حل و فصل اختلافات

خدمت به تجارت جهانی از طریق ترویج مبادلات و سرمایهگذاری، گشایش بازارهای جهان به روی کالاها و خدمات و جریان آزاد سرمایه ایجاد شد. این اتاق بزرگترین و مهمترین تشکل سازمان یافته بخش خصوصی اقتصادی است که به صورت یک سازمان بینالمللی غیر دولتی (NGO) تشکیل گردیده است و در صحنه بازرگانی بینالمللی حضور و نقش موثری داشته است. به نحوی که امروزه طرف مشورت و همکاری و هماهنگی با سازمانهای بینالمللی تخصصی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا (OECD)، شورای تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) و امثال آنها میباشد. ایتن کلمانته نخستین رئیس این سازمان که سابقاً وزیر بازرگانی کشور فرانسه بوده است نقش موثری در ایجاد و استقرار این سازمان جهانی داشت و تحت نظارت وی دبیرخانه بینالمللی سازمان در شهر پاریس تاسیس گردید. وی همچنین در ایجاد دیوان بینالمللی داوری در سال ۱۹۲۳ نقش موثری داشته است. اتاق بازرگانی بینالمللی در طول عمر تشکیل خود در صحنه بازرگانی بینالمللی حضور چشمگیری داشته است. مانند اقدام اتاق بازرگانی در تهیه قواعد داوری و همچنین تاسیس یک دیوان داوری بینالمللی که از سال ۱۹۲۳ صورت گرفت اقدام موثر و مفیدی در سطح جهانی بوده است. هزاران داوری براساس قواعد این اتاق صورت گرفته است. به خاطر شیوه نظارت دیوان بینالمللی داوری اتاق بازرگانی بر داوریها میتوان گفت سیستم داوری اتاق بازرگانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بینالمللی
هدف اصلی و محوری اتاق بازرگانی بینالمللی عبارت است از تسهیل مراودات بازرگانی، هماهنگی فعالیتهای تجاری و اقتصادی در سطح جهانی، رفع موانع و مشکلات آن، تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت آزاد، تسریع و روانسازی مبادلات تجاری با تاکید بر نقش بخش خصوصی، هماهنگی و یکسانسازی عرفها و رویههای تجاری در زمینههای مختلف و سرانجام حفظ منافع دستاندرکاران تجارت و بازرگانی بینالمللی در کشورهای جهان. گر چه هدف و محور همه این فعالیتها و اقدامات، بخش خصوصی اقتصادی میباشد که اتاق خود را در برابر آنها مسئول میداند، اما هر گاه لازم باشد اتاق با بخشهای دولتی تجاری و اقتصادی در کشورهای مختلف نیز همکاری و هماهنگی لازم را به عمل میآورد. از آنجا که اتاق بازرگانی بینالمللی، بزرگترین و موثرترین سازمان بینالمللی است که محل تجمع بخش خصوصی کشورهای مختلف با هر گونه نظام اقتصادی است، مورد توجه خاص سیاستگزاران و رهبران اقتصادی و سیاسی جهان میباشد، به نحوی که پس از تشکیل سازمان تجارت جهانی (۱۹۹۴)، اتاق بازرگانی بینالمللی در کلیه برنامه و طرحهای سازمان یادشده مستقیم مشارکت دارد و مستمر مورد مشورت قرار میگیرد.
اتاق بازرگانی بینالمللی برای تحقق اهداف خود طرحها و برنامههای گوناگونی را متناسب با نیازها و درخواستها، به اجرا میگذارد. برای شناخت این نیازها و مشکلات و یافتن راهحلها و تهیه طرحها و برنامهها نیز با تجار و بازرگانان بخش خصوصی و به ویژه با اتاقهای بازرگانی کشورهایی که کمیته ملی اتاق در آنها تشکیل شده در تماس میباشد و تبادل نظر میکند. در برخی زمینههای تخصصی نیز اتاق بازرگانی بینالمللی ابتکارهای خاصی ارایه کرده یا برنامههای منحصر به فردی را اجرا نموده است. یکی از این ابتکارها و برنامههای مهم اتاق برای تحقق اهداف آن، تاسیس نظام داوری اتاق بازرگانی بینالمللی بوده است.
بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بینالمللی
اتاق بازرگانی بینالمللی به موجب اساسنامهای اداره میشود که در سال تاسیس آن (۱۹۱۹) به تصویب «شورای جهانی» اتاق رسیده است. مقر و محل اصلی اتاق بازرگانی بینالمللی در پاریس است، اما هیچ گونه ارتباطی با کشور فرانسه ندارد و چنان که اشاره شد، یک سازمان بینالمللی خصوصی و غیر دولتی مستقل (NGO) محسوب میشود.

بالاترین مقام اجرایی اتاق، رئیس آن است که از بین شخصیتهای تجاری موجه و معتبر در بخش خصوصی و توسط «شورای جهانی» اتاق انتخاب و منصوب میشود و هم اکنون یک بازرگان لبنانی (آقای عدنان قصار) مقیم پاریس است. «شورای جهانی» عالیترین مرجع تصمیمگیری و سیاستگذاری اتاق است و در واقع مجمع عمومی اتاق به شمار میرود. «شورای جهانی» متشکل از هیات نمایندگان بخش خصوصی در کشورهای مختلف است که از طریق «کمیته ملی» اتاق در هر کشور معرفی میشود. رکن دیگر اتاق «هیات اجرایی» (هیات رئیسه) است که میتواند تا ۳۰ عضو داشته باشد و در حال حاضر ۲۵ عضو دارد. اعضای هیات اجرایی با پیشنهاد رئیس اتاق و تصویب «شورای جهانی» آن به مدت سه سال منصوب میشوند و وظیفه آن اجرای مصوبات و تصمیمات این شورا است. «دبیرخانه بینالمللی» رکن دیگر از سازمان اتاق است که کار آن ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف اتاق و نیز انجام ارتباطات اتاق با اعضا و سایرین است.
ساختار میانی اتاق بازرگانی مشتمل است بر کمیسیونهای تخصصی، گروههای کاری تخصصی و واحدهای سازمانی مستقل. کمیسیونهای مختلف مهمترین واحد سازمانی اتاق است که هر کدام عهدهدار بررسی و مطالعه در یکی از عرصههای تجارت بینالمللی میباشند و زیر نظر دبیرخانه فعالیت میکنند اعضای کمیسیونهای اتاق بازرگانی از بین متخصصان رشتهی مربوط انتخاب میشوند و زیر نظر دبیر کمیسیون انجام وظیفه میکنند. افزون بر این، گروههای کاری تخصصی نیز برحسب نیاز تشکیل میشود که کار آنها انجام پروژههای تحقیقاتی است. واحدهای سازمانی مستقل که در داخل چارچوب اتاق ایجاد شدهاند وظایف و اختیارات گستردهتری دارند و هر یک در یکی از حوزههای مربوط به تجارت بینالملل فعال میباشند. واحدهای سازمانی به صورت مستقل و دایمی تشکیل شدهاند، در حالی که گروههای کاری پس از انجام کار یا پروژهی مربوط، منحل میشوند.
ICC دارای ۱۵ کمیسیون میباشد. این کمیسیونها متشکل از کارشناسان برجسته با ملیتهای مختلفاند و به صورت دورهای جلساتی در پاریس یا محلهای دیگر جهان تشکیل میدهند و سیاستهای بازرگانی را در زمینههای مختلف تدوین میکنند و به سازمانهای بینالمللی و دولتها پیشنهاد مینمایند. کمیتههای ملی نیز میتوانند برحسب علاقه و توجهی که به موضوعات مورد رسیدگی دارند به این جلسات نماینده بفرستند. ۱۵ کمیسیون ICC در بخشهای زیر مشغول به فعالیت هستند:
ضد فساد مالی
Anti corruption
داوری
Arbitration
شیوه و عملکرد فنون بانکداری
Banking Technique Practice
تجارت در جامعه
Business in Society
مقررات و رویههای بازرگانی
Commercial Law and Practice
رقابت
Competition
گمرک و مقررات تجارت
Customs and Trade Regulation
تجارت الکترونیک، فنآوری اطلاعات و مخابرات
E-Business، IT and Telecoms
محیط زیست و انرژی
Environment and Energy
خدمات مالی و بیمه
Financial Services and Insurance
مالکیت فکری
Intellectual Property
بازاریابی و تبلیغات
Marketing and Advertising
مالیات
Taxation

دانلود پایان نامه
اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سیاست تجاری و سرمایه گذاری
Trade and Investment policy
حمل و نقل و خدمات پشتیبانی
Transport and logistics
اعضای ICC در بیش از ۹۰ کشور دنیا یک ساختار رسمی برای این سازمان ایجاد کردهاند که به آن کمیتههای ملی میگویند. در کشورهایی که کمیته ملی وجود ندارد سازمانها یا شرکتهایی مانند اتاقهای بازرگانی یا انجمنهای صنعتی میتوانند مستقیم به عضویت درآیند. ICC از طریق شبکه کمیتههای ملی به دولتها مرتبط میگردد.
گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن
کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی در سال ۱۳۴۲ در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک دوره وقفه کوتاه پس از سال ۱۳۵۷، در سال ۱۳۶۴ دوباره فعالیت خود را آغاز نمود. در ابتدای فعالیت دوره جدید، چهار کمیسیون «شیوه و عملکرد بانکداری»، «حمل و نقل و خدمات پشتیبانی»، «بیمه» و «امور حقوقی و داوری» هر یک به سرپرستی یکی از متخصصان برجسته آن حرفه و عضویت اعضای کمیته ایرانی ICC آغاز به کار کرد. کمیته ایرانی ICC در ایجاد ارتباط گسترده بین کمیسیونهای خود با کمیسیونهای معادل در پاریس از یک طرف و ایجاد ارتباط بین اعضای هر کمیسیون از سوی دیگر و همچنین انتقال اطلاعات ICC به آنان و به دولت و همچنین انتقال دیدگاه اعضای ایرانی به ICC، فعالیت مینماید.
در سال ۱۳۸۵ دو کمیسیون جدید در کمیته ایرانی تحت عناوین «تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات و مخابرات» و «خدمات مالی» هر یک به سرپرستی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاهها آغاز به کار کرده است و خدمات گستردهای را در دو زمینه فوق، که در چند سال کنونی در جهان گستردگی بسیاری پیدا کرده، در اختیار اعضا میگذارد. همچنین از اواخر سال ۱۳۸۷، کمیسیون جدید «محیط زیست و انرژی» تاسیس شد و با حضور شرکتهای مرتبط با انرژی و محیط زیست از جمله شرکت ملی نفت ایران و… فعالیت خود را آغاز کرده و حضور جدی در کمیسیون معادل در پاریس را پایهگذاری کرده است.
کمیته ایرانی ICC تلاش نموده است اعضای خود را ترغیب نماید تا در جلسات کمیسیونهای پاریس و یا در سمینارها و کنگرههای ICC که در نقاط مختلف جهان برگزار میگردد، شرکت نمایند. حضور کارشناسانه دبیران کمیسیونها و اعضای آنان در فعالیتهای ICC باعث گردیده که کمیته ایرانی در منطقه خاورمیانه یکی از کمیتههای ملی بسیار فعال ICC قلمداد شود.
برگزاری جلسات کمیسیونها، برگزاری سمینارها و دورههای آموزشی تخصصی، انتشار اخبار و اطلاعات مربوط به اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC)، ترجمه و چاپ و انتشار کتب منتشره توسط ICC، ارایه خدمات مشورتی به اعضا و… از جمله فعالیتها و خدمات دیگر کمیته ایرانی ICC به شمار میآیند.
ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran)
مطابق با اساسنامه کمیته ایرانی ICC، اعضای کمیته ایرانی، مجمع عمومی را تشکیل میدهند و شورای کمیته ایرانی (متشکل از ۲۴ عضو) از بین اعضای کمیته ایرانی و برای مدت سه سال با اکثریت نسبی آرا انتخاب میشوند. هیات رئیسه کمیته ایرانی مرکب از هشت نفر میباشد که توسط شورای کمیته ایرانی برای مدت دو سال با اکثریت نسبی آرا انتخاب میگردند. دبیر کل کمیته ایرانی به پیشنهاد رئیس کمیته ایرانی و تایید هیات رئیسه برای مدت دو سال برگزیده میشود.
فصل دوم
معرفی شیوههای جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات

گفتار اول: مفهوم شیوههای جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR)
شیوههای جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلاف که اختصارا «آی. دی. آر» نامیده میشود به همه روشهایی اطلاق میشود که حل و فصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت میگیرد. در این شیوهها که از آنها به «عدالت خصوصی» نیز تعبیر شده است اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی که معمولا به وسیله طرفین اختلاف انتخاب میشوند و مطابق با روش و آیین رسیدگی مورد توافق طرفین حل و فصل میشود. هر چند استفاده از روشهای غیررسمی حل اختلاف و به کارگیری داور و میانجی و روش کدخدا منشی و سازش برای حل نزاعها حتی پیش از شکلگیری دولت و سازمان قضایی امری معمول و متداول بوده است و سابقه و قدمت بیشتری از شیوه رسمی و دادگاهی حل اختلاف دارد اما استفاده از شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف به گونهای که دارای قواعد و مقررات مشخص باشد و در چارچوب مؤسسات خاصی مورد ترویج و تشویق قرار گرفته و به عنوان جایگزین شیوه دادگاهی و رسمی حل اختلاف مطرح باشد و در کل آنچه امروزه به نام «آی. دی. آر» میشناسیم چند دههای (از دهه ۱۹۷۰ به بعد) است (۷) که مرسوم شده و انتخاب آن به عنوان روش حل اختلاف روز به روز طرفداران بیشتری پیدا میکند. فواید متعددی که استفاده از «آی. دی. آر» در بر دارد دولتها را مجاب کرده است که با اتخاذ تدابیر و انجام اقداماتی از جمله وضع و اصلاح قوانین و مقررات و تاسیس مؤسسات مربوط بستر مناسبی را جهت رواج و استفاده بیشتر از شیوههای جایگزین حل اختلاف فراهم سازند. مؤسسات متعددی در زمینه «آی. دی. آر» (به ویژه تحت عنوان مؤسسات و مراکز داوری و میانجی گری) تأمین شده است که در سطح ملی و بینالمللی فعالیت میکنند.
روش‌های حل اختلاف جایگزین (Alternative Dispute Resolution) که به اختصار ADR نامیده می‌شود، امروزه به نحو فزاینده در اکثر کشورهای دنیا به عنوان ابزار موثری جهت حل و فصل اختلافات میان اشخاص بکار می‌رود. منظور از روش‌های حل اختلاف جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی‌، نظیر داوری و میانجیگری. بنابراین طبق این تعریف ADR، به غیر از طرح دعوی در دادگاه‌ها، کلیه روش‌هایی را که جهت حل و فصل اختلاف میان اشخاص به کار می‌رود، دربر می‌گیرد. برخی صاحبنظران بر جنبه اختیاری روش‌های حل اختلاف جایگزین تاکید داشته و تعریف محدودتری از آن ارایه داده‌اند که شامل داوری نمی‌شود چرا که ماحصل فرآیند داوری ـ که همانا رای داور یا هیات داوری است ـ اختیاری نبوده و همانند احکام قضایی الزام‌آور است به عبارت دیگر این گروه ADR را مخفف عبارت Amicable Dispute Resolution یعنی «حل و فصل دوستانه اختلاف‌» دانسته و آن را شامل روش‌هایی که با صدور رای لازم‌الاتباع فصل خصومت می‌کنند، نمی‌دانند. بدون اینکه خود را وارد این بحث کنیم که کدام دیدگاه صحیح یا بهتر است‌، ما دیدگاه اول را پذیرفته و ADR را در مفهوم وسیع خود به معنی روش‌های حل اختلاف جایگزین بکار می‌بریم‌.
مزایای زیادی برای روش‌های حل اختلاف جایگزین برشمرده‌اند که اهم آن عبارتند از:
۱. کم‌هزینه بودن‌: یعنی در بیشتر کشورهای جهان طرح دعوی در محاکم و تشریفات دادرسی قضایی معمولاً برای هر دو طرف دعوی پرهزینه است اما در روش‌های جایگزین برحسب نوعِ روشِ انتخابی طرفینِ اختلاف‌، هزینه‌ها متفاوت بوده و معمولاً در مقایسه با دادگاه‌ها بسیار کم‌هزینه‌تر است‌.
۲. انعطاف‌پذیری و سرعت‌: برخلاف دادرسی قضایی که دادگاه‌ها ملزم به پیروی از تشریفات قانونی و آیین دادرسی بوده و این تشریفات‌، که خود موضوعیت داشته و برای تضمین عدالت واجد اهمیت اساسی است‌، اغلب طولانی‌، زمانبر و خشک و غیرقابل انعطاف است حال آن که در روش‌های جایگزین‌، طرف‌ها و یا اشخاصی که به فصل اختلاف می‌پردازند، تابع هیچ تشریفاتی نیستند مگر آنچه که خود تعیین کنند. به همین علت سرعت و انعطاف‌پذیری یکی از مهمترین مزایای غیرقابل انکار روش‌های جایگزین است‌.
۳. کارآیی و اطمینان‌: با توجه به نقش اراده طرفین دعوی در تعیین فرآیند، آیین و تشریفات حل و فصل اختلاف‌، و فرد یا افرادی که به حل اختلاف می‌پردازند و نیز منشاء ارادی ماحصل این فرآیند، باید گفت که اولاً برخلاف قضات دادگاه‌ها که طرفین اختلاف کوچکترین نقشی در تعیین ایشان نداشته و حتی شناختی از وی و صلاحیت‌های علمی و اخلاقی او ندارند، داوران و یا اشخاصی که به میانجیگری و سازش می‌پردازند، منتخب مستقیم و یا با‌ واسطه‌، طرفین دعوی و مورد وثوق آنها بوده و بنابراین به جهت نقش فعال طرفین در کل فرآیند رغبت بیشتری به اجرای نتیجه و ماحصل آن (اعم از رای داوری‌، سازش‌نامه و غیره‌) دارند.
مزایای یادشده بالا منجر به اقبال روزافزون اشخاص به ویژه تجار و شرکت‌ها، که به علت ماهیت فعالیت‌هایشان بیشتر درگیر اختلافات حقوقی هستند، به روش‌های جایگزین در حل و فصل اختلافات‌، گردیده است‌. به ویژه در اختلافات ناشی از معاملات تجاری بین‌المللی که طرفین به علت ناآشنایی و بدبینی به سیستم قضایی کشور متبوع طرف دعوی علاقه‌ای به حضور در دادگاه خارجی ندارند، روش‌های حل اختلاف جایگزین از اهمیت بسیاری برخوردارند. استفاده از روش‌های جایگزین ممکن است به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد پیش‌بینی شود که در این صورت انجام آن برای طرفین الزامی است به همین علت این نوع روش را می‌توان آیین اجباری جایگزین نامید چراکه طرفین طبق تعهد قر
اردادی خود ملزم به طی آن فرآیند می‌باشند هرچند که در نهایت الزامی به تبعیت از نتیجه آن (مثلاً نظریه میانجی‌) نداشته باشند. در مقابل آن آیین اختیاری جایگزین وجود دارد که طرفین پس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *