دانلود رایگان پایان نامه مدیریت درباره اقلام تعهدی اختیاری

بدهی کم ویازیاد) وسررسیدبدهی(بدهی کوتاه مدت ویابلندمدت) شرکت ها در ارتباط است. به عنوان مثال شرکت هایی با سطوح بسیار بالایی از بدهی چنانچه مکانیزم های حاکمیتی (حاکمیت شرکتی) ضعیفی داشته باشند می تواندمنجربه انگیزه هایی برای مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی شود.
مدیریت سودغالبادرموردشرکت هایی رخ می دهدکه مکانیزم های باکیفیتی برای حمایت ازمنافع سرمایه گذاران وکنترل رفتارفرصت طلبانه مدیران ندارند. ازجمله این مکانیزم هابه منظورکاهش مسئلهی نمایندگی وافزایش کیفیت سودواطلاعات ارائه شده مکانیزم نظام راهبری(مدیران غیرموظف به عنوان مکانیزم نظارتی درون سازمانی وسرمایه گذاران نهادی به عنوان مکانیزم نظارتی برون سازمانی) شرکتی است. (کردتبار، رسائیان، 1389)
فرض ما بر این است که عدم لحاظ متغیر اعتبار شرکت ها وتوجه به نوع بدهی(بدهی کوتاه مدت و بلند مدت) منجر به نتایج تجربی متناقض موجود در مطالعات قبلی شده است.
نتایجیافته های گوپتا وهمکاران 2008، دریک مطالعه مقطعی درآمریکا، نشان دهندهی رابطه ای مثبت بین بدهی های کوتاه مدت ومدیریت سود می باشد. آنهااینگونه بیان می کنندکه درواقع وام گیرندگان درتلاش برای کلاه برداری ازوام دهندگان بودند. باتوجه به تئوری بحران مالی آنهااستدلال کردندکه شرکت هایی با اخبار اقتصادی ناگوار بیشتر احتمال دارد که با استفاده از اقلام تعهدی و بدهی کوتاه مدت برروی این اخبار ناگوار سرپوش بگذارند.

اما این مطالعه انجام شده توسط گوپتاوهمکاران(2008)اعتبارشرکت هارادرنظرنمی گیرد و فرض آن‎ها براین است که بدهی کوتاه مدت، مدیریت سودرابرای شرکت هاافزایش می دهد. درمقایسه بامطالعات گوپتا و همکاران (2008) پژوهش حاضر اعتبار شرکت هارانیزبه عنوان متغیری جدید در نظرمی گیرد. در پژوهش حاضر این سوال را مطرح می کنیم که آیا مدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی درشرکت های با اعتبار بالا و دارای بدهی کوتاه مدت کمتراست؟
بطورکلی استدلال ما بر این است که شرکت های بااعتباربالاانگیزه کمتری برای مدیریت سوددارند. واین انگیزه کمتر برای مدیریت سود به دلیل نظارت بستانکاران برروی بدهی های کوتاه مدت می باشد.

1-3- ضرورت واهمیت انجام تحقیق
برخی از مطالعات رابطه‎ی مثبتی را بین مدیریت سود و بدهی نشان می دهند که از جمله این مطالعات می‎توان بهیافته های کلین2002اشاره کرد و برخی دیگر هیچ ارتباطی بین این دو متغیر در نظر نمی‎گیرند و برخی دیگر مانندیافته های بکروهمکاران1998رابطه ای منفی رابین این دو متغیرنشان می دهند. به نظرمی رسدکه نقش نظارتی وام دهندگان برمدیریت، توسط بسیاری ازمطالعات انجام شده نادیده گرفته شده است به عبارت دیگرمطالعات کمتری درموردمزایای نظارت بربدهی به کاربران گزارشگری مالی صورت گرفته است. (فیوگ وگودوین، 2013).

شواهد مابانشان دادن مزایای نظارت وام دهندگان، می تواندبه کیفیت امورمالی وحسابداری کمک شایانی برساند.
تحقیق مابانشان دادن اینکه نوع بدهی(کوتاه مدت وبلندمدت) ومتغیراعتبارشرکت هانیزبرای مدیریت سود حائزاهمیت است علت احتمالی برای تناقض درنتایج مستندشده توسط مطالعات قبلی رانشان می دهد.
این تحقیق شواهدی ازمزایای نظارت بربدهی های کوتاه مدت باتوجه به رفتارمدیریت سودمبتنی براقلام تعهدی ارائه می کند.
1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف علمی

1-4-1-1- تبیین نقش نظارت وام دهندگان بربدهی های کوتاه مدت.
1-4-1-2- تبیین رابطه بین بدهی های کوتاه مدت ورفتارمدیریت سود مبتنی براقلام تعهدی.

1-4-2- اهداف کاربردی

1-4-2-1- ارتقای امورمالی وحسابداری.
1-4-2-2 ارتقای کیفیت صورتهای مالی بواسطه متغیربدهی های کوتاه مدت
1-4-2-3- ارائه راهکاری به منظورکاهش رفتارهای فرصت طلبانه کارمندان ومدیران شرکت ها.

1-4-3- ضرورت های خاص انجام تحقیق
افزایش کیفیت حسابداری بواسطه کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیران ازطریق نظارت وام دهندگان.

1-5- فرضیه های تحقیق
باتوجه به مواردی که در قسمت های قبلی بیان شد وبراساس بررسی هایی که در ادبیات و مبانی نظری موجود به عمل آمده سه فرضیه به شرح زیر برای این تحقیق اتخاب شد.

فرضیه 1. رابطه معنی داری بین اعتبار شرکت ها و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی وجود دارد.
فرضیه 2. رابطه معنی داری بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکت‎هایی با اعتبار کمتر وجود دارد.
فرضیه 3. رابطه معنی داری بین بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی برای شرکت‎هایی با اعتبار بیشتر وجود دارد.

1-6- مدل رگرسیونی پژوهش
باتوجه به فرضیه های پژوهش وبه منظور بررسی روابط بین متغیرها(عوامل موثر برمدیریت سود) ازدومدل زیر(مدل شماره1 ومدل شماره2) استفاده شده است. که 3فرضیه اشاره شده دربالاهمگی بااستفاده ازمدل شماره 2 مورد بررسی وآزمون قرارمیگیرند. قابل ذکراست که بعدازنرمال کردن جمله اخلالِ مدلِ شماره1 (مدل تعدیل شده جونز) با استفاده ازنرم افزار MINITAB، ازآن به عنوان متغیر وابسته DCA که نشان دهنده اقلام تعهدی اختیاری در مدل شماره2 می باشد، استفاده شده است. اقلام تعهدی اختیاری شاخصی برای اندازگیری مدیریت سود در مدل شماره2 می باشد.

مدل شماره 1

CAit درمدل شماره1، معرف اقلام تعهدی جاری شرکت ها می باشد. که باتوجه به مقاله مرجع (فیونگ وگودوین، 2013) بااستفاده ازفرمول زیرمحاسبه شده است.
CA= جریان های نقدعملیاتی- استهلاک + سودقبل ازاقلام غیرمترقبه

ASSETSt-1: مجموع دارایی های شرکت ها درسال قبل( شروع سال مالی) می باشد.
ΔSALESt: تغییرات فروش شرکت ها برای سال tمی باشد. (فروش سال قبل-فروش سال جاری)
ROAt-1: نرخ بازده دارایی ها برای سال مالی گذشته می باشد.
ARt: تغییرات حسابهای دریافتنی در سال t می باشد.

ARt = حسابهای دریافتنی در سال قبل – حسابهای دریافتنی در سال جاری

مدل شماره 2

اقلام تعهدی اختیاری(شاخص اندازگیری مدیریت سود) (نرمال شده)
: بدهی های کوتاه مدت +حصه جاری بدهی بلندمدت
: متغیر دامی است. اگر شرکت موردنظر، در رتبه بندی IMI-100 توسط سازمان مدیریت صنعتی در بین 400 شرکت برتر باشد مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد.
: کل اقلام تعهدی جاری سال گذشته
: ارزش بازار
: نسبت دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی به کل دارایی ها
: نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی.

: متغیر دامی است، اگر شرکت در سال مالی زیان داشته باشد مقدار یک می گیرد و در غیراینصورت مقدار صفر است.
: نسبت جریان نقدی ناشی از عملیات به کل دارایی از شروع سال مالی
: انحراف استانداردفروش طی 5سال تقسیم بر کل دارایی ها
: متغیر دامی است. اگر رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشند مقدار یک و در غیر اینصورت مقدار صفر می گیرد.
: تعداد اعضای هیات مدیره
BIGit:متغیردامی است اگرشرکت بوسیلهی سازمان حسابرسی حسابرسی شده باشد1است واگربوسیله سازمانی غیرازسازمان نامبرده حسابرسی شده باشد0 است.
: جمله اخلال مدل
i: 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
t: دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 1387 الی 1391
1-7- متغیرهای تحقیق

جدول 1-1 متغیرهای تحقیق
متغیرها
توضیحات
وابسته DCA اقلام تعهدی اختیاری(شاخص اندازگیری مدیریت سود) که ازمعادله 1تخمین زده شده است
مستقل DEBT بدهی کوتاه مدت + حصه جاری بدهی بلندمدت
IG 1است اگرشرکت موردنظر درارزیابی IMI-100 سازمان مدیریت صنعتی جزء 400شرکت برتر باشدودرغیراینصورت 0 است.

IG *DEBT رابطه متقابل بدهی های کوتاه مدت بااعتبارشرکت ها(بدهی های کوتاه مدت بالحاظ اعتبارشرکتها)
کنترل BIG اگرشرکت بوسیلهی سازمان حسابرسی حسابرسی شده باشد1است واگربوسیله سازمانی غیرازسازمان نامبرده حسابرسی شده باشد0 است.
L1ACCRUAL کل اقلام تعهدی جاری سال گذشته.

این نوشته را هم بخوانید :   فایل رایگان پایان نامه مدیریت :تحقیقات مقدماتی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

SIZE ارزش بازاراندازه گیری شده
SIZE=N. P
: N تعداد سهام
P: قیمت سهام
LEVERAGE دارایی های کل منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی تقسیم برکل دارایی ها
MB ارزش بازارحقوق صاحبان سهام تقسیم برارزش دفتری حقوق صاحبان سهام عادی
LOSS اگرشرکت گزارش زیان درسال مالی داشته باشد1ودرغیراینصورت 0 است
CFO جریان نقدی ناشی ازعملیات تقسیم برکل دارایی ازشروع سال مالی
STDSALE انحراف استانداردفروش طی 5 سال تقسیم برجمع کل دارایی

CEODUAL 1است اگررئیس هیئت مدیره ومدیرعامل یکنفرباشد ودرغیراینصورت0 است
BSIZE تعداداعضای هیات مدیره

1-8- سوال تحقیق
آیامدیریت سودمبتنی براقلام تعهدی درشرکتهای بااعتباربالاودارای بدهی کوتاه مدت، کمتراست؟

1-9- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق را می توان در سه بعد قلمرو موضوعی قلمرومکانی وقلمرو زمانی مورد بررسی قرار داد.

1-9-1 قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه ارتباط میان بدهی های کوتاه مدت و مدیریت سود می باشد.
1-9-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی تحقیق حاضر عبارت است از شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران
1-9-3- قلمرو زمانی
قلمرو زمانی پژوهش حاضر، ازابتدای سال 1387 لغایت پایان سال 1391 (دوره5 ساله) می باشد.

1-10- روش تحقیق
روش انجام تحقیق در اجرای هرتحقیقی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این قسم از فصل اول، به طور مختصر به بیان نحوهی انجام تحقیق پرداخته می شود.

1-11- نوع مطالعه
باتوجه به اینکه هرتحقیق با یک مساله وهدف خاص آغاز می شودلذا برپایه ماهیت مساله های مطرح شده و هدفی که از تحقیق که پژوهشگر دنبال می کند، می توان تحقیقات را طبقه بندی کردوانواع آن ها را از همدیگر بازشناسی کرد. (خاکی، صص94-93)نوع تحقیق حاضر براساس هدف کاربردی محسوب می‌شود.
مطالعهی حاضر،براساس ماهیت وروش پژوهش، توصیفی واز نوع همبستگی بوده ومدل آماری که در این تحقیق بکار رفته می شود، مدل رگرسیون چند متغیره می باشد که در این پژوهش روابط همبستگی بین متغیرها را برآورد می کند.
به منظور بررسی فرضیه‎های تحقیق با استفاده از مدل های رگرسیون که در فصل سوم به طور مفصل توضیح داده می شود، فرضیه های تحقیق تخمین زده می شود وسپس با استفاده از آزمون های آماری معنی‎داری آن رگرسیون ها بررسی می شود. نهایتا به فرضیه‎های تحقیق باتوجه به فرض های آماری و نتایج به دست آمده، پاسخ داده می شود.

1-12- جامعهی آماری
جامعهی آماری تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی بین سالهای 1387 الی 1391 می باشد.

1-13- روش وطرح نمونه برداری
در این پژوهش، آن دسته از شرکت های عضو جامعهی آماری، که دارای یک سری ویژگی های مورد نظر باشند، به روش غربالگری به عنوان نمونه انتخاب می شوند. که این ویژگی ها عبارتند از:
اطلاعات کامل هر یک از شرکتها مورد مطالعه وجود داشته باشد.
پایان سال مالی شرکتهای مورد مطالعه 29 اسفند ماه باشد
. شرکتها در طول دورهی تحقیق تغییر سال مالی نداده باشند.
نماد معاملاتی شرکت ها بیش از 4 ماه متوقف نشده باشد.
5. شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشد.
تعدادهرکدام ازشرکت های نام برده ازقرار زیراست:
کل شرکت های پذیرفته شده درسازمان بورس اوراق بهادارازسال1387 لغایت 1391 407
شرکت هایی که اطلاعات کامل آن ها دردسترس نبود (9)
شرکت هایی که پایان سال مالی آن ها 29 اسفند ماه نبوده (145)
شرکتهایی که در طول دوره تحقیق مورد مطالعه تغییرسال مالی داده باشند (37)
نماد معاملاتی شرکت ها بیش از 4 ماه متوقف شده باشد. ( 39 )
شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی باشد (83)
کل شرکت های نمونه 94

1-14- ابزار گردآوری داده ها
داده های موردنظر ازطریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب ومراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی آن ها ومراجعه به سایت اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه ومطالعات اسلامی – سازمان بورس اوراق بهادار (www. rdis. ir) واستفاده ازاطلاعات مالی سازمان مدیریت صنعتی و بهره مندی ازطرح رتبه بندی IMI-100 این سازمان و اطلاعات سایت کدال(www. codal. ir) ونیز بااستفاده ازبانک اطلاعاتی نرم افزارهای رهاوردنوین انجام شد.

1-15- ابزار تجزیه تحلیل
تجزیه تحلیل داده های تحقیق از طریق بکارگیری آزمون های آماری وبه کمک نرم افزارEviews7 انجام شد.

1-16- تعریف مفهومی وعملیاتی واژه های کلیدی پژوهش

1-16-1- تعریف مفهومی
1-16-1-1- اقلام تعهدی
سودحسابداری درسیستم حسابداری تعهدی از دوقسم؛جریانات نقدی واقلام تعهدی تشکیل شده است. (لیووهمکاران ، 2010).
معمولا استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود عملیاتی گزارش شده با خالص جریان های نقدی حاصل ازعملیات وگزارش یک سری اقلام تعهدی درصورتهای مالی می شود. (ثقفی وهاشمی، 1383؛ مشایخی وشریعتی ایوری، 1388)

1-16-2-اقلام تعهدی اختیاری
اقلام تعهدی از دوقسم اختیاری (آن قسم از اقلام که مدیریت می تواند آن‎ها را دستکاری نماید) و غیر اختیاری (آن قسم از اقلام که در روندعادی فعالیت واحدتجاری ایجاد می گردد.) تشکیل می گردد. همچنین اقلام تعهدی اختیاری از دوقسم جاری(به مانند:حساب ها واسناد دریافتنی وپرداختنی کوتاه مدت) و غیر جاری (به مانند: حساب ها واسناد دریافتنی بلندمدت) تشکیل می گردد. (لیو وهمکاران، 2010).

1-16-3-مدیریت سود
مدیریت سود در واقع اقدام آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت درخصوص چگونگی گزارش سود، جهت رسیدن به اهداف خاص بوده، به گونه ای که با اصول پذیرفته شده حسابداری وقوانین مربوطه در تضاد نباشد (لیو وهمکاران، 2010)

1-16-4-بدهی های کوتاه مدت
در مطالعات مدیریت تمایزناچیزی بین بدهی های کوتاه مدت وبلند مدت ایجاد شده است. بدهی های کوتاه مدت باعث افزایش ریسک نقدینگی یک شرکت می شود (ازاعتبارشرکت می کاهد) زیرا که گردش وجوه نقد باید هرچه زودتر برای بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار گیرند (جانسون ، 2003)

1-16-5-تعریف عملیاتی
متغیرهای پژوهش حاضرشامل متغیرهای مستقل، وابسته و کنترلی می باشد که داده های موردنیاز جهت محاسبه این متغیرها برحسب مورداز صورت های مالی شرکت های مذبور (ترازنامه و صورت حساب سود و زیان) جمع آوری وبا انتقال به صفحه گسترده EXCEL با توجه به تعریف عملیاتی هریک، محاسبه و در مدل ها

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*