردار ضرایب غیر هنجار فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی است.
رابطه (8-3)
به کمک رابطه (۹-3) نتایج غیر بهنجار به دست آمده از رابطه (8-3) بهنجار می شود. نتایج بهنجار شده حاصل از رابطه (۹-3) ،  نامیده می شود.
رابطه( 9-3)
فصل چهارم:
یافته های تحقیق

مقدمه‏
تجزیه و تحلیل آماری بخش مهم و پایه ای بسیاری از پیمایشها را شامل می شود آمار شاخه ای از روش شناسی علمی است که با جمع آوری ، طبقه بندی ، توصیف و تفسیر داده هایی که از اجرای زمینه یابی ها و آزمایشها به دست می آید سرو کار داردو هدف اساسی آن ، توصیف و بیان استنباط هایی در باره ویژگیهای عددی جوامع است در مباحث آماری بر پایه اخذ نمونه گیری باروش های مدون و از پیش تعیین شده دانش نمونه گیری و همچنین بکار گیری تکنیکهای استنباطی امکان تعمیم نتایج به جامعه فراهم می گردد در یک تقسیم بندی آن دسته از روشها را که به منظور توصیف ویژگیهای نمونه یا جامعه به کار گرفته می شود را آمار توصیفی می گویند آمار استنباطی نیز به روشهایی گفته می شود که در آنها ویژگیهای جامعه به کمک ویژگیهای نمونه استنباط می شود . (آذر،1385).
فصل چهارم این تحقیق تحت عنوان تجزیه وتحلیل و تفسیر داده ها به بررسی و پاسخگویی سوالات اساسی پژوهش می پردازد .
توصیف یافته ها
پس از مطالعه و بررسی در ادبیات جهانی و استخراج شاخص های ریسک اقتصادی در شرکت های بزرگ پرسشنامه ای مشتمل بر مهمترین معیارهای ریسک اقتصادی شناسایی و جهت اظهار نظر و گزینش نهایی بین خبرگان توزیع گردید،در ابتدا به توصیف پاسخ دهنگان می پردازیم.
جدول( 4-1 ):توزیع گروه نمونه بر حسب نوع پاسخ دهندگان
نوع پاسخ دهنده
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
مدیر عامل
1
0.010
0.011
0.011
عضو هیأت مدیره
2
0.021
0.021
0.032
مدیران بخش مالی
4
0.043
0.043
0.074
مدیران بخش تولید
2
0.021
0.021
0.095
کارکنان بخش مالی
37
0.40
0.401
0.495
کارکنان بخش تولید
37
0.40
0.401
0.895
سایر
9
0.097
0.097
100
مجموع
92
100
100
جدول( 4-1) بیان کننده فراوانی تعداد افرادی است که در طرح مشارکت داشته اند ،همانطور که مشاهده می شود بیشترین فراوانی مربوط به کارکنان بخش مالی و کارکنان بخش تولید می باشد که در حدود 0.40 درصد از نمونه را شامل می گردد و کمترین فراوانی مربوط به مدیر عامل می باشد که تنها حدود 0.010 درصد از کل نمونه را شامل می شود. که نمودار( 4-1 )نیز آن را به وضوع به نمایش می گذارد .
نمودار (4-1 ):توزیع گروه نمونه بر حسب نوع پاسخ دهندگان
جدول (4-2) :توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان
جنسیت
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
مرد
88
0.95
0.95
0.95
زن
4
0.05
0.05
100
مجموع
92
100
100
جدول شماره ( 4-2) بیان می کند که 0.95 درصد از پاسخ دهندگان برابر با 88 نفر مرد و 0.05 درصد از آنان برابر با 4 نفر زن بوده اند . نمودار (4-2 ) نیز آن را نشان می دهد .
نمودار( 4-2 ):توزیع گروه نمونه بر حسب جنسیت پاسخ دهندگان
جدول (4-3 ):توزیع گروه نمونه بر حسب مدارج تحصیلی
مدارج تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
دکترا
2
0.021
0.021
0.021
کارشناسی ارشد
16
0.173
0.173
0.194
کارشناسی
47
0.510
0.510
0.704
کاردانی
24
0.260
0.260
0.964
سایر
3
0.032
0.032
100
مجموع
92
100
100

همان طور که در جدول( 4-3) مشاهده می گردد بیشترین فراوانی در بین مدارج تحصیلی پاسخ دهندگان مربوط به مقطع کارشناسی می باشد که 0.510 از حجم نمونه را به خود اختصاص می دهد و کمترین فراوانی مربوط به مقطع دکترا می باشد که تنها حدود 0.021 درصد از کل نمونه را به خود اختصاص داده است. نمودار (4-3 ) نیز آن را نشان می دهد.
نمودار (4-3): توزیع گروه نمونه بر حسب مدارج تحصیلی
جدول(4-4): توزیع گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
فنی مهندسی
34
0.369
0.369
0.369
حسابداری
26
0.282
0.282
0.651
مدیریت مالی
2
0.0217
0.0217
0.672
اقتصاد
5
0.054
0.054
0.726
مدیریت
11
0.119
0.119
0.846
رایانه
0
0
0
0.846
سایر
14
0.152
0.152
100
مجموع
92
100
100
جدول( 4-4 )بیان می کند که رشته تحصیلی 0.36 درصد از پاسخ دهندگان برابر با 34 نفر فنی مهندسی ، 0.28 درصد برابر با 26 نفر حسابداری ، 0.021 درصد برابر با 2 نفر مدیریت مالی ، 0.054درصد برابر با 5نفر اقتصاد ، 0.11 درصد برابر با 11 نفر مدیریت ، و 0.15 درصد از پاسخ دهندگان برابر با 14 نفر سایر رشته های تحصیلی بوده اند . و هیچ یک از پاسخ دهندگان در رشته یارانه تحصیل نکرده اند . نمودار (4-4) آنرا نشان می دهد .
نمودار( 4-4): توزیع گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
جدول(4-5): توزیع گروه نمونه بر حسب تجربه شغلی
تجربه شغلی
فراوانی
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
5-0
26
0.282
0.282
0.282
10-6
23
0.25
0.25
0.532
15-11
10
0.109
0.109
0.65
20-16
7
0.077
0.077
0.717
20سال به بالا
26
0.282
0.282
100
مجموع
92
100
100
جدول( 4-5) بیان می کند تجربه شغلی 0.28 درصد از پاسخ دهندگان یعنی 26 نفر بین 5-0 سال ، 0.25 درصد یعنی 23 نفر بین 10- 6 سال ، 0.109 درصد یعنی 10 نفر بین 15- 11 سال ، 0.077 درصد یعنی 7 نفر بین 20- 16 سال ، 0.28 درصد یعنی 26 نفر بیست سال به بالا می باشد . . نمودار( 5-4) آن را نشان می دهد .
نمودار( 4-5): توزیع گروه نمونه بر حسب تجربه شغلی
تحلیل یافته ها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ارزیابی شاخص ها
جهت تعیین عوامل اصلی و فرعی موثر بر ریسک اقتصادی،در ابتدا پرسشنامه ای که حاوی کلیهی شاخص های بر گرفته از کتب و منابع علمی معتبر ،را بین خبرگان توزیع نمودیم.
جدول زیر نشان دهنده نوع و میزان اهمیت انواع ریسک های اقتصادی و زیر فاکتور های متناظرآن در شرکت های بزرگ سطح استان تهران از نظر خبرگان می باشد:
جدول (4-6): وضعیت پاسخ ها
سوالات
تعدادپاسخ ها
میانگین
میانه
انحراف معیار
چولگی
کشیدگی
حداقل
حداکثر
1