دانلود : بررسی تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

A hand holding a flashlight uncovering hidden arrow sign. Business vector concept illustration

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

تکه ای از متن پایان نامه :

ارتباط ارتفاع با درجه حرارت (گرادیان حرارتی ) :

در مطالعه گرادیان حرارتی منطقه مورد مطالعه با در نظر داشتن شرایط اقلیمی و وضعیت توپوگرافی به دو بخش ساحلی و غیر ساحلی قابل تقسیم می باشد، بخش ساحلی شامل نوار واقع در ساحل دریای خزر که ارتفاع آنرا می توان کمتر از 200 متر در نظر گرفت می باشد. در این نوار که ارتباط بین دما و ارتفاع وجود ندارد می‎توان میانگین ایستگاههای موجود را به عنوان مقدار متوسط منطقه اختیار نمود. در بخش غیر ساحلی و آمار متوسط دراز مدت درجه حرارت ماهانه و سالانه آنها اقدام به رسم گرادیان حرارتی بصورت ماهانه و سالانه گردید که این نمودارها در اشکال شماره (5-10) تا (5-15) ارائه شده اند. در رسم  گرادیان های فوق از پیاده کردن نقاطی که آمار ایستگاههای آنها کمتر از 10 سال می باشد خودداری شده می باشد، با در نظر داشتن گرادیانهای رسم شده فوق ملاحظه می گردد که تغییرات درجه حرارت با ارتفاع به ازاء هر یک صد متر بین 42/0 تا 66/0 درجه سانتیگراد در ماههای مختلف سال بوده و تغییرات سالانه آن 55/0 درجه سانتیگراد به ازاء هر یکصد متر ارتفاع می باشد، معادلات گرادیانهای ماهانه و سالانه در نواحی بالاتر از 200 متر درمنطقه مورد مطالعه در جدول شماره (3-3) ارایه شده می باشد.
برای فصول سال نیز بین دما و ارتفاع ارتباط مستقر گردید که همبستگی بسیار خوبی بین کاهش دما و افزایش ارتفاع برای تمام فصول در منطقه به دست آمد که جدول شماره (3-4) ارتباط بدست آمده برای فصول مختلف را نشان می دهد.

 

 

جدول 3-4 روابط میانگین دما با ارتفاع در فصول مختلف سال

فصول سالمعادلاتضریب همبستگی
بهار13/17+H0034/0-=T842/0
تابستان5/24+H0047/0-=T825/0
پاییز84/14+H0047/0-=T85/0
زمستان44/7+H0051/0-=T8419/0

 

 

تعداد روزهای یخبندان :

بر طبق تعریف، روز یخبندان روزی می باشد که طی آن دمای هوا به صفر یا کمتر از آن رسیده باشد. دوره یخبندان نیز به دوره ای اطلاق می گردد که روزهای یخبندان طی آن اتفاق  می افتد. جهت مطالعه بیشتر و بهتر روزهای یخبندان نیاز به داده های دمای روزانه در ایستگاههای واحد اندازه گیری دما می باشند. (سینوپتیک، کلیماتولوژی، تبخیر سنجی) جدول شماره (3-5) تعداد روزهای یخبندان را در ایستگاههای سینوپتیک، کلیماتولوژی و تبخیرسنجی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد. با در نظر داشتن جدول شماره (3-5) بالاترین تعداد روزهای یخبندان متعلق به ایستگاه قلعه رودخان با 5/28 روز و پایینترین با 7/14 روز متعلق به منجیل بدست آمد.

 مطالعه تغییرات روند بارش سالانه، ماهانه و فصلی در دره سفید رود

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه