خرید پایان نامه مدیریت : سود سهام پرداختی

Progress concept. Development attainment, motivation, growth concept. Business concept of goals, success, achievement and challenge. White paper airplanes under construction on blue background.

پرداختی
DPS
1
درآمد
EARNINGS
2
سرمایه گذاری

INVESTMENT

3
با توجه به محاسبات صورت گرفته بر روی داده هایی که جمع آوری شده مقادیر بدست آمده برای هر متغیر در جدول ذیل آمده که در آن کاملا مشخص است که مقدار آماره آزمون صفر بدست آمده است .
جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق
جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق

متغیر های تحقیق
نماد در مدل
DPS
EARNINGS
INVESTMENT
میانگین
751.3502
480188.5
992322.2
میانه
370.0000
57365.50
138547.0
بیشینه
8000.000
30887476
40256365
کمینه
5.000000
-7204976.
4092.000
انحرافمعیار
1187.395
2267082.
3848558.
چولگی
3.990983
7.519129
6.996993
کشیدگی
21.94917
80.79370
58.75581
آمارهجارک- برا
9406.915
139685.7
73526.05
احتمال آماره
0.000000
0.000000
0.000000
تعداد مشاهدات
534

برای آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها، فرض صفر این است که توزیع داده‌ها نرمال می‌باشد. بر اساس اینکه احتمال ارائه شده بر اساس این آزمون بزرگتر از 5 درصد باشد، فرض صفر پذیرفته و در غیر اینصورت رد می‌شود. بر اساس محاسباتی که توسط نرم افزار Eviews 8 برآورد گردیده و در جدول
(4-2) نشان داده شده است همه احتمالات صفر می‌باشند.
4-3 بررسی مانایی متغیرهای مدل
جدول 4-3 نتایج آزمون مانایی در سطح متغیرها
جدول 4-3 نتایج آزمون مانایی در سطح متغیرها

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به منظور به کارگیری مدل خودرگرسیون برداری، ابتدا باید نسبت به شناسایی متغیرها و بررسی مانایی یا نامانایی متغیرهای اقدام نماییم. یکی از رایج ترین آزمون ها جهت مانایی یا نامانایی متغیرها، آزمون دیکی-فولر تعمیم یافته است.
متغیر
آماره ADFO
مقدار بحرانی
5%
DPS
024/17
0104/0
EARNINGS
135/16
0050/0
INVESTMENT
502/19
0000/0
نتایج بدست آمده حاکی از مانا بودن متغیرهای تحقیق در سطح معناداری 95% می باشد.
4-4 آزمون نرمالیته چولسکی(لوتکه پل) در مقادیر برداری
یکی از کاربردهای الگوی VAR که به وسیله سیمز و دیگران استفاده شد، بررسی واکنش متغیرهای الگو نسبت به شوک های به وجود آمده در هر یک از متغیرها است. همچنین آزمون نرمالیته چولسکی(لوتکه پل) مربوط به فرآیند متغیرهای تحقیق در شوک های مربوطه در سه شاخص آماری چولگی، کشیدگی و جارک برا در جدول 4-4 نشان داده شده است.
جدول 4-4 نتایج آزمون نرمالیته چولسکی(لوتکه پل) در مقادیر برداری
جدول 4-4 نتایج آزمون نرمالیته چولسکی(لوتکه پل) در مقادیر برداری

مقادیر
چولگی
آماره کای-دو
معناداری
1
3.786348
850.6284
0.0000
2
-5.361588
1705.633
0.0000
3
2.928926
508.9976
0.0000
ارتباط مشترک بین اجزا
3065.259
0.0000
مقادیر
کشیدگی
آماره کای-دو
معناداری
1
2.43366
59686.80
0.0000
2
1.67010
71999.86
0.0000
3
2.21963
25202.69
0.0000
ارتباط مشترک بین اجزا
156889.3
0.0000
از آنجا که در این تحقیق سه متغیر به صورت برداری مورد بررسی قرار می گیرد بنابراین میزان مقادیر 3 می باشد. با توجه به سطح معناداری بدست آمده، متغیرهای تحقیق نرمال هستند.
4-5 تعیین تعداد وقفه های بهینه در مدل VAR
در یک مدل VAR تشخیص وقفه بهینه از اهمیت زیادی برخوردار است تا بتوان اطمینان حاصل کرد که جملات خطا فرضیات کلاسیک را دارا هستند. بدین منظور جهت تعیین وقفه بهینه، از معیارهای مختلفی همچون معیار شوارتز(SC)، آکائیک(AIC)، حنان کوئین(HQ) استفاده می شود. بر اساس محاسبات جدول زیر و بر پایهی تمامی معیارهای فوق تعداد وقفه بهینه یک است(1=K).
جدول 4-4 تعیین وقفهی بهینه برای الگوی VAR
جدول 4-4 تعیین وقفهی بهینه برای الگوی VAR

وقفه
آکائیک(AIC)
شوارتز(SC)
حنان کوئین(HQ)
0
25/10
21/10
17/8
1
*79/7
*14/9
*25/6
2
32/8
03/7
24/8
با توجه به شاخص آکائیک(AIC) که کمترین مقدار در بین سه وقفه 0 و 1 و 2 می باشد مقدار وقفه بهینه عدد 1 می باشد. علامت ستاره بیانگر وقفهی بهینه بر اساس معیار مورد نظر است.
4-6 آزمون علیت گرنجر/آزمون والد
انگل و گرانجر (1987) بیان کردند که اگر آزمون دیکی فولر را روی پسماندهای ( باقیمانده های ) مدل انجام دادیم و سری زمانی پسماندها مانا شد، این تائیدی بر هم انباشتگی است. اگرچه تحلیل های رگرسیونی، وابستگی یک متغیر به متغیر های دیگر را مورد بررسی قرار می دهد ولی به معنای وجود علیت یا به عبارت دیگر روابط علت و معلولی نمی باشد و اگر به بسیاری از معادلات برازش شده در دوره های پیشین نگاهی انداخته شود حاکی از وجود روابط ساختگی و کاذب می باشد و این موضوع در واقع به وجود رگرسیون کاذب که به علت پایا نبودن جمله پسماند دو سری بر روی دیگر ایجاد می شود، می باشد. برای بررسی رابطه علیت بین داده ها ، از آزمون علیت گرنجر استفاده می شود.
اساس کار آزمون علیت گرنجر که برای سری های زمانی طراحی شده است این است که آیا مقادیر با وقفه سری مذکور در توضیح دهی هریک از سری ها نقش دارند یا ندارند. به عبارت دیگر هر دو حالت امکان پذیر است. در کلامی ساده کدامیک علت و معلول یکدیگر هستند ، یا رابطه علیتی وجود ندارد و یا اینکه علیت دو طرفه می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجر در جدول 4-5 نشان داده شده است.
جدول 4-5 نتایج آزمون علیت گرنجر برای الگوی VAR
جدول 4-5 نتایج آزمون علیت گرنجر برای الگوی VAR

متغیر وابسته: DPS
آماره کای – دو
معناداری
EARNINGS
 0.553999
 0.7581
INVESTMENT
 0.168369
 0.9193
همه
0.795498
0.9391
متغیر وابسته: EARNINGS
آماره کای – دو
معناداری
DPS
 0.365834
 0.8328
INVESTMENT
 27.18125
 0.0000
همه
27.45496
0.0000
متغیر وابسته: INVESTMENT
آماره کای – دو
معناداری
DPS
0.213145
0.8989
EARNINGS
119.1852
0.0000
همه
119.4331
0.0000
همانطور که قبلا نیز گفته شده نتایج آزمون علیت گرنجر نشان دهنده وجود یا عدم وجود رابطه علت و معلولی و یا به نوعی برداری بودن یا برداری نبودن متغیرهای تحقیق است. همانگونه که از جدول4-5 مشخص است هر یک از 3 متغیر هر بار به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و تاثیر سایر متغیرها نسبت به متغیر وابسته سنجیده شده است. از آنجا که احتمال آزمون کای- دو در حالت اجماع همه متغیرها در سطح معنی داری 95% قرار دارد، از اینرو مشخص می شود که بین همه متغیرها رابطه علت و معلولی یا برداری برقرار است.
4-7 تخمین مدل های VAR
مدل های VAR طراحی شده در بخش قبل را پس از بررسی مانایی و تعیین تعداد وقفه بهینه، با استفاده از نرم افزار Eviews براورد می کنیم. نتایج حاصل از تخمین مدل VAR در جدول 4-6 نشان داده شده است.
فرضیه اول: بین سرمایه گذاری با تغییرات درآمد و سود سهام پرداختی رابطهی معناداری وجود دارد.
فرضیه دوم: بین سود سهام پرداختی با تغییرات سرمایه گذاری و در آمدرابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه سوم: بین درآمد با تغییرات سود سهام پرداختی و سرمایه گذاریرابطه معناداری وجود دارد.
جدول 4-6 تخمین مدل های VAR
جدول 4-6 تخمین مدل های VAR

DPS
EARNINGS
INVESTMENT
DPS(-1)
 0.906649
-8.237234
 2.845847
 (0.04900)
 (108.229)
 (65.2298)
[ 18.5023]
[-0.07611]
[ 0.04363]
DPS(-2)
 0.084644
 30.46125
-18.12483
 (0.05314)
 (117.363)
 (70.7347)
[ 1.59293]
[ 0.25955]
[-0.25624]
EARNINGS(-1)