دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره حقوق صاحبان سهام

Asphalt road and sky cloud landscape

صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها
: نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی
: متغیر دامی است، اگر شرکت در سال مالی زیان داشته باشد مقدار یک می گیرد و در غیراینصورت مقدار صفر است.
: نسبت جریان نقدی ناشی از عملیات به کل دارایی از شروع سال مالی
: انحراف استانداردفروش طی 5سال تقسیم بر کل دارایی ها
: متغیر دامی است. اگر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشند مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد.
: تعداد اعضای هیات مدیره
BIGit:متغیردامی است اگرشرکت بوسیلهی سازمان حسابرسی حسابرسی شده باشد1است واگربوسیله سازمانی غیرازسازمان نامبرده حسابرسی شده باشد0 است.
: جمله اخلال مدل
i: 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
t: دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 1387 الی 1391

3-11-متغیرهای پژوهش
متغیرهای این پژوهش درسه طبقه: متغیر مستقل، متغیر وابسته ومتغیرکنترلی به شرح زیر می باشد:

3-11-1-متغیر وابسته DCA
دراین تحقیق DCA ارزش مطلق اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای اندازگیری مدیریت سود می‎باشد. برای کشف مدیریت سودازمدل تعدیل شده جونزکه توسط دچو وهمکاران(1998)بکارگرفته شد، استفاده گردید. زیرا براساس مطالعات برخی از محققین، این مدل قدرتمندترین روش برای پبش بینی مدیریت سود خواهد بود. علاوه براین مدل های هلی، دی آنجلو، تعدیل شده جونز وصنعت با محیط اقتصادی کشورهای غربی سازگاری بیشتری دارد(بهارمقدم، 1387).
مدل تعدیل شده جونز
مدل1

CAit درمدل شماره1، معرف اقلام تعهدی جاری شرکت ها می باشد. که باتوجه به مقاله مرجع (فیونگ وگودوین، 2013) بااستفاده ازفرمول زیرمحاسبه شده است.
CA= جریان های نقدعملیاتی- استهلاک + سودقبل ازاقلام غیرمترقبه

ASSETSt-1: مجموع دارایی های شرکت ها درسال قبل( شروع سال مالی) می باشد.
ΔSALESt: تغییرات فروش شرکت ها برای سال tمی باشد. (فروش سال جاری-فروش سال قبل)
ROAt-1: نرخ بازده دارایی ها برای سال مالی گذشته می باشد.
ARt: حسابهای دریافتنی در سال t می باشد.

3-11-2-متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل در این پژوهش ِِDEBT وIG می باشند.

3-11-2-1- دراین تحقیق DEBT بدهی های کوتاه مدت + حصه جاری بدهی های بلندمدت می باشد.
این متغیر از ترازنامه ویادداشت های پیوست در ترازنامه جمع آوری شده.
در مطالعات مدیریت تمایزناچیزی بین بدهی های کوتاه مدت وبلند مدت ایجاد شده است. بدهی های کوتاه مدت باعث افزایش ریسک نقدینگی یک شرکت می شود (ازاعتبارشرکت می کاهد) زیرا که گردش وجوه نقد باید هرچه زودتر برای بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار گیرند(جانسون ، 2003)
در حالی که اکثر مطالعات گذشته برروی سایر متغیرهای موثربرمدیریت سود تمرکز دارند، در این تحقیق تمرکز ما بر روی متغیر بدهی های کوتاه مدت به عنوان یک عاملی که منجربه نظارت ازسوی بستانکاران می‎شود، می باشد.
بعلاوه شایان ذکر است که مایرز1977 وراجان و وینتون 1995بدهی های کوتاه مدت را شاخصی برای میزان نظارت توسط وام دهندگان به شمار می آورند.

3-11-2-2- در این تحقیق IG، 1 است اگرشرکت موردنظر در ارزیابی ورتبه بندی IMI-100 سازمان مدیریت صنعتی جزء 400 شرکت برتر باشد ودرغیراینصورت 0 است.
به منظور بررسی اینکه چگونه اعتبار شرکت بر رابطه بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود تاثیر می‎گذارد، ما گروهی از شرکت های سازمان بورس اوراق بهادار تهران را که دررتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی جزء 400 شرکت برتر می باشند را به عنوان شرکت های با اعتبار بالاانتخاب نمودیم. وسایر شرکتهای سازمان بورس اوراق بهادار را به عنوان شرکتهای با اعتبار پایین لحاظ کردیم. وبه این ترتیب تفاوت بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی را در شرکتهای رتبه بندی شده مورد بررسی قرار می دهیم.

3-11-3-متغیرهای کنترلی
متغیرهای کنترل بر اساسیافته های مطالعات قبلی و در جایی که امکان اضافه کردن وجود داشته، اضافه شده اند. متغیرهای کنترلی در این تحقیق شامل مواردزیر می باشد. داده های مورد نیاز جهت محاسبه‎ی متغیرهای کنترلی، برحسب موردازترازنامه وصورت سودوزیان شرکتهای مذبور جمع آوری وبا انتقال به صفحه گسترده EXCEL محاسبه ودر مدل های پژوهشی جای گذاری شده اند.

3-11-3-1-دراین تحقیق L1ACCRUAL کل اقلام تعهدی جاری سال گذشته است.

3-11-3-2-در این تحقیق BIG، 1 است اگرشرکت بوسیلهی سازمان حسابرسی حسابرسی شده باشد واگربوسیله سازمانی غیرازسازمان نامبرده حسابرسی شده باشد0 است.
مطالعات قبلی به عنوان مثال، بکر وهمکاران 1998 نشان می دهد که شرکت های حسابرسی شده توسط 4، 5، 6 حسابرس خبره با سطوح پایین تری از تعهدات اختیاری مرتبط هستند (فیونگ و گودوین، 2013).

3-11-3-3-در این تحقیق SIZE ارزش بازار می باشد.

SIZE = N. P

N = تعداد سهام
P = قیمت سهام در آخرین روز معامله
(گزارش ویژهی سازمان مدیریت صنعتی -1391، ص3)

3-11-3-4-در این تحقیق LEVERAGE دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی تقسیم برکل دارایی ها می باشد.

در این تحقیق LOSS، 1 است اگرشرکت گزارش زیان درسال مالی داشته باشد و در غیر اینصورت 0 است.
LEVERAGE، SIZE، LOSS به عنوان نمایندهی ریسک وشرکت های ریسک پذیرکه احتمال بیشتری برای اقدام به مدیریت سود درآن ها وجود دارد در نظر گرفته شده است. طبقیافته های پژوهش های قبلی مابرای متغیرهای LOSS و LEVERAGE انتظار ضرایب منفی و برای متغیرSIZE ضریب مثبت را انتظار داریم. (فیونگ وگود وین، 2013)

در این تحقیق MB ارزش بازارحقوق صاحبان سهام تقسیم برارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی می باشد.
شرکتهای با رشد بالا احتمال بیشتری برای درگیرشدن در رفتارهای فرصت طلبانه برای اعمال مدیریت سود دارند. (فیونگ وگود وین، 2013)

در این تحقیق CFO جریان نقدی ناشی ازعملیات تقسیم برکل دارایی ازشروع سال مالی را نشان می دهد.
CFO به منظور کنترل تغییرات ناشناس یا مکانیکی در اقلام تعهدی در طول زمان در نظر گرفته شده است. همچنین CFO مقیاسی ازبهره وری نیز می باشد. (فیونگ وگود وین، 2013).

در این تحقیق CEODUAL 1 است اگر رئیس هیئت مدیره ومدیر عامل یک نفر باشدودر غیر اینصورت 0 است.
اگرمدیر عامل رئیس هیات مدیره نیز باشد، به این وضعیت دوگانگی وظیفه مدیر عامل) DUAL ( اطلاق می گردد ودر این حالت مدیر عامل بطور بالقوه اختیار بیشتری دارد. جنسن 1993 در مطالعات خود بیان می کند که ساختار دوگانه همچنین به مدیر عامل اجازه می دهد تا اطلاعات در دسترس سایر اعضای هیات مدیره را بطور موثری کنترل کند وبنابراین ممکن است از نظارت موثر جلوگیری به عمل آورد. )آقایی و همکاران، 1388)
یافته های تحقیقات گذشته ازجمله بیزلی 1996 ودچو 1996 نشان می دهد که این متغیر با شاخص های کیفیت حسابداری در ارتباط است. (فیونگ و گود وین، 2013).
از سوی دیگر وانگ، سوییفت ولوبو 1994 اضافه می کنند که اگر دوگانگی وظیفه مدیر عامل از نظارت موثر ممانعت به عمل آورد ممکن است با استفاده بیشتر از اقلام تعهدی اختیاری ارتباط پیدا کندوقابلیت اتکای سود را کاهش دهد. (آقایی وهمکاران)

در این تحقیقBSIZE تعداد اعضای هیات مدیره می باشد.
مااندازهی هیات مدیران را به عنوان یک متغیرکنترل اضافه می کنیم، به این دلیل که ادبیات قبلی ارتباط بین تعداد افراد هیات مدیره و کیفیت حسابداری را پشتیبانی میکند. هر چند جهت ارتباط نامشخص است. بیزلی (1996) دریافت که هیات مدیره بزرگتر، احتمال تقلب مالی را بیشتر می کند و جنسن (1986) و یرماک (1996) استدلالی برای یک رابطه مثبت بین تعداد افراد هیات مدیره و هزینه های نمایندگی بیان کردند. (فیونگ وگودوین، 2013)
زای، دیویدسون ودادالت 2003 به این نتیجه رسیدند که تعداد بیشتر اعضای هیات مدیره با سطوح پایین مدیریت سود ارتباط دارد. در این صورت احتمالا با افزایش اندازه هیات مدیره، محتوای اطلاعاتی سودهای حسابداری به خاطر افزایش در قابلیت اتکای مدیریت سود افزایش پیدا می کند. به عبارت دیگر بین اندازه هیات مدیره ومحتوای اطلاعاتی سود رابطه معنی‎دار مستقیم وجود دارد. از سوی دیگر آدامز و مهران 2002 ویرماک 1996 عنوان می کنند که بعضی شرکت ها برای نظارت موثرتر، هیات مدیره بزرگتری را می طلبند. (زای وهمکاران، 2003)
چنگ (2008) گزارش می دهد که هیات مدیره بزرگتربا اقلام تعهدی پایین تر مرتبط است. نتایج حاصل از تحقیقات قبلی نشان می دهد که رابطه بین تعداد افراد هیات مدیره و مدیریت سود مبهم است.
گل وتسوئی 2001 در بررسی های خود بیان می کنند که ازنظرنمایندگی می‎توان استدلال کرد یک هیات مدیره بزرگتر به احتمال قوی نسبت به مشکلات نمایندگی هوشیار است زیرا تعداد بیشتری از افراد کارهای مدیریت را تحت نظر قرار خواهند داد. (آقایی وهمکاران، 1388)

دراین تحقیق STDSALE انحراف استانداردفروش تقسیم برکل دارایی برآورد شده در طول 5سال گذشته واخیر.
STDSALEبه عنوان یک کنترل برای نوسانات عملیاتی اساسی شرکت در نظر گرفته می شود که طبق یافته‎های پژوهش های قبلی به صورت مثبتی با اقلام تعهدی اختیاری در ارتباط هستند (هریبر و نیکولز ، 2007).
3-11- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق
با توجه به اینکه در این تحقیق، از ابزار پرسش نامه استفاده نمی شود و از اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق استخراجی از اسناد و گزارش های آماری نمونه مطالعاتی استفاده می شود، می توان به تامین پایایی و اعتبار ابزار تحقیق پی برد.

3-12- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا توضیحاتی دربارهی روش پژوهش ارائه دادیم،بدین منظور ابتدا سوالات و فرضیه های تحقیق بیان شدو سپس به بررسی روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، وقلمرو تحقیق ونحوه شکل گیری رگرسیون پرداختیم و سپس توضیحاتی مفصل درمورد انواع داده ها و نحوهی محاسبه آن ها، مزایای هرکدام و نحوه تصمیم گیری در مورد آزمون فرضیه ها و نحوه بررسی فرضیه های تحقیق پرداخته شد.

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده های آماری یکی از گامهای اساسی در تحقیقات می باشند ونتایج تحقیقات به آن بستگی دارد. در این فصل که جهت تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده طراحی گردیده است، داده‎ها از طریق نرم افزار7 Eviews تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل شدند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه شده و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می باشد به کمک نرم افزار مذکور آزمون فرضیه های پژوهش مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

4-2- تبیین مدل تحقیق اول
به منظور اندازه گیری مدیریت سود، شخص باید انعطاف پذیری مدیران را در تنظیم سود گزارش شده، در نظر بگیرید. یک راه مناسب و در دسترس مدیران این است که در تنظیم سود، اقلام تعهدی را دستکاری کنند، به عنوان مثال، وارفیلد و همکاران 1995، بکر و همکاران1998 و بارتوف و همکاران 2000. یک شاخص بهتری از نظر مدیریت سود، کنترل اثرات شرایط کسب و کار و مقایسه تعهدی در کلیه شرکت‎هایی است که از طریق اختیار مدیریتی بوجود می آیند. (فیونگ وگودوین، 2013)
هیلی، دی آنجلو وجونز در طی مطالعاتی در زمینه مدیریت سود، با بکارگیری اقلام تعهدی برای کشف مدیریت سود اقدام به ارائه مدل هایی نموده اند که در پژوهش های بعدی بارها آزموده شده اند. دیچاو وهمکاران(1995) با ارائه مدلی که از آن پس “مدل تعدیل شده جونز” نام گرفت این مدل رابا مدل های جونز، هیلی، دی آنجلو ونیز مدل صنعت مورد مقایسه قرار دادند وبه این نتیجه رسیدند که مدل تعدیل شده جونز از قدرت بیشتری برای کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری برخورداراست. (دیچاو وهمکاران، 1995)
فرض اساسی در مدل جونز(جونز1991) این است که درآمد فروش، غیراختیاری است واگر سود از طریق درآمدهای اختیاری مدیریت شود مدیریت سود بخشی از سود های مدیریت شده راحذف می کند (در نظر نمی گیرد) که این یک محدودیت در مدل جونز به شمار می رود اما در مدل تعدیل شده جونز، تغییرات درآمد ازطریق حسابهای دریافتنی تعدیل می شود که تمام تغییرات در فروش نسیه از مدیریت سود نتیجه می شود. (جونز، 1991)
تبیین مدل نهایی در دو مرحله انجام می گیرد، در مرحله نخست، طی مراحل زیر مقدار عدد اقلام تعهدی اختیاری بدست می آید. در واقع جمله اخلال رگرسیون زیر به عنوان مدیریت سود بدست می آید. و پس از نرمال کردن، مدل نهایی تحقیق تخمین زده می شود:

CAit درمدل شماره1، معرف اقلام تعهدی جاری شرکت ها می باشد. که باتوجه به مقاله مرجع (فیونگ وگودوین، 2013) بااستفاده ازفرمول زیرمحاسبه شده است.
CA= جریان های نقدعملیاتی- استهلاک + سودقبل ازاقلام غیرمترقبه
ASSETSt-1: مجموع دارایی های شرکت ها درسال قبل( شروع سال مالی) می باشد.
ΔSALESt: تغییرات فروش شرکت ها برای سال tمی باشد. (فروش سال جاری-فروش سال قبل)
ROAt-1: نرخ بازده دارایی ها برای سال مالی گذشته می باشد.
ARt: حسابهای دریافتنی در سال t

4-2-1- آمار توصیفی مدل اول
اولین قدم در هرik تحلیل آماری وتجزیه و تحلیل اطلاعات، محاسبهی شاخص های توصیفی می باشد. بنابراین برای ورود به مرحله تجزیه و تحلیل اطلاعات، آماره توصیفی داده ها شامل شاخص های مرکزی، پراکندگی و انحراف از قرینگی و همچنین آزمون جارگ- برا که توزیع نرمال پسماندها را بررسی می کند محاسبه گردیده و نتایج در جدول (4-1) درج شده است.

جدول4-1-آمارتوصیفی متغیرهای مدل اول

متغیرها
میانگین

میانه

حداکثر

حداقل
انحراف معیار
چولگی

کشیدگی
جارگ برا

آماره احتمال
0.23- 0.02 27.51 75.88- 4.16 12.93- 241.78 1129736 0.00
0.000173 1.40e-6 0.140 0.16- 0.013 0.412- 103.10 196255.2 0.00
0.090 0.080 1.470 2.440- 0.367 1.018- 13.47 2230.03 0.00
ROA 13.220 11.055 62.040 7.350- 10.483 1.403 5.579 284.69 0.00

4-2- 2- آمار استنباطی
همانطور که در قسمت تبیین مدل ذکر شد، برای به دست آوردن مقدار اقلام تعهد اختیاری از مدل زیر بهره جسته ایم، در واقع اقلام تعهدی شرکت ها، همان جمله اخلال رگرسیون زیر می باشد:

t : دوره زمانی مورد نظر از سال 1387 الی 1391 می باشد
i : مقاطع مورد نظر می باشد، که عبارت است 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

4-2-2-1-