دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

تکه ای از متن پایان نامه :

 

علاوه بر اثرات سیتولیتیک پاسخ های ظریف تری در جواب به توکسین القاء می شوند.  توکسین دلتا، جذب آب در روده کوچک را مهار می کند، تجمع آدنوزین مونوفسفات را تحریک می نمایید و نفوذپذیری یون ها را در روده خوکچه هندی تغییر می دهد. توکسین دلتا اثرات دیگری از قبیل تاثیر بر روی گلبول های سفید پلی مورفونوکلوئر بشر و متابولیسم فاکتور فعال کننده پلاکتی را بر عهده دارد. این اثرات پیش آماسی ممکن می باشد ما حصل توانایی توکسین در افزایش تراوش Ca+2  و تولید رادیکال های اکسیژن و همچنین فعال شدن استیل ترانسفراز باشد که تولید یک واسطه لیپیدی قوی(فاکتور فعال کننده پلاکتی) را به پیش می برد ( 7).

1-13-5-  توکسین گاما

توکسین گاما فعالیت همولیتیک بارزی دارد اما چگونگی عملکرد آن به درستی شناخته نشده می باشد. این توکسین، دو جزء پروتئینی دارد که به طریقه هم افزایی همکاری می کنند و هر دو برای فعالیت همولیز و سمیت زایی ضروری هستند. حضور مقادیر بالایی از آنتی بادی های اختصاصی خنثی کننده( در بیماری استافیلوکوکی استخوان) پیشنهاد کننده تأثیر احتمالی این توکسین در ابتلاء به بیماری می باشد (7 ,54).

1-13-6-  لکوسیدین

مکانیسم عملکرد انتروتوکسین های استافیلوکوکی به خوبی مشخص نشده می باشد. فقدان یک سیستم سنجش حساس و کاربردی، عامل بازدارنده بزرگی در برابر شناخت بیماری زایی و چگونگی عملکرد آنها می باشد. به غیر از بشر، میمون تنها حیوان تجربی برای ارزیابی فعالیت انترو توکسین می باشد. برای انتروتوکسین های استافیلوکوک، جایگاه گیرنده استفراغ، احشاء شکمی می باشد که از آنجا محرک های حسی از طریق اعصاب واگ و سمپاتیک به مرکز کنترل استفراغ می رسند. اسهال ناشی از انتروتوکسین مربوط به مهار جذب آب از مجرای روده و افزایش تراوش ورای مخاطی مایع به داخل مجرا می باشد. مطالعاتی که اخیراً بر روی انتروتوکسین ها انجام گرفته می باشد ترجیحاً بر روی مطالعه عملکرد آنها به عنوان تعدیل کننده های پاسخ بیولوژیک متمرکز شده می باشد. بر همین اساس انتروتوکسین ها تحت عنوان ابر آنتی ژن ها شناخته می شوند. ابر آنتی ژن ها میتوژن های قدرتمند لنفوسیت های T هستند که موجب فعال شدن لنفوسیت های T می شوند(7).

این نوشته را هم بخوانید :
بررسی تغییرات کاربری اراضی منطقه مهاباد با استفاده از تکنیک RS و GISپایانامه در رابطه با :

 مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تنوع ژن Coa در استافیلوکوکوس اورئوس های جدا شده از نمونه های بالینی در رشت