دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره رابطه مثبت و معنی دار

Aerial view of empty two lane road with opposite direction arrows

Prob=0. 00
6

با حذف پنج متغیرهای زائد، مشخص گردید که متغیر DEPT*IG با ضریب 0. 0000212 و متغیر IG با ضریب 0. 13 رابطه معکوس و معنی داری با متغیر وابسته دارد.

4-4- بررسی نرمال بودن باقیمانده ها(جمله اخلال) :

وبرای این منظور اقدام به برآوردآزمون می شود، این آزمون توسط gargue-bera انجام شد. در این آزمون فرضیه های آماری به صورت زیر می باشد:
نرمال بودن H0:
غیر نرمال بودن H1:
نتایج حاصل برای داده ها پنلی به شرح جدول زیر می باشد. همانطور که مشاهده میگردد احتمال برآورد شده برای تمامی مقاطع بیشتر از 0. 05 درصد می باشد، لذا فرضیه H0 مبنی بر نرمال بودن باقیمانده های مدل پذیرفته می شود.

ردیف آماره جراک برا احتمال ردیف آماره جراک برا احتمال
1 0. 57 0. 75 48 0. 47 0. 79
2 0. 46 0. 79 49 0. 68 0. 71
3 0. 63 0. 73 50 0. 27 0. 87
4 0. 40 0. 82 51 0. 30 0. 86
5 0. 82 0. 66 52 0. 12 0. 94
6 0. 51 0. 77 53 0. 76 0. 68
7 0. 52 0. 77 54 0. 40 0. 82
8 0. 82 0. 66 55 0. 74 0. 69
9 0. 35 0. 84 56 1. 00 0. 61
10 0. 17 0. 92 57 0. 27 0. 87
11 0. 87 0. 65 58 0. 65 0. 72
12 1. 05 0. 59 59 0. 72 0. 70
13 0. 60 0. 74 60 0. 41 0. 81
14 0. 49 0. 78 61 0. 52 0. 77
15 0. 32 0. 85 62 0. 56 0. 76
16 0. 69 0. 71 63 0. 75 0. 69
17 0. 31 0. 86 64 1. 46 0. 48
18 0. 32 0. 85 65 0. 96 0. 62
19 0. 18 0. 92 66 0. 37 0. 83
20 0. 13 0. 94 67 0. 27 0. 87
21 0. 50 0. 78 68 0. 36 0. 84
22 0. 55 0. 76 69 0. 70 0. 70
23 0. 21 0. 90 70 0. 41 0. 81
24 0. 58 0. 75 71 0. 48 0. 79
25 1. 77 0. 41 72 0. 52 0. 77
26 0. 32 0. 85 73 0. 32 0. 85
27 0. 19 0. 91 74 1. 06 0. 59
28 0. 18 0. 91 75 0. 59 0. 75
29 0. 52 0. 77 76 1. 47 0. 48
30 0. 10 0. 95 77 0. 41 0. 81
31 1. 71 0. 42 78 0. 46 0. 79
32 0. 34 0. 84 79 0. 57 0. 75
33 0. 44 0. 80 80 0. 65 0. 72
34 0. 50 0. 78 81 0. 57 0. 75
35 0. 21 0. 90 82 0. 61 0. 74
36 0. 68 0. 71 83 0. 54 0. 76
37 0. 46 0. 80 84 0. 52 0. 77
38 0. 50 0. 78 85 0. 71 0. 70
39 0. 64 0. 73 86 0. 33 0. 85
40 0. 24 0. 88 87 0. 32 0. 85
41 0. 31 0. 86 88 0. 46 0. 79
42 0. 70 0. 70 89 0. 43 0. 81
43 0. 69 0. 71 90 0. 58 0. 75
44 0. 64 0. 73 91 0. 49 0. 78
45 0. 48 0. 79 92 0. 52 0. 77
46 0. 62 0. 73 93 0. 58 0. 75
47 0. 29 0. 86 94 0. 67 0. 72

4-5- ناهمسانی واریانس
یکی از مهمترین مفروضات مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که واریانس هر جزء جمله خطا، به شرط مقدار معینی از متغیرهای توضیحی، مقدار ثابتی مساوی با 2 δ می باشد. فرضی که در اصطلاح، همسانی واریانس نامیده می شود. اما چنانچه فرض ناهمسانی واریانس تامین نشود، دیگر تخمین زن مزبور بهترین (دارای حداقل واریانس یا کارایی) نخواهد بود(مشکی، 1390، 98)
در مطالعه حاضر برای درمان ناهمسانی از روش EGLS استفاده شده است. در واقع با ساختن واریانس جزء اخلال و از طریق روش مذکور به صورتی که با تقسیم تمامی متغیرها بر واریانس جزء اخلال به برآورد دوباره مدل از طریق وزن دادن به متغیرها پرداخته ایم.
GLS به این معنا می باشد که ابتدا به هر مشاهده وزنی معادل معکوس پراکندگی توزیع آن مشاهده می دهد و سپس OLS را اجرا می کند. لذا GLS هنگام واریانس ناهمسانی WLS یا حداقل مربعات وزنی نام دارد. مثلا X1 که توزیع متراکم تری حول PRF دارد قابل اتکا تر است و لذا GLS وزنی معکوس این پراکندگی کمتر به X2 می دهد تا در محاسبات وزن بیشتری بگیرد زیرا مشاهدات حاصل از X1 قابل اتکا تر از X2 است. در این روش داده های بسیار پرت حذف می گردد در حالیکه EGLS به نوعی تعدیل یافته GLS است و داده ها را برش نمیزند بلکه آن را تعدیل می کند (گجراتی، 1389، 185). آزمون ناهمسانی 45-4-4-5-1- واریانس در نرم افزار STATA
برای انجام آزمون ناهمسانی واریانس بین جملات اختلال دو مدل رگرسیون مقید و نامقید تخمین زده می شود. در مدل مقید فرض همسانی واریانس یا فرض توزیع یکسان و مستقل جملات اختلال در نظر گرفته می شود در حالیکه در مدل نامقید فرض بر یکسان نبودن واریانس جملات اختلال بین واحدهای مقطعی (ناهمسانی واریانس) می باشد. در مرحله بعد با استفاده از دستورxtgls در روش حداقل مربعات تعمیم یافته، هر دو مدل فوق تخمین زده می شوند و سپس بر اساس آماره آزمون نسبت راستنمایی و با استفاده از فرمول محاسباتی زیربه آزمون فرضیه ناهمسانی واریانس پرداخته می شود .

مدل اول:
. xtgls y x1 x2 x3, igls panels (heteroskedastic)

coefficients Generalized least squares
panels heteroskedastic
Correlation No autocorrelation
Log likelihood -98.18527
Waldchi2 55.16
Probchi2 0.000

همانطور که از جدول فوق مشاهده می گردد، مدل اول دچار ناهمسانی واریانس است و با توجه به احتمال به دست آمده می توان گفت فرضیه صفر مبنی بر همسان بودن واریانس جمله اخلال رد می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که مدل دارای عدم خودهمبستگی اخلال است.
مدل دوم:
. xtgls redca DEBT I G IG*DEBT LEVERAGE SIZE LEVERAGE MB LOOSE CFO STDSALE 87 CEODUAL Bsize BIG, igls panels (heteroskedastic)

coefficients Generalized least squares
panels heteroskedastic
Correlation No autocorrelation
Log likelihood -329.4274
Waldchi2 435.15
Probchi2 0.000

همانطور که از جدول فوق مشاهده می گردد، مدل دوم دچار ناهمسانی واریانس است و با توجه به احتمال به دست آمده می توان گفت فرضیه صفر مبنی بر همسان بودن واریانس جمله اخلال رد می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که مدل دارای عدم خودهمبستگی اخلال است.
4-6- بررسی عدم خود همبستگی
با آماره دوربین واتسون W-D می توان به بررسی وضعیت خود همبستگی مدل پرداخت. اگر مقدار عددی این آماره نزدیک عدد 2 باشدخود همبستگی نداریم. در این مدل، مقدار آماره مذکور معادل 2. 6 می‎باشد. از سوی دیگر با توجه به روش پنل دیتا و کوتاه بودن سالهای مورد مطالعه (5 سال) می توان عدم خود همبستگی و سلامت مدل را ادعا کرد. مشکل خودهمبستگی جمله اخلال بیشتردر سری های زمانی مطرح می شود. اگرجمله اخلال دچارمشکل خودهمبستگی باشداین مقدار یابه صفر نزدیک می شود یابه 4. (همان منبع، 1389، 196)

5-1-مقدمه
هدف تمامی پژوهشها و تحقیقات، تهیه و کسب نتایجی در خور اهمیت برای ذینفعان است. مهمترین بخش هر تحقیق ارائه راه کار و پیشنهادات مناسب و کارآمد توسط پژوهشگر است که به کمک اطلاعات بدست آمده از نمونه آماری درخصوص فرضیات آماری است. در فصول گذشته پس از بیان کلیات تحقیق، مرور بر ادبیات موضوع و مطالعات انجام شده، با توجه به روابط منطقی حاکم بر متغیر وابسته و متغیرهای مستقل، الگوی مناسبی انتخاب شد و با بهره جستن از مدل پنل دیتا تخمین زده شد؛ در این فصل نتایج حاصل مورد بررسی قرار میگرد و سپس پیشنهادات مربوطه ارائه می شود.

5-2- خلاصه موضوع وروش پژوهش
اولین و مهمترین مرحله در یک کار تجربی، مشخص کردن متغیرهای وابسته و مستقل، شکل تابعی الگو و مقادیر و علائم مورد انتظار پارامترها است. در تحقیق حاضر با تبعیت از مقاله مبنا ابتدا مدل های زیر مورد بررسی قرار گرفت:

جهت اجتناب از رگرسیون کاذب، مانایی داده های رگرسیون، مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که تمامی متغیر در سطح مانا هستند. رگرسیون فوق با روش Pooled تخمین زده شد و نتایج حاصل نشان می دهد که تمامی متغیرهای مستقل رابطه معنی داری با متغیر وابسته دارد.
هدف از برآورد رگرسیون مذکور بدست آورد مقادیر جمله اخلال است، تا تحت عنوان متغیر وابسته در مدل اصلی استفاده گردد. از اینرو پس از محاسبه جمله اخلال با استفاده از روش جانسون نرمال شد و تحت عنوان متغیر مدیریت سود وارد مدل اصلی گردید:

هدف از تخمین رگرسیون فوق بررسی ارتباط میان بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی می باشد و همچنین درصدد هستیم تا از این رهگذر تاثیر اعتبار شرکت ها با توجه به رتبه بندی IMI-100 تبیین کنیم.
رگرسیون مذکور پس از حصول اطمینان از مانایی متغیرها، به روش اثرات ثابت تخمین زده شد و مقدار پارامترها و سطح معنی داری آنها مشخص گردید.
5-3- نتایج آماری آزمون فرضیه ها
از میان متغیرهای مستقل متغیر DEBT*IG با ضریب 0. 00000417 رابطه معکوس و معنی داری با مدیریت سود دارد. متغیر IG با ضریب 0. 11 رابطه معکوس و معنی داری با متغیر وابسته درطی سالهای 1387تا 1391 داشته است.
از میان متغیرهای کنترلی، متغیر MB با ضریب 0. 09 رابطه مثبت و معنی دار؛ متغیر CFO با ضریب 0. 02 رابطه مثبت و معنی دار؛ متغیر LIACCRUAL با ضریب 0. 89 رابطه مثبت و معنی دار؛ متغیر CFO با ضریب 0. 91 رابطه منفی و معنی دار؛ متغیر LEVERAGE، با ضریب 0. 89 رابطه مثبت و معنی داری با متغیر وابسته دارد. در حالیکه سایر متغیرهای کنترلی رابطه معنی داری با متغیر وابسته ندارد.
28 بیانگر توضیح دهندگی متغیرهای مستقل می باشد. یعنی بیش از 28 درصد از تغییرات متغیر وابسته، توسط متغیرهای مستقل قابل توجیه می باشد. ضمن اینکه مقدار آماره D-W، فاصله فاحشی با عدد 2 ندارد و از سوی دیگر با توجه به روش پنل دیتا و کوتاه بودن سالهای مورد مطالعه (5 سال) می توان عدم خود همبستگی و سلامت مدل را ادعا کرد.
مقدار آماره F بیش از مقدار جدولی آن است و با وجود Prob=0. 00، کل رگرسیون به لحاظ آماری معنی دار می باشد.

5-4- نتایج آزمون فرضیه
رابطه معنی داری بین اعتبار شرکت ها و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی وجود دارد
نتایج آزمون فرض نشان می دهد که متغیر موهومی اعتبار شرکت ها با ضریب 0. 11 رابطه معکوس و معنی داری با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی دارد. لذا با احتمال 95 درصد نمی توان فرضیه دوم را رد نمود.

رابطه بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکت هایی با اعتبار بیشتر وجود دارد
نتایج آزمون فرض نشان می دهد که ارتباط منفی و معنی داری میان بدهی کوتاه مدت در شرکت های با اعتبار بیشتر و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی وجود دارد، لذا فرضیه سوم را نمی توان رد کرد.

رابطه بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکت هایی با اعتبار کمتر وجود دارد
نتایج آزمون فرض نشان می دهد که ارتباط مثبت و معنی داری میان بدهی کوتاه مدت در شرکت های با اعتبار کمتر و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی وجود دارد، لذا فرضیه چهارم را نمی توان رد کرد.

5-5-بحث ومقایسه پژوهش ونتیجه گیری کلی
نتایج بدست آمده ازفرضیه اول حاکی ازاین می باشد که بین اعتبارشرکت ها ومدیریت سود رابطه معناداری وجوددارد. نتایج بدست آمده ازآزمون فرضیه اول بانتایج بدست آمده ازپژوهشهایی که توسط اشباف و همکاران(2006) وهمچنین فیونگ وگودوین (2013)صورت گرفته است، یکسان می باشد.
نتایج بدست آمده ازآزمون فرضیه دوم حاکی ازاین می باشد که بین بدهی کوتاه مدت ومدیریت سودمبتنی براقلام تعهدی در شرکت های با اعتباربیشتررابطه معنا داری وجوددارد. نتایج بدست آمده ازآزمون فرضیه اول بانتایج بدست آمده ازپژوهش فیونگ وگودوین 2013یکسان می باشد.
نتایج بدست آمده ازآزمون فرضیه سوم حاکی ازاین می باشدکه بین بدهی کوتاه مدت ومدیریت سودمبتنی براقلام تعهدی درشرکت های باکمتررابطه معناداری وجوددارد. نتایج بدست آمده ازآزمون فرضیه سوم با نتایج بدست آمده ازپژوهش فیونگ وگودوین 2013 یکسان می باشد. براساس نتایج می توان اینگونه استدلال کرد که درشرکت های بااعتباربالا )رتبه بالا(، تمایل مدیران برای مدیریت سود، باافزایشِ بدهی های کوتاه مدت، افزایش نمی یابدواین بادرمعرض نظارتِ بیشترقرارگرفتنِ شرکت های بااعتباربالاازسوی وام دهندگان سازگاراست. این نظارتِ بیشتر، بواسطه استفاده بیشترِشرکت های بااعتباربالا )رتبه بالا( ازبدهی های کوتاه مدت است. نظارتِ بیشتربربدهی های کوتاه مدت به این دلیل می باشدکه بدهی های کوتاه مدت ریسک نقدینگیِ شرکت را افزایش می‌دهندواستفاده شرکت های با اعتباربالاازبدهی های کوتاه مدتِ بیشترنشان دهنده عدم رفتارفرصت طلبانه آن ها به منظور مدیریت سودمی باشد، زیراامکان دستکاری دربدهی های کوتاه مدت جاری به منظورمدیریت سودکمترازبدهی های بلندمدت است. با استناد به نتایج پژوهش حاضر از آنجایی که شرکت های با اعتبار بالا سود حسابداری قابل اتکاتری ارائه می دهند و گزارشات مالی آن ها حاوی اطلاعات مفیدتری می باشد، لذا به سرمایه گذاران و تحلیل گران ایرانی پیشنهاد می شود که در تصمیم گیری های خود اعتبار شرکت ها را نیز مد نظر قرار دهد.

5-6- محدودیت های پژوهش
1. مهمترین عامل پیش برنده کارهای پژوهشی در کشورهای توسعه یافته، وجونظامی تکامل یافته وکارا جهت دستیابی به اطلاعات موردنیازفرآیندپژوهش می باشد. اماهماننداکثرکشورهای درحال توسعه، یکی ازمحدودیت ها دراین پژوهش، عدم دسترسی کامل به صورت های مالی ازطرق مختلف بوده. علیرغم این که می بایست ارائه اطلاعات به صورت کامل در اختیار استفاده کنندگان قرارگیرد، بیشترین محدودیت در این زمینه، مربوط به جمع آوری اطلاعات مرتبط با مدیریت سودمی باشد.
2. همچنین برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری، ازمدل تعدیل شده جونزاستفاده شده است که محدودیت‎های ذاتی این الگو در برآورد مدیریت سود قابل انکار نمی باشد. به عنوان نمونه؛ این الگو دخل و تصرف‎های مدیریت ناشی ازرویدادهای واقعی رادرنظرنمی گیرد. همچنین توانایی مدل های جونز و تعدیل شده جونزدرراستای تفکیک بادقت اقلام تعهدی به مولفه های اقلام تعهدی اختیاری وغیراختیاری هنوز سوال برانگیز می باشد.
3. یکی ازمتغیرهای پژوهش حاضرمتغیرکنترلی BIG4 می باشد. که باتوجه بهیافته های مطالعات قبلی به پژوهش حاضراضافه شده است. این متغیر1 میگیرد اگرشرکت های موردنظرتوسط 4 شرکت
)Arthur Andersen, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse, Coopers and Lybrand or
PricewaterhouseCoopers(
موردحسابداری قراربگیرند. ازآنجایی شرکتهای ایرانی توسط این 4شرکت موردنظرموردحسابداری قرار نمی گیرند. ما BIG برای شرکتهایی 1درنظرگرفتیم که توسط سازمان حسابرسی مورد حسابرسی قرار گرفته‎اند. لازم به ذکراست که طبق دستورالعمل جدیدسازمان بورس اوراق بهادارتهران، طبقه بندیی برای شرکتهای حسابرسی صورت گرفته است که از تاریخ