دانلود پایانامه ارشد : بررسی تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بخش احیاء: محلول کاستیک که حاوی مرکاپتیدهاست از پائین سپراتور V-1 خارج شده و وارد ستون R-1 می گردد. هوا با دبی و فشار مشخص از پائین ستون R-1 تزریق شده و در این مرحله مرکاپتید سدیم و سولفور سدیم اکسید می شوند. واکنش های انجام شده بصورت زیر می باشد:

(1-39)

R-SH +H2 R-H +H2S                                                                                                (1-41)     گوگردزدایی هیدروژنی در مورد ترکیبات حلقوی (آروماتیک) و چند حلقه ای (پلی آروماتیک) نیز تقریبا به طور مشابه انجام می گردد،که محصول نهایی آن یک هیدرو کربن مایع بدون گوگرد و گاز H2S می باشد.البته سازوکار واکنش ترکیبات حلقوی گوگرددار به سادگی فرمول (1-41) نیست بلکه واکنش ازمسیر های متعددی پیش می رود .ترکیبات گوگردی موجود در نفت خام به اینزیر گروه ها تقسیم بندی می شوند:

1) گوگرد خالص آزاد

2) مرکاپتان ها و تیول ها (R_SH)

3) سولفید هیدروژن

4) سولفید ها

5) دی سولفید ها(R-S-S-R) از قبیل دی متیل دی سولفید (CH3-S-S-CH3)  و دی متیل دی سولفید

6) پلی سولفید ها R_R_Sn

7) تیوفن ها و مشتقات آنها که در ترکیبات سنگین تر وجود دارند و نقطه جوش بالایی نیز دارند ،بنزوتیوفن (BT) و دی بنزو تیوفن (DBT) و دیگر مشتقات آلکیلی آن

گوگردزدایی هیدروژنی:

گوگردزدایی هیدروژنی (HDS) یک واکنش کاتالیستی نا همگن می باشد.فلزات سولفیدی که بر روی یک پایه متخلخل تثبیت شده اند،بهترین انتخاب به عنوان کاتالیست های واکنش (HDS) محسوب می شوند.امروز در سراسر دنیا از کاتالیست مولیبیدین

 مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تکنولوژی های موجود برای سولفورزدایی از نفتای برج تقطیر و شبیه سازی فرآیند آن