دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره گزارشگری مالی

ی پژوهش جای گذاری شده اند. در زیر به تفصیل به تعریف عملیاتی متغیرهای مدل شماره ۱ومدل شماره۲ می پردازیم.
مدل شماره۱

مدل شماره ۲

۱-۱۶-۵-۱-اقلام تعهدی جاری
CAit درمدل شماره۱، معرف اقلام تعهدی جاری شرکت ها می باشد. که باتوجه به مقاله مرجع (فیونگ وگودوین، ۲۰۱۳) بااستفاده ازفرمول زیرمحاسبه شده است.
CA= جریان های نقدعملیاتی- استهلاک + سودقبل ازاقلام غیرمترقبه
به تبعیت ازفرمول بالا می توان کل اقلام تعهدی جاری سال گذشته را نیزمحاسبه کرد که از آن در پژوهش حاضرتحت عنوان به عنوان متغیر کنترلی یاد می شود.

۱-۱۶-۵-۲-مجموع دارایی ها
ASSETSt-1 درمدل شماره ۱ مجموع دارایی های شرکت ها درسال قبل( شروع سال مالی) می باشد. که ازصورت های مالی شرکت ها استخراج شده است.

۱-۱۶-۵-۳- تغییرات فروش

ΔSALES t درمدل شماره۱ تغییرات فروش شرکت ها برای سال tمی باشد.
ΔSALES t = فروش سال جاری- فروش سال قبل

۱-۱۶-۵-۴- تغییرات حسابهای دریافتنی
ARt در مدل شماره۱ تغییرات حسابهای دریافتنی شرکت ها برای سال t می باشد.
ARt = حسابهای دریافتنی در سال قبل – حسابهای دریافتنی در سال جاری
۱-۱۶-۵-۵- بازده دارایی ها
ROA t-1 درمدل شماره۱ نرخ بازده دارایی ها برای سال مالی گذشته می باشد. که بااستفاده ازنرم افزاررهاوردنوین ازصورت های مالی استخراج شده است.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۱۶-۵-۵- اقلام تعهدی اختیاری
درمدل شماره۲اقلام تعهدی اختیاری(شاخص اندازگیری مدیریت سود) می باشد. . قابل ذکراست که بعدازنرمال کردن جمله اخلالِ مدلِ شماره۱ (مدل تعدیل شده جونز) با استفاده ازنرم افزارMINITAB، از آن به عنوان متغیروابسته DCA که نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری در مدل شماره۲ می باشد، استفاده شده است.

۱-۱۶-۵-۶- بدهی
بدهی های کوتاه مدت + حصه جاری بدهی بلندمدت=
لازم به ذکراست که بدهی های کوتاه مدت از ترازنامه شرکت ها وحصه جاری بدهی های بلندمدت از پیوست صورت های مالی استخراج شده است.

۱-۱۶-۵-۷-اعتبار
از متغیرIGit به عنوان شاخص اعتباردر هر۳فرضیه استفاده شده است.
شرکت های بااعتباربالا: شرکت هایی هستندکه در رتبه بندی IMI-100 که توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، در بین ۴۰۰ شرکت برتر باشند. در فرضیه ها این شرکت هابه عنوان شرکت های با اعتبار بالادرنظرگرفته می شود ودراین صورت به IGit مقدار یک داده می شود.
شرکت های بااعتبارپایین: شرکت هایی هستندکه در رتبه بندی IMI-100 که توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، در بین ۴۰۰ شرکت برتر نباشند درفرضیه هااین شرکت هابه عنوان شرکت های دارای اعتبار پایین درنظرگرفته می شود ودراین صورت IGit مقدار صفرمی گیرد.

۱-۱۶-۵-۸- ارزش بازار
نحوه محاسبه ارزش بازار) ( SIZEاز قرار فرمول زیر می باشد
SIZE = N. P
N = تعداد سهام
P = قیمت سهام در آخرین روز معامله

(گزارش ویژهی سازمان مدیریت صنعتی -۱۳۹۱، ص۳).

۱-۱۶-۵-۹- نسبت دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها (LEVERAGEit)
این متغیررا باتوجه بهیافته های مطالعات قبلی تحت عنوان LEVERAGEit به عنوان متغیرکنترلی لحاظ می کنیم. (فیونگ وگودوین، ۲۰۱۳). که هرکدام ازمتغیرهای موجود درنسبت زیر ازصورت های مالی شرکت ها استخراج شده است.

۱-۱۶-۵-۱۰-نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی ( )
این متغیررا باتوجه بهیافته های مطالعات قبلی تحت عنوان به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضرلحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین، ۲۰۱۳). که هرکدام ازمتغیرهای موجود درنسبت زیر ازصورت های مالی شرکت ها استخراج شده است.

۱-۱۶-۵-۱۱-زیان مالی
این متغیر را باتوجه بهیافته های مطالعات قبلی تحت عنوان به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضر لحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین،۲۰۱۳). این متغیر، متغیری دامی است، به عبارت دیگر اگر شرکت‎های مزبور در سال مالی زیان داشته باشد متغیرمقدار یک می گیرد و در غیر اینصورت مقدار آن صفر است.

۱-۱۶-۵-۱۲- نسبت جریان نقدی ناشی از عملیات به کل دارایی از شروع سال مالی
این متغیررا باتوجه بهیافته های مطالعات قبلی تحت عنوان به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضرلحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین، ۲۰۱۳).

۱-۱۶-۵-۱۳- انحراف استانداردفروش طی ۵سال تقسیم بر کل دارایی ها( )
این متغیررا باتوجه بهیافته های مطالعات قبلی تحت عنوان به عنوان متغیرکنترلی در پژوهش حاضرلحاظ کردیم. (فیونگ وگودوین، ۲۰۱۳).

۱-۱۶-۵-۱۴- متغیردامی
اگر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشند مقداراین متغیر یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می‎گیرد.

۱-۱۶-۵-۱۵-متغیر
این متغیرنشان دهنده تعداد اعضای هیات مدیره شرکت ها می باشد. که اطلاعات مربوط به این متغیرازسایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه ومطالعات اسلامی – سازمان بورس اوراق بهادار

(www. rdis. ir ) استخراج شده است.

۱-۱۶-۵-۱۶-متغیردامی BIG
اگرشرکت بوسیله‎ی سازمان حسابرسی حسابرسی شده باشدمقدار این متغیر۱است و اگر بوسیله سازمانی غیرازسازمان نامبرده حسابرسی شده باشد۰ است. که این اطلاعات ازسایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه ومطالعات اسلامی – سازمان بورس اوراق بهادار (www. rdis. ir ) ونیزازسایت www. Codal استخراج شده است.

۱-۱۷- ساختار کلی تحقیق
در فصل اول کلیات تحقیق ارائه شد. در این فصل به طور خلاصه به مقدمه ای در رابطه با موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، هدف تحقیق، فرضیه های تحقیق، متغیرها وسوال تحقیق، قلمروتحقیق وروش تحقیق اشاره شده است.
در فصل دوم مروری بر مبانی نظری وادبیات وپیشینه تحقیق خواهد شد. در فصل سوم روش اجرایی تحیقق به تفصیل شرح داده خواهد شد و در فصل چهارم نیز داده های مورد تجزیه تحلیل قرار خواهند گرفت وفرضیه های تحقیق مورد بررسی وآزمون قرار می گیرند. در فصل پنجم به بحث و نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها و محدودیت های تحقیق پرداخته خواهد شد.

۲-۱- مقدمه
صورتهای مالی بخش اصلی فرآیند گزارشگری مالی را تشکیل می دهد. هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی، وانعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد. اعتبار دهندگان همواره نگران توزیع وام های اعطایی بوده ودر قبال اخذ وام جدید توسط شرکت واولویت دادن به تسویه آن ها در مقابل وام های قبلی حساسیت نشان می‎دهند.
اشباف وهمکاران۲۰۰۶گزارش می دهند که کیفیت حاکمیت یک شرکت بطور مثبتی با اعتبارآن شرکت وسطوح بدهی(مقدار بدهی کم ویازیاد)وسررسیدبدهی(بدهی کوتاه مدت ویابلندمدت)شرکت ها در ارتباط است.طبق تحقیقات صورت گرفته یکی ازراه های توسعه وحل مشکلات اقتصادی جذب سرمایه ها وهدایت آنها به بخش های مولد اقتصادی است واز طرفی، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که سود بیشتر ویا ریسک کمتری داشته باشند. به همین دلیل سرمایه گذاران به عنوان یکی از مهمترینگروه های استفاده کننده از صورتهای مالی جهت هدایت سرمایه های خود به سمت صنایع با بازدهی بالا، توجه خود را به رقم سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان منعطف می دارند. نظربه توجه وتاکید زیادگروه های استفاده کننده از گزارشهای مالی بر روی سود، مدیران شرکتها سعی می کنند تا رقم اعلام شدهی سود که در غلب صورتهای مالی ارائه می شود را با اختیاراتی که دارند تحت تاثیر قرار دهند.جونزوشارما (۲۰۰۱)، تعریف جامعی در خصوص مدیریت سود ارائه نموده اند. به عقیده آن ها مدیریت سود(دستکاری سود)زمانی اتفاق می افتد که مدیران با استفاده از قضاوت(تشخیص) در گزارشگری مالی وساختارمبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان(شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه گذاران و… ) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، درگزارشگری مالی تغییر ایجاد می کند.

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- مفهوم سود
ارزش یک شرکت ناشی از انتظارات بازار از عملکرد آتی آن شرکت است. سیستم حسابداری اطلاعات مورد نیاز برای برآورد این انتظارات را در اختیار افراد قرار می دهد. ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بیانگر عملکرد گذشته و سود جاری، نشان دهنده‎ی عملکرد آینده است. این دو معیار (سود وارزش دفتری) برای ارزشگذاری شرکت توسط افراد مختلف از جمله سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی مورد استفاده قرار می‎گیرد. مربوط بودن ارقام مندرج در صورت های مالی تحت تاثیرآگاهی و درک بازار از این اطلاعات و همچنین قابلیت اعتماد به این اطلاعات است. رقم سود حسابداری تحت تاثیر روش های حسابداری انتخاب شده مدیریتی است که ممکن است موجب کاهش قابلیت اعتماد به این رقم شده ودر فرآیند ارزشگذاری شرکت مفید واقع نشود. مدیریت سود یکی از عواملی است که سبب شده است تا قابلیت اعتماد به صورت های مالی ومخصوصا سود گزارش شده مندرج در آن صورت ها کاهش یابد (خدادادی و همکاران، ۱۳۸۹).
سودحسابداری به دو جزء نقدی وتعهدی قابل تقسیم است. جزء تعهدی نیز قابل تقسیم به اجزای دیگری خواهد بود. سودحسابداری براساس مبنای تعهدی شناسایی میگردد. معمولااستفاده ازمبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سودعملیاتی گزارش شده باخالص جریان های نقدی حاصل ازعملیات وگزارش یک سری اقلام تعهدی درصورتهای مالی می شود. (ثقفی وهمکاران، ۱۳۸۸)
باتوجه به توضیح مرکزتحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی محوراصلی حسابداری تعهدی مفاهیم”تحقق وتطابق هزینه بادرآمد” است. به عبارت دیگر حسابداری تعهدی سودرا به عنوان مابه التفاوت درآمدهای شناسایی شده دریک دوره مالی وهزینه های تطابق یافته باآن درآمدها، اندازگیری می‎کند (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۲، ص۷۰).
تحت استانداردهای حسابداری تعهدی، درآمدهاو هزینه ها در زمان وقوع شناسایی می گردند. حسابداری تعهدی این اختیاررا فراهم می آورد که صورت های مالی تصویر بهتری از عملکرد شرکت ارائه نمایند؛ اما اقلام تعهدی نیازمند فرضیه ها و برآوردهای معینی است. استفاده از این اختیارات برای مدیریت اقلام تعهدی در جهت دستیابی به نتایج از پیش تعیین شده گزارشگری، اصطلاحاً مدیریت سود نام دارد. مدیریت سود با عوامل خاصی در ارتباط است که می تواند کیفیت گزار شهای مالی حسابرسی شده را کاهش دهد. برای نمونه، استقلال حسابرس، دستمزد خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و اهمیت شرکت مورد رسیدگی. این یافته ها، نشان دهنده آن است که گزارش ها )صورت های (مالی حسابرسی شده، لزوماً خالی از مدیریت سود نخواهندبود (فرانکل وهمکاران ۲۰۰۲).
در واقع حسابرس باید حسابرسی را با تردید حرفه ای–احتمال وجود شرایطی که ممکن است موجب اشتباه و یا تحریف بااهمیت درصورتهای مالی شودبرنامه ریزی واجرا کند. برای مثال، ازحسابرس معمولا انتظار می‎رود شواهدی برای پشتیبانی ازمطالب مندرج درتاییدیه مدیران بیابد. نه آن که فرض کندآن ها لزوما درست است (کمیته فنی سازمان حسابرسی، ۱۳۸۲، ص۷۰).
پایه و اساس استفاده ازسیستم حسابداری تعهدی این است که به مدیران این امکان را می‎دهد تا بتوانند وجوه نقد را به منظور بهتر نشان دادن عملکرد و وضعیت بنگاه اقتصادی تعدیل کنند. از اینرو، هنگامی که مدیران بااستفاده ازاقلام تعهدی دست به مدیریت سود میزنند، رقم سودحسابداری نمی تواندشاخص قابل اتکایی برای ارزیابی عملکردشرکت به حساب آید. ( ویلن ، ۲۰۰۴).

۲-۲-۲- مقایسه سود در حسابداری نقدی وتعهدی
درآمدهای فروش یک دوره الزاما مساوی دریافتهای نقدی درآن دوره نیست. وهمین طور، هزینه های یک دوره نیز ممکن است باپرداختهای نقدی آن دوره مساوی نباشد. یک روش اندازگیری سود، مبتنی بر”حسابداری نقدی” است. دراین روش، فروش ها تا زمان دریافت نقدی آن ثبت نمی گردد. به همین نحو، اقلام بهای تمام شده وهزینه ها نیز در دوره ای ازفروش کسرمی شود که عملا پرداخت می گردد. بنابراین هیچ کدام ازمفاهیم ” تحقق” یا” تطابق هزینه با درآمد” دراین روش کاربرد ندارد (شباهنگ، ۱۳۷۵، ص۷۰).
بعبارت دیگر تنها”حسابداری تعهدی” که مبتنی برمفاهیم اساسی” تحقق درآمد” و” تطابق هزینه با درآمد” است درچارچوب “اصول پذیرفته شده ” حسابداری قراردارد. (شباهنگ، ۱۳۷۵، ص۷۳)
هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی می گوید:اطلاعات سود بنگاه اقتصادی براساس حسابداری تعهدی (نسبت به اطلاعات محدود شده به دریافت ها و پرداخت های نقدی) عموماً شاخص بهتری از توانایی جاری و مداوم آنها در ایجاد جریان نقد فراهم می‎کند (امینی وهمکاران، ۱۳۸۹).

۲-۲-۳- هدف ازگزارشگری مالی
هدف گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که سرمایه گذاران، بستانکاران وسایراستفاه کنندگان را دراتخاذتصمیمات اقتصادی یاری رساند. براساس مبانی نظری گزارشگری مالی ایران، اطلاعات ارائه شده توسط سیستم حسابداری، تنها هنگامی می توانددرفرآیند تصمیم گیری های اقتصادی تصمیم گیرندگان مفید واقع شده، مورداستفاده قرارگیرد که ازحداقل استاندارد های لازم برخوردارباشد. این استانداردهای دستوری، “ویژگی های کیفی” اطلاعات حسابداری نامیده شده ومی توانندبرمیزان سودمندی اطلاعات بیافزایند (اعتمادی وهمکاران، ۱۳۸۹).
گزارشگری مالی باید استفاده کنندگان ازصورتهای مالی را قادر به پیش بینی دقیق تر جریان نقدی سازد. این موضوع در چارچوب نظری گزارشگری مالی که تعیین کننده اهداف گزارشگری مالی است به صراحت تائید شده است. در بیانیه مفاهیم حسابداری شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی عنوان شده است که “گزارشگری مالی باید به منظور کمک به سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه، اعتباردهندگان و دیگراستفاده کنندگان در برآورد مبلغ، زمان و عدم اطمینان دریافتهای آتی، اطلاعاتی را فراهم نماید”. براساس آنچه که چارچوبهای نظری بر آن تاکید دارند، نمیتوان تنها از جریانهای نقدی جاری برای پیش بینی استفاده نمود و به کارگیری اقلام تعهدی در پیش بینی جریانهای نقدی آتی نسبت به زمانی که تنها ازجریانهای نقدی جاری استفاده میشود، قابلیت پیش بینی را افزایش میدهد. با توجه به آنچه که بیان گردید و تاکیدی که چارچوبهای نظری در ارتباط با بکارگیری صورتهای مالی و مفید بودن آن در پیش بینی جریان های نقدی آتی و مبلغ و زمان این وجوه دارند، میتوان به توجه خاص حرفه حسابداری به این مقوله پی برد. تاکید چارچوب های نظری بر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *