دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

آنها هزینه‌های پالایشی را بشدت افزایش می‌دهد.طبق مطالعه های انجام شده نمی‌توان مقادیر زیاد مرکاپتان‌ها را با استخراج سوزا از بنزین یا نفت سفید حذف نمود؛ بخصوص زمانی که توزیع بین مواد سوزا و هیدروکربن‌ها به تعادل می‌رسد. با این حال چنین مرکاپتان‌هایی آنقدر حل‌پذیر هستند که آنها تا درجه محدودی وارد فاز سوزا می‌گردند. شاید وضعیت به این شکل باشد که گروه‌های SH وارد فاز سوزای پایه می‌شوند. در این شرایط در حضور کاتالیزگر ویژه و هوا، مولکول‌ مرکاپتان‌ها فوراً به دی‌سولفید اکسید می‌گردند. این توضیح مکانیسم اکسیداسیون ساده‌سازی شده می باشد اما نمایش گرافیکی این احتمال ( تبدیل مرکاپتان‌های غیرقابل استخراج به ترکیبات کمتر فعال یعنی دی‌سولفید‌ها) را در شرایط خاص نشان می‌دهد. اکسیداسیون در محیط قلیایی انجام می‌گردد. می‌توان کاتالیزگر اکسیداسیون را بر یک ساپورت جامد ایستا ته‌نشین نمود یا اینکه می‌توان آنرا در محلول سوزا معلق ساخت.همچنین کاتالیزگرهای سودمند برای این فرایند شامل محلول‌های سوزای کمپلکس‌ای فتالوسیانین، کبالت یک‌تایی و کمپلکس‌های ‌اهن می‌باشند. بنزوتیوفن و مشتقات شاخه دار آن توسط بسیاری از این میکرواورگانیسم ها گزارش شده می باشد. باکتری RHODOCOCCUS P32C1   بهره گیری شده در این پژوهش نیز توانایی مصرف دی بنزوتیوفن، حذف گوگرد از آن و تبدیل آن به 2هیدروکسی بی فنیل رادارا می باشد.

فعالیت های انجام شده برای توسعه صنعتی این فرایند، همگیبه صورت سیستم های سه فازی (آب/سلول/سوخت آلی) بودهاست. در این سیستم ها فاز آلی با فاز آبی حاوی سلول ها مخلوط شده و تولید امولسیون می کند که جداسازی سوخت آلی امولسیون شده بسیار مشکل می باشد. در این تحقیق، باکتری P32C1 به دوروش تثبیت شده می باشد. در روش اول باکتری در داخل ژل آلژینات (روش به دام اندازی) و در روش دوم روی پلی اتیلن (روش جذب سطحی فیزیکی )تثبیت شده و سپس عملکرد گوگردزدایی باکتری تثبیت شده به این دو روش مقایسه شده می باشد.

مواد شیمیایی: دی بنزو تیوفن(DBT) ،٢ هیدروکسی بی فنیل و  (2-HBP) گلیسیرول و  آلژینات BDH و پلی اتیلن

میکرواورگانیسم :باکتری RHODOCOCCUS P32C1

روش ها:

1.روش تهیه معلق سلولی

2.روش تثبیت سلول در آلژینات

 مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن