دانلود پایان نامه ارشد درباره توسعه بازار، ارزش افزوده، بازار سهام، روش حداقل مربعات

دانلود پایان نامه

به ترتیب سهم اولیه صنعت از ارزش افزوده تولیدی و رشد تعداد شرکت ها که تاثیرشان بر نوسانات صنایع اندازه گیری شده است. متغیر سهم اولیه صنعت از ارزش افزوده کل منفی و در سطح 5 درصد معناداراست و متغیر دیگر کنترلی نیز مثبت و در سطح 5 درصد معنادار می باشد. همان طور که نتایج برآورد در جدول (4-8) نشان می دهد. هر دو معادله در سطح معناداری بالا بر نوسانات صنایع با وابستگی بالا به نقدینگی تاثیر گذاراند. به عبارتی معادله (3-1) در سطح 99 درصد معنادار و آماره تشخیص نشان می دهد که تغییرات متغیر وابسته در سطح 95 درصد بوسیله متغیرهایی مستقل انتخاب شده، توضیح داده می شود و در معادله (3-2) این توضیح در سطح 85 درصد می باشد که این خود به نوعی بیانگر انتخاب متغیرهای مناسب است. نتایج آزمون ثبات برآوردی بلند مدت هانسن در جدول (4-9) ارائه شده است.

جدول 4- 5. نتایج محاسبه نوسانات متغیرها مورد نظر با الگوی گارچ
آزمون
نام متغیرها

ARIMA
ARIMA(2,0,1)
ARIMA(2,1,1)
ضریب لاگرانژ
2.096
(0.133)
0.195
(0.824)
آزمون اثر ارچ
5.169
(0.015)
7.479
(0.004)
GARCH
GARCH(1,0)
GARCH(1,0)
آزمون جارک- برا
1.933
(0.38)
1.578
(0.454)
ARCH-LM
0.184
(0.672)
1.908
(0.165)
شماره پیوست
پیوست (ج)
پیوست (د)
نام جدید متغیر تخمین زده شده

(*) در سطح 10 درصد – اعداد داخل پرانتز مقادیر احتمال آزمون است .
منبع : محاسبات تحقیق

جدول 4-6. آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل
متغیرها
سطح
تفاضل مرتبه اول

آماره ADF
مقدار بحرانی ADF در سطح 5 درصد
وضعیت
آماره ADF
مقدار بحرانی ADF در سطح 5 درصد
وضعیت

4.293-
3.548-
پایا


-3.679
-3.568
پایا


2.662-
3.595-
ناپایا
3.894-
3.603-
پایا

3.409-
3.248-
پایا


3.539-
3.277-
پایا


3.358-
3.255-
پایا


2.822-
3.595-
ناپایا
4.958-
3.603-
پایا

2.314-
3.622-
ناپایا
3.911-
3.633-
پایا

3.664-
3.595-
پایا


3.734-
3.622-
پایا(*) در سطح 10 درصد منبع: محاسبات تحقیق (پیوست الف)

جدول 4-7. آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مدل

Mean
Std. Dev.
Maximum
Minimum

0.371
0.141
0.708
0.249

2.943
2.273
7.705
0.824

0.074
0.036
0.154
0.032

0.327
2.840
5.393
-6.196

0.011
0.066
0.095
-0.150

1.689
1.265
3.921
0.436

0.042
0.021
0.077
0.017

0.005
0.003
0.010
0.000

0.158
0.134
0.421
0.043

0.040
0.023
0.072
0.003

0.006
0.019
0.049
-0.022

منبع : محاسبات تحقیق

جدول 4-8. براورد معادله (3-1) و (3-2) به روش DOLS
نام متغیرها
معادله(3-1)
معادله(3-2)

ضرایب براورده شده
ضرایب براورده شده

7.454-
(14.343-)

279.46
(14.325)


2.219-
(2.712-)


165.358
(4.848)

91.677-
(14.209-)
5.897-
(4.322-)

101.616
(12.396)
10.76
(7.229)
R-squared
0.995
0.924
Adjusted R-squared
0.949
0.849
Durbin-Watson stat.
3.22
2.699

-داخل پرانتز آماره t است. (*) در سطح 10 درصد منبع: محاسبات تحقیق (پیوست ه)

شکل 4-1. روند خطاهای معادله تخمین زده شده در ستون اول جدول 4-8

جدول 4-9. تست هانسن دو معادله تخمین زده شده در جدول 4-8

آماره LC
تعداد روندهای تصادفی
تعداد روندهای قطعی
میزان خطا
معادله (3-1)
0.055
4

0.2
معادله (3-2)
0.297
4

0.2
منبع : محاسبات تحقیق ( پیوست ه )
بر اساس اطلاعات جدول فوق مدل تخمین زده شده به روش DOLS از نظر ضرایب برآوردی بلند مدت از ثبات کافی برخورداراست. بعبارت دیگر کلیه ضرایب برآوردی در دوره مطالعه بر اساس نتایج این آزمون با ثبات می باشد. آمارهLC و میزان خطا (0.2) و بزرگ تر بودن آن از 5 درصد نشان می دهد که ثبات ضرایب برآوردی مورد تایید می باشد.
4-5- بررسی استوار بودن نتایج
ما با استفاده از دو شاخص دیگر اندازه گیری نقدینگی مورد نیاز صنایع، نسبت بدهی کوتاه مدت به فروش (ستون 1) و وابستگی به تامین مالی خارجی (ستون2)؛ استوار بودن نتایج را بررسی کردیم. ما این متغیرها را با شاخص توسعه مالی، اعتبارات داده شده به شرکت ها و مؤسسات غیر دولتی (خصوصی) تقسیم بر GDP، در معادله (3-1) مورد سنجش قرار دادیم که نتایج این برآوردها در جدول (4-10) ارائه شده است. ردیف 1 ضریب برآوردی تعامل بین اندازه نقدینگی مورد نیاز و توسعه مالی را نشان می دهد که همانند برآورد معادله (3-1) در جدول (4-8)، منفی و در سطح 5 درصد معنادار است. ردیف2 تعامل بین نقدینگی مورد نیاز و نوسان توسعه مالی را ارائه می دهد که همانند ردیف 2 در جدول (4-8)، مثبت و در سطح 5 درصد معنادار است.
4-6- خلاصه و جمع بندی
عمده مباحث فصل چهارم متمرکز بر تحلیل سری های زمانی مورد استفاده در مدل تحقیق و تخمین ضرایب بلند مدت بود. از آنجایی که استفاده از روش های همجمعی و تخمین ضرایب بلند مدت در این
روش ها منوط به روشن شدن وضعیت متغیرهای از نظر پایایی یا ناپایایی است. ابتدا به کمک یکی از
شناخته ترین روش های آزمون های ریشه واحد یعنی آزمون تعمیم یافته دیکی فولر، پایایی
متغیرهای مورد استفاده در مدل تحقیق مشخص گردیدند. با تکیه بر این نتایج و با در نظر گرفتن هدف تحقیق مبنی بر تعیین چگونگی تأثیرگذاری توسعه مالی و بازار سهام و نوسانات ناشی از آن ها بر نوسان صنایع با وابستگی بالا به نقدینگی، با استفاده از روش همجمعی DOLSتخمین ها انجام شد. با توجه به آنکه نوسانات برخی از متغیرها در معادلات تخمینی قرار می گیرد از این با استفاده از الگوی گارچ، نوسانات متغیرهای مورد نظر برآورد شد. در نهایت با استفاده از دیگر شاخص های معرفی شده به عنوان سنجش نقدینگی مورد نیاز صنعت، استواری نتایج برآوردی سنجیده شد.در فصل بعد نتایج برآوردهای معادلات به طور کامل تشریح خواهد شد.

جدول 4-10. برآورد معادله (3-1) با استفاده از شاخص های نقدینگی و
نام متغیرها

ضرایب براورده شده
ضرایب براورده شده

0.422-
(4.698-)
0.436-
(4.089-)

7.957
(3.019)
12.541
(3.466)

3.674-
(3.257-)
7.180-
(2.740-)

4.689(**)
(2.083)
4.201(*)
(1.538)
C

0.888
(9.353)
R-squared
0.844
0.957
Adjusted R-squared
0.512
0.844
Durbin-Watson stat.
2.574
2.549
Lc statistic Test-Hansen
0.353
0.145
P-Value Test-Hansen
0.2
0.2

(*) در سطح 5و 10 درصد معنی دار نمی باشد .
(**) در سطح 10 درصد منبع : محاسبات تحقیق (پیوست ه )

فصل پنجم

نتیجه گیری

5-1- مقدمه
آنچه که تاکنون در فصول گذشته انجام شده همگی در راستای دست یابی به اهداف این تحقیق مبنی بر
شناسایی میزان تاثیر توسعه و نوسانات مالی بر نوسان رشد صنایع نیازمند به نقدینگی بالا در ایران بوده است. در این مطالعه، فرضیات در راستای آزمون چگونگی تأثیر توسعه بازار پول و بازار سرمایه و نوسانات ناشی از
آن ها بر نوسان صنایع نیازمند به نقدینگی (سرمایه در گردش) می باشد. تحلیل هایی که تاکنون صورت گرفته بویژه برآورد مدل در فصل چهارم این امکان را به ما می دهد تا در جهت دستیابی به اهداف تحقیق و آزمون فرضیات مطرح شده گام نهایی تحقیق را انجام دهیم. برای این منظور عمده تمرکز این فصل به عنوان خط پایان تحقیق متمرکز بر آزمون فرضیات مطرح شده مطالعه در فصل اول تحقیق می باشد. بنابراین در این فصل ضمن خطوط کلی تحقیق، فشرده ای از آنچه که تا کنون انجام شده ارائه می گردد. سپس اصلی ترین بخش تحقیق یعنی فرضیات پژوهش آزمون خواهد شد. لذا ابتدا چهار فرضیه اصلی تحقیق معرفی و بطور مجزا با استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل های فصل چهارم آزمون خواهد شد. در ادامه نتایج کلی تحقیق تشریح خواهد شد.
5-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق
مطالعه کنونی با هدف تعیین چگونگی تاثیر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسان رشد صنایع با نیاز به نقدینگی بالا در ایران اجرا شد. در موضوع توسعه مالی و عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی هم در ایران و هم در
سایر کشورها تاکنون مطالعات گسترده و متنوعی انجام شده است. در ایران نیز از زوایای مختلف عوامل مؤثر
بر رشد اقتصادی با تکنیک های متفاوتی ارزیابی شده است. اما در سالیان اخیر به مقوله نحوه تاثیرگذاری توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر رشد صنایع و نوسانات رشد مورد توجه زیاد قرار گرفته است. در ایران عمده فعالیت های تحقیقاتی صورت گرفته محدود به تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی بوده است. اما آنچه که کمتر به آن توجه شده است فاکتورهای تاثیر گذار برنوسانات رشد صنایع است. لذا این مطالعه ارتباط میان توسعه بخش مالی و نوسانات ناشی از آن را بر نوسانات رشد صنایع در ایران فراهم می کند. فصل اول این تحقیق مبتنی بر کلیات پژوهش شامل بیان مساله، اهمیت موضوع، اهداف تحقیق و فرضیات بود که به جهت آشنایی با کلیات و خط مشی مطالعه مطرح گردید. در فصل دوم ادبیات تحقیق از دو نقطه مورد توجه قرار گرفت. ابتدا مبانی نظری در مورد رشد اقتصادی، توسعه مالی و تاثیر آن بر نوسانات و رشد تولید را مورد بررسی قرار داده، سپس پیشینه تحقیق در دو بعد داخلی و خارجی را به طور مجزا مورد بررسی قرار دادیم و در انتهای فصل گزارشی از وضعیت نظام مالی ایران ارائه شده است. روش شناسی تحقیق و ابزارهای مورد استفاده جهت دستیابی به اهداف پژوهش و آزمون فرضیات مورد نظر در فصل سوم معرفی گردید. در این فصل ابتدا ساختار مدل اقتصاد سنجی معرفی و عناصر آن بطور شفاف شناسایی شد. سپس جامعه آماری تحقیق و چگونگی تبدیل داده های سالانه به داده های فصلی و منابع مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها معرفی گردید. در ادامه روش برآورد مدل مورد نظر و آزمون های مورد نیاز شامل آزمون ریشه واحد، آزمون همجمعی و آزمون ثبات ضرایب برآوردی و نحوه تخمین نوسانات بوسیله الگوی های خانواده آرچ به صورت بصورت مجزا معرفی گردید.
در فصل چهارم عمده مباحث مبتنی بر تجزیه و تحلیل آماری به شیوه اقتصاد سنجی و تخمین مدل مورد نظر این پژوهش بود. در این فصل تعیین پایایی و ناپایا بودن متغیرها ابتدا به کمک آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته ویژگی های سری زمانی مورد استفاده تحلیل شد. سپس با توجه به آزمون ریشه واحد، با استفاده از الگوی گارچ نوسانات متغیرهای نشان دهنده نوسان تخمین زده شد و با استفاده از حداقل مربعات پویا ( (DOLSمعادلات اصلی تخمین زده شد و در نهایت استواری براوردهای انجام شده را بیان کردیم. اکنون با توجه به مسیری که تاکنون طی شده است در این فصل ابتدا فرضیات مطرح شده در فصل او
ل بصورت مجزا آزمون و در ادامه نتیجه گیری کلی تشریح خواهد شد.
5-3- فرضیات
با توجه به اهداف این تحقیق و تعیین چگونگی تأثیر گذاری توسعه مالی و نوسانات آن برنوسانات رشد
صنایع در ایران چهار فرضیه مطرح بوده است. هر چند در مدل تحقیق عناصر دیگری نیز برای سنجش چگونگی تأثیرگذاری آن ها برنوسان رشد صنایع ایران مطرح گردیده است. متغیرهایی نظیر سهم اولیه صنعت از ارزش افزوده کل و رشد تعداد شرکت های فعال در صنعت بوده است. اما با توجه به تمرکز مطالعه بر رابطه میان توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن و نوسان رشد صنایع در ایران، فرضیات مبتنی بر این فاکتورها در نظر گرفته شده است. در اینجا قبل از آزمون، فرضیات یکبار دیگر بشرح زیر معرفی می گردد.
* توسعه بازار پول تاثیر منفی و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.
* نوسانات توسعه بازار پول تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.
* توسعه بازار سهام تاثیر منفی و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.
* نوسانات توسعه سهام پول تاثیر مثبت و معناداری بر نوسانات رشد صنایع وابسته به تامین مالی خارجی دارد.
5-3-1- آزمون فرضیه اول
نتایج ضرایب برآوردی به روش حداقل مربعات پویا (DOLS) در جدول (4-8) نشان داده شده است. با توجه به منفی و معنادار بودن این ضریب برآوردی می توان گفت دلیلی بر رد فرضیه اول تحقیق وجود ندارد.
5-3-2- آزمون فرضیه دوم
ضریب براوردی اثر نوسان توسعه مالی بر نوسان رشد در ردیف دوم جدول (4-8) نشان داده شده است که با توجه به مثبت و معنادار بودن این ضریب برآوردی می توان گفت دلیلی بر رد فرضیه دوم نیز وجود ندارد. این براورد نشان می دهد که افزایش نوسانات در توسعه بخش بانکی کشور بر نوسانات رشد صنایع وابسته به نقدینگی بالا اثر دارد.
5-3-3- آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم این مطالعه چگونگی اثر توسعه بازار سهام بر نوسان رشد صنایع را بیان می کند که با توجه به براورد صورت گرفته در جدول (4-8) علامت این متغیر منفی و معنادار است که دلیلی بر رد فرضیه سوم نیز وجود ندارد.
5-3-4- آزمون فرضیه چهارم
چنانچه قابل ملاحظه است ضریب برآوردی ردیف چهارم در جدول (4-8)، مثبت و معنادار است که دلیلی بر رد فرضیه چهارم وجود ندارد.
5-4- نتیجه گیری
هدف اصلی این تحقیق تعیین اثر توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن بر نوسان رشد صنایع وابسته به نقدینگی بالا (سرمایه در گردش) در ایران بوده است. این مطالعه نیز مانند بسیاری از مطالعات دیگر با محدودیت هایی بویژه در زمینه جمع آوری داده مواجه شده است.
در این تحقیق یک مدل اقتصاد سنجی با پیشینه معتبر، جهت دستیابی به اهداف پژوهش و انجام فرضیات در نظر گرفته شده است. در این مدل علاوه بر شاخص های توسعه مالی و نوسانات آن ها چند عامل دیگر در مدل موجود، بعنوان متغیرهای کنترلی استفاده شده است. نتایج برآوردهای مدل در بلند مدت با تکیه بر تکنیک های همجمعی و آزمون های آماری مربوطه حاکی از آن است که توسعه مالی و نوسانات ناشی از آن ها اثر معنی داری بر نوسان رشد صنایع وابسته به نقدینگی بالا در ایران طی دوره 1390:4- 1382:1
داشته است. این نتیجه، یافته های راداتز (2006) را که توسعه مالی نوسانات بخش صنایعی که نیاز به نقدینگی بالا دارند، کاهش می دهد را تایید می

دیدگاهتان را بنویسید